juni 14, 2010

Privat undervisning kontra kommunale skoler

Som nævnt her på bloggen den 11. juni har chefen for den tyske Bundesbank, Sarazin, advaret mod den fordummelse, som vil blive et resultat af indvandringen af de mange analfabeter. Intelligenskvotient er i høj grad afhængigt af arveanlæg fra forfædrene. Og da vore befolkninger spædes ud med fremmede, som sætter mange flere børn i verden end vi selv, så må vi gennemsnitligt set blive dummere, som han siger.

Da politikerne har en idé om, at folkeskolen skal afspejle samfundet udenom, så må man altså fortsætte forringelsen af de krav, der stilles i skolen.

I den forbindelse er det interessant at se, at Sverige er på vej med en ny skolelov, som skal forbyde hjemmeundervisning, skønt den generelt set oftest kan fremvise bedre resultater end
den kommunale. Her er et åbent brev til Sveriges rigsdag:


Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter med anledning av förslaget till ny skollag:Europakonventionens mänskliga rättigheter tillkom 1950 som en reaktion på det politiska tvånget decennierna före. En stat ska enligt konventionen respektera föräldrars åsikter när det gäller barnens fostran och skolning. I och med att det bara finns en läroplan och hemskolande föräldrar nu kriminaliseras i Sverige, försvinner den rättigheten. I fall, där stater inskränker de mänskliga rättigheterna, ska detta i en demokrati kunna motiveras av ett allmänintresse, som väger över den berövade mänskliga rättigheten.
Regeringen försvarar sitt föreslagna övergrepp sålunda:”Av gällande skolförfattningar framgår tydligt att undervisningen i skolan ska vara allsidig och saklig och därigenom utformas så att alla elever kan delta, oberoende av vilken religiös eller filosofisk uppfattning som eleven och elevens vårdnadshavare har.”Vidare: ”Det är regeringens uppfattning, att det i dag inte finns något behov av en bestämmelse i skollagen som ger utrymme för hemundervisning på grund av religiös eller filosofisk uppfattning hos familjen /…/Vidare framgår av praxis att staten inte behöver respektera en övertygelse hos föräldrarna som står i strid med barnets rätt till undervisning.
”Det finns anledning att reflektera över…
• det anmärkningsvärda påståendet från en stat, att statens skola är så bra och mångsidig, att människors rätt till frihet inte behövs.
• varför staten inte kan nöja sig med att, som hittills, testa eleverna för att kontrollera kunskaper.
• att lärare anses vara kompetenta, men inte om de hemundervisar sina egna barn.
• makthavarnas trick, att sätta barns behov i motsats till deras föräldrars rättigheter.
Vad finns då kvar av allmänintresset? Barns rätt? Enstaka undantagsfall utgör inte allmänintresset att förbjuda välfungerande hemskolning.
Kontroll av resultatet? Prov med hemundervisade barn kan göras på olika platser, likaväl som inlärning. Alltså finns det inget allmänintresse i att inlärning eller tester sker just i en skolbyggnad.
Lärarnas kompetens? Utbildningsminister Jan Björklund tror inte, att någon förälder är kunnig i alla skolämnen. Men hemundervisning kräver inte kunskap i alla ämnen, utan förmåga att handleda de unga. Notera skillnaden och det falska argumentet!
Är skolan så bra, mångsidig med höga värden, att det kan anses vara ett allmänintresse, att barnen tvingas dit? Svensk skola och läroplan visar vid jämförelser med andra länder och över tiden dåliga och försämrade resultat. Skolmiljön är känd för mobbning och råhet. Det finns inget allmänintresse att tvinga barnen till sådan miljö! I synnerhet inte när det erbjuds bättre alternativ av föräldrarna själva, som skattebetalarna dessutom inte betalar för.
Argumenten för att avskaffa en mänsklig rättighet i Sverige är falska!
Det enda ”allmänintresse” som skönjs är den politiska driften till likriktning av medborgarna. Varför är Alliansen angripen av denna förgörande drift?

Krister Pettersson,
Familjekampanjen.