august 31, 2012

NU sker der noget!


Der kommer en ny avis – for Europa! På flere sprog. Der vises i dag  en prøveudgave på svensk med forklaring på, hvordan den læses.


Kære læser
Du sidder nu med den elektroniske udgave af publikationen på din skærm.

Sådan bladrer du i kataloget
Du bladrer med pilene nederst i midten - eller ved at holde musen nede og trække i et af bladets hjørner.

Du kan forstørre og formindske, som du vil.
Klik med musen på siden for at se den i stor størrelse. I stor størrelse ser du "pile" i siderne, som viser næste side. Klikker du igen med musen, kommer du tilbage til original-størrelsen.

Få et hurtigt overblik.

I bunden til venstre finder du "Vis samlet sideoversigt". Her vises alle siderne i kataloget. Klikker du på en side, kommer du automatisk til siden.

Rigtig god fornøjelse.

- - -

Vi har alle brug for god information om forholdene i Europa, så tegn abonnement på Dispatch International, hold den, læs den og send oplysningerne videre via e-mail og blogge etc.


Der findes et særlig gunstigt tilbud, hvis du tegner abonnement før 1. oktober.

Bedste hilsener GertrudHvad er formålet...?


Efter at de mange "ensomt kommende børn" er kommet til den svenske verden, kommer nu - som forventet - "efterbyrden" i form af 27.000 somaliske slægtninge: forældre, søskende, bedsteforældre, tanter, onkler, fætre, kusiner - og så fremdeles, for den menneskelige forplantning skorter det ikke på.

Nu kan så de svenskere, der ikke bor i storbyer som Stockholm, Malmø og Gøteborg, vel endelig få øje på den politiske virkelighed. På landet og i skovene har de jo hidtil ikke set meget til de teltudklædte, synsberøvede spøgelser. Nu er der efter vore forræderiske magthaveres ønske åbnet for en enorm invasion af de mest umulig-integrerbare mennesker, man kan finde. Som sædvanlig hører vi i medierne de forslidte flosler om de stakkels mennesker, som ikke har noget at leve af. Jamen hvor skal de finde arbejde i Sverige? Der er absolut ikke behov for analfabeter. De kan i virkeligheden kun bruges til een eneste ting: til at forarme og ødelægge landet endnu mere end det allerede er ødelagt af fremmede, lave ballade og kaos. Og det må vel være det politiske formål med at udskifte den svenske befolkning med somaliere.

Henved femhundrede kommer til Växjö. Det koster penge for kommunens skatteydere dèr som i andre kommuner. Den svenske stat vil ganske vist bidrage yderligere med extra 1,3 milliarder i løbet af de næste 4 år til invasionen af Sverige, men hvad gør det for forskel? Det er og bliver skatteyderne,som må bløde. En lokalpolitiker fra Växjö, Bo Frank (moderat), talte ret åbent i TV-nyhederne i går (30/8) om somaliernes lave udviklingsnivau med mange analfabeter og at det vil tage 5-10-20 år at finde jobs til dem, og at de vil være bidragsberoende i lange tider. Han mener, at når kommunerne har ydet sit de første to(så må staten overtage forpligtelserne.

En anden, bundnaiv politiker - (en såkaldt brugbar-idiot) - mente, at man ikke skulde tænke på bidragsbehovet, men på hvad de fremmede kunde bidrage med: lære svensk og få et job.......

august 30, 2012

Jo, det har med islam at gøre....29. august 2012
Klumme af Nicolai SennelsVolden i Vollsmose har alt med kultur og religion at gøre, menerNicolai Sennels, der som psykolog har arbejdet indgående medkriminelle muslimer.Muslimers voldelige angreb på Odense Universitetshospital og blodigekampe mod den franske stat, er eksempler på resultatet af denpsykologiske påvirkning, de oplever fra deres kultur og religiongennem opvæksten.Man behøver ikke være psykolog for at se, at vellønnede ogveluddannedes selvrosende påstand om, at antallet af kroner påbankbogen og år på skolebænken er afgørende for adfærd, er et megetendimensionelt syn på noget så komplekst som mennesker.Andre giver debatten og tonen skylden, som om man kan tie eller snakkeproblemerne væk.Man behøver bare at kigge på Sverige, som har langt flere muslimer oglangt, langt mere kriminalitet - herunder voldtægter (fem om dagenalene i Stockholm) og bomber (13 på et halvt år alene i Malmø) - meningen reel offentlig debat om indvandring, islam eller muslimer.De, der siger, at menneskers adfærd, herunder kriminelle muslimers,ikke påvirkes af den kultur, de vokser op i, forstår sig ganske enkeltikke på mennesker og udtaler sig i strid med mere end hundrede årspsykologisk forskning i miljøets indvirkning på psyken.Muslimers voldelige og anti-demokratiske adfærd har alt med kultur ogreligion at gøre. For ligesom alle os andre er muslimer påvirket afderes egne valg, som først og fremmest påvirkes af de værdier ognormer, man formes af i især ens tidlige år.Her vil nogle måske påstå, at indvandrede voldelige oganti-demokratiske muslimer jo er vokset op omgivet af europæiskkultur.Som psykolog giver jeg dem ret, men kun geografisk set, for minerfaring er, at langt de fleste af disse kriminelle fødes, lever ogdør i lukkede islamiske parallelsamfund uden nogen betydningsfuldindflydelse fra omgivelserne.
Muslimsk kultur gør voldeligSom man kan læse i min bog Blandt kriminelle muslimer, har jeg sompsykolog for flere end hundrede muslimer observeret især firepsykologiske faktorer, som fremmer kriminel adfærd.Den første er vrede, der er den primære følelsesmæssige drivkraft bagisær meget straffelovskriminalitet, og som jo i vores samfundbetragtes som en svaghed."Kun små hunde gør, store hunde behøver ikke - de ved, de er store"passer godt på vores syn på aggressiv adfærd.Det er et tegn på manglende personlig modenhed til at styre barnligeog egoistiske tendenser og et synligt vredesudbrud i socialesammenhænge er vel den hurtigste måde at tabe ansigt på i voreskultur.Omvendt er det i den muslimske kultur, hvor vrede og trusler i højeregrad anerkendes socialt og ses som et tegn på styrke.Vi hører jævnligt om "hellig vrede" - et selvmodsigende udtryk i voresøjne, og kigger med vantro, hovedrysten og måske et opgivende smil,når vi på tv ser sure muslimske mænd demonstrere deres psykologiskeunderskud ved at skyde op i luften, mens de skriger som små børn.
Dårlig selvtillidDen anden kriminalitetsfremmende faktor omhandler det, vi kalder fordårlig selvtillid og i muslimske kredse for ære.Mens vi ser det som et udtryk for ære, når folk kan håndtere kritikmed et "tak for hjælpen" eller et "ellers tak, men jeg tror stadigvæk,jeg har ret" uden at blive sure, ser muslimer det som ærefuldt atreagere aggressivt.Den muslimske æreskultur skaber dermed skrøbelige mennesker, sårbareoverfor andres meninger og kritik.Sammen med den sociale anerkendelse og dyrkning af vreden er denneskrøbelighed en cocktail, der ofte fører til vold og det, der erværre.Ikke overraskende har de arabiske lande verdensrekorden igelotofobi,angsten for at blive grinet af. Arabere er således hele 19 gange meregelotofobe end verdens mindst gelotofobe folk, os danskere.
OffermentalitetDen tredje faktor omhandler såkaldt locus of control, altså oplevelsenaf, hvorfra man oplever sit liv styret. Her i Vesten har vihovedsageligt indre locus of control - vi føler, at vi selv styrervores liv.Ikke mindst siden det lykkedes Sigmund Freud for mere end hundrede årsiden at vise, hvordan vi mennesker, ofte ubevidst, er skyld i voresegne ulykker og humørsvingninger, har vi vidst, at den mægtigste herreover vores liv er os selv.Det kan i overdrevne tilfælde føre til malplaceret selvskyld, men somudgangspunkt er det klogt at indse, at vores egne måder at tacklermed- og modgang på er afgørende for, hvad vi får ud af de betingelser,vi fødes med og senere selv vælger og forårsager.I den muslimske verden er ydre locus of control dominerende. Her skeralt in'shallah (om Allah vil), og næsten alle områder af livetreguleres af ydre autoriteter, kulturelle traditioner og religiøselove.Som psykolog oplevede jeg derfor, at muslimsk opdragelse kun i megetringe grad opøver personligt ansvar, og meget bliver derfor "de andresskyld", hvilket er årsagen til muslimers verdensberømte pinligeoffermentalitet.Denne offermentalitet fører til et verdenssyn, hvor man som detundertrykte og forfulgte ofre har ret til at bruge alle midler mod deuretfærdige undertrykkere, først og fremmest grænsesættendeikke-islamiske autoriteter.
IdentitetDen fjerde psykologiske faktor omhandler identitet, og ligesom på detre øvrige områder er vestlig og muslimsk kultur modsatte, hvor denvestlige fører til fredelig adfærd og den muslimske til aggressiv ogkriminel.I Vesten er åbenhed og tolerance overfor folk, der er anderledes, etaltgennemtrængende dogme.Det Gode Menneske er i vores kultur derfor generelt defineret somåbent og tolerant. Dette er rodfæstet i en lang række af voresmenneskerettigheder og love, og politikere og medier afsætter gernetid og kræfter til at fremme positive særrettigheder til minoriteter.Islam og muslimsk kultur opdrager derimod til intolerance og lukkethedoverfor ikke-muslimer samt til et meget stærkt indre sammenhold.Det ses både ved muslimers tendens til at bo for sig selv, muslimskebutikkers åbenlyst diskriminerende ansættelsespolitik og ved, atkriminelle muslimer næsten udelukkende - med mindre det handler omrivaliserende bander eller kvinder - angriber ikke-muslimer.Denne intolerance skyldes især, at store dele af Koranen i meget grovevendinger beordrer muslimer til at tage afstand fra ikke-muslimer, ogbeskriver os ikke-muslimer som så dårlige mennesker, at vi fortjenerundertrykkelse, vold, drab og helvedes kvaler.Ikke underligt, at en tysk undersøgelse blandt tyrkere viser, at 46procent af dem foretrækker et muslimsk flertal i Tyskland.Den stærke os/dem-mentalitet - og ønske om sharia - viser sig ogsåved, at kriminelle muslimer angriber sekulære autoriteter såsompoliti, brandvæsen og hjemmehjælpere, mens islamiske autoriteter iform af imamer, hjemmelavede sharia-domstole og patruljerendemuslimske fædregrupper respekteres.
Traditionel muslimsk opdragelse skaber vrede, usikre, uansvarlige ogintolerante mennesker, altsammen psykologiske træk, der typiskkendetegner kriminelle - muslimer eller ej.
BandementalitetDet, som kendetegner en velfungerende bande, er netop ting, man finderi islam. Frafald er en dødssynd og en stærk os/dem-mentalitet medforbud mod venskab med anderledes troende sikrer et stærkt sammenholdindadtil.Den sociale kontrol sikrer grænseløs loyalitet over for gruppensværdier og uselvisk selvopofring - f.eks. villigheden til at gøreting, der fører til fængselsstraf - for det man står for, er hurtigstevej til høj status.Samme kodeks gælder i ikke-muslimske bander, men en del afforklaringen på, at de muslimske bander er underverdenens vindere, eruden tvivl det sociale og psykologiske trumfkort, deres religiøse ogkulturelle baggrund er.Det eneste, jeg som fængselspsykolog har hørt, muslimer virkeligfrygter, når det kommer til straf, er udvisning.Endelig ved muslimer, at de kan stole på hinanden. Den stærke ogekskluderende identitet blandt muslimer resulterer i sociale koder,som indbefatter denne unikke form for intern tillid.Man ser f.eks., hvordan stridende muslimske grupperinger pludseligforener sig og angriber samlet, når ikke-muslimerforsøger at stoppegemytterne. Denne form for tillid er afgørende for en velfungerendebande. Som et muslimsk bandemedlem udtaler:"Religion er vigtig for os som en måde at definere, hvem vi kan stolepå og arbejde sammen med."
Islam er således et perfekt værdigrundlag for kriminelle bander, ogkender man islams historie er det ikke overraskende, for deres profetvar reelt bandeleder for en gruppe barbarer, med hvem han plyndrede,voldtog og myrdede i flere end 70 angreb på uskyldige omkringliggendebyer.
KrigspsykologiDe islamiske skrifters beskrivelser af ikke-muslimer som mindreværdigemennesker har flere ligheder med traditionel krigspropaganda, hvorfjenden fremstilles som umenneskelig for at fjerne egne soldatersempati, øge vreden og dermed lette det unaturlige, at skade et andetmedmenneske.Koranens indflydelse på især unge muslimske mænd er desværre tydelig.En tysk undersøgelse blandt hele 45.000 teenagereviser således, at jomere religiøse muslimske unge mænd er, jo mere voldelige er de.Islamismeforskeren Tina Magaard konkluderer efter års forskning iverdens ti største religioner, at "teksterne i islam adskiller sigklart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordretil vold og aggression over for anderledes troende. Der findes ogsådirekte opfordringer til terror ... Der er hundredvis af henvisningertil krig og kamp, kæmpe, kæmper og krig. De er med få undtagelser allerettet mod andre. Magaard henviser bl.a til "Bekæmp dem, som ikke trorpå Gud og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Gud og Hansudsending forbyder; og blandt dem, der har fået Skriften, skal Ibekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion, indtil dekuet er rede til at betale skat!" (9:29).
Et andet eksempel, også fra Ellen Wulffs i øvrigt meget politiskkorrekte oversættelse af koranen: "Dræb dem, hvor I møder dem, ogfordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer! Fristelse til frafalder værre end drab! Kæmp ikke med dem ved det fredhellige bedehus,medmindre de vil kæmpe med jer dér! Men hvis de gør det, skal I dræbedem! Sådan er gengældelsen for de vantro." (2:191).Islam prædiker altså kriminalitet mod ikke-muslimer, og vil man forståbøllerne i Vollsmose - og det er vi nødt til, hvis vi skal hjælpe dem- kan vi ikke se bort fra, at de er vokset op med den som en rød trådi familiens kultur sammen med de øvrige kulturpsykologiske faktorernævnt her.


Spydpigens Kommentar:  Der kan ikke herske den mindste tvivl om, at Nicolai Sennels har ret!

Og det er på høje tid, at politikerne indser det og tager skeen i den anden hånd.Her tv. foto fra en italiensk avis. To stolte drenge, der har fået den første undervisning i våbenbrug.

T.h. Opdragelse til selvmordsbomber? Terrorist? Eller børnesoldat?
august 29, 2012Geoffrey Cain har fundet en interessant skolebog for 4. klasse, en historiebog. Faget historie har været temmelig forsømt siden 68’ernes nedbrydning af folkeskolen, thi kender man ikke til verdenshistoriens gang, så forstår man heller ikke sin samtids politik, men er værgeløst overgivet til marxistiske og islamistiske historieløse læreres politiske indoktrinering.


Bogen hedder “Klar, parat, historie", en tom titel. “Historie” siger ingenting i sig selv, eftersom ordet er vidtfavnende og synonymt for “fortælling, eventyr, digtning” og dermed ikke pligtig at være realistisk og sandfærdig. Men den er naturligvis tænkt til undervisning i fortidens vigtigste tildragelser. Og hvad er det så for danske børn i 9-10-års-alderen?
Åbenbart islam? Manipuleret og fordrejet og dermed løgnagtig. Kristne og jøders betalte dhimmiskat til kaliffen i Bagdad som beskyttelsespenge mod de samme araberes overfald. (Kan gerne sammenlignes med nutidens mafiabeskyttelse af butikker - det være sig på Sicilien eller på Nørrebro).

Mon ikke det var bedre, at børnen først og fremmest lærte deres Danmarkshistorie. I grundskolen kan det være svært for børn at
fatte tid og rum i menneskehedens tusindårige udviklingshistorie.

Norges statsminister

De svenske TV-nyheder i går (28.8.2012) viste lidt fra det politiske opgør i Norge efter Breivik-sagen. Statsminister Stoltenberg gennemgik en lang række fejl og forsømmelser, som myndighederne havde gjort sig skyldige i før og under massakrene på Utøya, og som han - som statsminister - faktisk var den øverste ansvarlige for, hvilket han også åbent vedstod.

Derpå sagde han - UNDSKYLD!

Så var den potte ude af verden!

En journalist spurgte ham, om han ikke burde trække sig fra statsministerposten?

Men han mente, at han var vigtig for Norge og derfor måtte blive.

august 28, 2012

Islamisk Mafia


Apropos islams mafiakrav om beskyttelsespenge på Nørrebro i København, som omtalt
af Uwe Max Jensen her: http://www.sappho.dk/jihad-mod-vartshuse.htm

bør man kaste et blik tilbage på det arabiske flyveblad, som i 2001 spredtes blandt muhammedanerne på Nørrebro, dateret 22.10.2001.

Et exemplar af skrivelsen havnede ved uddelingen uden for den muslimske kreds."Meddelelse til alle muslimske indvandrere, muslimske kulturcentre, moskéer og muslimske støtter.

Vi er nu mange indvandrer i Danmark og vi bliver hvert år ca. 15-20000 flere. Det er derfor vigtigt, at vi får vort eget område i Danmark, hvor vi muslimer kan lede som den hellige Koran bestemmer. Det er vores menneskeret at få vores eget område, hvor vi kan leve uden druk, narko, nøgne danske piger, pølsebod, dårlige bodegaer og alle mulige andre danske ting.

Vi er mange muslimer på Nørrebro og Nørrebro ligger i hovedstaden og nær lufthavnen. Derfor skal vi gøre Nørrebro til en islamisk bydel kun for os muslimer, hvor vi kan have vores kvinder i fred, hvor kvinder skal gå tildækket, som den hellige Koran bestemmer, hvor der er rent og befolkningen er ren, vi skal have mange islamiske skoler, hvor piger og drenge kan gå hver for sig, gymnastik og lejrskole, billedkunst af mennesker, biologi og andet dårligt skal forbydes. Vores drenge må ikke gå i bad med andre, for muslimske drenge er omskåret og må ikke vise sig, for han er uden hud og altid klar til at lave børn. Danskerne er selv ude om voldtægt af deres piger, for de beskytter ikke deres deres piger og urene piger er ikke beskyttet af den hellige Koran. Islam er stor og skal herske i verden som den hellige Koran siger. Husk selv Tyrkie, som i dag er 99% muslimsk, var engang kristen og uren. Mewn de kristne og danskerne har ingen kraft, tro eller fait, derfor er de svage og vi er stærke.

Muhammad Gelle sagde for nogen tid siden i pressen, at vi muslimer gerne vil rejse hjem til vores egen kultur, hvis vi fik penge 100000 dkr. Hver. Men han tager fejl. Det har taget os 1400 år at komme til Danmark og vi rejser aldrig hjem for vi må ikke svigte islams mål Khalifa. Islam er den største og hurtigste voksende religion. Enhver som ikke arbejder for Khalifa er vores fjende. Mange danske piger gifter sig med muslimske mænd og dres børn bliver automatisk muslim ifølge den hellige Koran og selv om manden skiller sig senere og henter sig en muslimsk kone. Men en muslimsk pige må ikke gifte sig med en dansker, for en pige er svag og kan ikke videreføre islam. Hun får mandens kraft ind i sig når de bliver gift, men hun kan ikke give kraft. HUn bliver som et dyr, hvis hun får en dansk mands kraft ind i sig, hun bliver uren og vanære islam. Når en muslimsk mand får en dreng med dansk eller anden uren og vantro kvinde, bliver drengen omskåret og tilhører det muslimske broderskab, som gælder ovar hele verden. Vi holder sammen ligegyldigt hvor i verden vi kommer fra. In aha – Allah. Den hellige profet har givet os Koranen og vores tro er stærkere end alle vestens våben. Vi har vores love og regler fra Allah. Mens danske politikere er korrupte og vil blive valgt hver 4. år og laver hele tiden nye love, mens vore love og regler gælder til evig tid, dem kan man ikke holde valg og stemme om, for de er gyldige til al tid og derfor rene. Danskerne lader urene politikere bestemme, men Allah ved bedst – lovens bog den hellige Koran skal være vores Parlament. Lad os indføre vores lov på Nørrrebro. Overtage så mange forretninger og lejligheder, så rejser danskerne, vi skal lave vores egne skoler, tehuse, klubber og få så mange danskere væk, for de ødelægger vores børn og kvinder. Danske kvinder lever urent og drikker og knepper med nye mænd hver weekend og de skal ud af vores område.

Dette er bestemt ifølge FIQH og skal efterleves af alle muslimer som fathwa".

Islamiserings-formørkelse


Illustrationen har jeg fra bloggen Monokultur http://monokultur.dk/?p=9241august 27, 2012

Islamiske forbrydelser (på norsk)


Vant olympiske medaljer, risiker å miste statsborgerskap.

At piske nogen til døde, hugge hænderne af dem, save hovedet af dem, hælde saltsyre på dem, brænde
dem levende etc.  - hvad er det imod hvad nedennævnte to Olympiadstjerner har gjort! Oh, fy da da!


Habiba Ghribi fra Tunis tok olympisk sølvmedalje på 3000 meter hekk. Men ikke alle i hjemlandet jublet. Nå krever tunisiske islamister at hun straffes med å bli fratatt sitt statsborgerskap, – fordi hun sprang i shorts, melder Associated Press. En olympisk svømmer er også svartelistet av islamistene. Han drakk juice i forbindelse med svømmekonkurransen, og brøt dagfasten.

Den islamistiske gruppen Ansar al Chariaa har startet en facebook-kampanje mot de to tunisiske idrettsstjernene. Svømmeren, Ousamma Mellouli, vant både gull og bronsemedalje under de olympiske lekene i London.

Tusenvis av tunisiere har demonstrert mot den tunisiske islamistregjeringen den siste uken, ifølge telegrambyrået. Regjeringen har foreslått å innføre en formulering i den nye grunnloven som sier at kvinner er «ett komplement til mannen».  Demonstrantene frykter at det kan være et skritt på veien til reduserte rettigheter for landets kvinner.

Tunis var frem til den såkalte «arabiske våren» ett av de mest sekulære land i den arabiske verden, og grunnloven fra 1956 likestiller menn og kvinner, forbyr menn å ha flere enn en kone, og tillater skilsmisser, skriver Associated Press.


august 26, 2012

Velfærdsstaten


Velfærdsstaten lærer os at hoppe over gærdet, hvor det er lavest

http://hodja.wordpress.com/2012/08/26/dennis-prager-retter-et-hardt-angreb-pa-velfaerdsstaten/

Kippa-march i Malmø

Da EU's overvågningskontor i Wien, ledet af den østtyske jurist, Beate Winckler, i blåøjet naivitet troede, at antisemitismen skyldtes nynazister, lod hun sagen undersøge af forskere ved universitetet i Berlin. Stor blev forskrækkelsen, da rapporten i oktober 2003 i stedet pegede på muslimerne, som EU jo støttede. Undersøgelsen blev hurtigst muligt gemt væk. Dette her skulde europæerne ikke se. Men så nemt gik det ikke! Man krævede fra dansk side, at sandheden kom frem, og det gjorde den så nødtvungent. Europæerne blev næppe overraskede. De havde jo forstået, hvordan det hang sammen.

Muhammedanerne fortsatte naturligvis deres ubændige had mod jøder og Israel, og i Malmø var den socialdemokratiske borgmester Reepalu åbenbart med på vognen.

Så meget mere glædeligt var det forrige lørdag (18.8.2012) at konstatere, at Malmøboerne i stort tal sluttede op om den såkaldte «Kippa*-march» gennem byen. Se videoen:


*) Kippa (=Kipa) den lille hue, som jødiske mænd bærer som tegn på respekt for Vorherre.


I Spentrup Kirke på Djursland er der et kalkmaleri i korbuen,
som hentyder til ordet:

«Forlad dem, de vide ikke, hvad de gøre» (Lucas. 23. 34.)

Det forestiller Guds Lam, d.v.s. Jesus, og derunder ses Ecclesia (den kristne kirke med krone på hovedet) sammen med
Synagoge (Jødedommen), som har bind for øjnene – som tegn på, at hun ikke forstod, hvad hun gjorde: stak lammet, så blodet flød. Blodet opfanges i kalken, som Ecclesia rækker op.

august 25, 2012

Psykologbehandling til de fremmede


Tosprogede Psykologer

Behandlingscenter Den Lille Prins V/Davor Mucic

(Intet fast arbejdssted)
Tosprogede psykologer (med eller uden autorisation) og psykiatere som taler arabisk, kurdisk, farsi, dari, thai, ex-jugoslaviske eller andre sprog end dansk søges til konsulent baseret tjeneste (ad hoc dvs. ikke fast antal timer om ugen).
Arbejdet vil kunne foregå hjemmefra efter kortere oplæring i brugen af videokonference (telepsykiatri). Telepsykiatri er det nye koncept hvilket præsenteres på centrets hjemmeside http://www.denlilleprins.org (inden evt. ansøgning læs venligst om centrets arbejde).
ingen weekend arbejde og heller ej arbejdet efter kl 16.00.
Mulighed for fast stilling foreligger også. Til sidst mulighed for videnskabeligt arbejde og efterfølgende publicering i internationale videnskabelige tidsskrifter.
Evt. jobsamtale inden d.13.8. ellers efter d 3.9. grundet ferie.

Ledige stillinger: 4

Behandlingscenter Den Lille Prins V/Davor Mucic
privat psykiatrisk klinik med ekspertise i behandling af flygtninge og indvandrere. landets eksperter i telepsykiatri.Det går godt i godhedsindustrien. Der skal bruges psykologer i lange baner til behandling af de fremmede. Hvem mon betaler for det?” spørger Nis Weihrauch.
Spydpigen er skeptisk: Hvad skal det til? Penge ud af lommen!


Psykologi er ikke eksakt videnskab. Det er en pseudovidenskab, som kom på mode i fyrrene, hvor unge, der ikke kunde finde ud af sig selv, vilde læse psykologi. Og deres “fagforening”, World Federation of Mental Heath, lod omverdenen forstå, at de kunde løse alverdens problemer. Jeg husker et seminar på Kobæk Strand i 70'erne om hvilke børn, der kunde få brug for psykologhjælp: det var de «adfærdsvanskelige, samspilsramte og socialt & emotionelt handikappede».
Hvem der omfattedes af de tre begreber forklaredes nøjere:
1) børn, der påkalder sig opmærksomhed eller viser voldsom adfærd, som ikke accepteres hverken ude eller hjemme, børn, som er aktivt kontaktsøgende, aggressive, provokerende, voldelige, ukoncentrerede, rastløse, splittede, drillende, uimodtagelige, usikre, angste og børn, der kræver, men har svært ved at yde -
    2) endvidere børn, der er regressive, kontaktsvage, usikre, angste, fåmælte, forsigtige, holdningsløse, lukkede, passive, forvirrede, passivt kontaktsøgende og børn, som har et stort tryghedsbehov -
    3) endvidere børn, der afviger i påklædning, sprog, hygiejne og børn med handicap, samt børn, der er kriminelle, flittige eller dovne.
(citeret fra tidsskriftet AKTION nr. 2/1977)

Kort og godt: alle børn risikerer, at en psykolog drager dem ind i noget, det kan være svært at komme ud af. Der findes dog naturligvis også fornuftige psykologer.

Psykolog Eggert Petersen prædikede, at danskernes behov for psykologer vilde stige voldsomt fremover og han udarbejdede et politisk program, som i ti punkter lagde alt til rette for danskerne fra vugge til grav. Gemene mennesker faldt på maven for de psykologiske ordtirader, men skoleinspektør Vilhelm Lytken i Hinnerup lod sig ikke narre af vrøvlet, men skrev sammen med John Carlsen en herlig satire over galskaben: “Trivslernes hærgen i de nordlige provinser”, som fejrede triumfer på Cafèteatret. 

august 24, 2012

Vær dog tolerante!


Hvorfor vræler alle op, fordi nogle ulykkelige mennesker, der føler sig dybt krænkede, går i rette med skadestue og hospital i Odense?
EU-rådet har skældt ud på Danmark for ikke at være tolerant, og børnene i skolen skal lære tolerance - og bla, bla, bla....
Her på bloggen viste jeg den 30 juli noget af det, der foregår i islam, og som vi bør tolerere.....
Jeg skal gerne her fortsætte billedserien om det islam, man gerne fortier:


  Den grå masse (ofte analfabeter)
I Malmø


Stening er straf for kvinders utroskabBarnebrud fra Pakistan
Afhugning af hænder er straf for tyveri

Moralpolitiet pisker kvinder for 
usømmelighed
 
Ashurafesten er meget blodig


Dreng slagtet af sin onkel i en kassekø i
supermarkedet i Saudiarabien.

Var han født uden for ægteskab?
Eller bare irriterende...?

Man kan også blive hængt med hovedet nedadaugust 23, 2012

Den anden Form for Krig


Det glæder mig meget, at den udmærkede Uriaspost har taget fat på det lille hefte fra “Selskabet til Værn for dansk folkestyre” fra 1974, oversat fra den schweiziske husomdelte “Zivilverteidigung”. Den schweiziske regering fandt det vigtigt at informere hele sin befolkning om, hvordan fremmed magt - om den vil - kan overtage ens land på en særlig snigende måde, hvis ikke landets indbyggere er vågne og opmærksomme på mange detaljer.

Uden forståelse for den såkaldte “Anden form for krig” mangler man vigtig grundlæggende og afgørende kundskab om, hvad der foregår i vort samfund i dag. Der er stadig mange, som er fastlåst i faste forestillinger om partipolitik, dens rammer og virke. Og som tror, at “den anden form for krig” er  noget specielt kommunistisk og derfor ikke har nogen større betydning i dag. Intet er mere fejlagtigt. At det lille hefte om “Den anden form for krig” viser, hvordan kommunismen brugte denne taktik, betyder ingenlunde, at taktikken er opfundet af kommunismen og udelukkende brugt af dem. Den har existeret alle dage, fra den første dag, der var noget at slås om. Ja, man kan faktisk se den i zoologisk have, f.ex. i abegrotten. Den går i høj grad ud på at narre sin modstander og spille på dennes reaktioner.


Jeg har - ligesom andre bloggere - 117 gange gjort

opmærksom på denne brug af taktik her på bloggen og
utallige gange forsøgt at forklare "Den anden form for krig".

Kik eventuelt tilbage på bloggen!august 20, 2012

Muhammed igen, igen


http://www.pi-news.net/2012/08/die-wahre-geschichte-von-mohammed-teil-3http://www.pi-news.net/2012/08/die-wahre-geschichte-von-mohammed-teil-3

Den tyske blog "Politically Incorrect" har bragt en serie om Muhammeds frytelige liv.
For dem, der kan tysk kan den findes på ovenstående link
De er i serien nu nået til hans ........liderlighed.

august 18, 2012

Ensidig propaganda


Så er integrationsborgmester “Mæh - æh” Allerslev i København igen i gang og slår på tomme for “Mangfoldighed” og fremmede Fremmedes integration med mange trosretninger. Åbenbart en del af det projekt, de startede for nogle år siden, og som Spydpigen har omtalt: Baggrundsviden er vigtigt, så læs Spydpigen: (16.12.2008) - 7.9.09 - 31.3.09 - 4.3.2011.  
 
Her vil jeg blot repetere nogle billeder, som taler for sig selv.


Dette smykke udgjorde en slags arbejdslogo
for "inclusion-kampagnen" - åbenbart for at
symbolisere, at man også her arbejder efter
salami-metoden for lige så stille at integrere
muslimer og zigøjnere i henhold til rigmanden
George Soros's offentliggjorte plan.
Inclusion betyder både inkludering og inde-
lukkethed .... interessant!

      Farvede dukker kan måske hjælpe....
    Øverst på denne gamle plakat står slagordet for den tidligere
    kampagne i en mærkelig forkortning:

    Vi  Københavnere 
 
     Og så var der denne kampagne

     Det er aldrig forsent at sige UNDSKYLD. 

 
   
- og et kæmpeskilt anbragt højt oppe, så
alle danskere kan se det og huske formaningen

Det er aldrig forsent....Alle har ret til at være sig selv.....

Ha- ha-ha.....meget vittigt !
Dette logo stod på papirer fra Københavns Kommune
angående kommunens kampagne for at integrere
muslimer i alle Europas byer - herunder i København.

Logoet står foir rigmanden George Soros's virke og plan
for ikke bare at integrere muslimer i hele Europa, men
også for fuld integrering af Zigøjnere. Plakaterne viste
muslimer i forskellige europæiske byer, bl.a.
nedenstående......

Det historiske maleri i baggrunden, malet af Hugo Vogel, hænger på Hamborg Rådhus og
viser, hvordan byens senat holdt sit indtog på Rådhuset. 
Et meget symbolsk valg, når man her i forgrunden ser en muslim, der givetvis som alle 
andre muslimer - i henhold til deres Koran - stræber efter, at islam - og islam alene - skal 
herske over alle jordens befolkninger ved hjælp af den brutale og barbariske sharia.

august 17, 2012

Den store Bastian


Danske børn lærte tidligere gennem børnebøgerne, at racisme var en grim ting, som pæne børn ikke gav sig af med. I sær husker man “Den store Bastian”, og mange ældre mennesker kan endnu citere de simple lærerige vers, skønt vore marxistpåvirkede “pådagoger” har forfulgt og bandlyst bogen, så dette mesterværk knapt kan opdrives i nogen boghandel i dag.

Her er den første historie: Historien om de sorte drenge.


På Vesterbro en neger gik,
fornam på issen solens stik, så slog han op sin paraoly, for under den at søge ly.Nu Ludvig kom med flag i hånd,og Morten med sit tøndebånd, og Jeppe - ej at tale om -han med sin kringle også kom.
De lo og råbte alle tre:“Nej, vil man blot den sorte se!”

Så drev de med den stakkel gæk,
fordi han var så sort som blæk.
Da kom den store Bastian(på billedet du se ham kan).Sit store blækhus med han har;han sagde: “Børn, gør ikke naraf negerens den sorte hud; den fik han af den gode Gud,så han ej selv kan gøre for,at den er ikke hvid som vor!”
Men drengene langt værre lo
og lod ej neg’ren gå i ro.
Vred blev den store Bastian(på billedet du se hvordan),og da han karl var for sin hat, han fik dem i kardusen fat.Ham Ludvig rev og Morten bed,og Jeppe - (ham med kringlen) - sled,det hjalp dog ej, for han var slem: han i sit blækhus dypped’ dem.

Her ser du nok, at Bastian
har gjort dem hver til morian;
ja, sortere de blev, min tro, end 
negeren, af hvem de lo.
Blækdrengene i solskin må 
bag efter neg’ren gå;
men havde de ej sådan lèt, 
var ulykken vist ikke sket.