maj 31, 2013

BUPL' s tiltag

Desværre er vi danskere temmelig uvidende om, hvad vore kommunistiske medborgere foretager sig i hverdagen. Et kommunistisk parti kan ikke sammenlignes med andre partier i vort samfund, hvor partimedlemmerne ikke foretager sig noget særligt. Kommunister brænder for sagen, Uden det, kommer de ikke ind i partiet. Der findes ikke den lille sportsforening eller fritidsklub, hvor et kommunistmedlem ikke søger at komme ind i bestyrelsen. Det er alfa og omega at skaffe sig magt og indflydelse. Eftersom kommunismens ideologi er diktatorisk er den altid rettet imod demokratiet. Og der sigtes først og fremmest mod børnene, da de jo udgør fremtidens samfund.

I de kommunistiske langtidsmål står der i punkt 41: "Skab behov for børneopdragelse uden for forældrenes ”negative” indflydelse. Ophjælp fordomme, mentale blokeringer og hæmninger hos børn for at undertrykke forældrenes indflydelse."

Pædagogernes Øv-dages pjæk passer ind i ideologien som fod i hose, selvom de måske ikke har den ringeste anelse om langtidsmålene, men rimeligvis først og fremmest tænker på deres eget ego.

Lad os kikke tilbage til dengang, man satte de gammledags børnehavelærerinderne på porten og hyldede pædagogerne som den nye tids opdragere, der vidste alt og kunde alt og overgik enhver forældrer.
Pædagogerne var "bevidstgjorte" og deres virke under fagforeningsbogstaverne, BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisatio, tolkedes også som en forkortelse af "Børn Under Politisk Ledelse". (altså noget i retning af Sovjets pionerer eller Maos små røde).
BUPL's fremste ledere var medlemmer i DKP, og fagforeningen lagde ikke skjul på deres politiske holdninger, som lyste ud af hvert nummer af bladet "Børn og Unge".Lad os kikke på nogle af de pædagoger, der skabte BUPL:


"Allan Knoblauch

journalist, f. 1.7.1950, ansat på Aktuelt 1968, stifter og redaktør af Rød Front 69 - organ for Kommunistisk Ungdom Marxister-Leninister (KUML), der gik ind i 1971. Medstifter af Ungsocialdemokraternes blad SOC i 1970.

Udover de her nævnte blade har Allan Knoblauch skrevet artikler og kronikker til bl.a. Information, Politisk Revy, en lang række fagforeningsblade og pjecer.
Ansvarshavende redaktør på den kommunistisk-styrede fagforening, BUPL’s blad, “Børn og Unge” fra 1971.Han knyttede straks en bunke kommunistiske skribenter til sidstnævnte blad, således, at det fik stærkpolitisk slagside. (Her skal nævnes Hanne Reintoft, Ole Lindboe, Per Schultz, Stig Brostrøm, Agnete Diderichsen m.fl.). Knoblauch udgav bog om den marxistiske børnehave Hudegrunden.

Allan Knoblauch var manden bag udviklingen af BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsorganisation) fra en respektabel forening til et kommunistisk fagforbund under det såkaldte “formandsinitiativ”. Ved at gøre bladet “Børn og Unge” til et ensidigt socialistblad fik Allan Knoblauch et stort ansvar for indoktrineringen af landets pædagoger, som så opdrog vore børn til at undergrave alt det bestående. - Det begyndte med Hudegrundens børnehave, som “Børn og Unge” åbenlyst støttede og benyttede til at propagandere for marxistisk pædagogik à la Sovjet.

Allan Knoblauch trådte sjældent offentligt frem og var ikke noget kendt ansigt. I den snævre og ensrettede kreds omkring BUPL og andre fagforeninger, hvis ledelse var overtaget af kommunister, regnedes han dog for særdeles indflydelsesrig. Det siges, at uden Knoblauch som chefredaktør af “Børn og Unge” ville DKP ikke have fået magten over pædagogerne."

Kilde: det antimarxistiske tidsskrift AKTION 2/1977maj 30, 2013

Københavns bybusser skal hylde homosex


fra Hammersmedens blog

Under bøssernes årlige manifestation – også kaldet Copenhagen Pride – skal bybusserne i år tvinges til at hylde de homoseksuelle. Når begivenheden løber af stabelen den 21.-24. august skal bybusserne i København således tvinges til at flage med de homoseksuelles regnbueflag. Initiativet er blevet tilvejebragt på foranledning af politikerne i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg.
Beslutningen er kommet i stand på vilje af de »røde« medlemmer af dette udvalg, idet det blev fremsat af Peter Thiele, Neil Stenbæk Bloem, Marialise Rømer og Bjane P. Nielsen – alle fra SF. Sidstnævnte udtalte efter vedtagelsen at »Copenhagen Pride er en stor og vigtig begivenhed i København – ikke bare for homo-, bi- og transseksuelle, men for hele byen. Med regnbueflag på busserne under Copenhagen Pride skabes endnu mere opmærksomhed i de dage, hvor festivalen indtager de københavnske gader,«
Ja; sikkert skabes der opmærksomhed, Bjarne, men hvilken opmærksomhed? Opmærksomhed om at man bør hylde de homoseksuelle? Og at de bør hyldes mere end de heteroseksuelle? For hvornår har nogen politiker måske nogensinde hyldet de heteroseksuelle? I stedet bliver der taget en beslutning som den ovennævnte om at lave reklame for en livsstil, der (hvis den spredte sig til en for stor del af befolkningen) ville medføre denne befolknings undergang og udryddelse. At Bjarne P. Nielsen vil bruge som argument, at de gør noget tilsvarende i Stockholm, fortæller alt om logikken bag. Eller mangel på samme.
Der var engang, hvor politikerne var forbilleder for en bæredygtig og vedvarende livsstil, som (hvis den blev fulgt) ville sørge for en udvikling hen i mod det bedre i et kontinuert løft af samfundets almene tilstand som et ideal. Og ikke tilskyndede til reklame for en livsstil, som ville føre samfundet til udslettelse, hvis propagandaen for den blev fulgt. Hvad er der sket siden politikerne er gået fra at ønske de bedste rammer for det samfund, hvis’ interesser de på papiret er sat til at varetage, til at hylde en livsstil, der fører samfundet og landet ud over afgrundens rand, som rottefængeren fra Hameln?
Oven i købet uden de har fået lov til det; jeg har f.eks. aldrig nogensinde givet politikerne bemyndigelse til at lave reklame for en dekadent livsstil. Og i særdeleshed ikke for mine egne penge, for udvalget har tænkt sig at finansiere de 70.000 kr., som homo-flagene koster, via skattebilletten. Ergo er det mig selv, der betaler for det, uden at jeg i min vildeste fantasi kunne finde på at give penge til sådan noget (hvis jeg altså havde haft et valg).
Jeg er ikke ude på at skade de homoseksuelle på nogen måde; det er da fint med mig, hvis de gerne vil føre denne livsstil, så længe de gør det for lukkede døre indenfor hjemmets 4 vægge, på samme måde som de heteroseksuelle heller ikke har et indtrængende behov for at skulle skilte med deres seksualitet i tide og utide i en udstilling af sig selv for provokationens egne skyld. Hvis nogen insisterer på at lave reklame for noget sådant, kan de selv betale, som nogle af de nedstemte politikere i udvalget også påpegede efter afstemningen.
http://hammersmeden.wordpress.com/2013/05/25/bybusser-tvinges-til-at-hylde-homoseksuelle/

Romantisering af narkotika

Borgmester Frank Jensen var fornylig inde på, at Københavns Kommune kunde få gode indtægter, hvis den kunde sælge hash legalt. Har Frank Jensen gjort studier i marken som pusher i Christiania?

Der har fornylig været to store grundige artikler på internettet om romantiseringen af narkotika.

http://frontpagemag.com/2011/07/01/symposium-romancing-opiates/

af Jamie Glazov


De blev oversat på dansk af Synopsis-bloggen: Symposium: Romantisering af Opiater:

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2013/05/romantiseringen-af-narko-del-1.html

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2013/05/romantiseringen-af-narko-2-del.htmlmaj 28, 2013

Glistrup in memoriam

computeren strejkede, men dagen er ikke gået, så man kan endnu nå at mindes Glistrup på hans fødselsdag. Han vilde være blevet 87.

Artikel skrevet af   

Glistrups politiske tænkning omfattede hele verden, og i forbindelse med, at jeg netop læser en studie over Immanuel Kants skrift „Til den evige fred” (1795), undres jeg igen over, hvor meget Glistrups idéer går parallelt med de største filosoffers. Kant udtænkte en forfatningsmæssig orden for staterne, så verdens fred og frihed kunne sikres. Det var nødvendigt, at folkene var frie, både i staterne og mellem dem (derimod må der være krigstilstand med fx den totalitære islam). Staten skulle for både Kant og Glistrup værne om individets sikkerhed og ejendom. I øvrigt råder friheden. Også Kant fremhævede ytringsfriheden som det afgørende element, for ”alle handlinger, som berører andre menneskers ret, er uretfærdige, hvis de bygger på maksimer, som ikke tåler offentligheden”.  En forudsætning for freden er yderligere, at staterne ikke blander sig i hinandens indre forhold. Stik imod den forfejlede, herskende overnationale ideologi så Kant (og Glistrup) folkeretten som et værktøj til at regulere forholdene mellem frie stater i et stadig mere omfattende fredsforbund, som vort FN kun er blevet en karikatur af. Særlig i nyere tid er Kant blevet kritiseret for ikke at have medtænkt et styrende overnationalt organ i sin skitse til verdensfreden, men det var med velberåd hu.
Kant talte også om „verdensborgerskabsretten”, som er blevet mistolket i plat moderne menneskerettighedsretning, men som han udtrykkeligt skriver „skal være begrænset til, hvad der gælder for det almene gæstevenskab (‘hospitaliteten’)”. Den fremmede har dog kun besøgsret i et andet land, ikke en ret til at være egentlig gæst, hvilket ville fordre særlige aftaler. Via „hospitalitetsretten” kunne folk fra vidt adskilte egne omgås fredeligt, når retten vel at mærke ikke blev misbrugt. Kant mente, at en egentlig sammensmeltning af folkene var unaturlig („widernatürlich”). Den evige fred skulle tværtimod fuldende nationaltanken: Hver nation skal lade sin stemme lyde i verdenssymfonien, så den bliver en harmonisk helhed. På samme måde lå intet fjernere for Glistrup end at udtale sig nedsættende om andre folk; han mente af hele sit hjerte, at han holdt af alle verdens mennesker, og ville også deres lykke, for så vidt den ikke gik imod danskernes.
Som Glistrup søgte også Kant at udforme sine politiske idéer sådan, at selv „et folk af djævle” ved at følge ordningens fornuft kunne indgå i folkenes samfund. Her rammer man jo kernen ved megen politisk korrekt stræben, at den forudsætter en forbedring af menneskene, hvilket fører til samfundshersen og udemokratisk opdragermentalitet. Glistrup indså på linje med Kant det afgørende i, at et politisk system er indrettet til at fungere uafhængigt af medlemmernes „gode vilje”; således har det moderne multikulti-projekt som forudsætning, at alle parter til stadighed viser god vilje og engleagtig tålmodighed, men det sker jo ikke i virkeligheden. En af Kants definitioner på politik lyder: „Hvad der kræves er en praksis, som grunder sig på de principper, erfaringen har givet os om den menneskelige natur, altså en lære, som ved formuleringen af sine grundsætninger ikke holder sig for god til at tage hensyn til, hvordan det faktisk går til her i verden.” Dét ville Glistrup med sikkerhed kunnet have skrive under på. Enhver idiot kan udtænke en utopi befolket udelukkende af „gode” mennesker. Geniet viser sig i udtænkningen af en vej til at opnå et godt samfund på grundlag af virkelighedens alt andet end fuldkomne, ja faktisk slette mennesker.
Så Glistrup var langtfra den platte populist, som vor tids politiske nuller udpegede ham som – han skuede langt videre end disse og bør være en stadig inspirationskilde for fremtidens nationale ideologer, der ikke bør være flove over at kaldes glistrupianere.
Frit efter Thomas Kingos digt til Griffenfeld kunne man med rette skrive:
Du, vor Danmarks ros, vor tids sirat og ære,
høj-ædle Glistrup, hvad du har om at bære
af himlen i dit sind, det aldrig hvile får,
men daglig op på dyds og æres trapper går.
Hvad troskab nogen kan i danske hjerter finde,
hvad visdom nogen kan af bedste hjerner spinde,
hvad flittighed man kan udfordre af nogens hånd,
det alt hos dig er knyt i lænke-knude og bånd…
Gud give det dit navn til verdens sidste år
en evig stjerne på vor danske himmel får.

maj 27, 2013

Wafa SultanRegeringen skal konfronteres med sin skadelige politik

- mandag den 27. maj 2013

Onsdag den 29. maj afholder Folketinget sin årlige afslutningsdebat. Ganske vist fortsætter Folketinget sit arbejde efter denne dato, men det er altså på onsdag, at den traditionelle maratondebat finder sted. Det sker simpelthen ved, at de politiske ordførere stiller spørgsmålet: ”Hvad kan statsministeren oplyse om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation?”, og så kører debatten ellers.

Der er unægtelig nok at tage fat på. For vi har lige nu en regering, der simpelthen sejler rundt, som var der hverken ror eller rat, lige som kaptajnen ser ud til at befinde sig alle andre steder end på kommandobroen.

Regeringen har famlet og zigzagget rundt på dagpengeområdet, kickstart- og vækstspørgsmålet, om skattelettelser til erhvervslivet, på retspolitikken og så videre og så videre.

Særligt og især på udlændingeområdet er regeringen i fuldt sving med at ødelægge alt det, som den tidligere regering under stærk indflydelse fra Dansk Folkeparti fik bygget op. Udlændingepolitikken er ganske enkelt ved at løbe løbsk.

Thorning, Vestager og Vilhelmsen har skridt for skridt lempet på udlændingepolitikken, og det er faktisk gået stærkere, end man havde troet før valget. Helle Thorning-Schmidt proklamerede jo i 2010, at hun ”ikke kunne drømme om at gå mod en lempeligere udlændingepolitik”, men siden hun blev statsminister, har vi set en lang række lempelser, der kommer til at koste danskerne dyrt.

Eksemplerne på dette står ganske enkelt i kø. Starthjælpen, kontanthjælpsloftet og pointsystemet er ophævet. Reglerne for familiesammenføring er lempet, asylansøgere har fået lov til at bo og arbejde uden for asylcentrene og i sidste uge lempede regeringen sammen med Enhedslisten kravene til dansk statsborgerskab. Nu er det pludseligt mindre vigtigt at kunne begå sig på dansk, og kravene til selvforsørgelse er blevet lempet fra beskæftigelse i 4,5 år ud af de seneste fem år til 2,5 år ud af de seneste fem. Det er åbenlyst, at hvis vores velfærdssamfund skal bestå, så må og skal vi sørge for, at de udlændinge, der kommer for at blive, kan og vil forsørge sig selv. Lempelsen af kravene til selvforsørgelse er et åbenlyst tilbageskridt i forhold til dette og i forhold til integrationen i det hele taget.

Regeringens række af lempelser på udlændingeområdet er desværre for længst slået igennem i forhold til antallet af asylansøgere.  Således ser det ud til, at Danmark i 2013 får det højeste antal asylansøgere siden 2001, altså det år, hvor Dansk Folkeparti fik afgørende indflydelse og brugte denne på at sikre en mere fornuftig udlændingepolitik. De årlige udgifter til dette område har også for længst rundet milliarden, og udgifterne stiger selvsagt i takt med, at antallet af asylansøgere vokser.

Der er ingen tvivl om, at den øgede strøm af asylsøgere skyldes regeringens politik. De udlændinge, der rejser tusindvis af kilometer og gennem mange lande for at søge asyl, er i vid udstrækning ganske udmærket godt klar over, hvilket land det bedst kan betale sig at søge asyl i. Nu er Danmark kommet på denne negative ”positiv-liste”, og det oplever vi konsekvenserne af. Regeringen benægter, at det forholder sig sådan, hvilket i min bog nogenlunde tangerer at benægte tyngdekraftens eksistens. Som tidligere forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og Rockwoolfonden, Gunnar Viby Mortensen, har slået fast: ”Hvis et land lemper asylvilkårene, går strømmene derhen”, og han tilføjer: ”Det er problematisk, når vi i øjeblikket har et omfattende problem med de ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse. Af mændene er halvdelen uden job, og for kvinderne er det mere end halvdelen”.

Men én ting er det økonomiske aspekt, noget andet er de massive problemer, som en stor flok svært integrerbare ikke-vestlige indvandrere fører med sig. De efterhånden mange nætter med voldsom ballade, ildspåsættelser og stenkasteri begået af unge indvandrere og efterkommere i Sverige er et tydeligt eksempel på de udfordringer, som en massiv indvandring af ikke-vestlige indvandrere fører med sig. Vi har i øvrigt set tilsvarende optøjer i Paris og i et mindre omfang i Danmark. Er det den slags, vi kommer til at se mere af, hvis ikke vi tager indvandringen og integrationen dybt alvorligt? Jeg er oprigtigt bekymret for det.

Men hvorfor gør regeringen det stik modsatte af, hvad der er fornuftigt? Helle Thorning-Schmidt lemper, trods løfterne før valget i september 2011, når hun som minimum burde beholde de regler, som hun overtog fra den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Nogen kunne måske indvende, at regeringen i form af socialminister Karen Hækkerup (S) da just i dag har taget jernhandskerne på i form af de bebudede forældrepålæg, hvor man rammer belastede forældre på pengepungen. Til det vil jeg først lige sige, at der er tale om endnu en kovending fra regeringens side, fordi daværende socialordfører og nuværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen tordnede mod forældrepålæg, da Dansk Folkeparti krævede øget brug af denne sanktion. Dernæst vil jeg sige, at alt tyder på, at meldingen er en ren parademelding fra regeringens side. Forældrepålægget bliver nemlig brugt uhyre sjældent. Det var faktisk derfor, at Dansk Folkeparti i sin tid ønskede at øge brugen af dette pålæg markant. Karen Hækkerup bebuder, at hun vil nedsætte en Task Force (som en særlig gruppe åbenbart skal benævnes i dagens Danmark), der skal få flere kommuner til at bruge forældrepålæg. Lad os nu se, om det rent faktisk kommer til at ske. Jeg tvivler, men garanterer, at Dansk Folkeparti følger udviklingen nøje.

Men lige nu og her gælder det afslutningsdebatten på onsdag, hvor vi i Dansk Folkeparti er helt og aldeles klar til at tage en grundlæggende debat med regeringen. Vi har mange spørgsmål om indvandringen, integrationen og regeringens lempelser i udlændingepolitikken, som vi glæder os til at tage med regeringens ministre! Og selvom regeringen ikke har været særligt debat-lysten i løbet af folketingsåret – jeg tænker på lærerkonflikten, lægekonflikten, offentlighedsloven som eksempler, håber jeg, at regeringen i forhold til dens lempeligere indvandringspolitik og dens konsekvenser vil svare på vores spørgsmål på onsdag!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

Politisk-korrekt ordre fra højere sted: Se den anden vej....!

Ordre til det svenske politi: Nultolerance mod etniske svenske folkeforsamlinger – men se den anden vej, når indvandrere går besærkergang!

Surrealistiskt
Allerede i begyndelsen af sidste uges indvandreropløb gik det svenske politi ud med den betryggende besked, at deres hovedstrategi var at ”gøre så lidt som muligt” og ”afvente” i stedet for at gribe personer fra disse grupper, som begår forbrydelser lige for øjnene af dem, eller som til og med selv angriber politiet fysisk. Nogen kan jo trods alt blive stødt. Som om dette ikke var nok, kommer der nu oplysninger frem om, at politiet derimod har strenge ordre om at ”gribe ind” mod etniske svenskere, som er trætte af politiets kapitulation og dermed i fortvivlelse selv forsøger at beskytte sin ejendom og sine bydele med livet som indsats. I følge oplysninger til netavisen ”Fria Tider” fra sådan en svensker har politiet i et  lignende tiltag tydeligt påtalt, at man øjeblikkeligt vil gribe ind mod dem igen, hvis ”man ser dem i grupper på flere end fem personer”, uanset om disse hverken gør, siger eller bærer på noget som kommer i nærheden af lovbrud.

Til forskel fra politiets pølsegrilleri med indvandrerbøllerne findes der yderligere oplysninger om, at politiet anvender uprovoceret vold med tåregas og knippelslag mod de opgivende (modløse) svenskere, som på denne måde forsøger at gøre det job, som politiet selv har fået forbud imod fra højeste sted. Det er dog uklart, om denne indskrækning af mødefriheden for etniske svenskere på landets gader også gælder venstreextremister, eller bare alle andre svenskere. Sandsynligvis det sidste, eftersom man ellers fra politiets side igen risikerer at krænke den gale slags personer, med alt hvad dette indebærer med hensyn til karriere, økonomi og personlig helse i dagens Sverige.
Dette eftersom det svenske sikkerhedspoliti, SÄPO, nu nærer mistanke om, at venstreextremisterne aktivt hjælper indvandrerbøllerne med opløbene.
Hvordan det nu end er, er signalerne ret glasklare med hensyn til, hvem der i dagens Sverige skal kende sin plads som bagbundne terroriserede ofre, og hvem der har frikort til at begå forbrydelser både overfor og imod politiet selv.
Vi har sagt det før, men det bør siges igen – kære, vær rar at vække os rigtigt!


Kilde: den svenske blog ”Avpixlat” via Snaphanen:
(Oversat af Spydpigen)


Nu er virkeligheden nået til Sverige!USA-ambassaden advarer nu mod besøg i Stockholm.
Den amerikanske ambassade har udsendt en rejseadvarsel for amerikanske statsborgere til dele af Stockholm. Alle amerikanere, som er tilmeldt til konsulatets advarselssystem fik en meddelelse , hvor de frarådes at besøge Stockholmsforstæderne Husby, Tensta, Kista, Rinkeby og Fittja.

Nu hører disse områder ikke til de mest populære turistmål i Stockholm, men det er alligevel bemærkningsværdigt, at USA tvinges til at udsende sådan en advarsel...

Normalt set udformes rejseadvarsler for steder som Somalia, Libyen, Ægypten og Gaza... Hvad lighed kan der være mellem de stater og de ”svenske” forstæder som Rinkeby, Rosengård og Husby?


Også torsdagnatten bød  på bilafbrændinger, en nedbrændt politistation og angreb på bl.a. biblioteker og bydelskontorer. Det min dermig stadig mere
om franske forhold. Jeg (den svenske blog: "Jihad i Malmö) skrev i 2010 om jihadspektaklerne
Det som skiller voldudbrudene i Frankrig fra lignende i f.eks. Tyskland, Danmark eller Sverige er den helt klare polituske karakter. I Frankrig handler det om Jihad, d.v.s. Om ”helligt krig”, mod det franske samfund, mod al vesterlændsk kultur og mod tusind års jødisk-kristen historie. ”Brænd, slå itu og ødelæg alt, hvad der repræsenterer civilisation og orden.

Skoler, biblioteker, rådhus, plejecentraler og politistationer.”


Nu er virkeligheden nået til Sverige.

maj 25, 2013

Nyttig idiot?


Politikens Claus Blok Thomsen som nyttig idiot

http://blogs.jp.dk/setfrahoejre/2013/05/24/politikens-claus-blok-thomsen-som-nyttig-idiot/
 
Morten Uhrskovs blog på JP
 
Politikens Claus Blok Thomsen som nyttig idiot
 
Dato: 24. maj, 2013
 
Beklager det stærke ordvalg, men det er lige, hvad Claus Blok Thomsen er. Politikens såkaldte journalist har lige været på besøg i den stockholmske forstad Husby, hvor pøblen begyndte sin hærgen for fem dage siden. Skal vi tage et par smagsprøver på Claus Blok Thomsnes journalistiske stil fra hans oplevelser i Husby natten til torsdag?
 
“Der var mange unge på gaderne i aftes, men stemningen var stille og rolig, selv om der pludselig blev sat ild til to biler. Men så snart det var sket, brød nogle af de ældste unge hårdt ind for at få dæmpet gemytterne..”
 
“Der så fredeligt ud, da vi tog fra Husby kl. 01:30, og det skulle undre mig meget, hvis der ikke er det i dag. Folk var rare og venlige, og der var en høflig tone i mellem de unge.”
 
Sådan udtaler man sig kun, hvis man enten er dårligt begavet, alternativt har en helt anden dagsorden end at få sandheden frem. Jeg vælger at tro, at Claus Blok Thomsen er lidt småt kørende.
 
Hovsa, Claus Blok Thomsen
 
Det kom søreme ikke helt til at holde stik, du gæve journalistmand ved Politiken. Noget specifikt om Husby har jeg ikke kunnet finde, men derudover har det ingen nød. Natten til fredag var der nemlig ualmindelig godt gang i den igen i en række ghettoer rundt om den svenske hovedstad. Ildspåsættelser, hærværk og stenkast mod politiet var den cocktail, de svenske myndigheder blev diverteret med, ganske som de foregående nætter.
 
Og hov igen. Her til aften meldes det, at optøjerne har bredt sig til Örebro, der er beliggende tæt ved 200 kilometer fra Stockholm. Her kaster 50 maskerede unge med sten. Og i Södertälje, knap 50 kilometer fra Stockholm, er der udbrudt brand i et forsamlingshus, og flere biler brænder lystigt.
 
Det gik da vist ikke lige, som du havde regnet med, Claus Blok Thomsen? På trods af, at “folk var rare og venlige, og der var en høflig tone i mellem de unge”, som du sagde.
 
Lav intensiv borgerkrig
 
Det kunne man vist også kalde det, der sker i Sverige i disse dage, eller får du så en kedelig smag i munden, Claus Blok Thomsen?
 
En nyttig idiot er som bekendt en, der manipuleres til at gå andres ærinde. Hvad foretrækker du, Claus Blok Thomsen? At være en nyttig idiot eller en “journalist”, der bevidst forsøger at skjule sandheden om konsekvenserne af den politik, du uden tvivl selv er en varm fortaler for?
 
Du har desværre kun de to valgmuligheder. Der findes ikke rigtigt andre. Du kan jo spørge din chefredaktion til råds. I en leder i din avis fredag stod der bl.a.:
 
“Sverige har samlet set været langt bedre end Danmark til at integrere udlændinge i politik, kultur- og samfundsliv.”
 
Dén grinede de meget af den sommer, Synes du ikke også, at den er skæg, Claus Blok Thomsen?


En hilsen fra Andalusien!

Pas på: her kommer en barsk video.

http://video.corriere.it/paura-arena-torero-incornato/8cb98b88-c498-11e2-9212-dfc1a4ff380dmaj 24, 2013

Islamisk ondskab mod elskelige grisebasser

Forleden (21.5.13) kunde Ekstrabladet fortælle, hvordan indvandrerknægte morede sig med at bombardere dyrene på besøgslandbrugscentret nær Gellerupparken med sten. De evindelige ”godhedsmennesker”, som altid undskylder verdens mest barbariske opførsel, forklarer det sikkert med, at det jo drejede sig om grise, og at det er en krænkende provokation mod muslimer at vise sådanne dyr frem!

Men det gik også ud over kaniner, høns, lam og får.


Den kurdiske forfatter, Salim Barakat, kan lære os noget. Han har i sin roman ”Jerngræshoppen” beskrevet, hvordan kurdiske børn leger sadistisk med de dyr, de kan få fat på. De flår pindsvin levende, drukner muldvarper, hælder benzin over kattte og sætter ild til, sønderkvaser hunde, river fjerene af vipstjerter og begraver dem levende.... En dyremishandling, som vi overhovedet ikke kan forestille os i vor vildeste fantasi, og boganmelderen ved det svenske Aftonbladet så sig nødsaget til at advare læserne: ””Drengene drives af en rastløs trang til virksomhed og en uomtvistelig grusomhed mod alle levende væsner, som krydser deres vej, og som de kan få fat på. Deres sadisme er skildret pinagtigt klart og nøgternt, og læsere, som væmmes ved dyrplageri, bør nok undgå denne roman. Hjerteløsheden er sat i system, ikke bare i den her drengeflok, men i næsten alle de kredse af samfundet, som knægtene kommer i kontakt med.” 

De voksne i bogen er ikke bedre. De lemlæster hinanden og skænder kvinderne, som overhovedet kun opfattes som kønsobjekter.  

Forfatteren tager ikke afstand fra sadismen. Han er tilsyneladende med på holdet. I et interview i Svenska Dagbladet 17. juni år 2000 siger han: ”Der hvor jeg voksede op, var katte nogen, som stjal maden, og var ligeså afskyelige som slanger og kakelakker. Her (i Sverige) er det noget helt andet. I har jo særlige dyrehospitaler, og snart åbner I vel skoler for jeres hunde og katte”, ler han hånligt.

Desværre skyldes dyreplageriet nok den islamisk-kulturelle arv, idet man ikke vurderer dyr særlig højt, trods alt, de giver os.

Mange Danskere har sikkert følt inderligt med kurderne, når man hørte om tyrkernes og Saddam Husseins fremfærd imod dem, men denne bog - skrevet af en kurder - er så modbydelig i sine beskrivelser af dyrplageri, at man slår korsets tegn for sig og spørger sig selv, om en sådan kultur kan integreres og berige os Danskere?
maj 23, 2013

Frank Jensen vil sælge hash


Er borgmester Frank Jensen i København gået helt fra snøvsen eller har han fyldt sig med hash? Ja, vist kan man tjene penge på hash! Enorme summer. Det har flere kommunistiske stater eller oprørsgrupper gjort rundt om i verden de sidste 30-50 år, bl.a. blev Nordkoreas ambassadefolk i de skandinaviske lande grebet i indsmugling i kurerposten af hash i fint pakkede jutesække, mærket med nordkoreansk statsstempel. De blev alle udvist og modtaget som helte derhjemme.

Socialdemokratiet, som gerne vil udgive sig som beskytter af de små i samfundet, har fra narkotika-introductionen i Danmark, haft en venlig og uetisk holdning til hash.
Stærkt påvirket af kommunismens propaganda under den kolde krig og under påskud af "socialt experiment",  holdt socialminister Eva Gredal med hjælp fra bl.a. VS'eren Tine Bryld og konsortier hånden over narkohandlen i Projekthuset, Christiania og i narko-"behandlings"centrene (sic!). Mange unge blev - om ikke andet - sat tilbage i udvikling og skolegang og mistede flere år i hashrøg.

Socialdemokratiets narkotikaudvalg udgav et narko-debat-oplæg i 1972 under Bernhard Tastesens formandsskab, hvor man ligestillede hash med en frokostøl, selvfølgelig for at opnå en positiv holdning hos vælgerne til hash. (En anti-hash-kampagne privat-ledet af Lise Tønsberg indbragte over 100.000 navne, men man kæmpede mod overmagten!). Tilsyneladende havde politiet været med til at udforme narkodebat-dokumentet, men det var ren løgn. Politiet fralagde sig offentligt ethvert ansvar.

Det støttedes derimod af hashliberale psykiatere fra den kommunistisk-ideologiske Mentalhygiejne. Den enes død, den andens brød. Psykiatere og socialrådgivere fik en god levevej med hashen, og statens narko-behandlingsprojekt blev en stor politisk pengemaskine. Socialminister Eva Gredal formøblede så store summer, at man opgav at finde rede på det i tinget.maj 22, 2013

Husby spektaklerne

I tirsdagens svenske Ring P1 påstod Kjell Albin Abrahamsson, at spektaklerne i Husby var en “enestënde hændelse”. Enten beror denne påstand på uvidenhed eller er en cadeau til den politiske korrekthed, som erstatter saglighed og upartiskhed i public-serviceradioen, så snart det gælder indvandring og multikultur.

Har programlederen virkelig ikke hørt tale om alle tidligere spektakler med bilafbrænding, nedbrændte skole-,dag- og fritidshjem, stenkastning mod politiet og redningstjenesten m.m. m.m. i Malmø/Rosengård(herregården/Seved, Södertälje/Ronna, Gøteborg/Hammarkullen/Bergsjön, Uppsala/Gottsunda, Stockhom/Tensta/Rinkeby med flere andre områder med såkaldt “sammensatbefolkningsstruktur”? 

Som udenrigskorrespondent burde Abrahamsson desuden kende til spektaklerne i Paris’s forstæder - bl.a. Clichy-sous-Bois - som 2005 hurtigt spredte sig til flere andre franske byer som Cannes, Le Havre, Rouen m.fl.
Gentagne spektakler har også fundet sted i Storbritannien - i bl.a. Birmingham, Manchester, Liverpool og Bradford. Ligesom i Holland og Belgien. I Tyskland er bl.a. og i særdeleshed den indvandrertætte Neukölln i Berlin blevet ramt - en bydel, hvor “mange unge hverken kan tale rigtig tysk eller behersker sit modersmål” som SvD’s reporter Tomas Lundin konstaterede i SvD den 9. november 2005.

I samme artikel frygtede den tidligere talsmand for EU-kommissionen, Romano Prodi, at “det bare var et tidsspørgsmål inden spektakler og gadevold bryder ud i italienske byer.”
For nogle år siden forudsagde Frankrigs daværende Brysselambassadør Christian Lambert “Europas sikre selvmord.”  “Udviklingen” har desværre givet ham ret. Nogen “enestående hændelse” er spektaklerne i Husby altså ikke!

Videre til programlederens oplysning
Præsident Chirac krævede, at Frankrigs ledere skulde møde ligisterne med at være “faste og trofaste mod Frankrigs værdier” og indførte straks undtagelsestilstand, som forlængedes tre måneder: Han opfordrede oprørernes familier til at “udøve sin forældreauktoritet og tage ansvar for de unge” samt truede med sanktioner mod oprørernes familier.
Borgmesteren i en af de værst ramte forstæder - Georges Tron - meddelte, at den sociale understøttelse vilde blive inddraget for familierne til dem, der blev dømt for opløb i hans kommune.
Nicolas Sarkozy - daværende indenrigsminister - gav ordre til, at de, der dømtes for delagtighed i opløbene og ikke havde fransk statsborgerskab (- mange af dem befandt sig nemlig illegalt i landet -)  skulde udvises. Også de, som var født i Frankrig, men havde forældrenes nationalitet, skulde udvises. “Når man har æren at have en opholdstilladelse, skal man ikke fremprovokere uroligheder i byerne”, fastslog Sarkozy.

Senere slog han fast, at “hæderlige folk må kunne fejre nytår uden at forgiftes af en minoritet, som vil sprede terror ved gangstermetoder, den stærkeres ret og brug af vold.”
 I Sverige var daværende statsminister Göran Persson givetvis kritisk mod de franske tiltag. “Jeg er overrakset over ordvalget, både i indledningen og i fortsættelsen. Der er en sådan uforsonlighed i holdningen, at jeg ikke tror, at det fører frem til en dialog. Der findes en  berettiget kritik af det franske samfund, og den møder man ikke med den slags udtryk som Sarkozy anvendte,”

Sverige vælger som bekendt altid “en anden vej” end det øvrige Europa!


Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka  (tel 716 87 03) (oversat af Spydpigen)

En stor tak til Louise!


Illustrationen t.v.: Kalkmaleri om ulven eller ræven, der prædiker for de gæs. To falske prædikanter på hver sin prædikestol, beundret af de enfoldige gæs.

I Moseloven står der: Du må ikke tage Herrens, din Guds navn forfængeligt.
Ifølge den store danske ordbog betyder ”forfængelig”: tom, unyttig, overfladisk.
At tage noget forfængeligt betyder altså at bruge det på en tom måde, at misbruge det.
Det er oversat fra det latinske: "assumere in vanum" = optage det i tomhed, intetsigenhed.

Det er hvad Abdul Wahid Pedersen gør, og det har han lov til, for han er ikke kristen, og Vorherre er ikke hans Gud, men for ham blot et kættersk gudebillede for de vantro, der kalder sig kristne.
Han har ikke bare lov til det. Han skal selvfølgelig foragte de kristnes Gud, for han har omvendt sig til islams Allah og ingen kan tjene to herrer. Gør han det, er han frafalden fra islam og bør således henrettes ifølge koranen. Han bruger Guds navn forfængeligt for at narre de enfoldige og missionere = drive propaganda for verdens mest barbariske og brutale gud, Allah, der gennem 1400 – fjortenhundrede år – har forfulgt, pint og dræbt millionvis af sagesløse mennesker, der bekendte sig til kristendommen. Abdul nævnte i sin fredssnak overfladisk de skrækkelige myrderier rundt om i verden, men kom af gode grunde ikke nærmere ind på, hvad årsagen kunde være.

(Samme historie fra et andet kalkmaleri. Nederst t.v. løber Mikkel Råv med en gås. Og de her gæs er
ikke så dumme endda: belært af erfaringen fanger de rævene og klynger dem op i galgen!)Man må have Abdul undskyldt, for sagen er jo den, at han ikke har nogen fri mening. En muslim skal
tro på alt, man bilder ham ind uden mindste selvstændig tanke. Islam betyder underkastelse - af Allah, det vil i praxis sige af præsteskabet, som alene og enevældigt står for tolkning af de så kaldte "hellige skrifter". Skulde nogle muslimer tænke selvstændigt, skjuler de det i reglen af angst for den straf, som er foreskrevet i koranen: døden.

Det er synd for Abdul, men han er slave af en lovreligion, hvis regler er ubrydelige.
Derfor tilslutter han sig også shariaens grusomme brutalitet, bl.a. stening af kvinder, der er utro mod deres mænd. Beviser kan let skaffes. Det rækker, at kvinden har været ALENE i samme rum som en fremmed mand. Sex spiller en fantastisk rolle i islam, og pedofili - misbrug af børn, ja tilmed af småbørn, helt ned til babystadiet - er accepteret og ikke en forbrydelse i islam!

Abdul må ifølge sin Allah ikke engang være ven med ”bogens folk” - d.v.s.
kristne og jøder. De skal for altid anses for hans fjender.
Men "vi er rigtigt glade for, at du har sagt JA til at komme",
kvidrede sognepræsten, og Abdul svarede  "en stor TAK til Louise!"

Det sande islam skal hemmeligholdes for at vinde proselytter. Det er det Abdul gør. Han taler udenom sandheden og er åleglat i sin spirituelt udviklede løgnagtighed, som han har behersket lige fra sin ungdoms anbefaling og salg af narkotika til uvidende unge. "Dødens Købmand". Han hykler og vil
med løgn ("taquia") indbilde sine medmennesker, at Allah og Vorherre er een og samme Gud. Og der er kun een, betoner han, ikke to eller flere` (han sagde ikke "tre", men bemærkningen sigtede mod det teologiske begreb i den kristne kirke: Treenigheden, Trinitas, som netop fejres med pinsen.


Abdul hævdede, at vi var fælles i at have en tro, en længsel i hjertet efter at tjene Gud og "vende os til ham" - en smart sætning, som måske i skrift skulde skrives "og vænne os til ham".

Hvilken "ham"?

For Abdul er "ham" naturligvis Allah.

maj 21, 2013

Nedenstående horrible skandaløse misbrug af børn i England har været omtalt flere steder.

Those responsible: Oxford muslim child rape horror [torture sex]
Indbakke
x


Today, Mephisto, pens a letter from London explaining the lines of responsibility which lie behind the dreadful horror of the British islamorape phenomena, as highlighted this week by the most attention grabbing trial yet.

Oxford.

--Roger
"Lessons will be learned"
a letter from London

MEPHISTO

graphic hosted at source:
" Oh, very quiet. How has your day been? "


Let us face facts. The Koran teaches this stuff.[1] You know it. I know it. Nevertheless, there are undeniably Islamic countries in the world where the level of predation upon non-Muslim pubescent females, as revealed by the Oxford Muslim child-rape gang trial, is but a rarity; in comparison to what has been going on endemically in England for what is likely some twenty years now.[2]
The intermediating factor which explains this disparity country-to-country, is naturally the state, which in theory has the monopoly of enforcement, patrol and violence. And the press, of course, nominally acting as an alert watch-dog loyal only to the principle of scrutiny.

Had people actually done the jobs that they had been paid out of the public purse to perform, this Islamic value-statement on the ethical worth of non-Muslim females illustrated by the now revealed prosecution evidence in the Oxford "Bullfinch" case, would never have travelled outside the confines of Islam's primary theological texts into squalid scream-filled rooms in guest houses in Oxfordshire, and of course Shropshire, and Lancashire, and Berkshire, andSuffolk, and so on.[3][4][5][6][7]

Men who individually on chilly nights picked up 11 year old girls, outside care homes -- welfare state safety-net locations for the physically and sexually vulnerable -- would later be standing naked over them, as many as could be involved, with cigarettesand baseball bats, and rope.[8][9][10]

Jurors had to leave the court, weeping.[11]

And the men would pick the children up again the following week, when the girls' wounds had had time to heal. All under the un-watchful eye of social workers who knew exactly what was going on. One girl disappeared 126 times in 15 months, and staff did nothing.[12] Other victims spoke of their suffering, and had the frighteners put on them by those in authority who cared more for the social consequences of the revelation of their brutalizations, than the crimes themselves.[13] This is how these not even adolescent girls were treated by those paid to care for them, even as they had forced back room abortions, performed to ensure the profitability of the merchandise.[14]

The names of local council chief executive, Joanna Simons, and local police chief, Sara Thornton, are ones which glare defiantly out at us from this horrifying scandal, simply unable to understand the calls for their resignations.[15][16] They did, after all, perform their primary jobs: they did all they could to protect community cohesion.

Simmons and her 182,000 pound a year post, are emblematic of an entire strata of executive level public servants in Britain, recruited primarily for their ability to mouth and presumably believe in diversity-conscious platitudes, as they glide utterly immune from one job to another, never being held to account for their catastrophic and systematic duty-of-care failures.[17] Simmons is memorable for her starling professional resemblance to the chief executive of a previous council, who had similarly presided over one such child sex slavery victim being offered Urdu lessons to better integrate her with the community whose abuse she was enduring.[18]
One of the many noteworthy features to have emerged following the convictions in the trial of the Oxford network, is the extent of the commodification that took place. And the currency system was understood by everyone involved. The whiter the girl, the better. The younger, the more "baby soft" the skin, the higher the cost of admission.[19] In the most perverse twist of irony, the drugged pimped victim is told by her tormentors, that racism or Islamophobia is the source of their parent's animus when the "inappropriate relationship", is discovered.[20]

Imagine the tales told to one man, who scoured the streets of Oxford with a picture, a father looking for his daughter, by all those police and social workers desperate to make him go away, rather than the phenomenon of what used to be known as white slavery -- the capture andprofitable sexual enslavement of young European females for the amusement of Muslims -- that they had on their hands. Even as such public safety professionals knew exactly the kind of things that were being done to his daughter, a previously studious child who had turned into a "lost soul."[21][22] Other parents reported their children missing on hundreds of occasions.[23]
What no international or indeed domestic news report has mentioned, is the truly terrifying simplicity by which the middle class and respectable can now have their children taken into state sanctioned care, by local authorities who have virtually industrialised the process of removing children -- all facilitated by the compulsory secrecy restrictions in operation in Britain's family courts system.[24][25] Up until a few years ago it was almost uniquely the non-Muslim daughters of the white working classes that suffered these monstrous horrors. But of course, they never mattered.

Gangs of men at the same time. Eleven years of age. A ball gag to muffle her screams.[26]
He was told by the police force, headed by Chief Constable Thornton, to stop looking for his child as it was "detrimental to her well-being."[27]

His daughter was being picked up outside a care home in Henley-on-Thames, the home of the Royal rowing regatta. Middle England has reached its enrichment saturation point. The fact that the brutality of the sexual activity, called by one victim "torture sex", is a statement as to the contempt the men held the very society in which they lived, is now simply beyond question.[28]
The parents of one of the pair of brothers sentenced in London this week, genuinely hoped for academic advancement for their Oxford located sons.[29] Despite government assistance, subsidised housing, free education, free healthcare, a life unimaginable in their countries of origin: they despised the nation and people that had given them everything, and which had bent over backwards in order to make them feel included and equal. The Oxford gang's contempt for what surrounded them, breathes out of every pore of their body language in the prosecution's interview-tape videos.[30]
Fighting broke out in the dock of the Old Bailey, as the guilty verdicts were announced against men so unashamed by their actions, that they performed them with their own brothers.[31]

The British Prime Minister's tepid and ineffectual response to the phenomenon stalking the innocence of his country's children is even more baffling, given that David Cameron's own lofty and rural constituency in that academic shire of England, neighboured the physical locations of this abuse.[32] It is an indication of how much the perpetrators wanted to communicate, with visceral physicality, their contempt for the most precious and unsullied of the society upon which they parasitized.

Heroin.[33] To dull her reactions, and ensure her return.

This, from a community that we have been endlessly told, might righteously find themselves impelled to visit violence, on any society that dared visit... dare I say it? ...dishonour, upon them. A culture in which honour is prized, and in which respect is demanded, is one where dishonouring even accidentally performed is the worst imaginable insult. A cartoon, a bikini advert, a YouTube video: embassies will burn.[34] So highly valued is honour, so wedded to the essential value of a female, that a father may culturally feel himself, against himself,obliged to kill his own daughter.[35] Why? She held the wrong boy's hand. This meant her honour, her worth, was gone. This was the ethical value structure, that political leaders had told Britons for decades, that they must be both understanding and sensitive towards.
The Oxford case is so jarring because of the fluency with which it communicates that dishonouring, shaming, ruining, was the very objective, the source of the men's kick. Thevastly disproportionate frequency of this type of crime, in one section of society, points terrifyingly to its commission not being aberrant but normative.[36] Taj Hargey has pointed out, in an article towards which the UK press is hopelessly grasping, that many imams have encouraged "grooming rings" to view white girls as worthy of punishment.[37] It is tragic that even Dr Hargay, does not truly understand the Salafist grip that is engulfing his own faith.

The conduct of the companions of Muhammad, the Salaf, being both the morally, and strategically most admirable form of behaviour. In the Jewish town of Yathrib before they had power, the first Muslims led a duplicitous life, concealing their ultimately polygamous and predatory sexual desires from the populations they were plotting political dominance over. They lived smiling, among the Jewish children of what was to become Medina, gazing at those who in a few years they would be bidding for in the slave market.[38]
Present yourself in precisely the way your surrounding environment requires, for you to get away with, that which you need to get away with.

The Salafist Weltanschauung, which has had the Muslim world in its increasing grip for almost a century now, is that the theological explanation for the lack of Islamic dominance over human resources and territory, which according to the canonical faith is Allah's true reward for his just and righteous people, is the ability that the West and its temptations have of distracting believers from the true path of religious observance.[39]
The fact that Westerners conflate this "religious observance" with their own personal world views of what constitutes ethical moral conduct, is a glaring feature of England's wholesale inability to deal with its Islamic present, let alone its inevitable Islamic future. 
The neo-Salafi movement in contrast, is the way the Islamic world has evolved, by coming to terms with the West. The ethical make-up that the Oxford perpetrators have, namely, feeling utterly at odds with the environment which surrounded them, is how their religion explained to them the reasons why they were nothing more than delivery men for Domino's pizza; when their noble holy book told them that they should be the rightly-guided masters of all they surveyed. Enjoying the sensuous physical pleasures of paradise.[40]
This Salaf-conscious explanation for how political power is distributed in the non-Muslim world, is one of constant victimhood in the face of those who have power.[41] The Oxford white slavers' behaviour does not contradict their religion's understanding of the world, as the imam Hargay would have us believe. The men's desires, their temptations towards that innocent girl staring trustingly upwards and being drawn away into the darkness, instead confirm that worldview's veracity. Her ability to "tempt" them, is the proof of her innate sinfulness. Their ability to get away with it all, the confirmation of the validity of her fate.
What makes this Daily Mail cartoon so striking, is that it shows a European fourth estate actually, for once, behaving like it is supposed to.[42] Using the act of shock, and irreverence, and scrutiny, to bring in to stark focus a social evil perpetrated by the cowardice of public servants who are not being held to account.
It is fascinating to read English people remarking, in newspaper comments sections, that these perpetrators should be subject to Sharia's punishment for this crime. But Sharia does not consider these men's conduct to be criminal. Which is sort of the problem.
These men's brutality to their victims' bodies and souls, can only be understood in tandem with the indifference of British society to their fates. The rapists' behaviour is entirely consistent with being taught to believe that Sharia is superior, while knowing that nobody is going to interrupt you. That the English man in the other room will be too scared of the consequences to his own life, even as he calls the police because of the screams he has heard, to give his name to the police dispatcher as anything other than, "Mr Smith."[43]
The Oxford Police and Crime commissioner, a newly created quasi-political post, has decided on reflection not to call for the resignation of Chief Constable Thornton, because of the significant number of cases that are currently under investigation: so vast is the still remaining problem. A phenomenon present in every city in the country.[44][45]

The solution to this epidemic is remarkably simple. It is for people like Ms Simons and Ms Thornton, to fear dismissal more than they fear the consequences to their lives and careers of being called racist. And until that happens to them, what chance for Mr Smith?
MEPHISTO

17th May 2013 AD


Webliography:
[1] MAUDUDI, Abdul A'la -- "The Meaning of the Quran", Tafsir of Q33:52; accessed at,islamicstudies.info
[2] BBC News, [VIDEO] Catalogue of missed chances emerges after Oxford rape gang verdict; accessed at, youtube.com
[3] Oxford Mail, UK's 'dirtiest' guest house used by gang; accessed at, oxfordmail.co.uk
[4] Shropshire Star, Telford gang is jailed for sexually abusing girls; accessed at, shropshirestar.com
[5] Lancashire Telegraph, [VIDEO] Gang child sex abuse report 'no surprise' to Lancashire Police; accessed at, lancashiretelegraph.co.uk
[6] BBC News, Oxford exploitation trial: Man 'prepared girl for gang rape'; accessed at, bbc.co.uk
[7] Ipswich Star, Ipswich: Teen girl was plied with drugs and forced to become sex slave, court told; accessed at, ipswichstar.co.uk
[8] Oxford Times, Child sex trial hears how girl was being "groomed" by abusers; accessed at,oxfordtimes.co.uk
[9] Oxford Mail, Bullfinch: Witness breaks down as she gives evidence; accessed at, oxfordmail.co.uk
[10] Oxford Mail, Bullfinch: Seven found guilty, two not guilty; accessed at, oxfordmail.co.uk
[11] Thames Valley Police, Bullfinch Statement from Police and Crime Commissioner; accessed at,thamesvalley.police.uk
[12] MSN News, Oxford grooming ring: the victims; accessed at, news.uk.msn.com
[13] Daily Mail, 'My mother begged Oxford social services to rescue me from sex abuse NINE YEARS AGO': Victim known as Girl C, 13, says  claims were dismissed as 'inappropriate'; accessed at,dailymail.co.uk
[14] Daily Mail, Horrific ordeal of 'Girl D' who was raped, injected with heroin, branded and sold for sex at £600 an hour; accessed at, dailymail.co.uk
[15] Autonomous Mind (blog)"Does being a Common Purpose graduate mean never resigning for incompetence?"; accessed at, autonomousmind.wordpress.com
[16] The Guardian, Oxford child sex abuse ring: senior officials will not resign over failing; accessed at,guardian.co.uk
[17] Daily Mail, Police chief constable and council chief executive refuse to stand down despite catalogue of errors in Oxford sex ring scandal; accessed at, dailymail.co.uk
[18] Daily Mail, Police turned a blind eye to sex grooming gangs for more than a decade, confidential files reveal; accessed at, dailymail.co.uk
[19] Oxford Mail, Bullfinch Trial Day 24: Girl claims she was physically abused; accessed at,oxfordmail.co.uk
[20] Daily Telegraph, Oxford grooming gang: We will regret ignoring Asian thugs who target white girls; accessed at, telegraph.co.uk
[21] Daily Mail, Will no one take the blame? As gang took girl of 12 as sex slave, her father was walking the streets in vain, clutching her photo; accessed at, dailymail.co.uk
[22] BBC News, [VIDEO] Oxford grooming: Girl Three's story; accessed at, bbc.co.uk
[23] Daily Mail, Will no one take the blame? As gang took girl of 12 as sex slave, her father was walking the streets in vain, clutching her photo; accessed at, dailymail.co.uk
[24] Daily Telegraph, Big money to be made in adoption trade; accessed at, telegraph.co.uk
[25] Daily Telegraph, The unnatural justice of secret family courts; accessed at, telegraph.co.uk
[26] BBC News, Oxford rape and trafficking: Who were the victims?; accessed at, bbc.co.uk
[27] Oxford Mail, Police refused to DNA test clothes, dad tells child sex trial jury; accessed at,oxfordmail.co.uk
[28] The Guardian, Oxford gang found guilty of grooming and sexually exploiting girls; accessed at,guardian.co.uk
[29] Daily Mail, 'Egyptian Mo' and 'Sam the Rapist': The middle class brothers whose father wanted them to study at Oxford University; accessed at, dailymail.co.uk
[30] Oxford Mail, [VIDEO] Bullfinch: The police interviews; accessed at, oxfordmail.co.uk
[31] Cherwell, Oxford sex ring trial comes to a close; accessed at, cherwell.org
[32] Oxford Mail, Cameron warns "searching question" sparked by child sex grooming case; accessed at,oxfordmail.co.uk
[33] Sky News, [VIDEO] Oxfordshire Child Sex Trafficking Ring Guilty; accessed at, news.sky.com
[34] BBC News, Embassies burn in cartoon protest; accessed at, news.bbc.co.uk
[35] Daily Telegraph, Honour killing: why did police send Tulay Goren home to die by her violent father?; accessed at, telegraph.co.uk
[36] Channel 4 News, Majority of grooming gangs are Asian, says report; accessed at, channel4.com
[37] Daily Telegraph, 'Imams promote grooming rings', Muslim leader claims; accessed at,telegraph.co.uk
[38] Wikipedia, entry for: Banu Qurayza; accessed at, en.wikipedia.org
[39] Wikipedia, entry for: Salafi movement; accessed at, en.wikipedia.org
[40] The Guardian, Oxford grooming gang: profiles; accessed at, guardian.co.uk
[41] MURAD, Shaykh Abdal Hakim (aka Tim Winter) -- [VIDEO] sermon: "An Introduction to Habib Umar" ; accessed at, youtube.com
[42] Daily Mail, cartoon: Mac on... Oxford sex ring scandal; accessed at, dailymail.co.uk
[43] YouTube, [VIDEO] Chilling police phone call describes woman [sic] being beaten in Oxford guest house; accessed at, youtube.com
[44] Oxford Mail, Crime commissioner says he will not ask police chief to quit; accessed at,oxfordmail.co.uk
[45] Daily Mirror, Child sex slave gangs in EVERY city in Britain: Police chief's warning after Oxford grooming horror; accessed at, mirror.co.uk

Anyone can sign up to anonymously receive hidden news bulletins, at HeresyToday.com -- executive level subscriptions feature additional Dissident Thoughtpoints and Europeanist editorials, with further features and analyses.

Please let us know immediately if you would like to be removed from our lists. You may utilize the buttons below.

Best wishes,
R. L'Estrange
Editor