februar 26, 2016

"Lille Kjøbenhavn"

En øjenåbner for overklassen
Steen: Det ville svare til at bygge det i Frederiksstaden eller på Indre Østerbro. Glimrende, det blir en øjenåbner for overklassen. (Vi har faktisk haft husvilde barakker i Frederiksstaden).

http://www.metro.se/nyheter/flyktingkvarter-kan-byggas-pa-ostermalm-ska-sta-i-7-9-ar/EVHpby!JJ6sK4Ni6nDEM/

Flyktingkvarter kan byggas på Östermalm: "Ska stå i 7-9 år"
4 000 nödbostäder för flyktingar ska byggas i Stockholm. Enligt Svenska Dagbadet handlar det om hela flyktingkvarterer som kan komma att placeras i Bromma, på Djurgården och Östermalm.
Efter Kjøbenhavns anden store brand i 1795 indrettede man husvilde-boliger i Frederiksstaden, som kaldtes "Lille Kjøbenhavn", her tegnet af Klæstrup. Også det i 1794-nedbrændte Christiansborg slots ruiner blev benyttet til nødhjælpsboliger.

februar 11, 2016

Lika?

Alle racer er ikke ens.
Hverken hesteracer, kvægracer, griseracer, hunderacer, katteracer, menneskeracer... Bønderne ved det, biologerne ved det, opdrættere ved det, vi ved det allesammen, så det er altså ingen hemmelighed.

Men som ordentlige og velopdragne mennesker, skal vi ikke bruge disse kendsgerninger til at rive hinanden det i næsen og være uforskammede. Ingen rår jo for vore forældres gøren og laden.Mod afgrunden


Västvärlden blir dummare för varje dag

Dispatch International 2012 modtaget via Nis Weihrauch 

http://www.d-intl.com/2012/09/20/vastvarlden-blir-dummare-for-varje-dag/

av Helmuth Nyborg 20 september, 2012

De styrande är blinda för konsekvenserna av invandringen från låg-IQ-länder
Västvärldens politiker är i full gång med att förstöra sina egna demokratier och välfärdsstater. Genom den massiva invandringen av människor med betydligt lägre IQ rasar våra länder i rask takt ner mot den gräns där demokratin inte längre går att upprätthålla – ett genomsnittligt nationellt IQ under 90.
Skillnaderna i fertilitet och den massiva invandringen av lågintelligenta från syd till nord förklarar varför Europa och USA blir dummare för varje dag som går. Dessvärre förstår de tongivande politikerna och akademikerna inte orsaken och inser inte vilka katastrofala konsekvenser denna demografiska förvandling kommer att få.
Det är inte svårt att förklara hur de moderna demokratiska välfärdsstaterna uppstod eller varför välfärden och invandringen kan förstöra dem genom att göra världen dummare.
Ett par färska vetenskapliga rapporter har visat hur kalla vintrar eliminerade de svaga, dumma och skröpliga migranterna från den mänskliga genpoolen när människan i förhistorisk tid lämnade Afrika och vandrade norrut. Enligt den brittiske forskaren Richard Lynn har migranter med låg IQ en tendens att glömma att spara mat till vintern, ordna varma kläder och en bostad som skyddar dem mot kylan. Därför försvann de lågintelligenta efterhand, medan de intelligenta klarade sig bra i det kalla klimatet. Denna urskillningsprocess ligger bakom de intelligensskillnader vi ser i dag – med en genomsnittlig botten-IQ i Afrika på 70 och en topp-IQ på 105 i de nordasiatiska länderna.
Den genomsnittliga danska intelligensen låg på IQ 98 på 1960-talet, vilket fick viktiga effekter. Eftersom intelligenskvoten till 60-80 procent är ärftlig kunde danska skolbarn konkurrera med de bästa i världen. IQ är tätt knutet till BNP, som är det ekonomiska måttet för ett lands relativa internationella placering, och som en följd av sitt genomsnittligt höga IQ blomstrade Danmark och blev ett av de rikaste länderna i världen – trots avsaknaden av naturresurser.
Den finske forskaren Tatu Vanhanen har mätt skillnaderna i genomsnittlig nationell IQ och funnit att anmärkningsvärt få – om ens några – länder med en genomsnittlig IQ på under 90 någonsin har kunnat skapa en demokratisk välfärdsstat som den danska. Intelligens är ytterst viktig för personlig framgång, men också för länders utveckling.
Tragiskt nog, som min egen forskning visar, leder kombinationen av högt IQ, demokrati och välfärd även till självdestruktion. Glöm inte att det var det naturliga urvalet i områden med kallt klimat som skapade intelligensskillnaderna mellan länderna i norr och dem i det varma Afrika. Den olyckliga sanningen är att den moderna välfärdsstaten motverkar detta naturliga urval just eftersom det är humant att hjälpa de fattiga, de dumma och de skröpliga och därmed ge dem möjlighet att sätta många barn till världen.
Detta leder ofrånkomligen till att antalet gener som styr låg IQ, skadliga mutationer och disposition för psykopatologi ökar och att denna process kommer att gå ännu snabbare i kommande generationer.
De amerikanska forskarna Herrnstein och Murray har konstaterat att en växande välfärd leder till att mödrar med lågt IQ börjar skaffa fler barn och får dem tidigare än mödrar med högt IQ. Enkla uträkningar visar att detta gradvis kommer att leda till lägre genomsnittlig IQ. Gerhard Meisenberg från Dominica har räknat ut att dessa faktorer kommer att orsaka ett genomsnittligt intelligensfall på 1,34 poäng per årtionde. Det låter inte så mycket, men kommer med tiden att få dramatiska konsekvenser.
Utöver den moderna välfärdsstatens skadliga genetiska följder, lider ett land som Danmark också under en irrationell befolkningspolitik som innebär massiv låg-IQ-invandring från icke västerländska länder – en utveckling som tog fart 1983. En undersökning från 2011 visade att 98 procent av invandrarna till Danmark är helt utan yrkesutbildning. Det betyder att den genomsnittliga danska IQ:n kommer att minska och det av tre skäl.
För det första att ju fler lågintelligenta invandrare som kommer, desto lägre blir den genomsnittliga IQ:n. För det andra har Danmark länge lidit av en katastrofalt låg fertilitet, långt under de 2,05 barn per kvinna som krävs för att upprätthålla befolkningen, vilket betyder att antalet danskar ständigt minskar. För det tredje blir den danska befolkningen allt äldre. De två sistnämnda faktorerna medför att de etniska danskarna är på väg att försvinna från jordens yta.
Den första faktorn betyder att lågintelligenta invandrare kommer att fortsätta öka sin andel av befolkningen. Med tiden kommer de etniska danskarna att vara i minoritet i sitt eget land. Jag beräknar att det kommer att ske före utgången av det tjugoförsta århundradet. Då kommer den genomsnittliga danska IQ:n att ha fallit 5 procent till 93 och vara i fortsatt dalande. Mot den bakgrunden kan det vara värt att minnas att Tatu Vanhanen inte kunde hitta några verkliga demokratier med en genomsnittlig IQ under 90. Omkring 2050 kan vi förvänta oss att ickevästliga invandrares barn – med intelligenskvoter mellan 75 och 80 – kommer att vara i majoritet i danska grundskolor. Det är där framtiden avgörs.
Budskapet är att välfärdsstaten och dess låga fertilitet motverkar det naturliga urvalet och kommer att göra danskarna till ett dummare och krympande folkslag. Genetisk erosion och lägre IQ kommer att underminera alla demokratiska välfärdssystem. Faktum är att vi redan kan se de skadliga effekterna.
Medan danska skolbarn förr kunde tävla med de bästa i internationella studier, såsom PISA-undersökningen, har de nu fallit ner i listan. Tom Teasdale och David Owen från Köpenhamns universitets psykologiska institution har upptäckt att danska värnpliktigas intelligens växte från 1950-talet och framåt, men sedan millennieskiftet har den sjunkit med 1,5 IQ-poäng. Norska och brittiska forskarna har observerat en liknande utveckling. Fler och fler barn lämnar nu skolan utan fullständiga betyg. Många av dem kommer aldrig att få något arbete.
På ett mer generellt plan har Gerhard Meisenberg beräknat att en minskning på 5 IQ-poäng medför ett fall i BNP på 35 procent. Min egen forskning visar att en dramatisk nedgång i dansk ekonomi kommer att inträffa 2070. Det kommer att försätta hela välfärdsstaten i fara.
Situationen är inte unik för Danmark. Faktiskt är det värre i Sverige. Sverige har inte bara tagit emot fler immigranter från icke-västliga länder än Danmark, ledande politiker uppmuntrar dessutom ännu mer invandring. De första tecknen på en annalkande katastrof syns redan. I många svenska städer har socialbidragen till icke-västliga immigranter exploderat. I Växjö till exempel utnyttjar icke-västliga invandrare 23,5 gånger så mycket offentliga medel som etniska svenskar och det är sannolikt bara början. I alla större svenska städer kommer de etniska svenskarna att vara i minoritet 2050. Malmö är inte långt därifrån.
Den demografiska situationen är ännu värre i Storbritannien. Just nu är bara 20 procent av de barn som föds i London barn till etniska britter och 80 procent är barn till invandrare. Det är tydligt att icke-västliga invånare håller på att ta över Storbritannien i exponentiell hastighet, det vill säga de fördubblar sitt antal på ett givet tidsintervall. Inte många människor förstår de allvarliga konsekvenserna av denna exponentiella tillväxt, men de kommer snart att få känna av dess konsekvenser in på bara skinnet.
De dystra utsikterna gäller också resten av Europa, möjligtvis med undantag för Östeuropa. I de 14 största tyska städerna kommer vartannat barn från en invandrarfamilj. Etniska européer kommer snart att vara utrotade i sina egna länder som ett resultat av den jättelika demografiska omvälvningen, alltmedan den genomsnittliga IQ:n faller. Och när genomsnitts-IQ:n i ett land har sjunkit till 90 bryter de demokratiska välfärdsstaterna samman. Samma sak kommer att hända i USA.
Trots detta är ämnet tabubelagt överallt. En vetenskaplig undersökning av den svenska situationen skickades till alla de största tidningarna i landet, men ingen vågade skriva om saken. Absolut svensk tystnad, skulle man kunna säga. De politiska och akademiska eliterna har aldrig frågat de europeiska folken om de önskar de internationella avtal som blockerar varje försök att ändra situationen.
Det finns också en annan negligerad aspekt av den icke-västliga invandringen till Nordeuropa – den lågintelligenta afrikanska invandringen (genomsnitts-IQ mellan 68 och 75) kommer inte bara att sänka exempelvis den danska genomsnitts-IQ:n utan också medföra ett oförlåtligt brain drain från de icke-västliga länder som har ett skriande behov av intelligenta människor. Ett okänt antal emigranter har högre IQ än genomsnittet i sina länder och resultat blir alltså att såväl deras egna länder som västländerna blir förlorare.
Dessvärre är de flesta härskande eliter (oavsett om de är vänster- eller högerorienterade) offer för en illusion som negligerar biologiska realiteter. De kan inte se elefanten i rummet. Den dag de gör det har vi för länge sedan passerat the point of no return. Då har de redan underminerat de grundläggande förutsättningarna för demokratin och välfärdsstaten – en nationell genomsnitts-IQ över 90.
Frågan är om någon kommer att ställa dem till svars för deras förbrytelser mot demokratin och mänskligheten.

Helmuth Nyborg är prof. emer, AU (1968-2007) i utvecklingspsykologi vid Aarhus Universitet.

februar 10, 2016

Suzanne Brøgger

En falmet eller glemt kulturstjerne dukkede forleden op på internettet, så jeg måtte genopfriske hende i gamle noter:

f. 18.11.1944. Morbror: (den valne) journalist Bent Henius (se bl.a. Billedbladet 3.8.78).
S.B: s forfatterskab tit nævnt i Bibliotekscentralens lister over anbefalede bøger og i "Forfatterportræt", udarbejdet 1983 af cand.mag, fagredaktør May Schack, ny udgave 1998.  (De fleste af de i "Forfatterportrættet" opregnede bøger er udgivet af Rhodos eller Gyldendal).
S.B.-artikel i Politiken pro "Folkets Kirke" (pastor Erik Bocks kirke på Christiania, Børnemagt m.m.) 16.2.1974.
Hun fik "Alt for Damernes "Gyngestolspris" i 1976 (og sad selv i dommerkommitèen!).
Sammen med Simon Spies 10 udsendelser "Spørg bare" i DR fra 20.9.1978, men hun hoppede fra.

S.B.-artikel i Politiken 8.10.1978 om Afghanistan (som ung boede hun med sin mor og stedfar på Ceylon og i Bangkok).
I marts-april 1979 i Jerusalem for studier af israelsk litteratur for oversættelse til nordisk bl.a. Yoram Kanink, indbudt af bystyret og i dens gæstebolig - oprindelig var tanken at skrive om Blichers salmer til et dansk litteraært tidsskrift (jvf. Aktuelt 26.4.79, side 10).

S.B. arbejdede for Argentinas politiske fanger (se JP 21.7.81).
S.B. omtalt i "Selvportrættet" i Søndags-BT nr. 27, 1979.

S.B.-artikel i Exbl.s "Vinduet" 1.8.1980, hvor hun fortalte, at hun var inspireret af Anais Nin. Bogen "Brøg", anmeldt i Exbl. 23.9.80, side 12, af Ingeborg Brügger,
i Politiken 26.9.1980, 2. sektion, side 5 af Bettina Heltberg, i TV`s "Kulturrevyen" 4.12.80 kl. 20.30 ved Werner Svendsen, og den indbragte hende Weekendavisens nyindstiftede litteratur-pris på 5000 kr. (kåret af læserne, se JP (?) 10.1.81).

1981 fik hun Det Danske Akademis pris på 10.000 kr., overrakt af Kl. Rifbjerg, der beklagede, at man ikke havde midler til at give hende afstøbninger eller lignende af medlemmernes fallos`er !!  Dette gav anledning til artikel af Knud Poulsen i Aktuelt 5.12.81 side 22, fortsat i lummer stil.

Sammen med Tine Bryld fik S.B. Inger Jespersens legat 1984 ved skolens 90-års-jubileum.

Artikel om S.B. af Jens Kistrup i Berlingeren 14.11.1982 under Kultur og Kunst, i 2. sektion, side 7, samt i Søndagsaktuelt 22.2.1987, hvor redaktør Jørgen Chr. Hansen fra Gyldendals tidsskrift "Fredag", som tidligere medarbejder, S.B., har kvittet, imødegår den næsegruse beundring for hende og kalder hende "en hellig ko" (bl.a. angående hendes holdning til Aids).

Se også "Danmark Nu", Helligkorskirken

Videresendt


Fra Mogens Camre 10.2.2016
Omsider indrømmer regeringen, at det danske samfund er alvorligt truet af indvandringen fra ikke-vestlige lande. Til Berlingske siger udlændingeminister Inger Støjberg i dag bl.a.:
"det danske samfund er under et gigantisk pres både økonomisk og værdimæssigt"..."Hvis ikke, vi formår at begrænse tilstrømningen og løfte integrationen, vil flygtningestrømmene meget hastigt udhule vores økonomi, og vi vil stå med en milliardregning, som vi slet ikke kan forestille os, om ganske få år".
Derefter følger så den sædvanlige urealistiske snak om at integrere flygtninge og lade dem arbejde fra dag et. Det er svært at se, hvad regeringen vil med disse påstande, for alle med kendskab til det danske arbejdsmarked ved, at det er umuligt at få mere end nogle håndfulde af disse mennesker i arbejde. Vi har ganske enkelt ikke det arbejde, som disse mennesker er i stand til at udføre, og det kan ikke genindføres, for det udføres i Kina, Indonesien og Vietnam og bliver importeret der fra.
De radikale jamrer som sædvanligt over den mangelfulde integrationsindsats gennem mange år, men jeg tvivler på, at selv Sofie Carsten Nielsen selv tror på det. Men det er en radikal sygdom: Det skal være vores skyld - uanset at alle tænkende mennesker kan se, at den fremmede kultur er fejlslagen, at den har ødelagt sine hjemlande og, at den ødelægger Europa.
Regeringen må tvinges til at opgive tvangstankerne om at Danmark er forpligtet til at ødelægge sig selv. Der er en række EU-lande, som direkte nægter at modtage flygtninge fra Mellemøsten og Afrika. Det kan vi også gøre. Vi har verdens dyreste velfærdssystem og det kan ikke fungere for andre end den lukkede kreds, som lever på danske vilkår og betaler til systemet på lige fod.
Det er helt uholdbart, at vi prøver at skræmme folk væk ved at opstille forskellige svage afværgemidler. Verdens befolkning er løbet løbsk, et flertal arbejder ikke rationelt på at ændre på tilstandene - og nogle magthavere har ikke interesse i at ændre noget. Uanset hvilke hensigter man har, er det umuligt for os at ændre på forholdene i Mellemøsten og Afrika - det skal befolkningen gøre selv - og vi kan ikke afbøde skaderne af de krige og konflikter de starter som følge af en fejlslagen, irrationel kultur. Derfor skal og må grænserne lukkes - uanset de umulige magthavere i Bruxelles.
Det er helt absurd, at vi sætter os ned og ser Danmark og Europa gå til grunde i islamisk indvandring, fordi nogle uanvendelige gamle konventioner pålægger os urimelige byrder. De er først vedtaget i en fjern fortid under helt andre vilkår, men i dag opretholdes de af fremmede lande, som har helt andre vilkår end vi og derfor ikke rammes på samme måde. FN-konventionerne opretholdes i vidt omfang af lande, som ønsker at ødelægge Vesten og påtvinge os deres kultur.
Vesteuropa og USA er verdens mest udviklede lande. I disse dage og år afgøres det, om vores udvikling skal smadres af dem, som ikke har kunnet udvikle noget levedygtigt.
Hvor længe tror Løkke Rasmussen, at han kan få danskerne til at betale for, at deres eget liv og deres eget samfund bliver ødelagt?

En sort svensker

Fra den svenske "Petterssons blog":

Svensk gripen för mordförsök i Norge
Och Petterssson fråger återigen: Hur många “journalister” huserar på Asydsvenskans redaktion.!?
Handlar det kanske om praktikanter med framtidsvisioner om en karriär på DN, Aftonbladet eller Expressen..?
För anställning på SVT skulle nedanstående Norge-exilist sannolikt bara behöva skicka in fotot till Hanna Stjärne...

Mannen som Oslopolisen har anhållit i sin frånvaro och efterlyst för mordförsök är Mahdi Abraham Afhakama. Han är en Svensk medborgare men bor i Oslo.

Svensk??? Sådär alldeles ur-malmöit ger varken kulturberikarens namn eller utseende intryck av...

Mahdi Abraham Afhakama

Malmö 8-2-2016

Till i första hand Julius Viktorsson, sydsvenskan
http://www.sydsvenskan.se/malmo/svensk-gripen-for-mordforsok-i-norge/
Det senaste exemplet  när det gäller sydsvenskans förljugna och falska nyhetsförmedlingen gäller den 25-årige "svensken" som greps på Malmö C i lördags kväll.
" Svensken" heter Mahdi Abraham Afhakama och kommer troligen från Etiopien eller Eritrea.

Tycker sydsvenskan att detta är seriös nyhetsförmedling att kalla denna man för svensk? Tycker tidningen att det är rätt att smutskasta landet Sverige och dess svenska befolkning genom att kalla mannen för svensk? Är det enligt er befogat att använda sig av vilka lögner som helst så länge det gynnar hemlighållandet av besvärande fakta när det gäller invandringen? I inlägget här under kan man beskåda "svensken" och i dagens datasamhälle är det tack och lov väldigt lätt att avslöja sydsvenskans oseriösa och direkt lögnaktiga journalistik så det är skrattretande att tidningen trots det inte ger upp sina fåfänga försök att leda folk bakom ljuset.

Ovanstående frågor hade varit intressant att få svar på men tidningen kommer naturligtvis att genom kompakt tystnad ytterligare bevisa hur lågt man står så frågorna lär stå obesvarade.

Nedanstående slogan som tidningen borde använda sig av visar sig ännu en gång kunna vara användbar och med sanningen väl överensstämmande.

SYDSVENSKAN - NÄR DU INTE BRYR DIG OM SANNINGEN
Sandor Herold, Malmö videresendt Svensk gripen för mordförsök i Norgefebruar 04, 2016


Sannt? Eller lögn?

Jeg ser meget lidt TV, men her til aften ramlede jeg ind i en svensk udsendelse, som  jeg  meget vil anbefale - ikke mindst til svenskere, men til mange, mange flere i Europa  - at studere ganske nøje og tage ved lære af.

Som grundholdning bør man faktisk altid være en lille bitte smule skeptisk til journalisthåndværket ligsom til reklamer. Skeptisisme er sundt! Men selv dygtige, øvede folk kan blive narret af udspekuleret propaganda.

Sveriges civilbefolkning har ikke haft krig på så nært hold, at de har lært af den. De har naturligvis hørt om, hvor stor og vigtig propagandaen var under Anden Verdenskrig og hvor dygtig Göbbels var i denne genre. Men gang på gang undrer jeg mig over, hvor svært det er for dem at gennemskue selv ret tydelig propaganda.

Dette svenske UR-program burde faktiksk have været skolefag fra slutningen af 1960`erne og op gennem 70`erne.

SVT
Är det sannt? Källkritik      Sveriges UtbildingsRadio (=UR) play
http://urplay.se/Produkter/177414-Ar-det-sant-Kallkritik

Spred oplysning! Find programmet på SVT.

februar 01, 2016

Öppna Era hjärtan !

Reinfeldt får medalj av kungen !

Tagit irån Petterssons blogg. Petterssons gör skillnad! Oberoende nyheter, satir och allvar om politik, journalistik, invandring, mångkultur, islam, brottslighet, rasism, natur, livet och musik.

Kungen har beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och Litteris et Artibus. H.M. Konungens medalj instiftades runt 1814. Litteris et Artibus instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus betyder: till vetenskap och konst.
Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Medaljerna delas ut torsdagen den 4 februari kl. 15.00 på Kungliga slottet. Reinfeldt får medaljen För mångåriga och betydelsefulla insatser som statsminister.

 Öppn  Era  hjärtan !

Och här är Reinnfeldt i "scenisk framställning":En annan som får medalj och enligt Pettersson förtjänar den bättre än ”öppna era hjärtan” statsministern är Riksspelman Åsa Jinder , För betydande insatser som riksspelman…

https://www.google.se/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%C3%85sa+Jinder+Som+en+sommarvind

Åsa Jinder Som en sommarvind - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=G6v--6ed5VM