november 30, 2006

Rene griserier 3.

Svinet var både hos inderne, ægypterne og germanerne viet til solguden. Man dyrkede solen, den livgivende frugtbarhed, i et svins skikkelse. Svinet føder store kuld og er derfor i sig selv symbol på frugtbarhed.I den nordiske mytologi hører vi om de to brødre, dværgene Brokk og Eitre, som smedede en galt til frugtbarhedsguden Frey. Eitre lagde en svinehud på gløderne i smedjen og Brokk brugte bælgene, og ud af ilden trak Eitre en levende galt med børster af det pure guld.
Galten "Gyldenbørste" (Gullinbursti) kunne løbe så godt som nogen hest og bære Frey hvorhen han ville, over hav og gennem luften, dag som nat og i underverdens mørke, for dens børster skinnede som den lysende dag.I Valhal sørgede svinet, Særimner (s hrimnir), for middagsmaden. De gæve kæmper kunne slagte den hver dag, sætte den ene flæskesteg og skinke efter den anden til livs og kaste de afgnavede ben i hovedet på hinanden. Særimner fik livet tilbage og sul på kroppen inden sol stod op, så der var altid mad på bordet. Så danne tanker om et uudtømmeligt spisekammer kendes også fra irsk mytologi. Flæskesteg og skinke blev traditionel julemad i Skandinavien, - i Sverige og Finland side om side med kristendommens fastemad i form af ludfisk. På Island stod den på røget fårekød.

I "Frithiofs Saga" beskriver den svenske digter Esaias Tegnér, hvordan kong Ring på kongs-gården rejste sig i højsædet og aflagde brageløfte. "Nu bläses lur i salen och tyst blir överallt, ty nu är löftets timma och in bärs Frejas galt med kransar omkring bogen och äpple uti mund och fyra knän han böjde på silverfatets rund". Brageløfter udtaltes ved juleblotes helstegte gris og med bragebægeret (bragarfull) fuldt af mjød. Man mindedes gæve forfædres gerninger og lovede kommende stordåd."På billedet vi ser hvordan!": den lange frise på Frederiksborgmuseet, der illustrerer vikingetiden, viser hvordan man forestiller sig højtideligheden. Ordet "bragr" betyder "ypperste". Frey kaldtes "den ypperste af alle ædle kæmper i asers gårde". Hans søster eller ægteviv Freya "den fagreste".

Den svenske kong Ring og den danske Harald Hildetand lå i strid med hinanden, men Harald havde Odins bevågenhed, og intet våben bed på ham. Saxo fortæller, hvordan en høj gammel mand med kun eet øje opsøgte Harald og lærte ham – ene af alle – den krigskunst at opstille en såkaldt "svinefylking", en kileformet hærordning - som en grisetryne i omrids. Da det trak op til det afgørende slag mellem de to konger, lod Harald sin tro mand, Brun, hæren opstille i svinefylking. Men da slaget var vel i gang, mærkede Harald, at svenskerne var ham overlegne. Han spurgte da Brun, hvordan dette kunne ske. Denne svarede underfundigt, at også Ring havde opstillet sin hær i svinefylking. Harald undrede sig, men forstod straks efter, at Odin optrådte her i Bruns skikkelse. og havde røbet hærformen til kong Ring.

Forgæves bønfaldt Harald Odin om hjælp til sejr. Slaget rasede videre med en uhørt voldsomhed på liv og død og mange kæmper faldt. Dette var Bråvallaslaget.

Cort Sivertsen Adeler

Inspireret af SNAPHANEN´s oplysninger

Cort Sivertsen, som han egentlig hed, rejste 15 år gammel til Holland for at lære navigation og mathematik og kom ind i den hollandske flåde under admiral Tromp. Han var med i slaget ved Dünerlee 1639, hvor Spanierne tabte. Siden drev han handel på Italien med et hollandsk skib og hoppede af i Venedig. Han gik i venetiansk krigstjeneste, udmærkede sig i kampe mod tyrkerne, avancerede hurtigt og blev fører af skibet "Den store Skt. Jørgen" og admiral.
Venetianerne belønnede ham med en kostbar guldkæde og en livsvarig årlig erkendtlighed på 200 dukater, hvilket senere forhøjedes til 1400 dukater at udbetale indtil hans arvinger i 3. led. Desuden blev han ridder af Venedigs fornemme Skt. Markusorden.
Om Cort Sivertsens beretninger om egne bedrifter altid er pålidelige, vides ikke. Han skal bl.a. i en træfning egenhændigt have fældet en tyrkisk hø vding ved at kløve hans hoved midt igennem. Han hjemførte tyrkens sabel og standard. Disse trofæer befinder sig vist stadig på Nationalmuseets etnografiske samling.
I 1660 vendte han tilbage til Holland, hvor han blev modtaget med alverdens æresbevisninger. Da han var blevet enkemand, giftede han sig ind i en rig købmandsslægt og antog samtidigt navnet "Adeler" med en ørn som mærke.
Frd. 3 havde brug for den gæve s kriger, så han kaldte ham til Danmark, men samtidigt fik Adeler tilbudt stilling som admiral i den venetianske flå de. Derfor måtte kong Frederik udover en for Danmark svimlende høj løn give ham en direktørpost i et saltkompagni, som skulle forsyne Norge med salt til nedsaltning af fisk.
Desuden blev han adlet og fik tildelt Dannebrogsordenen. Adelsbrevet fort æller på datidens snørklede sprog, at han er ret født, fribåren, turner- og ridderm sig, urgammel adelsmand "som på grund af sine mandhaftige, i adskillige victorieuse Sslagtninger og Hovedaktioner mod Christendommens Fjende, Tyrken, bevist haver, at
han udi den venetianske Republiks Tjeneste med synderlig Reputation og god Renommé adskillige Krigscharger til S es betjent haver, ja endog Admirals Bestilling over hele Flaaden i samme Tjeneste betroet og med re forvaltet og igen kvitteret, ja endog med samme Republik for hans gode tappre Forhold med begge des Ridderorden til et Kendetegn regaleret."
- Cort Adeler drev ikke bare saltkompagni, men fik også genoplivet det ostindiske handelskompagni, som var startet under Chr. 4 ved køb af Trankebar, men som var sygnet hen på grund af de evindelige krige med Sverige. Desuden drev han stor vinhandel fra sin gård i Strandgade på Christianshavn. Han holdt hollandsk kok og var en gourment som satte pris på et "magnifikt traktement" f.ex. i haven nede ved kanalen eller i sit lysthus nær Rosenborg.
- Skånske Krig satte stopper for idyllen 1675. Cort Adeler blev generaladmiral, men nåede aldrig at udmærke sig. Han døde af en af de så almindelige epidemier, som hærgede blandt søfolk.
Hans pompøse gravsted med to lænkede tyrkiske slaver, et relief af en sø- batalje og ham selv i helfigur omgivet af krigsudrustning er som nævnt delagt.
Staklen kan således ikke engang vende sig i sin grav, når han hører EU-politikerne gå bag om folkets ryg og invitere tyrkerne ind i Europa! Han er lige så bagbunden som vi andre!
Politikerne burde studere vor verdenshistorie og den i 1870 opsatte mindetavle med Cort Adelers våbenskjold i Vor Frue. Det viser en halvørn, en borg, 3 tyrkiske halvmåner og et skib for fulde sejl samt en fremstrakt arm med en kårde.
Yderst på kårdens spids dingler det kløvede tyrkerhoved.

november 29, 2006

DR Ørestaden

I flere dage så vi TV-medarbejderne løbe rundt i de nye TV-lokaler i Ørestaden, som skulle blive en sand oplevelse, når man flyttede ind: her skal den og den sidde og her skal den og den sidde…og iiih og næh!
Og hvad så ? Set med seerens øjne foregår nyhedssendingen da med det mest kedelige kik ind i et kæmpekontor, hvor der sidder folk rundt om og arbejder. Ikke noget som helst kønt at se på . Ingen smuk baggrund eller noget...

psykologsludder

Fornylig blev der holdt et seminarium i Jönköping om "Islamofobi og antisemitisme". Docent i religionshistorie Christer Hedin angreb med rette ordet "islamofobi". Fobi er et sygdomsbegreb, sagde han, f.eks. angsten for at køre med elevator eller gå ned i en grotte, men det kan ikke godt anvendes på modstandere af en religion. "Jeg har aldrig hørt tale om "judofobi", sagde han.

Men hvorfor man så bruger det tåbelige ord "islamofobi", kom han ikke ind på .
I psykologisk krigsførelse - og det er jo det, vi står midt i i Europa - er det meget vigtigt at give ord nye indhold og danne nye ordbegreber. Det har vi allerede set mange exempler på . Et af de mest brugte er måske ordet"racisme", der som bekendt betyder, at man anser en race for at være overlegen i forhold til en anden race. Men det forvanskedes bevidst til at være udtryk for alle former for forskelsbehandling eller afstandtagen uden enhver tanke på racisme. Ved gadeuroligheder råber og skriger autonome således "ingen racister i vore gader", hvilket oversat til gemen dansk betyder sådan noget som "vi vil ikke have folk med andre meninger her i gaderne".

Det gik helt agurk, da højesteret i samarbejde med sprognævnet baserede en dom på denne gadesnak. (Højesteret fastslog, at Karen Sunds brugte ordet »i en betydning, som sigter til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv«. Hun brugte ikke ordet »racistisk« i en af de to ældre betydninger (= den egentlige betydning), der har at gøre med »nazismens racelære og dens følger for jøderne« eller »en races overlegenhed over andre«.)

Hvordan kan det være racisme at "forskelsbehandle" og "tage afstand"? Vrøvl slet og ret. Vi mennesker må livet igennem forskelsbehandle og tage afstand. Er der ikke forskel på godt og ondt, på op og ned, ud og ind? Dette sludder lugter af 68´ernes hashpiber.

Det gør også fobi-snakken. Ordet islamfobi er opfundet af den islamvenlige venstreflöj for med dette psykiatriske galskabsord om muligt at skræmme mindre sprogkyndige islammodstandere.

Ordvinklinger i psykologisk krig er et våben, som skal få uforberedte og uövede mennesker til at rette deres tanker ind i bestemte baner.
Da 68´erne arbejdede på at jage en kile ind mellem forældrer og børn i 70´erne, brugte de f.eks. ordet "vold" meget bredt: Det var vold mod børnene, at der stod biler på P-pladser i stedet for at have en legeplads, eller hvis der byggedes dårlige huse, ja, til og med væggens farve i børneværelset kunne vise voksnes VOLD mod børnene.
På samme måde blev isolationsfængsel kaldt "tortur", skønt der dog er en vis forskel.

Rene Griserier 2.

Her før juleflæskestegen offentliggører vi bogen "Rene Griserier" afsnit for afsnit, idet vi begynder med forordet i dag.

Rene Griserier
På børneafdelingen på Kristiansand Sygehus i Norge hang et billede af en glad gris, der kom løbende. Men muhammedanere krævede billedet fjernet, og det blev det så.
Skal de fremmede bestemme, hvilke skilderier vi nordboere må have hængende? Skal grise bandlyses? Hvad med marcipan-grisene?
Grisen på Kristiansand Sygehus gav stødet til "Rene Griserier", et skrift om grisens kulturhistorie fra Særimner til insulinfremstilling. Dette gavnlige dyr må ikke nedvurderes eller bortvises!
Også i Danmark efterplaprer den politisk-korrekte venstrevredne "kulturelite" vore gæsters absurde krav:
Skønt bogen først blev modtaget med pæne ord på Nationalmuseet med henblik på salg på Frilandsmuseet, afvistes den siden af "kulturformidlingen"s butiksleder, Maj Jørgensen, fordi teksten tog udgangspunkt i det grisebillede, som muhammedanerne ville have fjernet i Kristiansand.

Danmarks nationale museums kulturformidling kunne ikke godtage en bog, der forsvarede nordisk kultur og nordisk syn på grise mod fremmedes overgreb.
Da museets direktør, Carsten U. Larsen, forstod, at "Kulturformidlingen"s butiksleder havde
trådt i spinaten ved åbenmundet diskriminerende at kalde bogen "racistisk", fandt han skyndsomt på en ny "politisk-korrekt" begrundelse: bogens udstyr var (naturligvis) ikke – fint nok!
Det er opsigtsvækkende, at det danske N a t i o n a l museums "kulturformidling" bandlyser en væsentlig del af nordisk kultur!
Og lærerigt at se, at "multikulturen" ikke er "multi", men - ensrettet!

Carsten U. Larsen sidder i bestyrelsen for Center for Kultur og Udvikling, som her i 2006 stod for islampropagandaudstillingen "Images of The Middleeast" med støtte fra Saudiarabien.
Vi m gøre en indsats for at bevare vore traditioner og kultur, i stort som i småt. Pas på vore grise! fra sparegrise til julegrise, fra karsegrise til marzipangrise. Imødegå de fremmedes omsiggribende grisejagt i Europa.
(Kilde: Tidsskriftet "Danskeren" nr. 2, maj 2004).

Behøver du en mandelgave eller en lille opmærksomhed til julefestens værtinde eller lignende kan du få denne lille bog om grisens kulturhistorie hos "Den danske Forening", tlf. 86 13 24 01.
Her kommer bogens tekst med forfatterens tilladelse, afsnit for afsnit inden jul, i alt omkring en snes afsnit. NB dog uden billeder.


Skønt Gud skabte himmel og jord, Adam og Eva og alle de dyr, der findes, så er der mange mennesker, der har ondt ved at acceptere visse skabninger. Nogle lider af fobi over for edderkopper og andet kravl, eller over for slanger og tudser, og megen overtro og vantro er derfor i tidens løb blevet forbundet med disse dyr.
Muhammedanerne lider af en voldsom fobi med hensyn til grise. De har det næsten som bonden i Store Claus og Lille Claus, som ikke tålte at se degne.
På grund af denne fobi besluttede rektor Barbara Harris i Batley i Nordengland, at eleverne i forskolen ikke måtte læse bøger, som handlede om grise, bl.a. eventyret om de "Tre smågrise og ulven" - af hensyn til de muhammedanske børn.
På børneafdelingen på Sørlandets sygehus i Kristiansand hang der på døren til afdeling 177 et dejligt billede af en tyk glad gris, der kom løbende. Den tålte muhammedanerne ikke at se og krævede den fjernet. Og det blev den.

Om det nu var Kaalund eller dyreværnsforeningerne som lærte os nordboere at holde af dyrene skal være usagt, men det er ligesom om der i Nordboerne voksede en dyb kærlighed op til naturen. Den er dog trængt meget tilbage i vor gennemindustrialiserede tid, hvor tanken på udbytte og penge er vokset os over hovedet, og hvor brutalitet sniger sig ind i vor tilværelse. Vi har insemination, burhøns, tremmekalve og fastlåste søer...
Hvad vi ikke ser, har vi ikke ondt af, men når vi ind imellem præsenteres for det i massemedierne, så berører det os pinligt. For slet ikke at snakke om transport af udslidte heste, får og grise til slagterierne, som er en brutalitet, som råber til himlen. Den så besungne multikultur har ikke bedret på forholdene.
Svin og grise er yndede dyr, som vore børn gerne kikker på , hvis man da ellers kan finde en gammeldags bondegård, hvor man kan skrubbe soen på ryggen og kæle med smågrisene.
Vist kan det ske, at vi i vrede skælder nogen ud for "Svin!", men det er ikke pænt hverken over for ofret eller over for dette meget hæderlige dyr. Kalder man nogen "Gris!" er det straks meget mildere i klangen, for slet ikke at tale om "Grisebasse!", som har en nærmest kærlig tone over sig. Hvormange mødre har ikke spontant udstødt et "Din lille grisebasse!" til en møjbeskidt unge.

november 28, 2006

Medierne

Vi ved, at vore hjemlige medier får deres nyheder fra internationale nyhedsbureauer, Reuters, CNN, BBC og formentlig andre, men vi ved også, at disse nyhedskanaler indtil flere gange er blevet afsløret i forfalskninger, specielt i deres nyhedsdækning af Israelsk og Amerikansk politik. Enhver kan efterhånden se, at propagandaen har slagside, og at islam forherliges og at den vestlige verden tilsvines. Man kan undre sig over, at der findes SÅ mange uærlige mennesker blandt journalister, så mange med så lav en moralstandard, men hvad gør man ikke for penge?

Midt blandt alle disse løgnefabrikker er der imidlertid opstået en uafhængig og sandhedssøgende avis, "Den Ukorrekte Avis", som er en avis med både humor og alvor, satire og lyrik, og det er nok indtil nu den eneste avis, som bringer artikler af "ukorrekt" observans. Derfor opfordres alle med de "ukorrekte holdninger" til at skrive indlæg i avisen, som foreløbig kun kommer på internettet samt udkommer med nogle få papirudgaver i løssalg, men som forhåbentlig i fremtiden kommer i større oplag i papirudgave.

Med venlig hilsen
Åse Clausen Bjerg
nokay@info.dk

Stilhed før stormen ?

Der blev smidt grisehoveder på den muhamedanske kirkegård, og pressen havde travlt med at fortælle, hvor kede af det, muhamedanerne var. Muhamedanerne var kede af det, sagde man, i modsætning til tidligere, hvor muhamedanerne ville have demonstreret deres vrede.
- Nu kan man spørge, om det er muhamedanerne, der har ændret kurs, for under normale omstændigheder ville de ikke lade deres døde begrave et sted, hvor der har været grise, eller om det er pressen, der dækker over muhamedanernes aggressioner. Det sidste er formentlig det mest sandsynlige, idet grise på et muhamedansk gravsted under normale omstændigheder ville krænke shariaen og dermed alle muhamedanere.
Uanset hvordan vi tolker det, så kom der ikke denne gang nogen reaktion i det offentlige rum, og i det hele taget har der været meget tynd pressedækning med hensyn til den muhamedanske verden i den senere tid.
Noget tyder på, at pressen ikke har kontrol med situationen i dagens Danmark, hvad angår muhamedanere. Antallet af indvandrede er blevet større og kriminaliteten mere hård og brutal, men det hører vi ikke noget om. Er pressen ved at miste grebet om de nyheder, der vedrører muhamedanere, eller er muhamedanerne pludselig blevet fredelige og omgængelige medborgere?
Jeg vil overlade svaret til læserne.
Åse Clausen Bjerg
Kvinder for Danmark
www.kvinderfordanmark.org

Skampletten

Redaktøren af det svenske tidsskrift DSM (Debatt, Sanningssökande, Mediakritik), Jan Gillberg, har skrevet åbent brev til Sveriges nye regering:
Der er nu gået 12 år siden Estonias forlis.
I bogen ”Estonias undergång” redegøres der for den vildledning og den mørkelægning, som svenske myndigheder satte i scene, for at det svenske folk og verden ikke skal få at vide, hvem og hvilke, der ligger bag dette massemord. For at der virkelig er tale om et massemord, findes der allerede nu tilstrækkelig mange beviser på, og mere kommer snart at gøre sagen utvetydig.
Vildledningen og mørkelægningen indledtes den dag, Ingvar Carlsson som nytiltrådt statsminister besluttede, at Estonia ikke skulle bjerges, skønt han kort tid tidligere havde forklaret, at ”alle anstrengelser må gøres for at få fartøjet op af hensyn til de mange mennesker, som allerede er blevet ramt vældig hårdt”.
Hvad var det, som fik Ingmar Carlsson til brat at ændre mening i dette vigtige spørgsmål?
Intet har på en så ødelæggende måde kastet en mørk skygge over Sverige som demokratisk retsstat end denne vildledning og mørkelægning. Både blandt reflekterende medborgere og i omverdenen.
Vil Sveriges nye regering nu gøre op med skammen og tage fat på at sanere denne befængte byld? Eller vil den forholde sig passivt og overlade sandhedssøgendet til private? Vil Sveriges nye regering også agere bremseklods for det arbejde, som nu pågår på initiativ af parlamentet i Estland?
I et åbent brev til daværende statsminister Göran Persson anmodede den i Grænna den 10. juni 2002 nydannede forening af pårørende ”Estonia Litigation Association” (ELA)
at få nedsat en sandhedskommission med den opgave at søge sandheden om årsagerne til Estonias forlis.
Henstillingen blev hverken journalført eller besvaret.
Som udgiver af tidsskriftet DSM, som mere ihærdigt end nogen anden publikation har beskæftiget sig med spørgsmålet om sandhed, ret og ansvar, hvad angår Estonias forlis, drister jeg mig til at opfordre Sveriges nye regering til at oprette den sandhedskommis-sion, som ELA bad om for nu fire år siden.
Gränna den 28. september 2006.11.17
Jan Gillberg, udgiver af tidsskriftet DSM.
www.dsm.nu

november 23, 2006

Er alt, hvad der siges i TV sandt?

Svensk TV´s 50-årsjubileum blev naturligvis fejret med fest og taler om frie og uafhængige TV-kanalers betydning for en demokratisk samfundsudvikling.
Men hvordan er det egentlig med dette ”folkets” frie og uafhængige TV ?
I flere årtier har politikerne arbejdet på at nedgøre og afskaffe svensk kultur og gøre Sverige multikulturelt. 1997 var man nået så langt, at rigsdagen på indgivet forslag kunne erklære Sverige for en multikulturel stat. Beslutningen om denne revolutionerende samfundsforandring er ikke på noget tidspunkt blevet kritisk gransket eller debatteret i den statslige TV. Skønt erfarenheder fra mangkulturelle samfund er afskrækkende. Se på Jugoslavien!
Skønt masseindvandringen i Sverige har givet enorme problemer med arbejdsløshed, ghettodannelser, religiøs/politisk extremisme, kriminalitet etc. har den statslige TV aldrig sat spørgsmål ved det rimelige i indvandringen.
Indvandringen er hele tiden blevet kaldt ”flygtningemodtagelse”, skønt man skal lede med lys og lygte efter ægte flygtninge. Svensk TV betegner konsekvent alle asylsøgere og pårørende som flygtninge. Det er det samme vildledende misbrug af ordbegreber, som man kender fra anden propaganda.
Selv til valget i september undlod man at berøre spørgsmål om multikultur, indvandring og EU-medlemskab.
Selvom netop disse ting har så stor betydning for svenskernes fremtid, skal befolkningen åbenbart ikke informeres og ikke tage sig af det.
Svensk TV er hverken frit eller uafhængigt eller fremmer demokratiet. Det agerer megafon for den politiske magt og anvender samme mørkelægnings- og fortielsesmetoder som i diktaturer.
Men Sverige er jo også - ligesom 24 andre lande i Europa - en slags vasalstat under EU´s diktat.
- - - - - - - - -

På en mælkekartong fra ARLA - (ja, undskyld, men her har ARLA monopol) - står der i anledning af TV-jubileet:
”Er alt, hvad der siges i TV, sandt?”
”Nej”, svarer de selv, ”men de programmer, som har til opgave at vise virkeligheden - som nyhederne og faktaprogram - skal altid holde sig til sandheden. Man plejer at sige, at nyhederne skal være upartiske og saglige…den som laver programmet, må ikke lade sin egen mening slå igennem…. Det er vigtigt at se på TV med kritiske briller og ikke tage hvert lille ord for sandhed.”
Godt med en advarsel, ARLA! Men det kan gøres bedre endnu: Oplysninger kan være helt korrekte og sande, men alligevel være falske, f.eks. hvis man udelader noget. Der findes masser af exempler i politisk propaganda. Gøbbels var en mester i det fag.
Hvordan var det for resten med ARLA´s mælkekartoner dengang, da de propaganderede for det multikulturelle samfund, vi nu har fået?

november 21, 2006

Skampletten på Sverige

Redaktøren af det svenske tidsskrift DSM (Debatt, Sanningssökande, Mediakritik), Jan Gillberg, har skrevet åbent brev til Sveriges nye
regering:

Der er nu gået 12 år siden Estonias forlis.
I bogen ”Estonias undergång” redegøres der for den vildledning og

den mørkelægning, som svenske myndigheder satte i scene, for at
det svenske folk og verden ikke skal få at vide, hvem og hvilke, der
ligger bag dette massemord. For at der virkelig er tale om et
massemord, findes der allerede nu tilstrækkelig mange beviser på,
og mere kommer snart at gøre sagen utvetydig.

Vildledningen og mørkelægningen indledtes den dag, Ingvar

Carlsson som nytiltrådt statsminister besluttede, at Estonia ikke
skulle bjerges, skønt han kort tid tidligere havde forklaret, at ”alle anstrengelser må gøres for at få fartøjet op af hensyn til de mange
mennesker, som allerede er blevet ramt vældig hårdt”.
Hvad var det, som fik Ingmar Carlsson til brat at ændre mening

i dette vigtige spørgsmål?

Intet har på en så ødelæggende måde kastet en mørk skygge over
Sverige som demokratisk retsstat end denne vildledning og
mørkelægning. Både blandt reflekterende medborgere og i
omverdenen.

Vil Sveriges nye regering nu gøre op med skammen og tage fat
på at sanere denne befængte byld? Eller vil den forholde sig
passivt og overlade sandhedssøgendet til private? Vil Sveriges
nye regering også agere bremseklods for det arbejde, som nu
pågår på initiativ af parlamentet i Estland?

I et åbent brev til daværende statsminister Göran Persson
anmodede den i Gränna den 10. juni 2002 nydannede forening
af pårørende ”Estonia Litigation Association” (ELA)
at få nedsat en sandhedskommission med den opgave at søge
sandheden om årsagerne til Estonias forlis.

Henstillingen blev hverken journalført eller besvaret.

Som udgiver af tidsskriftet DSM, som mere ihærdigt end
nogen anden publikation har beskæftiget sig med spørgsmålet
om sandhed, ret og ansvar, hvad angår Estonias forlis, drister
jeg mig til at opfordre Sveriges nye regering til at oprette den sandhedskommis-sion, som ELA bad om for nu fire år siden
.

Gränna den 28. september 2006.11.17

Jan Gillberg, udgiver af tidsskriftet DSM.
http://www.dsm.nu/

november 20, 2006

Sveriges "kurdere"

Svenskerne er ofte så moraliserende over for andre nationer,
men hvordan står det til hos dem selv?

Samerne kaldes undertiden for Sveriges "kurdere". Måske
ikke helt forkert, for der er evindelige tvister mellem
samerne og de svenske skovejere.

Men nu er der fremkommet et forslag inden for Svenska
Kyrkan, som mener, at man skal tage sig mere af den
samiske urbefolkning. I hundreder af år har synet på
samerne väret racistisk og fuldt af fordomme.
Nu skal der tages skridt til mere åbenhed.

Man skal forsätte arbejdet med samisk identitet og
kultur og brugen af samisk i kirkerne og arbejde
videre på forsoning mellem det svenske samfund og
samerne.
Og man skal sörge for at tage ordentlig vare på de
kulturrester, der fines i museer o.l.


Svenska Kyrken bör tydeligt gå ind for urbefolkningens
rettigheder, bl.a. ved fremover at stötte en positiv
udvikling af det samiske sprog. Det foreslås også, at
det fra år 2008 skal väre kirkens pligt at tage imod og
besvare skriftlige henvendelser på samisk.

Sverige er ikke längere et homogent land. Det er et
mangesproget land. 5 minoritetssprog er sikret ved lov:
finsk, tornedalfinsk, samisk, romani og jiddisch.
Derimod er svensk ikke lovsikret som majoritetssprog.
Det forsögte man sidste år, men det blev nedstemt i
december 2005 med 147 stemmer mod 145, da man
mente, at det kunne virke diskriminerende på de
indvandrere, der ikke kunne svensk. Man nöjedes
med en lös formulering om, at det var et hovedsprog.

november 15, 2006

Koranskoler i Sverige

Skoleministeren i den nye svenske regering, Jan Björklund fra Folkepartiet, vil stoppe de islamistiske gruppers financisering af friskoler i Sverige.

Han er dybt bekymret over de nuvärende forhold, hvor det viser sig, at en friskole i Örebro, Al-Salam-skolen, modtager penge fra en stiftelse. Stiftelsens formål er at sprede wahabismen, den strengeste form for islam, som er den herskende i Saudiarabien. Ifölge oplysninger får skolen 1 million kroner årligt i bidrag fra fonden, skönt den får stötte af den svenske stat i henhold til reglerne om friskoler.

I skoleväsenets tilsyn med friskolerne indgår ikke tilsyn med selve ökonomien, ligesom der heller ikke findes noget krav om, at skolerne skal redegöre for eventuelle bidragsgivere. Skoleväsenet
kan ganske vist granske ökonomien ved den almindelige inspektion, om de vil, men nu vil ministeren udvide og skärpe kontrollen med friskolerne.

De skal pålägges pligt til at göre rede for ökonomien. ”Vi vil forhindre, at aktörer med väldigt extremistiske synspunkter pumper penge ind i en skole i Sverige”, siger skoleministeren til avisen ”Världen idag”.

Han betoner samtidigt, at religiöse skoler skal väre meget påpasselige med at skille religionen fra undervisningsplanen.

Skoleministerens partifälle, integrationsminister Nyamko Sabuni, vil have religiöse skoler helt afskaffet.

Saudiarabien financierer gerne oprettelse af moskéer og koranskoler i andre lande som en 5.-kolonnevirksomhed til islamisering af de pågäldende lande.

november 13, 2006

Procenter

Danskerne gör ofte grin med svenskernes alkoholbekymringer, men har vi egentlig grund til det? Bare for en uges tid siden (ca. 23/10) kunne man på löbesedlerne i Köbenhavn läse, om danske skoleelevers fylderi.
- Alle de nordiske lande har ulöste alkoholproblemer, skönt man har prövet både dit og dat...
Jeg bilder mig ind, at Sveriges store skove bärer en del af skylden for drikkeriet. Isolationen og ensomheden var stor för i tiden i de tyndt bebyggede egne, för man fik bil, telefon og computer. Det blev almindeligt at drikke.
De unge mänd tog lommelärken med til lördagsdansen. Hvordan skulle de ellers få mod og mulighed for at byde en pige op?

Mens man i mange af Europas lande drikker lidt og tit, drikker man i Sverige själdnere, men MEGET !

Under Sveriges formandsskab i EU besluttedes det, at EU skulle udarbejde en strategi mod overforbrug af alkohol. Rapporten, der lagdes til grund herfor, har beregnet, at 55 millioner EU-borgere drikker for meget (=1/10 af befolkningerne) = d.v.s. mere end 4 enheder per dag for mänd og 2 for kvinder.
Alkohol er den 3. vigtigste årsag til for tidlig död i EU (näst efter tobak og for höjt blodtryk).

EU er det område i verden, hvor der drikkes mest alkohol = 11 liter ren alkohol om året per näse i gennemsnit.
I 2003 beregnedes alkoholskaderne at koste EU-landene 125 milliarder EURO = 1,3% af bruttonationalprodukterne.

En EU-strategi mod overdreven alkoholindtagelse imödegås naturligvis af vin-, sprit- og ölindustrien, og EU-lovgivning på området afvises derfor.

I Sverige anslår man, at alkoholforbruget koster samfundet ca. 20 milliarder kr. årligt i nedsat arbejdsindsats, bistand, behandling, öget kriminalitet og sygelighed. (Mådeholdent alkoholforbrugs positive virkninger er her fraregnet med anslåede ca. 10 milliarder kr.).
Men beregningerne angribes for at väre skönmaleri. Kritikerne mener, at sandheden om samfundets tab ligger närmere 160 milliarder kr. årligt.


Drikkeriet i Finland er taget voldsomt til efter at skatten på alkohol nedsattes for to år siden for at hindre privatimport fra udlandet, fortrinsvis fra Estland.
Fra Nordisk Ministerråd meddeles, at hjerneskader som fölge af alkohol er den mest almindelige dödsårsag for finländerne over 34 år. De drikker sig ordentlig fulde 32 gange om året, siger statistikken.

I Helsingforsområdet anslås det, at 20 til 30 % af börnene vokser op i hjem med misbrug, vold og kriminalitet.

Slettede vigtige oplysninger

Vi husker givetvis alle sammen tsunamikatastrofen anden juledag 2004, som ramte utrolig
mange svenskere, der ferierede i Thailand.

Katastrofen afslørede manglende beredskab og delvis ligegyldighed i den svenske regering. Siden da har man forsøgt at få et overblik over, hvad der nøjagtigt skete i Stockholm de første døgn efter tsunamien, hvem der tog imod meddelelsen, og hvordan og til hvem, den blev viderebragt.

Nu viser det sig, at da katastrofekommissionen ville vide, hvilke telefonsamtaler den tidligere statsminister, Göran Perssons nærmeste mand, Lars Danielsson havde ført, så var oplysningerne om telefontrafiken allerede raderede efter blot et halvår, skønt man normalt først raderer telefonsamtaler fra regeringskanceliet efter et helt år.

Det er klart, at jeg føler mig narret, siger et rigsdagsmedlem fra Moderaterne, Gøran Lennmarker. Hvis oplysningerne om telefontrafiken var vigtig for undersøgelsen, og det kunne man måske tænke sig at de var, så skal man naturligvis ikke bortradere dem, men henvende sig til Katastrofekommissionen eller Konstitutionsudvalget. Lennmarker var formand for Konstitutionsudvalget under granskningen af den socialdemokratiske regerings håndtering af tsunamien.

At radere oplysningerne er meget alvorligt. En regering må ikke gøre sådan noget. Det er ikke regeringen, som skal afgøre, hvad der er af betydning for undersøgelsen.

Det ser ud som en regering, der vil beskytte sig selv og ikke anser, at det er vigtigt, at sandheden kommer frem.

Kerstin Lundgren fra Centerpartiet, som også deltog i undersøgelsen i Konstitutionsudvalget, har anmeldt Gøran Persson til Konstitutionsudvalget, eftersom han havde det højeste ansvar for at klarlægge, hvad der hændte.

Kilde: Dagens Nyheter og 9.10.06 Världen idag

november 12, 2006

Er der nu råd til et æg?

Sverige går opad på listen over FN´s udviklingsprogram "Human development index" skriver avisen "Världen idag" 10.11.06, og ligger nu på 5. pladsen, mens den afrikanske stat Niger ligger som nr. chock på 177. plads.

Betyder det bedring i ældreomsorgen i Sverige. Er der nu råd til et æg?

Måske læserne husker, at en kommune i Sverige afslog at give en gammel mand et æg til morgenmad, sådan som han havde fået det hele livet og nu savnede det på alderdomshjemmet.
"Det er der ikke råd til", sagde man og foreslog, at han i stedet for som et kompromis kunne få et æg hvranden dag eller et halvt æg hver dag.

Nul skadeserstatning.

"Stjålen barndom". Sådan hedder en forening i Sverige på o. 650 medlemmer. Det er mennesker, der føler sig ilde behandlet af samfundet, fordi de som børn er blevet placeret uden for hjemmet som fosterbørn, børnehjemsbørn eller adoptivbørn.

I Gøteborg har de rejst erstatningskrav for de urimeligheder, de har oplevet som børn mellem 1940 og 1970.
Kommunen beklager, at de føler sig krænkede, men nogen skadeserstatning vil man ikke udbetale.

Kravene må anses for forældede, siger man.

Foreningen har tidligere til Stockholms byret indleveret et krav om, at rutinerne angående børn, der fjernes fra hjemmet, bliver ændret, og at kommunerne offentlig giver en undskyldning og udbetaler en erstatning p 1 million kroner til hver af de ramte børn per år anbragt uden for hjemmet. Sagen blev imidlertid ikke tage op, idet byretten mente, at eventuel skadeserstatning til de skadelidte måtte afgøres individuelt.
Derfor ændrede foreningen "Stjålen barndom" taktik og henvendte sig i Gøteborg til kommunen først i stedet for at gå direkte til byretten. Men de agter at gå videre med sagen, så langt det er muligt.
Der ligger givetvis alvorlige problemer og megen tragedie bag disse krav. Også i Danmark hører man om meget uheldige sager i denne kategori, hvor børn er blevet fjernet fra hjemmet efter myndighedernes overfladiske eller fejlagtige oplysninger og skøn.

Jeg ved ikke, om man har en lignende forening i Danmark, men ellers var det måske på tide?
Så man strammer sig op i de pågældende myndigheder.

("Kilde: Världen i dag 10.11.06)

Gertrud

Interne anliggender

Det svenske Riksförbundet för sexuell Upplysning, RFSU, presser på i Sverige med at få gennemfört en svensk lov om fri abort for alle kvinder i verden (abortturisme) imod, at kvinderne selv betaler for indgrebet. "Det er uacceptabelt, at udenlandske kvinders ret til abort i Sverige" ikke snart vedtages ved lov i Sverige, mener RFSU og bakkes op af de vestrevredne partier og massemedierne.

Sådan lov var på tale under forrige regering.

Sverige har Europas mest generøse abortlov. Vil man åbne den for alverdens kvinder, så er det et indgreb i andre staters interne anliggender. Det vil indebære enorme pengeindtægter for Sverige i lægebranchen.

Hvad er det for en "ret" de udenlandske kvinder har til at få udført abort i Sverige ifølge RFSU ? Hvis der virkelig kommer en sådan "ret", så betyder den jo, at de kvinder, der har det mest behov, nemlig de fattige kvinder i U-landene ikke vil have ringeste muligheder for selv at betale! Kvinder i mange overbefolkene U-lande, f.eks. de islamiske har end ikke ret til at afslå samleje med deres mänd. Et afslag betyder alvorlig straf, jf. koranens ord.

Kilde: Världen idag 10.11.06.

Massakrene på grækerne 1955

EU har endnu ikke opgivet at få Tyrkiet ind i EU til trods for, at det bliver mere og mere tydeligt for alverden, at Tyrkiet ikke på nogen måde har tænkt at opfylde de krav, som EU har stillet. De vil ikke anerkende Cypern, og de vil ikke bedre på deres ideer om ytringsfrihed. Man må stadig ikke sig noget imod tyrkiskhed, og slet ikke om de massakrer, som tyrkerne har gennemført i vor eller i vore forældres og bedsteforældres tid.


Natten mellem den 6. og 7. september 1955 gennemførte tyrkisk pøbel med statslig sanktion
en etnisk udrensning mod den græske menighed i Konstantinopel. Hensigten var at få fjernet grækerne fra byen

1955 var Cypernproblemet et meget varmt stridsemne i Tyrkiet. Sidst i august afholdtes der en konference i London, hvor England og Grækenland deltog, for at fastlægge Cyperns status. Tyrkiet havde i den anledning planeret nogle aktiviteter som en demonstration til fordel for den tyrkiske menighed

Den 6- september meddelte avisen Istanbul Express, at Atatürks hus i den græske by Thessaloniki var sprængt i luften. Selvsamme dag demonstrerede studenter i Tyrkiet. Det hele udviklede sig til hurtigt til en skarp konflikt og på bare to dage blev forretninger, kirkegårde og
kirker, som tilhørte grækerne plyndrede og ødelagte.

Det så ud som om politiet ville gribe ind, men det skete ikke før end alt var ude af enhver kontrol, og al ingriben så at sige umulig for at stoppe ødelæggelserne.

Senere kom det frem, at uroen var planlagt af Tyrkiets hemmelige politi, og at sprængningen af Atatürks hus i Thessaloniki var en del af planen.

Det blev en dyr historie for den græske menighed:

2 600 ødelagte huse
4 348 ødelagte forretninger
110 ødelagte hoteller
27 ødelagte apotheker
21 ødelagte fabrikker
28 nedbrændte kirker
35 ødelagte kirker
35 ødelagte skoler
3 ødelagte avisredaktioner
5 ødelagte idræteforeninger

Over 500.000 grækere levede i Konstatinopel i 1920, men i dag er der bare 3000, mest gamle mennesker.

Op ad bakken, ned ad bakken, det er hele almanakken

Mange svenskere - islamvenlige eller brugbar-naive -
arbejder på at nedbryde eller afskaffe svensk kultur og
give plads for islamiseringen af landet. Nu har Miljöpartiet
i rigsdagen foreslået, at den svenske kalender skal
opdateres med flere udenlandske navne.

I Sverige fejrer man ikke bare födselsdag, men også gerne
navnedagen. Går vi tilbage til middelalderen, så havde
kalenderen som bekendt helgennavne til minde om en
helgens födselsdag, hans martyrdöd eller et stort undervärk.
Men det lavede man om på.
Den svenske kalender har svenske navne, men nu er der
kommet så forskräkkelig mange muhammedanske navne:
Ali, Muhammed, Ahmed, Hussein etc., så Miljöpartiet synes,
at de skal med i kalenderen.

Kilde: Världen idag

Forbud mod tatuering?

I svensk rigsdag har en politiker fra Moderaterne foreslået
forbud mod, at unge under 18 lader sig tatuere. De kan ikke
overskue, hvad det kan føre til senere i livet. Det er ikke
sikkert, at de om 20 år bryder sig om at sidde ved et
ansættelsesinterview med tatueringer: anker, pigtråd,
idrætklubbens logo, kærestens navn eller en eller anden "isme",
man i ungdommens godtroenhed er faldet for.

Tatueringer sidder fast livet igennem eller er i hvert fald meget
vanskelige at operere bort.
For et år siden skrev en svensker på hjemmesiden Exilen, at
hans Hitlerbegejstrede sønnesøn havde ladet sig tatuere med
et Hitlerkors på ryggen. Sådan noget er idiotisk dumt. Ved
senere forfølgelser i krig eller lignende kan et hagekors, et
fangenummer, et SS-mærke, hammer og segl, ja, et hvilket
som helst politisk mærke måske koste vedkommende livet.

(Kilde: Världen i dag 8.11.06)

november 09, 2006

Krystal?

Til minde om de tyske nazisters første voldsomme angreb på jøderne, den såkaldte "Krystalnat", tog det røde "Antiracistiske netværk" i Århus i samarbejde med Den somaliske Familieforening sigte på et somalisk hus, der af ukendte kræfter på den ene eller den anden eller den tredje side nedbrændtes på Eckersbergsgaden for en tid siden.

Det havde naturligvis været mere nærliggende at demonstrere til fordel for Danmarks nu igen forfulgte jøder, men det ville politisk set ikke gå i hak med hverken islam eller med den ensidige racistiske antiracisme og de kommunistbegejstredes holdninger, som gerne glemmer jødepogromerne i Sovjet.

Eftersom islam er fredet i klasse A (trods deres uanstændige fremfærd i Europa) og højt værdsat af "Antiracistisk Netværk" kan netværket naturligvis heller ikke demonstrere foran den tyrkiske ambassade imod de tyrkiske massakre på Armenierne og Grækerne eller de nuværende forfølgelser af kristne.

I Jerusalem havde nogen planlagt en homosexuel såkaldt "prideparade" fredag den 9/11, åbenbart for at vække spektakler blandt de forskellige troende.

Med hvilken ret angribes mennesker for ikke at være tolerante mod nøgne mænd med penishylster, som tager sig i skridtet og vrider sig for at give tilskuerne sexuel stimulans? Det er lige frastødende at se på om det er heterosexuelt eller homosexuelt. Hvor går grænsen for tolerance i dag, hvor moral og omgangsformer er blevet nedbrudt uden at politikerne, for ikke at sige kirken har protesteret…tvært imod!

Moral, hensyn og ansvar i bredeste forstand er nedtonet. Eftersom al anstændighed er ved at forsvinde kan man vel lige så godt løbe rundt splitternøgen. Man må jo være tolerant? En velpasset nøgen krop er faktisk meget smuk. Og når de smukke må vise sig, så må staklerne der ikke er så kønne vel også! Ellers gælder "alle er lige" jo ikke. Så er det diskriminering!

Hvorfor må mænd ikke tisse på gaden? Det er jo en naturlig funktion. Og med kvindens ligestilling, må hun naturligvis også. Og hvorfor ikke offentligt samleje?

Grænseløs tolerance!

Planen om homosexuel pridefestival i Jerusalem vakte protester og demonstrationer i byen, og Jerusalem Prayer Team bad Israels statsministeren forsøge at stoppe provokationerne. Det er ikke bare en hån mod de mange ofre ved Hitlertysklands Krystalnat i 1938, overlevende som døde, men kan også vække enorme spektakler og forårsage vanskeligheder for Israel indadtil og udadtil.

Kilde: www.jerusalemprayerteam.org

Prideparaden blev aflyst!

november 07, 2006

Kulturens forfald

Julen er med årene blevet een eneste stor købmandsreklame uden charme af nogen art. Det gælder blot at sælge og sælge. Julesangene aflires skødesløst i supermarkeder og stormagasiner. Julenisserne er blevet amerikaniserede, udstoppet med tyk vams og forede støvler. Men det værste er de farvede og blinkende lys på juletræet, så alt ligner et diskotekslokale. Desværre importeres alle mulige tossede idéer fra Amerika i jagten på penge. Det sidste ny derovre er, at juletræet hænges op i loftet med toppen nedad! Den galskab kommer vel også til Danmark? Nye salgsmuligheder: en krog i loftet i stedet for en juletræsfod.

Al dette materialistiske fjant har ødelagt vor gamle jul. Der er ingenting tilbage til sjælen. Jo, måske på hjemmeplan. Glæden ved at synge og høre vore fine julemelodier i de rigtige omgivelser, fri for mammondyrkelsen. Glæden over at være samlet i familien og kunne gøre noget sammen - ikke bare spise og drikke. Stilheden når man lytter til et juleeventyr eller juleevangeliet. Glæden ved at tænde levende adventslys hver søndag i december. Glæden over grantræet, at fælde det, at bære det hjem, at pynte det. Juletræet med alle dets lys, en åbenbarelse på årets mørkeste tid. Ikke bare et juletræ med
el-pærer eller af plastik, som står tændt fra november til januar. Et træ, som ingen ser og som er uden enhver mening, når man endelig når frem til juleaften. De tørre nåle og det romantiske eventyr drysser på gulvet

Er det ikke på høje tid, at forretningerne og storcentrene skruer lidt ned og retter op på den vanvittige pengejagt?
Ellers må kunderne gøre oprør. Det er jo dem, der betaler. Hvor er 68´erne henne? De som ville revolutionere verdenen og gøre slut på den materialisme, som de foragtede deres forældre for.

Al denne mangel på åndelig føde og værdighed ved årets største fest er medvirkende til vor kulturs forfald og - islamiseringens fremmarch.

Sharon

er overført til intensivafdeling, eftersom han har besvær med hjertet.

Men er det ikke fuldkommen umenneskeligt at hindre denne levende døde i at komme
ud af verden. Det er absurd, at teknikken kan holde mennesker i live på den måde. Mon ikke mange vil frabede sig en sådan behandling?

"Nej til EU"

TV DR 1 viste forleden glimt fra årsmødet i ”Nej til EU”. Vi hørte, at modstanden mod EU vokser, og at foreningen derfor har fået flere medlemmer. Den kalder sig tværpolitisk, men består nok fortsat mest af røde kræfter. Efter en cykelulykke i Strassburg trækker Ole Krarup sig nu tilbage fra arbejdet.

Men hvorfor hørte vi ikke mere om alle de fordægte ting, som EU foretager sig i Bryssel: Jeg troede, at de røde turde, hvor andre tier. Hvorfor fortæller heller ikke de om EU´s skumle aftaler med de arabiske lande? Om Barcelonaprocessen? Om Anna Lindh-Fonden? Om pagter med de nordafrikanske stater? Om EU´s tiltag mod ytringsfriheden? Om EU´s diktatoriske struktur? Og meget andet…

Er det fordi medlemmerne i ”Nej til EU” har noget særligt til overs for diktaturer og politisk set går ind for islam? Eller har de solgt deres sjæl til storfinansen bagved? Har de lovet nogen at fortie forhold, som EU´s befolkninger burde have rede på?

GertrudKronprins Frederik udnyttes…

Da Frankrig og Holland stemte NEJ til EU-konstitutionsforslaget, gik det op for Babelstårnet i Bryssel, at de ikke havde befolkningerne med sig.

Derfor stoppedes al videre folkeafstemning og man indførte en tidsubestemt tænkepause, som skulle benyttes til ”Plan D”. D for Dialog. Nu gjaldt det så hurtigt som muligt at tale med befolkningerne, skabe åbenhed og mere demokrati og overbevise dem om EU´s fordele. Tænkepausen fortsætter, mens man i EU arbejder som myrer bag kulisserne med at sikre EU´s magtposition og gennemtrumfe de - (uden om befolkningerne!) - indgåede aftaler med den islamiske verden

I Danmark bruger man vort populære kongehus i forsøg på at neddæmpe uviljen mod tanken om en diktatorisk enhedsstat og planerne om sammensmeltning mellem EU og de islamiske stater i Mellemøsten og Nordafrika.

Således blev prins Joachim protektor for det islamiske propagandafremstød ”The Images of The Middleeast”, og nu viste TV mandag 6/11 hvordan kronprinsparret Frederik og Mary var på besøg i Babelstårnet. De var inviteret derned af kommissær Marianne Fischer Boel (V) for at se, hvordan man arbejdede dér, idet kronprinsens opgave fremover jo bliver at underskrive lovene i Danmark og `mange beslutninger, som angår danskerne tages dernede`

Det er jo rimeligt nok, at kronprinsen får et glimt af, hvordan hovedkontoret for EU-vasalstaten, Danmark, fungerer. Og man bør i den forbindelse ikke glemme, at kommisærerne fra de forskellige lande aldrig må tale deres egne landes sag, men alene arbejde for EU-konglomeratet!

november 04, 2006

Sveriges "Måna" anmeldt af to rigsdagsmænd

I september 1994 sank Estonia-færgen på vej fra Estland til Sverige og næsten 900 passagerer omkom. Man påstod, at bovvisiret var faldet af, så lastdækket hurtigt var blevet fyldt med vand. Men der rejstes tvivl om denne udlægning, og siden er der kommet flere vidnesbyrd frem om årsagen til havariet. Nye undersøgelser er i gang. Måske nærmer man sig nu en endelig afgørelse.

Sveriges "Måna", den berygtede minister Mona Sahlin, er blevet anmeldt til kostitutionsutskottet (KU = forfatningsnævnet) af to rigsdagsmænd.

Hun beskyldes for at have mørkelagt undersøgelserne om havariet eller at være inkompetent i sagen. Eftersom der blev ved at lyde krav om undersøgelser, gav hun i sommer Statens Kriminaltekniske Laboratorium ordre om at undersøge billedmaterialet fra den sunkne Estonia fra perioden 2/10 til 6/12 1994 for at se, om der havde været foretaget noget af mennesker.

Men denne tidsperiode indebærer problemer: de billeder, som toges med robotkamera fire dage efter havariet skal dermed ikke analyseres. Billederne skulle efter sigende vise, at armene fra det indre af Estonias lukkede ombordkøringsrampe er blevet savet over og kastet ned på bunden. Det betyder endvidere, at de omfattende skader, som ombordskørselsrampen er blevet udsat for efter den 6. december heller ikke skal granskes, siger de to rigsdagsmænd, som har anmeldt Mona Sahlin.

Anmeldernes teori er, at Sahlin mørkelægger sagen for at beskytte forsvarsdepartementet og forsvarsmagten, som har erkendt, at man nogle gange tidligere har brugt det civile fartøj til fragt af krigsmateriel, men ikke den pågældende dato.

Det eneste, der er klarlagt er, at nogen har været på Estonia-vragets lastdæk. Enten har forsvarsmagten selv været der eller også kender de til hvem, der har været der.
Under de förste 8 uger efter havariet var Estonias nøjagtige position kun kendt af det svenske forsvar, det finske forsvar og af den finske havariundersøgelse. Det svenske forsvar havde ansvar for overvågningen af havaripladsen.

Forsvarsdepartementet vil åbenbart ikke blive beskyldt for løgn og derfor vil de undvige at man ser på og gransker sådanne sager, som kan føre til at de beskyldes for løgnagtighed eller som gør, at de kommer i en situation, hvor de tvinges til at lyve.

Her i september har justitskansler Göran Lambertz indledt en granskning for at nå frem til, hvad forsvarsmagten ved om de hemmelige dykninger ved Estonia.

(Kilde: Världen idag 4.10.06)

Hurtigere end först antaget...

Estonia-haveriet i Östersöen i 1994 giver stadig anledning til forskellige teorier, og det vil helt sikkert blive ved, indtil man får skroget hävet og undersögt.

Den svenske regring har gjort alt muligt for at mörkelägge sagen, men Estland vil have sandheden frem i lyset:

Estonia sank hurtigere og tidligere end, hvad haverikommissionen tidligere har slået fast. Det mener forskere ved Chalmers Tekniske Höjsko9le i Göteborg, som på nu afgåede minister Mona Sahlins opfordring undersöger Estonias forlis. Man udelukker ikke, at passagerfärgen havde hul i bunden, da den sank.

Vi ligger omkring 10 minutter tidligere end hvad man har konstateret, noget vi synes er märkeligt. Haverikommissionen mener, at selve ulykken begyndte kl. 01.15, mens vi siger, at den begyndte kl. 01.05, siger Olle Rutgersson, professor i skibsteknik ved Chalmers Tekniske Höjskole.

I henhold til haverikommissionen sank passagerfärgen Estonia kl. 01.50. Forskerne ved Chalmers mener, at det rigtige klokkeslet var klokken o1.25. Händelsesforlöbet gik altså betydelig hurtigere end hvad man tidligere har vidst.

Dette står klart efter 6 måneders studier, hvor man også har sat spörgsmål ved, om det er rimeligt, at så meget vand kunne löbe ind på så kort tid.

7000 tons vand strömmede ind i Estonia på en halv time via stävnen, hvor visiret ramlede af.
Hvad vi vil se på er, om det alene kan väre gået sådan for sig som havarikommissionen konstaterer, nemlig at alt vandet löb ind via stävnen. Vi udelukker ikke, at den store mängde vand også kom fra anden side., f.ex. via hul i bunden, som kan väre opstået ved, at färgen er stödt på noget eller ved en eventuel sprängning. Vi udelukker heller ikke, at visiret först ramlede af senere, siger Rutgersson.

Forskerne skal nu teste ialt ti forskellige teorier om årsagen til synkeforlöbet. Forskningen udföres af et konsortium i samarbejde med universitetet i Glasgow og Strathelyde i Skotland samt söforskningsinstituttet i Wageningen i Holland. Forskerne på Chalmers arbejder ud fra et bredere grundlag end haverikommissionen og udgår fra 180 overlevendes vidnesbyrd og deres opfattelse om tid, skibets häldning og lyde i forbindelse med ulykken. Oplysningerne sammenföres for at få en god gennemsnitsvärdi.

"Det giver os bedre forudsätninger for at få nöjere besked om, hvad der skete. For os spiller tiden en stor rolle. Jeg tror ikke, at haverikommissionen så det som sin opgave at beskrive händelsen i detailler, men snarere at konstatere årsagen til ulykken, mener Rutgersson.

Han vil ikke drage nogle konklusioner ud fra den kendsgerning, at händelsesforlöbet gik hurtigere end man har troet. Han siger dog, at tidsforlöbet er den vigtigste basis for at få et klarere billede af ulykken.

Hele redegörelsen ventes at väre färdig om et år.

november 03, 2006

Væk med kirken!

Ligesom mange andre skoler i Sverige har det længe været tradition å Västerängsskolen i Håbo Kommune i Uppland at fejre første Advent i kirken, men i år har chefen for skoler og daghjem i området forbudt det. Han mener, at det kan være krænkende for nogle elever, som kommer fra hjem med anden religion, skønt det er ganske frivilligt for eleverne, om man vil deltage i adventsfesten.

Forbudet vakte vrede i Håbo, og sagen kom op i Rigsdagen. Men skoleminister Jan Björklund afviser sagen: Vi skal ikke have generelle regler om, at man ikke må holde skoleafslutninger eller ceremonier i kirkerne længere. Der bliver ikke ændret noget. Hver kommune og skole må selv afgøre sagen.

I sommer mente diskrimineringsombudsmanden på samme måde, at skolerne ikke kunne fejre skoleårets afslutning i kirken og heller ikke kunne synge den traditionelle sang: "Den blomstertid nu kommer", eftersom den egentlig er en salme. Diskrimineringsombudsmanden gav det udseende af, at han havde modtaget protester, men ved nøjere granskning fra avisen "Världen idag"s side, viste det sig, at han ikke kunne fremlægge nogen protest, som var kommet før hans egen indsigelse!

Både i kommunen i Håbo og i lærerkredsen på Västerängsskolen lyder der protester mod, at man ikke skulle kunne fejre første advent i kirken. Skolchefens beslutning var helt hans egen uden samråd med skolen eller kommunen.

I Nordens vintermørke har man altid længtes efter lyset og set hen til dets tilbagekomst, når solhverv nærmede sig. At se lys efter lys tændes i vinduerne er fascinerende.

Er skolechefen i Håbo så blottet for romantik og sans for tradition, at han ikke kan give plads for
lys og fest omkring første advent for de elever, der skønner på det?

november 02, 2006

Hvad gik galt med dialogen mellem kulturerne ?

Uddrag af Anna Lindh Foundations direktør Traugott Schoefthalers responsum fra 26.04.2006
What went wrong pdf .

D. 27. marts pålagde Euromediterraniens Parlamentsforsamling (EMPA) i anledning af Muhammed-krisen Anna Lindh Foundation at nedsætte en ad hoc kommitté af ”vise personer og eksperter” fra begge sider af Middellhavet for at styrke oplysning, dialog og mægling i Euromediterranien.
De ”vise personer” synes at være Schoefthaler og vort udenrigsministeriums Dansk Center For Kultur og Udviklings chef, Olaf G. Hansen, som samme dag stak hovederne sammen om grundlaget for Schoefthalers responsum Dialogue strategy, pdf .

Schoefthaler anslår en meget desillusioneret tone. Han citerer Ægyptens præsident, Mubarak: ” Dialogen mellem kulturerne klarede ikke sin første kritiske test”. Vi står ang. ikke over for en Muhammed-krise, men over for en dyb kulturel krise, der er langt mere end politisk. Det kan ikke længere skjules.Den er knyttet til følelser, had, følelser af overlegenhed og underlegenhed.Muslimerne er frustrerede over, at vi opfatter ”Krigen mod terrorisme” som ”Krig mod islam”. Endvidere over manglende demokratiske og sociale fremskridt.

Hidtil har man ikke taget Huntingtons teori om ” kulturernes sammenstød” alvorligt.. De nationalistiske kulturer fra 19. århundrede reducerer kulturens skabende kraft til et kollektivt instrument for national sammenhængskraft og identitet. Den nylige Muhammed-krise viste et stort antal yderst kortsynede erklæringer fra Europas politiske ledere, så som ”ytringsfriheden - vor vestlige værdi” . Henvisning til vestlige værdier er et af de mest katastrofale værktøjer i kommunikationen mellem Europa og andre regioner.
I stedet skal vi tage udgangspunkt i nylige internationale aftaler om, at kulturel mangfoldighed er lige så vigtig som livets mangfoldighed i naturen ( Earth Charter, UNESCOs Kulturkonvention af 20.10.2005 o.a. ). Nøgleordet er ”respekt” og ” Den anden kan have ret”.

Argumenter
Fiasko for udgangspunkt i, hvad religionerne har fælles. I stedet dialog om forskelle på basis af ligeværdighed og ikke-diskrimination.
Oplysning om religionerne.
For ofte har dialogen lagt vægt på kollektiv identitet (national, religiøs, etnisk) – snarere end på sociale gruppers identitet. Dialog mellem repræsentanter for religiøse og etniske grupper fører til kultursammenstød. Derfor institutionel diskussion og workshops.
I stedet for at søge værdier, som er fælles for alle religioner og kulturer, bør man søge værdierne i De Universelle Menneskerettigheder: Ingen diskrimination, idet alle kulturer er ligeværdige!
Aktiv tolerance : Gensidig respekt fremmes i stedet for slet og ret accept af forskellighed. Det forudsætter nye og bedre indlæringsressourcer og gensidige opdragelsesmetoder. Undervisning skal fokusere mere på organisation af indlæringsprocesser end på egentlig stofindlæring!! Indføling skal støtte erhvervelsen af multikulturel forståelse.
Væk med stereotypier som ”muslimer er mulige støtter for terrorisme” eller ”folk i Vesten er moralsk forfaldne”

Grunden til konflikt er altid , at der drages linier mellem mennesker ved hjælp af kollektive identiteter, snarere end at man respekterer menneskerettighedsprincipperne om ligeværdighed og ikke-diskrimination. Schoefthaler påberåber sig 68-er profeterne Adorno og Horkheimers studier om ego- og ethnocentricitet!!
Det drejer sig ang. om efter anvisning af eks-FN-generalsekretær de Cuellar at undgå skelnen mellem ”os” og ”dem”. Ja, man må ikke engang bruge ordet ”den anden”, fordi det åbner op for at pålægge den enkelte kollektive identiteter!!
Især europæerne lider af kynisk dobbeltmoral, når vi pålægger muslimerne værdier og identiteter! Nødvendigt er et
Fælles Kultursprog
Multikultur også i de enkelte stater er lige så vigtig som livets forskellighed i naturen
Retten til at være forskellig og bærer af multikultur er central.
Hold op med at knytte værdibedømmelse til kulturelle forskelle
Afvikl selvhenførende trossystemer. Religiøs tro, der troes at være evig, kan kun forliges ved at gøre den overensstemmende med videnskabelig sandhed, som skifter fra dag.
Meningsfrihed eller anden tro er en basal menneskeret.

Som amatør kan man naturligvis mene, at problemerne allerbedst og med fordele i alle henseender løses ved at holde uforenelige kulturer skarpt adskilt – evt med et nyt jerntæppe.


Konspirationen er ikke teori

"Nogle tror sågar, at vi (Rockefeller-familien) er del af en hemmelig intrige , der virker imod USAs bedste interesser. De karakteriserer min familie og mig som "internationalister", der konspirerer med andre verden over for at bygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - -én verden, om man vil. Hvis det er beskyldningen, er jeg skyldig, og jeg er stolt over det." (David Rockefeller, Memoirs , side 405
Kilde: Dennis Cuddy, Newswithviews.com http://www.policestateplanning.com/cfr.htm