august 31, 2007

København 1807Så kom telefonnettet i gang igen – heldigvis inden bombardementet!
Så jeg fortsætter, hvor jeg slap om København under englændernes belejring 1807

Teaterhistorikeren Thomas Overskou oplevede bombardementet som 7-årig og skriver om det i sine erindringe ”Af mit liv og min tid”. Han boede tæt ved Vor Frue Kirke i mellemhuset til den gård, der under navn af ”Noæ Ark” lå i Studiestræde (nuværende nr. 8 ?) og dermed lige i centrum af begivenhederne. Desværre har man i vor tid nedrevet den historiske mellembygning, så man ikke længere kan danne sig et klart billede af forholdene dengang. Thomas´s far var sukkerhusarbejder og hjemmet yderst beskedent.

”Enkelte Bomber vare af og til blevne kastede in i Byen, men da de sprang i Luften, frygtede man dem ikke meget, og overalt råbte man, at de engelske Bomber duede ikke. Men endelig kom Aftenen den 2. September. I et Par Dage havde, Gud veed hvorfra og hvorledes, det Rygte udbredt sig, at denne Aften var bestemt til Bombardementets Begyndelse. Frygten var ikke endnu betydelig større, men de Fleste følte dog et Slags bange Anelse, en Benauelse ved Tanken om, at der nærmede sig et Onde, hvorom man ikke havde noget klart Begreb”.

Englænderne havde et nyt ukendt våben, de congreviske raketter. De var konstrueret af oberst William Congreve efter inspiration fra Kina. Rakettens spids med modhager kunne bore sig fast i træværk. Eller man kunne sætte en bombe fast på spidsen af raketten.

jeg beklager

Som nävnt er telefonnettet her i skovene p.t. ude af funktion. Felia retter det forhåbentlig i näste uge. Biblioteket er lukket lördag og söndag, så jeg kan ikke passe min blog.
Jeg beklager

Vor udenrigsminister

Vor udenrigsminister, Per Stig Möller, er oprört over, at Sydkorea har betalt en kläkkelig sum for frigivelse af de sydkoreanske kristne missionärer i Afghanistan. Man forhandler ikke med gidseltagere, påpeger han, og det har han da ret i, for det skaber bare flere gidseltagere.

Men hvad med hans egen given efter for islams tiltag? Hvad med de aftaler (den arabiske-europäiske dialog 1978), som EU har indgået med de arabiske lande om, at vi skal tage imod al deres overskydende arbejdskraft og desuden cebsurere vore börns skoleböger, så EU ad den vej kan blive islamiseret? Og hvad med fortsättelsen - Barcelonaprocessens löfter 1995 om samordning af EU og Nordafrikas stater? Alle EU-staterne er af Brysseldiktaturet (heri indgår Per Stig Möller) tvunget til at fylde millionbelöb i de nordafrikanske staters lommer for at forberede sammenslagning til et Eurabia.

Alt dette foregår under hemmelighedskrämmeri, som befolkningerne i EU ikke skal vide.

Hvad forskel er der på vor udenrigsministers fordulgte aftaler med afgivelse af EU-landenes suveränitet til islam og Sydkoreas penge for gidsler? Korea betaler for deres medborgeres frihed, vi betaler for at blive dhimmier (trälle) under islam.

Nogle vil kalde det landsforräderi.

Hvornår vil man kunne afläse folks tanker?

Saudi-Arabian Airlines advarer på deres hjemmeside deres kunder mod at medtage religiöse symboler til det lukkede land, bortset naturligvis fra islamiske halvmåner o.l.
Bibler, kors, krucifixer, davidsstjerner etc. bliver konfiskerede. Som de fleste véd ligger Saudi-Arabien i top med henyn til mangel på religionsfrihed, og kvinderne er mere undertrykte dér end noget andet sted.
Nordkorea gör ganske vist araberne rangen stridig, når det gälder forfölgelse af kristne. Dér regerer kommunismens guddom.

Det er da godt, at man endnu ikke har et kontrolapparat til at afläse folks tanker i lufthavnen.
Men det kommer måske.

Svage själe

Det svenske "Islamska Kulturcentret" i Örebro har tidligere demonstreret imod avisen "Nerikes Allehanda", fordi den har omtalt og afbildet kunstneren Lars Vilks rondelhund, "Muhammed". Nu i dag demonstrerer de igen efter fredagsbönnen.
Hvorfor egentlig? De har selv valgt at komme til Sverige. Men de skal ikke komme for at diktere, hvad vi skal göre, og foreskrive os at ändre på Sveriges grundlovssikrede frihedsrettigheder og true med död og djävel. Hvis de ikke tåler lugten i bageriet, må de gå!
Muhammedanerne véd, at ytringsfriheden er grundlaget for ethvert sandt demokrati, og er der noget, de afskyer, så er det demokrati! Derfor hävder de, at de föler sig - åh! så "kränkede!"
Den samme evindelige undskyldning for deres utilstedelige ophidselse og opförsel.
Svage själe!
Mon ikke en eller anden blandt vore altfor mange psykologer kan klare emnet?

august 30, 2007

Vilks rondelhund

Det er dejligt, at kunstneren, Lars Vilks, med sine tegninger af Muhammed som rodelhund har forsögt at lösne lidt op for det forknudrede svenske debatmiljö, som i årevis har dyrket fortielse af alt, der kunne skabe misstemning i befolkningen. Derfor véd denne befolkning meget lidt om, hvad der foregår - ikke mindst i deres eget land.

Det er i sig selv latterligt, at en hund, der hedder noget så almindeligt på jordkloden som Muhammed, kan skabe ballade. Blandt verdens mange tudiner "Muhammed"er vil der givetvis väre en del, som ikke er så gode, som de burde väre, men nogle rigtige slyngler og forbrydere, som ville blive henrettede (og bliver det!), hvis de boede/bor i nogle af de islamiske lande.
Er det ikke meget mere oprörende, at sådanne forbrydere bärer deres profets navn?

En hundesjäl er normalt godheden og trofastheden selv. De yderliggående fanatikere i islam véd ikke, hvad de går glip af, når de uden realistisk anledning forfölger denne skabning. (De troende mener jo, at alverden er skabt af den gud, de tror på, hvad enten de har valgt Gud eller Allah eller en anden gud).

Intet dyr er så trofast og overbärende som netop en hund. Og den er ikke bare til hygge, men også til stor nytte, f.ex. som förerhund for fysisk blinde. (De, der derimod er blinde på själen eller fornuften, kan den nok ikke hjälpe!).

Politiets angst for ytringsfriheden

Det er med stor beklagelse, jeg konstaterer, at telefonnettet i mit område er brudt sammen. Der er kun få muligheder for at finde en computer her i skovene, men lige i öjeblikket har jeg en her på begränset tid på biblioteket.
Desvärre sker dette netop som jeg - i min lille serie om 1807 - skulle til at omtale selve bombardementet, men nu kan jeg ikke komme til mine billeder...! Öv, det er noget mög!

Men jeg kan i hvert fald lägge noget andet ud:


Ytringsfriheden er som bekendt den bärende pille i ethvert sandt demokrati. Uden den kan borgerne ikke ytre sig og ingenting kan diskuteres og ändres. Uden ytringsfrihed er statssystemet låst fast i en diktatorisk magt, jvf. de kommunistiske "demokratier".

Grundpillen i et sandt demokrati er lige så vigtig som de bärende söjler i Philisternes tempel, som den bländede kraftkarl Samson rev omkuld, så alle knustes under stenbrokkerne.

Anders i det nordjyske har flere gange påvist alvorlige spräkker i vort demokratis bärende söjle. Han har vist pletter på Danmarkskortet, hvor den danske grundlov allerede nu ikke har gyldighed längere. Den er sat ud af funktion, fordi fremmede grupper har bosat sig på området, og dermed anser de det for deres ejendom. Ifölge deres tro tilmed - i al evighed!

Nu fornylig var Anders og hans SIOE (Stop islamisation Of Europe) i Fredericia, og jeg gik med for at se, hvad det var. Vi var ikke mange, for ytringsfriheden har dårlige kår i Danmark. En lille flok gamlinger, der huskede, hvordan Danmark var engang för den sidste besättelse, og yngre mennesker, der var vågnet op og havde en idé om at ville redde deres land og deres frihed. De fleste danskere tror, at denne frihedsrettighed altid har väret der, og altid vil forblive der. De fleste bruger den ikke. Og de, der virkelig bruger den, forstår ofte slet ikke, at den er guld värd, at den betyder frihed... eller rettere de mener tilsyneladende, at denne frihed kun skal gälde dem selv. At det er deres personlige frihed. Fordi deres meninger er rigtige og sande.

Ytringsfriheden gälder for alle. For Loke som for Thor!

Derfor er det dybt problematisk for de statslige institutioner og organer, som skal repräsentere og betjene hele befolkningen, at de ikke lever op til vor demokratiske grundlovs indhold.

Politiet i Fredericia havde bestemt, at demonstrationen skulle gå ud af byen ad trafiköde veje uden mennesker. På den måde risikerede de ikke at få smidt brosten og flasker i hovedet af den gadepöbel, som mere end nogen bruger den almene ytringsfrihed til at nedbryde og ödelägge samme.
Jeg har stor forståelse for politiets arrangement, og at de vil undgå overfald, men det er samtidigt en falliterkläring fra deres side og en eftergivenhed over for gadepöbelen.

På vejen ud i ödemarken kom jeg til at tänke på tyrkerne, der tvang de kristne armenier til daglange dödsmarcher ud i örkenen i 1915. Armenierne blev färre og färre undervejs. De bukkede under for anstrengelserne, sult og törst og faldt döende om i vejkanten.

august 29, 2007

Felia nede

i mit område af Sverige. Ventes ikke oppe igen før ca. 4 september

august 28, 2007

Sveriges Tragedie fortsat 39 Racistiske symboler

Den svenske justitsminister havde i 1996 planer om at forbyde ”racistiske symboler”, ikke bare hagekorset, men man fablede også tåget om solkors, keltiske kors *), det trebenede hagekors triskelon, militært kamouflagetøj - ja, tilmed det svenske flag!
Læge Eva Bergquist kommenterede forslaget i sit tidsskrift »Fri Information« 4.9.96 og sluttede med en opfordring til ministeren:
”Arkivér det, hvor det hører hjemme: i papirkurven!”


Hadefulde udtalelser
I 2004 gennemførte Socialdemokratisk Ungdomsforbund en tredages kampagne på gymnasieskolerne for at fortælle om ”den dramatiske stigning i hadefulde udtalelser mod homosexuelle” og andre. ”Racismedebatten var hed i 90´erne, men den er nu taget af,” sagde SSU. Den har bare fået mere stueren indpakning...!
Kampagnen uddelte masser af »Jeg er imod racisme«-kontrakter som eleverne kunde skrive under på. –”Hvis I synes, at alle mennesker er lige...” Til tak fik man en rødgul knap med ordet »antiracist«. ”Alle skal kunde leve frit uden at føle sig ked af det,” missionerede et par elever fra 7. klasse. Nogle klassekammerater skrev sig på...
”Det er vigtigt at informere og diskutere,” siger SSU, ”særlig i gymnasierne, hvor mange for første gang møder racistiske udtalelser, og hvor deres egne meninger formes. Der er også dem, der siger, at de er racister, selv om de måske ikke ved, hvad det vil sige. Så er det vigtigt at diskutere med dem.” (Kilde: Blekinge Tidning 26.8.04)

En kunstig hånd fra 1807


Det var naturligvis ikke sjovt at komme til skade i krigen. Mistede man en arm, måtte man i reglen nøjes med en primitiv krog i stedet for sin hånd.
Denne protese er et særligt fint exemplar af træ og læder. Den befinder sig på Medicinsk-historisk Museum.

Du Puys teaterinstruktion af prinsesse Charlotte


Her er et andet billede af koncertmester Du Puy. Prins Christians (8´s) første hustru var splittergal og havde alverdens skøre idéer og ville bl.a. spille komedie. Du Puy skulle undervise hende. Denne undervisning udartede til natteophold.
Da der kom ilbrev fra prinsen, som opholdt sig ved hæren eller andetsteds, måtte en hofdame eller en lakaj overbringe brevet, bankede på prinsessens sovekammerdør. Hun åbnede i den blotte særk, mens en stemme fra sengen bad: "N´ouvrez pas, au nom de Dieu n´ouvrez pas!" (Åbn ikke, for Guds skyld åbn ikke!). Skandalen var åbenbar og sagen kunne ikke bortforklares.
Kongen, Frederik 6, lod omgående du Puy udvise af København og af landet med 1000 rigsdaler på lommen.
Prinsessen blev forvist til det kongelige palä i Horsens, beholdt sin apanage, men sønnen Frederik (7.) blev taget fra hende.
Senere fik hun lov at rejse til Rom, hvor hun omvendte sig til katolik og ligger begravet.

Skoleresultaterne bliver stadig dårligere i Sverige.

Antallet af 16-årige, som ikke er kvalificerede til gymnasiet er det højeste inden for de sidste ti år. 11,4 % af alle 16-årige – d.v.s. 14.400 skoleelever har for lave karakterer i grundskolens mathematik, svensk og engelsk. Det er en alvorlig situation siger generaldirektøren for skolevæsenet, Per Thullberg. Han mener, at det kan skyldes store årskuld og at man efter kritik har strammet op på karaktergivningen. Professor i mathematisk statistik Olle Hagstrøm siger, at studerende nu kommer til Chalmers tekniske højskole uden at kunne klare brøkregning. Han tror, at det skyldes den manglende arbejdsro i skolen (læs: disciplin). Skoleminister Bjørklund forudser, at der ikke kommer nogen bedring de første par år, før de store skolereformer, som man er i gang med at udarbejde, sætter sig spor.
(Kilde Världen idag 17.8.07).

De dårlige resultater i skolerne er medvirkende til, at interessen for friskoler er stærkt stigende. Alene i Stockholm ansøges der om 79 nye friskoler 2007.

august 27, 2007

De opkøber os, og vi klapper i hænderne!

For en måneds tid siden talte jeg med en svensker, som i flere år var med i kommunestyret i en mindre landkommune i det mørke Småland.
Hun udtrykte sin begejstring over, at en bekendt til hende, en musiker, var blevet inviteret ned til en af landene på den Arabiske Halvø.
”Tænk engang, at han får mulighed for at spille dernede!” kvidrede hun.

”Ja, vent du bare til de arabiske sheiker har opkøbt Sverige!” sagde jeg.

Hun brød fuldkommen sammen i overmåde latter. ”Ha ha ha, tror du sheikerne kommer her?”

Jeg opgav at svare vel vidende, at sheiken Al-Amoudi for længe siden havde etableret sig og var god for 25 milliarder svenske kroner plus alt det andet – meget, meget større i udlandet (total formue vurderet til 65 milliarder sv. kr.). Han ejer (Nordens ?) Sveriges største olieraffinaderi i Lysekil og benzinfirmaet Preem og ejer store aktieandele og interesser i svenske firmaer, bl.a. på boligmarkedet og i havneanlæg etc. etc. Han har modtaget Nordstjerneordenen for sin indsats i Sverige.

Først da jeg efter et par uger havde sundet mig over hendes håbløse uvidenhed, fortalte jeg hende lidt om forholdene i hendes eget land.

Al-Amoudi har jeg tidligere omtalt her på bloggen. Han har altid holdt lav profil, men har dog været omtalt i avisen ”Dagens Industri” (bl.a. Weekendtillægget 20.-21. maj 2005) og i ”Världen idag”.

Siden har en anden sheik, emiren af Dubai, sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - denne gang fra Dubai – meldt sig som interessent til køb af Stockholm Børs. (Omtalt 10.8.07 her på bloggen).

Torsdag den 23.8.07 kunne den svenske TV 4 i nyhederne fortælle lidt om Al-Amoudi og andre 3 eller 4 sheiker, som opkøber svenske firmaer. Pengemennesker som store industridrivende og handelsfolk dyrker mammon i den grad, at de så godt som aldrig interesserer sig for, hvad deres penge bidrager med af ulykker for land eller folk. Det gælder overalt på jordkloden – ikke mindst i EU.

Jeg tror pengemenneskernes spædbørns første ord for at få puttet mad i munden ikke hedder ”mammam”, men - - ”mammon, mammon!”.

august 24, 2007

Livjæger og charmør

Den mest kendte blandt Livjägerne var syngemester Du Puy. "Ungdom og Galskab". Ja, det kan man vist sige. Han kom til Danmark fra Stockholm, hvor han var mistänkt for på en eller anden måde at väre lidt involveret i mordet på Gustav den 3.


Han var åbenbart en charmör, som kvinderne faldt for, og blandt dem var kronprins Christuians förste kone og kusine, Charlotte Frederikks. Hun havde allerede tidligere väret årsag til skandale, for prinsen gjorde hende gravid för brylluppet, så hun måtte föde i dölgsmål, som det hed, på slottet Plön. Barnet blev taget fra hende og blev siden kendt som "Jomfru Fanny" i Haderslev.


Det näste barn döde kort efter födselen.


I 1808 födte hun en sön, som senere skulle blive Frederik den 7. Han arvede forskellige uheldige egenskaber fra sin mor, bl.a. mytomani.


Det var i 1809, at prinsessen igen lavede skandale,

men mnere om det näste gang.Knæfald for Islam
Ifølge Skive Folkblad/Udland den 11-12. august har Brüssels socialdemokratiske borgmester, Freddy Thielemans, nedlagt forbud mod en fredelig demonstration organiseret af SIOE (Stop Islamising of Europe)
Det lyder som en vittighed, idet den slags tilladelser eller forbud ikke sorterer under borgmesteren, men under ordensmagten. Da ordensmagten ifg. artiklen synes at være indforstået med demonstrationen, må vi forvente, at demonstrationen, trods borgmesterens skjulte opfordring til uro, bliver gennemført. I modsat fald er det yderligere et eksempel på krænkelse af vor frihed og et knæfald for Islam i EU – og altså en stærk begrundelse for at gennemføre den planlagte demonstration.Den 15.8.2007.

Venlig hilsen –
Jørgen D. Grønbæk

Knæfald for islam


Ifølge Skive Folkblad/Udland den 11-12. august har Brüssels socialdemokratiske borgmester, Freddy Thielemans, nedlagt forbud mod en fredelig demonstration organiseret af SIOE (Stop Islamisation of Europe)
Det lyder som en vittighed, idet den slags tilladelser eller forbud ikke sorterer under borgmesteren, men under ordensmagten. Da ordensmagten ifg. artiklen synes at være indforstået med demonstrationen, må vi forvente, at demonstrationen, trods borgmesterens skjulte opfordring til uro, bliver gennemført. I modsat fald er det yderligere et eksempel på krænkelse af vor frihed og et knæfald for Islam i EU - og altså en stærk begrundelse for at gennemføre den planlagte demonstration.Den 15.8.2007.

Venlig hilsen
Jørgen D. Grønbæk

Budskab fra SIAD (på engelsk =SIOE)


Mød op til SIOE-march i Danmark imorgen d. 25. aug. ved banegårdens bagindgang i Fredericia 12.30
STØT SIOEMARCHEN - MØD OP I FREDERICIA
FOR ET FRIT og FREDELIGT og DEMOKRATISK EUROPA

Alle demokratisksindede danskere der er bekymrede for islams indtog i Danmark og i Europa og som tager afstand fra nazisme, fascisme og rascisme bør møde op til dansk SIOE march. Til alle de folk der ikke kan komme med til Bruxelles: her er nu chancen for at give jeres mening til kende.
Vores slogans lyder: Stop islamiseringen af Europa! Ingen sharia her! Demokrati ikke teokrati! Nok er nok!
Vi vil gå fra banegården og op til den store plads overfor Fredericia messecenter på ringvejen.

Pressen og andre interesserede kan kontakte os på sioe@siad.dk og på tlf: 9677 1784, mobil: 6191 6026


august 23, 2007

Undskyld vi åd jer!

Avisen ”Världen idag” refererer den 17.8.07 en historie fra det australske nyhedsburau AAP. Nogle efterkommere til kannibaler fra tolai-stammen på Ny Guinea, som i 1878 åd fire fijianske missionærer, har bedt om tilgivelse for forfædrenes handlinger ved en stor forsoningsceremoni på øen New Britain. Et sendebud fra Fijiøerne tog imod dem og godtog undskyldningen.
I 1875 kom en gruppe metodistpræster under ledelse af englænderen George Brown til Ny Guinea for at sprede kristendommen.
Kannibalfesten førte til en straffeexpedition fra Browns side, hvor mange landsbyer blev brændt ned og tolai-folk dræbt, hvilket førte til protester fra metodistkirker i andre lande.

Sverige synes noget bekymret

over Ruslands væren på vej op ad bakke. Bekymringen drejer sig bl.a. om gasledningen, som skal gå ned igennem Østersøen til Tyskland. Den skal overvåges af russerne og skal gå ret tæt på Gotland.
Den skulle videre passere øst om Bornholm, men nu tales der om, at den skal føres nord og vest om Bornholm.
(Kilde: Världen idag 15. 8.07)

Livjægerne


Carsten Hauch var som frivillig 17 år gammel med i jægerkorpset ved udfaldet i Classens Have den 31. august 1807. Han skulle siden blive kendt som digter og forfatter.
Han har bl.a. skrevet sangene ”Morgendug, der sagte bæver”, ”Sig månen langsomt hæver” og ”Hvorfor svulmer Weichselfloden”.

Fra Classens Have gik der en promenade langs vandet.
Her ligger nu i dag Strandboulevarden.

august 22, 2007

Sveriges Tragedie 38. Løgnene om racisme og fremmedhad

Ligesom i diktaturlande begrænses den frie debat i Sverige, når det gælder spørgsmål om masseindvandring og multikultur. Med hjælp af medierne er multikulturen og masseindvandringen, som er dens forudsætning, blevet udmalet som den ”eneste politisk farbare vej” og sandt at sige en moralsk skyldighed.
Kritik af multikulturen og masseindvandringen kan dermed automatisk betegnes
som moralsk mindreværdig. Med moralsk mindreværdige behøver man ikke at debattere, det rækker at beskylde dem for at være nogle grimme typer, som ikke hører hjemme i en seriøs samfundsdebat. Heri indgår, at man møder kritikerne med forskellige grimme udtryk som f.eks. racisme og fremmedfjendtlighed.
Racisme betyder, at man nedvurderer nogen på grund af påståede genetisk betingede dårligere egenskaber. At påstå, at en person med mørk hud er intellektuelt dårligere udrustet end andre, er racisme. Hvis jeg derimod fore-trækker at omgås mennesker af min egen hudfarve, så handler det om individets frihed til at vælge efter sit forgodtbefindende og har intet med racisme at gøre. Begrebet ”racisme” er revet ud af sin sproglige betydning og er blevet en slags alment skældsord mod kritikerne af multikultur og masseindvandring.
Fremmedfjendsk er også blevet et skældsord, tit sammen med ordet racisme. At beskylde svenskerne, som hvert år folkevandrer til andre lande for at møde andre kulturer, for at være fremmedfjendske er latterligt. Men i diktatoriske lande kan man sprede så meget møg, man vil, om andre, hvis bare man er politisk korrekt og har magten i ryggen.
Man behøver ikke at argumentere eller tage ansvar for sin holdning som i en demokratisk samtale. Det er nøjagtig samme slags løgn, som nazisterne i Hitlertyskland brugte mod landets jødiske befolkning.
Racismeparagraffen i straffeloven er en følge af ratifikationen af FN´s konvention om racediskrimination af 1965. Den omhandler imidlertid kun biologisk racisme, dvs. forbud mod at udbrede idéer om racemæssig over-legenhed, racehad eller diskrimination f. eks. i forhold til den sorte race.
De senere tilkomne tolkninger af racisme som forhånelse eller nedværdigelse på grund af national eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering er et helt andet redskab end det, FN-konventionen foreskriver. Den virker som et censurinstrument, hvorefter selv faktuelle oplysninger kan straffes.

Kloge Koner
”Prinsesse åbner ”engleskole” ” stod der i avisens overskrift.
Det drejer sig om den norske prinsesse Mærtha Louise, som sammen med en veninde åbnede et kursus i sidste uge under navn af ”Astarte Education”, inspireret af den semitiske frugtbarhedsgudinde Astarte.

«Skap mirakler i ditt eget liv med englene og din egen kraft»
Det finnes engler, eller lysvesener, i alle religioner. Englene er krefter som er rundt oss bestandig, og som er en ressurs og en støtte i alle aspekter av tilværelsen. Vi gir deg muligheten til å komme i kontakt med dine egne engler og bruke dem i dagliglivet. På våre kurs kan du finne din indre sannhetskilde og gjenoppta din naturlige kontakt med englene og det guddommelige univers. Suksessen vil alltid avhenge av din egen tilnærming.
Gjennom meditasjon og selvutvikling kan du komme i kontakt med ditt egentlige «jeg». På denne måten får du muligheten til å slutte å leve ut fra innlærte mønstre, men kan leve ut fra din egen kraft og din egen essens. Det gjør at tilværelsen kan endre seg fra å være et liv levd ut fra andres synspunkt til å bli et liv som skapes slik du vil ha det. Hvis du kommuniserer med englene, blir denne endringen optimal.
Vi gir deg verktøy slik at du kan få tak i dine egne sannheter ved å speile
deg selv i andre gjennom readinger, healing, krystaller og berøring.
Astarte

Elisabeth Samnøy: Helt siden jeg var liten, har jeg visst at det var mer rundt meg enn det jeg kunne se. Jeg har hatt mange opplevelser som ikke har kunnet forklares logisk, ofte med en ensomhetsfølelse og mange ubesvarte spørsmål og tvil.Jeg begynte som skipsmekanikerassistent, men fant fort ut at det ikke var min oppgave her i livet.Lyset kom virkelig inn da jeg oppdaget reinkarnasjon. Universet åpnet seg med alt av kommunikasjon, hjelp og støtte gjennom engler og annen guddommelig energi.Jeg har to innvielser i reikihealing. Det var flott, men jeg savnet å se «hva skjer?» Det fikk jeg lære på Holistisk Akademi. Etter det har jeg vært i en prosess hvor englene og deres frekvens åpnet kontakten med det guddommelige i hjertet mitt.Når man først har fått kontakt med universet, er det en vidunderlig og uendelig kilde til alt vi har behov for.
Prinsesse Mærtha Louise: Jeg har alltid vært interessert i alternative behandlingsformer. Det har nok sin bakgrunn i at jeg helt fra en tidlig alder av har sett hvordan folk har det. Det vil si at jeg har kunnet ta inn stemninger hos mennesker jeg har møtt.
Jeg husker særlig en gang jeg traff en fremmed dame da jeg var liten. Jeg gikk bort til henne og sa at hun ikke trengte å være lei seg for mannen sin, det går nok bra med dere. Damen fikk hakeslepp og lurte på hvem det var som hadde sagt dette til meg. Det ble stor oppstandelse og mange redde voksne, for det var jo ingen som ville at hun skulle tro at det var de som hadde sladret.Jeg er utdannet fysioterapeut og er terapeut i rosenmetoden. Jeg har utdannet meg ved Holistisk Akademi, der jeg lærte å systematisere sanseinntrykkene til å lese andre, og gjennom hestene lærte jeg å kommunisere med dyrene på et dypere nivå. Det var mens jeg holdt på med hestene at jeg tok opp kontakten med englene. I senere tid har jeg skjønt verdien av denne enorme gaven og vil gjerne dele den med andre. Kanskje med nettopp deg?

Ifølge svensk presse koster kurset 14.000 sv. kr. per halvår for to gange tre-timers kursus plus to helger (rimeligvis = weekender (?)). Der har altid været gode penge i overtro og trolddom.

Livjægernes udfald i Classens Have 31. aug. 1807


Den 31. august gjorde livjægerne et udfald i Classens Have. Den lå nord for Kastellet. Gadenavnet Classensgade røber beliggenheden.Haven og dens bygninger lå i vejen for kanonerne på voldene, så derfor var dett nødvendigt at rydde træerne og stikke bygningerne i brand.Livjægerne var derfor ledsaget af brandfolk og folk, der hurtigt kunne fælde de høje træer.

Aktionen begyndte ved daggry.
Udfaldet kostede 24 døde og 98
sårede. General Peymann blev ramt af en kugle i foden. "Åh, det er
ingenting", sagde han til lægen og
pegede på sit hjerte: "Her burde den
have truffet!" Rimeligvis indså den
gamle mand, at man intet reelt
kunne stille op, og at han sikkert ville
blive gjort til syndebuk bagefter.

Den kendte komponist Du Puy var indrulleret i Jægerkorpset og deltog i udfaldet i Classens Have.

Også den da 17-årige Carsten Hauch var med.
Aktionen i Classens Have støttedes af vore kanonbåde.

Her bæres sårede i land ved Kastellet
Mere om Classen, livjägeren og komponisten du Puy og Carsten Hauch näste gang.

august 21, 2007

Peymann og Bille

Kommendør Steen BilleHer er de to mænd, der skulle forsvare København: den aldrende general
Peymann og kommendør Steen Bille

Trods massemediernes fortielser

af EU-vedtagelser kommerEU´s sande ansigt mere og mere frem for hver diktatorisk beslutning

Englands The Daily Mail har lavet en opinionsundersøgelse.
Heraf fremgår, at 82 % af briterne vil have en folkeafstemning om EUs nye traktat
58% mener, at EU allerede har for stor magt. 47% ønsker at blive i EU.

24 % af labourpartiets vælgere vil afsætte Gordon Brown fra premierministerposten, hvis han fastholder ikke at ville indfri Tony Blairs løfte i 2005 om folkeafstemning om EUs nye traktat - og 13% af Labour-vælgerne vil i så fald ved næste valg skifte over til de konservative.
Det kan koste Brown posten som premierminister - selv om Cameron ikke er populær for tiden. Men han forlanger dog løftet on folkeafstemning indfriet .
http://www.thesun.co.uk/article/0,,2-2007340469,00.html

Så måske bliver Brown nødt til at give sig og lade briterne få den folkeafstemning, som vil forkaste EU-traktaten.

Åh, hvor puttenutte-sødt

Lederen af det tyske regeringskontor for indvandring, flygtninge og integration , Maria Boehmer, har startet en propagandakampagne med opsætning af 156.000 plakater. Da man som sædvanligt - når det gælder politisk propaganda - skal have fat i de forsvarsløse børn og unge anbringes plakaterne først og fremmest ved skoler og sportsinstitutioner, på banegårde o.l.

Yderligere vil der blive uddelt informationsbrochurer på fransk, engelsk, tyrkisk og russisk, som fortrinsvis er tænkt til mennesker med indvandrerbaggrund.

Denne tyske Eurabia-kampagne kommer ikke som nogen overraskelse!
EU har efter det rungende traktat-NEJ fra Frankrig og Holland i 2005 haft rasende travlt med
2 ting:
1) at få en EU-grundlov vedtaget uden om befolkningerne, som kunne begrænse og fastlåse befolkningernes frihedsrettigheder. (Camre skrev fornylig om den nye grundlov, at Danmark og andre små lande knapt ville få noget at skulle have sagt!!!)
og
2) opfylde de løfter, de allerede har afgivet til araberne for længe siden og dermed fuldbyrde sammensmeltningen af Europa og Mellemøsten og de islamiske nordafrikanske stater.
Tillid er ikke spørgsmål om oprindelse >

august 20, 2007

Under den engelske besättelse 1807. Optisk telegraf

Telegrafbestyrer og Optisk Telegraf.
Eftersom kronprinsen (Frd. 6) og udenrigsministeren opholdt sig i Kiel var kommunikationen vanskelig under englændernes besættelse. Den optiske telegraf kunne kun ses i godt vejr og alle kunne læse budskabet, hvis man da kendte systemet. I bedste fald kunne et budskab nå fra Kiel til Kbh. på ½ time.

Fra før bombardementet 1807 "Lille København"

"Lille København" var navnet på husvildeboliger i Amaliegade, der var blevet bygget efter Københavns store ildebrand 1795.
Bagved ligger Vestindisk Pakhus på Toldboden og skibe i havnen.
Drengene leger i rendestenen.

STOP islamiseringen af Europa

Dette er hentet fra SIAD´s hjemmeside http://www.siad.dk/
SIOE-march i Danmark d. 25. aug.
STØT SIOEMARCHEN - MØD OP I FREDERICIA


(SIOE = Stop Islamisation Of Europe)

Alle demokratisksindede danskere der er bekymrede for den muslimske indvandring i Danmark og i EU og som tager afstand fra nazisme, fascisme og rascisme bør møde op til dansk SIOE march. Til alle de folk der ikke kan komme med til Bruxelles: her er nu chancen for at give jeres mening til kende.
Vores slogans lyder: Stop islamiseringen af Europa! Ingen sharia her! Demokrati ikke teokrati! Nok er nok!
Yderligere informationer kommer løbende her på SIAD´s hjemmeside resten af ugen.
Pressen og andre interesserede kan kontakte os på sioe@siad.dk
Demokratur?? Thielemans tillader kun sine egne meninger!
EU har sat kursen for det nye Stor-Europa:

Kritik af USA og jøder er tilladt! Kritik af islamiseringen er
forbudt!


Manifestationen mod Thielemans forbud mod SIOE demonstrationen, foran Belgiens ambassade var lige slut igår d. 17. aug., da der kom et opkald til SIOE Danmark fra Pax Europa, medarrangør af SIOE demonstrationen.
Det oplystes at borgmesteren Freddy Thielemans lige netop havde givet tilladelse til en demonstration /march sønd. d. 9. sep. i Bruxelles som ville demonstrere budskabet om at det ikke var islamister men amerikanere og jøder der stod bag terroraktionerne mod World Trade Center d. 11. sep. 2001. Demonstrationen vil bevæge sig fra Bruxelles nordlige station til den sydlige i protest mod "Georges Bush's involvement with the 9/11 2001 terror attacks in New York and on the Pentagon".
Bag demonstrationen står en venstreorienteret anti-amerikansk gruppe der kalder sig selv "United for truth" og som beskæftiger sig med konspirationsteorier.
Med denne tilladelse har Thielemans bevist for hele Europa, at EUs hovedstad styres af en diktatorisk borgmester, der kun tillader ytringsfriheden at gælde for folk der deler hans egen opfattelse. Her var der ingen tøven og spekulationer om sikkerhed, for her var han bakket op af sine muslimsk vælgere og partifæller. Dette vil være en demonstration de til fulde kan tilslutte sig.
Det er sørgeligt at måtte erkende. SIOE har bevist at EUs hovedstad ikke længere er et demokratisk midtpunkt i EU, men er blevet et diktatorisk centrum hvor kun "de rigtige meninger" som stryger islam med hårene kan få lov at ytres. Almindelige fredelige menneskers berettiget kritik af denne nye fascisme der breder sig i Europa kan ikke længere tillades....p.gr.a.trusler fra samme! Kan man lægge to og to sammen er det hurtigt at regne ud hvor EU tilsyneladende er ved at bevæge sig hen!

Sveriges Tragedie 36. RFSL

Ordforvrængninger førte til forvrøvlet snak om ”ægteskab” mellem homo-sexuelle. Det drejer sig om juridisk sikring af boligret, arv og lignende, hvilket man nok kan unde dem, der måtte have medfødte hormonfejl. Men kalde det ”ægteskab” eller ”vielse” er begrebsforvirring.

Rimeligvis ville ingen - eller kun få - tage anstød af homosexuelle, hvis ikke de selv førte sig frem og provokerede. De homosexuelles forbund, RFSL (Rigsforbundet For Sexuel Ligeberettigelse) sørgede for at få deres folk ind i politiske og statslige kontorer. I 2006 erklærede Mona Sahlin, at hun havde ansat flere.

Da homosexuelle fik lov at adoptere, skrev »Svenska Dagbladet«, at det var en sejr ”for homosexuelle embedsmænd i justitsministeriet”, drevet frem af justits-minister Thomas Bodströms medarbejdere, der omtaltes som ”medlemmer af RFSL, hele bundtet”.
RFSL forsvarer pædofili, bl.a. i et brev til justitsministeriet 1983:

”Hvem er forbryderen? Pædofili skænker ømhed og kærlighed...” RFSL står bag flere hadefulde angreb på kirkefolk og andre kristne med happenings og pilespil, hvor det gælder om at få pilespidsen lige i øjet på billedet af en eller anden kendt person fra kirken eller lignende.

Kilde: »Världen idag« 24.1.07.

En hyldest til islam


En mand fra Minnesota, Tom Burnett, ønsker sin søns navn fjernet fra mindesmærket over passagererne i det amerikanske fly 93, som kapredes af 4 muhammedanske terrorister den 11. september 2001.
Der er delte meninger om, hvad der eksakt skete i flyet, men flyet styrtede ned i Pennsylvanien, og alle døde.

Mindesmærket, der vandt konkurrencen, var en stor rød halvmåne – altså et islamisk symbol. Det ændredes lidt, da kritikken påpegede, at halvmåneformen var en hyldest til de extreme muslimer, som udførte terrorangrebene.
En kritiker udtalte, at udformningen stadig vendte mod islams hellige by, Mekka, og at et projekteret tårn ville fungere som et islamisk solur.

Naturligvis hævder de involverede ”kunstnere”, at dette er en tilfældighed, og at designet ikke har noget som helst med islam at gøre! En af de vindende arkitekter, Paul Murdoch, siger: “En halvmåne er en arkitektonisk glose. Det er en almindelig form i design. Vi kan ikke se, at nogen gruppe har eneret på den.” Han finder det uheldigt, at formen tydes som islamisk.

Men bedømmelsesudvalget var klar over, at formen kunne give bagslag. Derfor anbefalede de, at man omtalte den som “en cirkel eller en bue” eller andre ord, som ikke er bundet til særlig religiøs ikonografi.


Islam har sandelig grund til at juble over de amerikanske politikeres utrolige dumhed og naivitet.

Kilde: KX News Team via hodjas blog

august 19, 2007

Vil de passe os gamle "vantro"?

Den danske Forenings formands hjemmeside spørger, om indvandrede muslimer mon vil passe os ”vantro”?

Nej, givetvis ikke! Der var en undersøgelse over muslimsk kvindearbejde i 2005, og den viste med al tydelighed, hvordan landet lå. Den blev delvis offentliggjort i Weekendavisen 26.11.05

http://www.weekendavisen.dk/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051125/SAMFUND/511240371/-1/samfund
Her skal den genfortælles i forkortning:
Socialrådgivere og patriarkalske tyrkiske mænd enige om at holde tyrkiske kvinder uden for arbejdsmarkedet. ER det acceptabelt, at indvandrerkvinder siger nej til en arbejdsplads, hvor der hænger Se & Hør-piger på væggen? Eller hvis arbejdet indebærer bleskift på børn, der har spist svinekød? Eller pakning af vinglas? Jamen, det sker. »Tit« forsikrer konsulent Lars Larsen fra LGInsight, et konsulentfirma, som har løst opgaver for Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
»Kommunale sagsbehandlere bruger megen tid på at drøfte sagen med kvinderne og deres mænd,« siger Lars Larsen. De upassende job omtales i rapporten fra firmaet: ”Interesser og holdninger til arbejde – Fokus på indvandrerkvinder og beskæftigelsesindsatsen” til Integrationsministeriet. Den bygger på interview med 60 tyrkiske kvinder, 15 tyrkiske mænd samt »institutionelle aktører”. Alliancen mellem socialrådgivere og patriarkalske indvandrermænd er forstemmende. Den spærrer for indvandrerkvinders adgang til arbejdsmarkedet.
Uden fast hånd fra myndighedernes side, er det nemmere for socialrådgiverne at give efter med et blødt hobbybetonet kompromis til kvinderne: et sy- eller madlavningskursus så de kan passe hjemmet og alligevel nogenlunde efterleve lovens krav om ”beskæftigelse”. Men det fastholder dem i deres livsmønster uden for arbejdsmarkedet.
I øvrigt dukker 50-70 procent af kvinderne aldrig op, eller man ignorerer, at de kun kommer et par gange om ugen. Et systematisk lovbrud på embedsmands- og politisk niveau i kommunerne!. Mange kommunale politikere og embedsmænd lukker øjnene. Og socialrådgiverne er fuldstændig overladt til sig selv på et ret umuligt område. Uden retningslinier, uden økonomi og uden tilstrækkelig tid. «Konsekvensen er, at kommunerne i stor stil placerer kvinder fra ikke-vestlige lande uden for arbejdsstyrken; over 80 procent er hverken tilmeldt arbejdsformidlinger eller omfattet af kommunal aktivering med sigte på job”.
Integrationsminister Rikke Hvilshøj mener, at kommunerne bærer hovedansvaret. Det gør en kæmpe forskel, om man lader kvinderne passe sig selv, eller myndighederne udsender klare signaler. Der er jo sagsbehandlere - tit er de selv indvandrere - der sagtens kan løse problemerne med, at aktiverede ikke vil røre en gryde, der har været i berøring med svinekød, eller ikke vil skifte ble på et barn. Men vi ser desværre også sagsbehandlere, som siger, at OK, så er kvinderne ikke egnede til de job,« siger Rikke Hvilshøj.
Hun påpeger, at det er en investering i hele indvandrerfamilien, hvis det lykkes at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet.» Børn af mødre i beskæftigelse klarer sig bedre end dem, hvis mødre ikke er i arbejde. Integration af kvinden er integration af hele familien, mens vi ikke ser samme effekt af, om mændene er i beskæftigelse eller ej. «
Århus er blandt de kommuner, der er omfattet af undersøgelsen, og den snart forhenværende Venstre-borgmester Louise Gade anerkender, at man har et problem. 58 procent af de indvandrere i Århus, som er på kontanthjælp, er af kommunen erklæret ikke-arbejdsmarkedsparate. Opgørelsen er ikke kønsbestemt, men vi har særligt problem med kvinderne.

Psykisk og fysisk tvang.
Det tyrkiske samfund i Danmark er det største og det ældste indvandrermiljø - grundlagt under den første fremmedarbejderbølge i slutningen af 1960erne. I dag er gruppen vokset til 55.000, heraf 24.000 efterkommere. De er for hovedpartens vedkommende samlet i mere eller mindre lukkede samfund i hovedstadsområdet (København, Ishøj, Høje Taastrup, Ballerup og Albertslund) eller større provinsbyer som Odense og Århus. Her har de dannet en række tyrkiske parallelsamfund med stærk social og kulturel kontrol, hvor især kvinderne er isoleret. Mange kommer aldrig i kontakt med det omgivende danske samfund. De er under mændenes og svigermødrenes dominans, »under psykisk og fysisk tvang”

Køb handsker
I øvrigt behøver det ikke være det store problem, at kontanthjælpsmodtagerne afviser at skifte ble, røre ved vinglas, eller røre svinekød, påpeger jobkonsulent Ahmed Nihrane fra Jobexpres i Høje Taastrup Kommune. Bare man følger en fast kurs. »Vores udgangspunkt er, at hvis man får kontanthjælp, står man til rådighed, og det har vi stor succes med. Hvis en kvinde vil arbejde i en daginstitution og gerne vil skifte Mohammed, men ikke Anders, så må man jo finde et andet job, rengøring for eksempel. Eller også må man finde en løsning i daginstitutionen, man kan jo bare gå ned i Aldi eller Netto og købe nogle handsker,« siger Nihrane. »Vi havde et eksempel på en virksomhed, der satte kapsler på sodavand og øl. En ung mand ville ikke sætte kapsler på ølflaskerne, men så lod arbejdsgiveren ham stå i et hjørne alene med sodavand. Det blev for ensomt for den unge, og så endte han med også at sætte kapsler på ølflaskerne,«siger Ahmed Nihrane.Tja, læser man rapporten, ser man at ministeriet, kommunerne og andre myndigheder som sædvanlig er slappe og fulde af eftergivenhed. Det minder i høj grad om situationen fra narkoproblemerne, hvor man hverken tog fat i tide eller reelt. Jeg husker endnu, hvordan man ikke ville forsøge at redde fjortenårs narkobrugere ud af afhængigheden, fordi de ikke var ”motiverede”. Man ventede og ventede på, at de måske blev ”motiverede”.
Nogle venter videre i evigheden.

Endnu et par billeder fra før bombardementetEndnu et par billeder fra den engelske okkupation.

En engelsk ordonnans


Tiderne var hårde og straffene barske.
Her løber en soldat spidsrod.
(løber? Nej, går under trommehvirvler, så man ikke hører hans skrig!)

Slog kammeraterne ikke til så meget, de orkede, blev de selv straffede.Måske nogen undrer sig over, at jeg ikke viser Klæstrups tegninger fra det gamle Køöbvenhavn, men de er en en snes år yngre end Napoleonskrigen.

Sveriges Tragedie 35. Nedbrydning af svensk kultur

åbner for islamisering
”Rend mig i traditionerne!” skrev 68´eren, Ole Grünbaum. ”Vor tids største trussel mod demokratiet kommer ikke fra muslimsk fundamentalisme. Den største trussel kommer indefra. Midaldrende mennesker, hvis politiske horisont formedes i 70´ernes tidsånd og som nu sidder i samfundets ledende stillinger, lægger med deres relative opfattelse af ytringsfriheden en tyk dyne over den fri debat. De kaldes 68´ere”, stod der i BT under »Dagens Citater« 27.6.2001.
Det gælder i Sverige som i Danmark.
Det er den politiske indoktrinering i skolerne i 70´erne og den historisk ukyndige holdningsløshed og kvælning af ytringsfriheden, som har åbnet landet for islam og for muhammedansk fundamentalisme. Det bliver landets undergang.
De forblindede marxister
Den kolde krigs marxistbegejstring trængte langt ind i Svenska Kyrkan, og ligesom i Danmark fik man en rød biskop - tilmed ærke!
Da Sveriges ”racistlov” og ”hetz mod folkegruppe” udvidedes til også at
omfatte homosexuelle, indgav en Malmøbo en politianmeldelse mod Biblens
tekst om homosexualitet. Efter at have studeret de pågældede skriftsteder konkluderede justitiekansleren (rigsadvokaten) foråret 2003, at Biblen ikke er ulovlig og også gerne må genoptrykkes. Derimod risikerer prædikanter at blive anklagede, alt efter hvordan de citerer og tolker bibelversene om homosexualitet.

Snart efter fik en præst fra Pinse-bevægelsen, Åke Green, en retssag på halsen. Han blev dømt ved tings-rätten til en måneds fængsel og omkring 27.000 kr. i sagsomkostninger, men han frikendtes ved Hovrätten (landsretten) februar 2005.
Sagen gik videre. Troende i hele landet holdt vejret, og udlandets øjne rettedes mod Stockholm.
Var det måske derfor, at højesteret...? - Åke Green blev frikendt.
Pastor Åke Green, Öland

Beklager min tavshed i sidste uge!

Til de läsere, som måtte have sögt ny tekst på min blog Spydpigen den forgagne uge, beder jeg undskylde. Jeg har väret et sted, hvor jeg ikke havde adgang til nogen computer. Nu skal jeg söge at indhente det forsömte.
Bedste hilsener Gertrud

august 14, 2007

Kbh. før bombardementet 1807. Holmens KirkeEt kik gennem Christiansborgs Zahlkammerport til Holmens Kirke.
Malet af Eckersberg.


Sådan ser der også ud i dag.

Kbh. før bombardementet 1807. Halmtorvet


Daværende Halmtorv lige inden for Vesterport = den østligste del af nuværende Rådhusplads.Husrækken t.h. er nuv. Vestervoldgade

Sveriges Tragedie 34. VELFÄRDEN SMULDRER

For menigmand ser Sveriges økonomi mer og mer mærkværdig ud. Alt skæres hårdt ned fra fødeafdelinger til alderdomshjem, hospitaler, politi, retsvæsen, postvæsen, uddannelser etc.

Bare et æg!
TV viste, hvordan en næsten blind mand, der var kommet på alderdomshjem, ønskede et æg til sin morgenmad. Det havde han fået hele livet."Nej," sagde personalet. "Det har vi ikke råd til. Du kan få et halvt æg hver morgen eller et helt hver anden dag." (sic!). Kommunen måtte gribe ind, så han kunne få sit æg.I det censurramte land tør ingen antyde, hvor pengene bliver af, og hvad indvandringen koster.

Oldingen i Malmø
Fra Malmø viste TV, hvor slemt livet kunne være for en olding på 98. Efter en mindre operation på hospitalet nægtede han at tage hjem til sin egen lejlighed. "Jeg kan ikke, jeg orker ikke mere..." Det var pinagtigt at se på. Manden kunne knapt stolpre rundt og behøvede hjælp... Men det var ikke hospitalets ansvar. De skubbede ham fra den ene afdeling til den anden...
"Nu sidder jeg her i stolen, og her bliver jeg, indtil I finder hjælp til mig," sagde han, dødtræt af livet. En af seerne, som mere end nogen kendte forholdene i Malmø, blev så rasende, at han bagefter ved nattetid skrev til borgmester Ilmar Reepalu. Denne havde tidligere givet udtryk for, at Malmø var overbelastet med indvandrere og ikke kunne klare mere! Men han var blevet banket på plads af sin partiledelse - socialdemokraterne.
Det famøse brev 19.4.2005 (oversat til dansk):"Hej Ilmar!Både du og jeg forventer os en tryg og behagelig alderdom. Jeg har de sidste dage fulgt sagen om en gammel mand i massemedierne, som intet hellere vil og med al god grund har krav på, end at det svenske samfund giver ham en tryg tid hans sidste leveår. Han har arbejdet og slidt og betalt skat efter sin formåen hele sit liv, og nu bliver han udsat for en umenneskelig behandling ved at sendes rundt som en pakke mellem for-skellige såkaldte behandlingsfor-mer. Psykisk mishandling. Han har ret til egen bolig efter sit eget hoved med den hjælp, han behøver.Punktum. Slut.Du viser endnu engang prøve på din umenneskelige side, som en desperat "sosse" [socialdemokrat] i nød. Malmø Kommunekasse tillader faktisk den lille udgift, som der er tale om, for at Gustav og mange andre pensionister kan leve et godt liv i Malmø deres sidste leveår. Du må naturligvis justere økonomien og sætte flere penge af til ældreforsorgen. Skær ned på din gigantiske understøttelse til alle de fandens perkere i Malmø (læs: Rosengård) og lad svenskere, som har arbejdet og slidt et helt liv for at opbygge Sverige, få tage del i velstanden. Jeg hedder Bengt Lindström og har arbejdet som politiinspektør i Malmø i mange år. Jeg er for øjeblikket i tjeneste på gadeplan (beredskabet) og chef for samtlige politibetjente dér.Jeg har ikke tænkt at blive i Malmø som pensionist. Jeg har meget stor erfaring og kendskab til Malmøs positive og negative sider, men nu er målet fuldt.Du er repræsentant for Malmø Kommune og har udvist særdeles dårlig ledelse med en dømmekraft og følelsesløshed lig nul. Radio Sydnytt har desuden forsøgt at stille dig spørgsmål, som du på en uforskammet måde har nægtet at svare på.Jeg håber, du selv snart bliver gammel og svagelig og får brug for hjælp. Fy for fanden, hvor jeg hader dig og dit forbandede "sosse"parti.Jeg kræver, at du tager en del af pengene, som du og dine fandens "sosse"- kolleger giver til den kriminelle Muhammed i Rosengård og satser på vore svenske pensionister i stedet.Hilsener fra en 43-årig, som skammer sig over at bo i Malmø."
Breve til myndigheder er som tidligere nævnt offentlige. Politimanden blev anklaget for racisme, men han blev frikendt ved tingsrätten (byretten). Politivæsenet fyrede ham. Som frikendt af retsvæsenet kræver han nu sit arbejde tilbage og en skadeserstatning på 120.000 kr. Arbejdsretten har ikke afgjort sagen endnu (januar 2007).

august 13, 2007

23. aug. 1807

De engelske skibe sögte at komme så när kysten som muligt. Dansk/norske kanonbåde i kamp 23. aug. 1807

Innvandrere dobbelt så ofte i bilulykker

Det viser en svensk studie. Nå skal norske innvandreres trafikkvaner undersøkes.

SOLRUN DREGELID i Aftenposten 06.08.07
Sjåførene med høyest risiko for å havne i bilulykker (verstingene er rangert høyest)
Nord-Afrika og Midtøsten
Øvrige Afrika
Sør-Asia og Sør-Amerika
Øst Europa
Spania, Italia, Hellas og Tyrkia
Russland og tidligere Sovjet-stater.
Nord Amerika og Europa og Australia

Tallene gjelder menn.
Kilde: Rapport fra Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI)- Siden Norge har mange likhetstrekk med Sverige, har vi ha grunn til å tro at vi har de samme tendensene i Norge. Vi vil derfor undersøke om innvandrere utgjør en høyrisikogruppe i trafikken, sier Richard Muskaug, sjefingeniør i Vegdirektoratet, til Aftenposten.no.
Prosjektet, i regi av Vegdirektoratet, har akkurat startet opp og skal sluttføres i oktober 2008.
Dobbelt så stor risikoI fjor konkluderte det svenske studie fra Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI) at innvandrermenn over 18 år hadde dobbelt stå stor risiko for å havne i en bilulykke sammenlignet etniske svenske menn. Innvandrerkvinner over 18 år hadde en 70 prosent større risiko.

Innvandrergruppene med høyest risiko var fra Nord-Afrika og Midtøsten. Menn fra disse områdene hadde nær tre ganger så høy risiko for å havne i bilulykker sammenlignet med etniske svenske menn. På andre plass på risiko-toppen kom personer fra resten av Afrika.
Sikrer ikke barnaSamtidig konkluderte en annen svensk VTI-studie fra 2003 med at innvandrerbarn mellom 9 måneder og 3 år sjeldnere ble sikret i bilen enn etniske svenske barn. Innvandrerbarn var også overrepresentert i ulykker. Det er ukjent hvilke land disse kom fra.

Trygg Trafikk mener det er på høy tid at innvandreres trafikkvaner undersøkes.
- Vi har inntrykk av at innvandrere fra flere land har en annen holdning til bruk av sikringsutstyr i bil enn etniske nordmenn. Vi har derfor informasjonsmateriell om sikring av barn i bil på flere innvandrerspråk som distribueres på helsestasjonene. En kartlegging vil definitivt være på sin plass, sier Kristin Øyen, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, til Aftenposten.no.Gennem trafikforsikringerne blive vi alle ramt af andres uforsvarlige kørsel.

Dödsfald

Kort meddelelse fra FMI, Folkebevægelsen Mod Indvandring, Norge:

FMIs første formann Arne J. Myrdal døde 8.8.07 etter lengre tids sykdom. Begravelsen er fredag 17.8 kl. 10.30 fra Bjorbekk kirke.

Nestformann Jan Høeg vil være tilstede og legge ned en krans fra FMI og nasjonalsinnede nordmenn.I sine aktive år ble Myrdal overfalt over 50 ganger av Blitz og annen statsunderstøttet ramp sammen med innvandrere. Dette og annen statlig trakassering var nok en medvirkende årsak til at han ble kun 71 år.FMI

Bjørn Voldnes

Formann

Sveriges Tragedie 33 Antisemitisme
I Stockholmsmoskéen solgte man båndindspilninger med opfordringer til at myrde jøderne, disse urene, upålidelige, feje brødre til aber og svin. Nogle af båndenes tekster blev udsendt af den svenske »Eko-redaktion«.Man kan knapt forestille sig mere hadefulde og ækle tekster, mente justits-kansler (= rigsadvokat) Göran Lamberts, men han undlod alligevel at rejse sag. Selv om justitsminister Bodström i rigsdagen havde lovet, at den vok-sende hetz mod jøder skulle prioriteres, stak Lambertz halen mellem benene og undskyldte sig med, at han ikke havde kunnet få fat i båndene.Avisen »Expressen« udtrykte forargelse over justitskansleren. Helsingfors-kommitéen for Menneskerettigheder har tidligere påpeget, at kun 1,5% af anmeldelser til Justitskansleren fører til tiltale, mens der ved domstolene rejses tiltale i hvert femte tilfælde.
Svenskere nærer ofte en vis antisemitisme, måske et resultat af Sveriges ikke uvenlige holdning til det 3. rige i sin tid.Måske som en demonstration tog statsminister Perssons socialdemokratiske regering ivrig afstand fra jødemyrderierne - men benyttede dem taktisk! (se side 64 om ytringsfriheden).Den store indvandring fra islamiske lande bar brænde til de ulmende gløder af folkelig antisemitisme. Synagoger, jødiske begravelsespladser og jøder på åben gade udsattes for hån og angreb. Ahmad Ramis »Radio Islam« bragte i 2002 en navneliste over ‑det jødiske mafiaværk, som egentlig styrer Sverige.
- Politiet hentede Radio Islam og diverse disketter i Ramis lejlighed i Stockholm. Rami, som havde fået svensk statsborgerskab, havde allerede i 1990 fået seks måneders fængsel for racistisk propaganda og hjemmesiden nedlagt. Men hjemmesiden kom hurtigt op igen på en udenlandsk server.


Kilde: www.idag.no/aktuelt-oppslag.php3?ID=2251 ca. ultimo oktober 2002.

august 12, 2007

Forbrødring mellem socialdemokrater og islam


Som nævnt i den lille bog ”Sveriges Tragedie” har der i længere tid været et vist samarbejde mellem ”Det muslimske (eller islamiske) Broderskab” og en gruppe inden for Sveriges”sosser”, som kalder sig ”Broderskapsrørelsen, Sveriges kristna socialdemokrater.”
Den blev stiftet 1929 – sjovt nok samme år, som den muslimske broderskabsorden stiftedes i Ægypten. Den regnes til en af socialdemokratiets 4 sideorganisationer og har 3300 medlemmer, hvoraf 27 i Rigsdagen.

Men nu intensiveres samarbejdet med islam, idet den svenske Broderskapsrørelse ved sin årskongres den første weekend i august 2007 besluttede at optage mennesker fra andre trosretninger i deres broderskab, ikke mindst muslimer.
Formanden, Peter Weiderud, udtrykker sin store glæde over det kommende politiske samarbejde: ”Det kommer att berika oss idémæssigt!”, siger han begejstret.

Ja, det gør det sikkert. Socialdemokratiets Ungdom er allerede blevet inspireret og ønsker polygami indført.

Kilde: Världen idag 10.8.07

Sveriges Tragedie 32 ”Det muslimske broderskab”Dette broderskab stiftedes i Ægypten i 1929 som en religiøs vækkelse, der søgte tilbage til koranens ord. Programerklæringen lød: ”Allah er vort formål. Budbringerne er vor leder, Koranen er vor lov, Jihad er vor vej, døden for Allahs sag er vort højeste håb.” - Rene fundamentalister!


De har gennem præsteskabernes magt over de ukyndige befolkninger fået
stor indflydelse i deres egne islamiske lande og har oprettet brohoveder i
Europa for at sprede islam. I 1997 oprettede Broderskabet det ovenfor
(side 12) nævnte »Europæiske Råd for Fatwa og Forskning«. Rådet består af radikale imamer fra bl.a. Sudan, Saudi Arabien og Europa.


Svensk TV har vist, hvordan broderskabet som ”moralsk politi” i Sverige har hindret andre muslimer i at arrangere en harmløs fest.
Svensk TV´s program »Granskning« afslørede i 2006 nære bånd mellem Det muslimske Broderskab og Kristne socialdemokraters Broderskabsbevægelse.
Ved at støtte moskébyggeri får imamerne menighedens medlemmer til at stemme på Socialdemokratiet. - Den ene hånd vasker den anden. Det muslimske Broderskab overtager langsomt men sikkert Sveriges moskéer og gør krav på at repræsentere alle landets muslimer. Selv imamen Hassan Moussa i Stockholms Stormoské, som er formand for Sveriges imamråd, er blevet truet på livet i moskéen. Journalist Salam Karam skrev i Expressen 10.9.05, at det er på høje tid, at man gør noget.


Godtager menighedsmedlemmerne ikke Det muslimske Broderskab, ude-lukkes de fra styrelsen og mobbes eventuelt helt ud af menigheden. Budskaberne i Stormoskéens fredagsbøn kan være ét på arabisk og noget ganske andet på svensk.
(DN 23.5.04). Mona Sahlin vægrede sig mod at udtale sig.

Mogens Camre om EU-grundloven


Vi har kunnet se det længe: EU har udviklet sig til et diktatur. Og nu har de travlt med at lægge sidste hånd på værket og ratificere deres EU-grundlov, der jo - som vi ved - står over alle andre love i Europa.

Nu skriver Mogens Camre om forholdene:www.mogenscamre.dkDebat: Opinion: Nej tak, fru Merkel - vi vil ikke være tyskere

Af Mogens Camre, MEP (DF)Det var aldrig meningen, at de europæiske borgere skulle bestemme noget. EU nedsatte som bekendt et konvent med repræsentanter for alle dem, man i de store EU-lande regner med: Kommissionen, de nationale regeringer og parlamenter og Europa Parlamentet. Man udelod de europæiske folk, for man var ikke vant til, at de bestemte noget.Forfatningstilhængerne påstod dels, at EU ikke kunne fungere uden den nye forfatning og dels, at der var tale om helt ubetydelige ændringer, som ingen burde have noget imod. Det gik fint i de lande, hvor der ikke er krav om folkeafstemninger om afgivelse af landets selvbestemmelsesret, men det gik som bekendt ikke i Frankrig og Holland, hvor befolkningerne opdagede, at magthaverne ville lokke dem med på et projekt, som var den største politiske ændring i Europa i fredstid.

EU har fungeret som før uden en forfatning og ingen kan på nogen troværdig måde forklare, at EUs problemer lettere skulle blive løst ved at samle mere magt hos de store lande. Når en række EU-lande har en stagnerende udvikling både økonomisk og befolkningsmæssigt, skyldes det mangel på dynamik og reformvilje, og ingen skal komme og fortælle, at de reformer, som nationale regeringer ikke kan gennemføre, vil blive gennemført på et magtbud fra Bruxelles. Tværtimod: hvis EU vil gøre hele Europas befolkning til tyskere, skal der nok blive modstand – eller åbent oprør.Nu vil den gode fru Merkel vise, at det tyske formandskab kan få noget igennem, som andre ikke har kunnet. Hun har ikke selv noget problem med en besværlig grundlov, tværtimod, den tyske grundlov tillader slet ikke folkeafstemninger, for den er fra dengang, da man ikke stolede på tyskernes demokratiske sindelag.I stedet for at tage en åben debat om eventuelle ændringer i EUs traktatgrundlag har det tyske formandskab valgt at lukke dørene tæt til omkring forhandlingerne. Men det er reelt den samme forfatning, der nu søges lusket igennem. Det reelle indhold sløres, men det er gammel vin på gamle flasker, kun etiketten ændres. At tale om en mere demokratisk traktat er at gøre nar af borgerne.Selv Giscard d´Estaing, som var formand for konventet, som skrev forfatningsudkastet, er forarget og siger, at EUs formandskab prøver at snyde forfatningen igennem ved ikke at fortælle EUs borgere sandheden. Der udøves et enormt pres på medlemslandenes regeringer for at de skal tie og samtykke. Det er tydeligt, at Fogh Rasmussen & Co. har kapituleret. Et hovedpunkt er en ændring af stemmevægtene. De fire største EU-lande vil få øget magt, alle andre vil miste magt. Tyskere, franskmænd, italienere og englændere vil komme til at bestemme mere i Danmark end danskerne. Flere politikområder kommer under EUs magt. Vi får ingen fast kommissær - og vi vil lige så godt kunne lade være med at stemme, for vi kan intet ændre.Men regeringen skal ikke komme af sted med at acceptere stormagternes krav. Vi vil have en folkeafstemning og vi stemmer nej.

august 11, 2007

Sveriges Tragedie 31 (fortsat). Omskærelse

I pressen stod, at Islamisk Center i moskéen i Malmø kunne omskære drengebørn og ville stille deres ekspertise til rådighed for alle, der måtte have brug for det – ”og har et medlemskab” (redaktionens kursivering!) Det betyder, at jøder og andre kan blive omskåret ved at melde sig ind i Islamisk Centers muslimske fællesskab. Hvilke rævestreger! Og så koster det kun 1000 kr., langt under den pris, som lægerne tager. Men er omskæringen tilladt? Har Islamic Center en uddannet kirurg og narkoselæge til operationen, sådan som loven fra 2001 foreskriver?

En international konference om drengeomskæring opfordrede i år 2000
Sverige til at forbyde drengeomskæring med henvisning til FN´s børnekon-
vention, men det turde rigsdagen ikke. Den bestemte derimod, at ”så
vidt barnet kan udtrykke sin vilje, skal det være helt klart, at han ikke
modsætter sig omskærelsen” (citeret og oversat efter nyhedsburauet TTs
omtale af loven 2001). Rent vrøvl. Børn kan ikke have begreb om omskærelser. ”Udtrykke sin vilje” kommer i karambolage med forældremyndighed. Hvad hvis den 4-5-årige grædende, skrigende og sparkende modsætter sig indgrebet? Som ansvarlig for operationen bliver lægepersonalet delagtig i et lovbrud og hjemfalden til straf, hvis de gennemfører omskærelsen mod barnets vilje.
Omskæring af piger hørte man ikke om i Malmømoskéen. Sverige forbød kvindelig omskæring i 1982 med en strafferamme op til 10 års fængsel, men selv om socialforsorgen og visse læger, ja til og med børneombuds-manden, havde kendskab til en del af disse lemlæstelser, anmeldtes de ikke.
I 1999 udvidedes loven til også at gælde omskærelser foretaget i udlandet, idet såkaldte "flygtninge" tager på ferie til hjemlandet for at få gennemført operationen. Endelig granskede TV problemet i september 2001.
For nylig dømtes en somalier i Gøteborg til to års fængsel og 250.000 kr. i erstatning til sin datter for den torturagtig lemlæstelse.
Natten til den 18. sept. 2005, brændte Malmømoskéen igen. Politi med sporhunde kunne desværre ikke finde pyromanen.

13-8-07 Sådan så Kbh. ud i 1807 HovedvagtenHovedvagten på Kongens Nytorv, deraf navnet på gaden t.v. Hovedvagtsgade.

Kongens Nytorv blev anlagt af Chr. 5, og Hovedvagten blev bygget 1724. 1874 flyttede Hovedvagten ud til Kastellet.

Foran bygningen stod der tre kanoner, som - hvis jeg ikke husker forkert - hed Abraham, Isak og Jacob.Skotterne lejrede sig i Søndermarken

København før englændernes bombardement 1807Kære seer. Begynder du at blive utålmodig efter at se selve bombardementet? Københavnerne venten i 1807 har nok ikke været mindre utålelig.

Belejringen varede en måned, inden det gik løs, så vi får først endnu en del billeder fra datidens by.


Her er Frihedsstøtten til minde om Stavnsbåndets ophævelse 1788. Den blev rejst uden for Vesterport på landevejen 1792.


Længst til venstre for støtten ses spiret på den tyske Skt. Petri Kirke. Derpå en voldmølle og Vor Frue Kirkes høje spir.


Til højre for støtten ses Helligåndskirken

Ved Langebro. Broen var kun en gangbro. Den ses bagerst midt i billedet.

Til højre ligger "Dronehuset". En druknet bæres netop derhen. Man fik lidt penge for ulejligheden. Det kunne ske, at man ikke brød sig, fordi der herskede overtro imod at røre ved en strandvasker

august 10, 2007

Fra bogen ”Sveriges Tragedie” 30. På gale vejeMoskeen i Malmø, som ejes af Islamic Center, brændte under mystiske
omstændigheder i april 2003. Branden var påsat, og politisk-korrekte
politikere og andre antydede, at det nok var ”højreekstremister”..., mens
rygtet løb blandt muhammedanere, at det var jøder, for ”nogen” havde
malet en Davidsstjerne...
Skånepartiet, som er imod moské og indvandring, havde ofte følt sig
chikaneret ved en slags blokering af deres radios spørgeprogram... Det
viste sig nu, at partiet kort før moskébranden havde købt en mobil-
telefon og havde ringet flere gange til Islamisk Center. Men... via
teleselskabet COM verificeredes køberen imidlertid som værende leder
af - Islamisk Center!
Han hed Bejzat Becirov.
Sagen anmeldtes af Skånepartiet til politiet efter branden og omtaltes forsig-tigt i pressen. Men hverken journalister eller politi fortsatte efterforskningen. Det havde ellers været rart at vide til hvem mere, Becirov havde ringet (med ”Skånepartiets mobiltelefon”), og hvad han havde sagt til Islamisk Center og andre i den aktuelle periode 29.3.- 4.4.2003.
Havde han fremsat trusler?
F.eks. om brandstiftelse?
Ovenstående aktionsmetode er ikke ukendt. Recepten har været brugt i umindelige tider både i skrifter og i happenings. Aktionen udføres som om, den var lavet af ens modstandere. Den skal vække forargelse og vrede i befolkningen, så den vender sig mod den grimme modstander. I vore dage kaldes det, så vidt jeg ved, ”sort propaganda”.
Moskéen blev genopbygget, og to år efter branden blev den genindviet på Svenska Flaggans dag 2005 med opbud af politikere, politichefer, præster, biskoppen i Lund og mange andre islamvenner. Ombygningen havde
kostet nogle titals millioner, hed det.
”Sverige är vårt land, och därfør ska vi inleda med nationalsången”, lød det. (Nationalsangen er ellers bandlyst af rektorer i mange skoler ”af hensyn til - muslimske børn!!!”)
At man stadig ikke havde pågrebet brandstifteren, kastede en mørk skygge over festen, skrev »Sydsvenskan«. - ‑"Det sidder og trykker som en klump inden i mig," sagde Bejzat Becirov. (Herregud dog, kom han til at sluge Skånepartiets mobiltelefon?)

På hjemmesiderne tumlede Svenssonnerne sig med spydigheder om moskébrandens ”insiderjob”, om forsøg på forsikringsbedrageri, manglende byggetilladelser, sovende eller korrupte politikere, og - hvem havde haft nøglen til det lokale, hvor ilden opstod? - og hvad med de 5 mio. kroner, som efter sigende brændte på kontoret (til støtte for terrorvirksomhed?) etc. (Sande rygter?) - Hvordan det nu end var, så var moskéen blevet større, så ”nu kan vi tage os af omskærelse af drenge,” forklarede man.

Sådan så København ud 1807
Et kik fra Slotspladsen over mod Christianshavn med Vor Frelsers Kirkes snoede spir. Til højre ligger Børsen med Dragetårnet. Historien om, at dette særprægede spir skulle være taget af Chr. 4 fra Kalmar Slot under Kalmarkrigene har vist ikke noget på sig, da man hverken har hørt om eller set skitser af sådant tårn i det gamle Kalmar. Til højre for Børsen, men forbundet med denne med en lukket gangbro, ligger daværende Kurantbanksbygning bygget 1785. På billedet er den delvis skjult af træerne på Børsrampen. Kurantbanken – landets første bank - stiftedes 1736 og blev siden til vor Nationalbank.
Til venstre ligger Holmens Kirke, opført af Chr. 4 ved ombygning af ankersmedjen på Bremerholm. Det lange gravkapel ud mod kanalen blev bygget til i 1705.

Dette billede er – om man vil – set den modsatte vej. Til venstre ser vi ned igennem nuværende Slotsholmsgade. Børsen ligger til højre. Midt i nuv. Slotsholmsgade gik en kanal, Børsgraven, som endte blindt ved det brede vagthus. Bag vagthuset ligger Kurantbanken, bygget 1785 af arkitekt Harsdorff.

Araberne opkøber Sverige


”Det här är emiren som vill ta över Stockholmsbörsen”, skriver
Dagens Industri 2007-08-10.

Vi har tidligere her på bloggen hørt om den stenrige sheik Mohammed Al-Amoudi som ejer et af verdens mest moderne olieraffinaderier i Lysekil og benzinfirmaet Preem og opkøber al mulig svensk industri.

Nu er der en ny sheik på banen i Sverige.


Dagens Industri skriver den 10.8.07 om emiren af Dubai, sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, som overtog tronen efter sin storebrors død i 2006. Han agter at gøre Golfstaten til Mellemøstens vigtigste knudepunkt for finanstransaktioner, handel, luftfart og turisme, - et finanscentrum i klasse med Wall Street. Hans formue anslås til ca. 95 milliarder svenske kroner, og han står bag den statlige Dubai Børsens offensiv i striden om OMX*.
Det Amerikanske Nastaq har givet et bud på 200 kr. per aktie, men Dubai Børsen bød i går over med 230 kr. per aktie. En svensk analyschef mener at Dubaibørsens offensiv kan ses som første steget til et fjendtligt bud.

Emiren nævnes i øvrigt som en dygtig rytter og interesseret i hesteopdræt og hestevæddeløb og har stiftet Dubai World Cup, en af verdens mest exklusive galopvæddeløb.
Desuden ejer han verdens længste lystjakt på 162 meter og skriver digte.

*) OMX AB driver børserne i Stockholm, Helsingfors, Køpenhavn, Tallinn, Riga och Vilnius, under fællesnavnet The Nordic Exchange. Firmaet er noterat på Stockholmsbørsen.
Dets hovedkontor ligger i Frihavnen i Stockholm.

Hvor er vore borgerlige frihedsrettigheder?


Nedenstående er taget direkte fra SIAD´s modstandsavis "Fem i Tolv" http://siad.dk/

for yderligere spredning:EU vakler!! Hvor er rettighederne for borgerne blevet af?
Stor-Muftien af Bruxelles

Bruxelles borgmester, den socialistiske Freddy Thielemans har for kort tid siden udsendt en pressemeddelelse hvori han forbyder demonstrationen d. 11. sep. Grunden til forbudet er at han siger at han ikke kan garantere for den offentlige sikkerhed og at han ikke vil forstyrre den islamiske befolkningsgruppe i Bruxelles.

Ang. den manglende sikkerhed, understøtter han netop SIOEs demonstrationstitel: Stop islamisationen af Europa. SIOEs budskab gennem de 4 slogans, er netop at advare mod forhold som disse, hvor folk ikke længere kan bruge deres ytringsfrihed og føle sig sikre, men de rystende realiteter er, at disse tilstande allerede hersker i hjertet af EU.SIOEs demonstration vil selvfølgelig foregå som en fredelig meningsytring, en meningsytring som muslimer iøvrigt utallige gange har fået lov til demonstrere netop i Bruxelles. Derfor er det selvfølgelig fuldstændigt absurd at forbyde en fredelig demonstration fordi man frygter for muslimske voldelige moddemonstranter!Borgmesteren i Bruxelles er ikke sit ansvar bevidst, for som borgmester i EUs hovedstad kan man ikke bare forbyde almindelige europæiske borgere at udtrykke sin konstituelle ytringsfrihed. Hvis han var borgmester i Antwerpen eller andre byer i Belgien, ville han stadigvæk være nødt til at lade ytringsfriheden eksistere, men netop en socialistisk borgmester i EUs hovedstad har et ansvar, ikke bare over for egne borgere men også overfor EUs borgere. Man må forvente at så lang tid hovedstaden i EU hedder Bruxelles, vil det være nødvendigt for borgerne at påvirke politikerne i byen, bl.a. gennem demonstrationer og aflevering af underskriftsindsamlinger.

Se den officielle belgiske pressemeddelese her..
Bruxelles' borgmester og ikke politiet skal give tilladelse til demonstrationen 11. sep.
Borgmester (Kejser?)Freddy Thielemans

Demonstrationen d. 11. sep. i Bruxelles med budskaberne Stop islamiseringen af Europa! Ingen Sharia her! Demokrati ikke teokrati! Nok er nok! er en kontroversiel begivenhed for de belgiske myndigheder. Politiet er parat til at sætte al mandskab og beredskab ind for at styre begivenhederne i fald der skulle dukke anti-demokratiske kræfter op. Dette er blevet bekræftet på et nyligt afholdt møde.
På trods af politiets grønne lys for demonstrationen, har Bruxelles' borgmester alligevel det sidste ord at skulle have sagt. Han har simpelthen magten til at kunne tillade eller forbyde SIOE demonstrationen. Også selvom det er en almindelig borgerrettighed at demonstrere, med anti-voldelige budskaber og et ønske om at bevare vores dyrebare demokrati. Også selvom det igen idag er blevet bekræftet i den største belgiske avis på baggrund af interview med den danske arrangør Anders Gravers, at demonstrationen er absolut anti-racistisk, og at arrangørerne opfatter rascisme som den største menneskelige stupiditet.


Se de belgiske avisers dækning her..
Så budskaberne i sig selv er der intet i vejen med. Men borgmesteren har udtalt at han ikke mener at borgernes sikkerhed kan garanteres og at han overvejer at forbyde den. Svaret kommer senest imorgen (fredag). Læs iøvrigt artikel herunder
Demokrati og borgerrettigheder er to størrelser der er i stor fare for at uddø i det nye Storeuropa.
Ovenpå meldingen om at Bruxelles borgmester og ikke politiet har det endelige ord at skulle have sagt om demonstrationen i Bruxelles 11. sep. melder spørgsmålet sig: Er borgerrettighederne og demokratiets principper langsomt på retræte i EU??
Det er et meget kraftigt og faretruende signal der her bliver udsendt fra EUs "hovedstad" Bruxelles, som må formodes at sætte standarden for de demokratiske principper i EU. Det er forkasteligt, ja direkte rystende, at en folkevalgt borgmester med et enkelt ord kan fravælge borgerne deres basale rettigheder. Måske bryder han sig ikke om budskaberne? Måske harmonerer de ikke med hans politik? Men han skal saftsuseme tillade borgerne at ytre sig alligevel. At han kan skalte og valte med borgernes rettigheder er ikke demokrati.

Det næste der springer i øjnene er den påståede baggrund for et evt. nej til demonstrationen. Og det er frygt for manglende sikkerhed for de deltagende i demonstrationen. At borgmesteren overhovedet overvejer denne situation, på trods af at Bruxelles' politistyrke er kendt for deres effektivitet (og at de har givet grønt lys for demonstrationen) og at deres specialkorps heller ikke er født igår, viser med al tydelighed, at borgernes sikkerhed for længst er forsvundet. SIOEs budskab gennem de 4 slogans, er netop at advare mod forhold som disse, hvor folk ikke længere kan bruge deres ytringsfrihed og føle sig sikre, men de rystende realiteter er, at disse tilstande allerede hersker i hjertet af EU.

Vi venter spændt på "kejser" Freddy Thielemans endelige beslutning. Og skulle det blive et "ja", har demokratiet stadig et problem. Det er ikke en borgmester, men politiet der skal give grønt lys for om de kan håndtere demonstrationer.