september 14, 2007

Sveriges Tragedie 47. EU

Vi nåede ikke, at blive färdige med bogen "Sveriges Tragedie", så her fortsätter vi med nr. 47, idet jeg gör opmärksom på at dette afsniot har väret lagt ud på bloggen tidligere i anden sammenhäng. Det er altså lidt repetition denne gang. (Repetitio est mater studiorum).


EU (Tidl. på bloggen 26.7.07)
Måske nogen synes, at omtale af EU i et hefte om Sverige er malplaceret.
Men fornylig var den danske kronprins på studiebesøg i EU´s Babelstårn i Brys-sel for at se, hvor de love bliver til, som han siden skal underskrive.
EU-lovene står over EU-landenes nationale love. Vi ser, at danske love bliver dømt ulovlige ved EG-domstolen og må laves om. Derfor er en omtale af EU absolut nødvendig for at forstå Sveriges og alle andre EU-landes situation.
I mange EU-lande er der en stærk folkelig misfornøjelse med den voksende overstatslighed i EU og udviklingen mod et europæisk magtimperium. Man burde ved grundlovsrevideringen i Sverige have taget hensyn til dette og foretaget en kritisk vurdering af EU´s struktur og arbejdsmåde i stedet for at befæste det kolossale buraukrati og den evindelige overføring af national folkemagt til EU.
EU´s slet skjulte mål er at ”klargøre manegen” for den globale kapital.
De sidste års angreb på velfærdssystemet, firmaflytninger til lavlønslande og løndumpninger - alt med EUs velsignelse - viser, at kapitalinteresserne over-tager mer og mer af magten fra de folkevalgte forsamlinger i medlemslandene. Et mellemstatsligt samarbejde burde som øverste målsætning værne om landenes selvbestemmelse i forhold til den globale kapital. EUs fortiede målsætning skal nås med de såkaldte lovpriste fire frihedsrettigheder: fri bevægelighed for personer, varer, tjenster og etablering - alt sammen fordele først og fremmest for storkapitalen. Med nedlagte grænsekontroller slipper vi for at vise pas, men vi skal dog alligevel kunne bevise vort EU-med-borgerskab! Den frie bevægelighed er en velsignelse for alle kriminelle netværk og i virkeligheden et angreb på medlemslandenes selvstændighed. Det mest effektive skridt for at stoppe den voksende kriminalitet og medborgernes utryghed er at genindføre grænsekontrollen.
Magten i EU deles af Rådet og Ministerrådet (= regerings-/statscheferne) og ministre fra medlemslandene), EU-parlamentet og EU-kommissionen.
Parlamentets opgave er at give EU skin af folkelig indflydelse. I virkeligheden ophører EU-parlamentarikernes folkelige tilknytning den dag, de vælges: det er dem nemlig forbudt at tage noget hensyn til eget land! (Sic!). Mange parlamen-tarikere er desuden blevet valgt gennem en procedure, hvor mindre end halv-delen af de stemmeberettigede har deltaget. EU-parlamentet er altså nødvendigt og kunde lige så godt afskaffes.
I virkeligheden er stats-/regeringscheferne de eneste, som har nogen form for demokratisk legitimitet bag sig i EU, og til forskel fra EU-parlamenta-rikerne kan de påvirkes af befolkningerne i hjemlandene.
Kommissionen er ganske vist godkendt af parlamentet, men er en ren tjeneste-mandsorganisation, som har sin magt fra EU-konstitutionen. Den burde ind-skrænkes til et sekretariat for Rådet og Ministerrådet. I et demokrati skal al magt komme fra folket, og det er - som nævnt - kun Rådet og Ministerrådet, som har demokratisk forankring.
EU skal som samarbejdsorganisation ikke give love o.l. for medlemslandene. Det er bare nationalstater, som skaber regler for egne lande. Hvert land omsætter selv EU-rådets og EU-ministerrådets belutninger til deres nationale lovkomplex. Den såkaldte EU-domstol kan således afleveres til genind-vindingscentralen. I denne her skitserede afmagring af EU-organisa-tionen bliver EG-domstolen givetvis også arbejdsløs.

EU-overvågning af indbyggerne (NB tidl. på bloggen 25.7.07)
For at få sine planer gennemført oprettede EU et overvågningskontor i Wien, EUMC (The European Monitoring Centre) med den østtyske jurist, Beate Winkler, som leder.
Gennem netværket ”RAXEN” *) skal EUMC overvåge og påvirke vore tanker og ytringer og kontrollere mulig modstand mod EU´s politik. De skal bekæmpe oppositionen mod indvandringen gennem undervisning (læs: indoktrinering) fra børnehave til universitetet, retssystem, politi, reklame etc. Kontaktgruppen i Sverige er vistnok EXPO. Med netværket kan EU hurtigt gribe ind med aktive forholdsregler, sagde Beate Winkler. Men uden definition på begreberne ”racisme og fremmedhad” kan man blive anklaget for hvad som helst. En ren Kafka situation! Man har endda talt om ”gemt racisme”. - Kontorets årsbudget var i år 2000 ca. 50 millioner svenske kr.
*) The European Information Network on Racism and XENophobia.

EUMC´s journalist-program *)
Massemedierne, som nogle kalder den fjerde magt i staten og andre den første, har
naturligvis ganske særlig interesse for RAXEN´s kritiske overvågning. ”Man opfordrer til en udarbejdelse af et opførselskodex for etisk journalistik som et instrument til frivillig selvregulering (=selvcensur).” (Side 32 i Slutrapporten).
”Man anbefaler, at der gives en europæisk pris for tolerance og forståelse ud over den allerede eksisterende journalistpris (indstiftet af EU-kommissionen og Europarådet i samarbejde med Det Internationale Journalistforbund).” (Side 33 i Slutrapporten). Sverige accepterer tydeligt nok EU´s diktatoriske bekæmpning af oppositionen, mens Danmark søger indtil en vis grad at modsætte sig EUMC´s overgreb.
*) Kilde: Slutrapporten frs den Rådgivende Kommissio n til Bekæmpelse af Rcisme og Fremmedhad, Bryssel 23. maj 1995 (9606/1/95)