september 07, 2007

Spektaklet om rondelhunden

I anledning af spektaklerne omkring Lars Vilks tegning af en rondelhund, har Sveriges statsminister udtalt fölgende (oversat til dansk):

”Sverige er et land, hvor mennesker af forskellig tro kan leve sammen side ved side. Fundamentet for denne vor samfundsmodel er gensidig respekt og forståelse, men også en vilje til fälles afstandtagen mod såvel kränkende handlinger som voldsdåd eller agressioner.
Fundamentet for vor samfundsmodel er også, at politikken ikke skal sätte sig til doms over trykke- og ytringsfriheden, som er en umistelig del af vort land og vort demokrati.

Viljen til provokation må ikke overtage viljen til dialog. For så risikerer man at sätte muligheden for forståelse og mödet mellem forskellige kulturer over styr. At mennesker nu föler sig ilde til mode og kränkede, er jeg den förste til at beklage. Hvad mig selv angår, ville jeg aldrig bevidst handle på en måde, som kunne opfattes som provokerende eller kränkende af andre religioner.”

(Her er originaltexten ”- Sverige är ett land där människor av olika tro kan leva tillsammans sida vid sida. Grunden för denna vår samhällsmodell är ömsesidig respekt och förståelse, men också en vilja till gemensamt avståndstagande mot såväl kränkande handlingar som våldsdåd eller aggressioner. Grunden för vår samhällsmodell är också att politiken inte ska sätta sig till doms över tryck- och yttrandefriheten, som är en omistlig del av vårt land och vår demokrati. - Viljan till provokation får inte ta över viljan till dialog. Då riskeras möjligheten till förståelse och möten mellan olika kulturer eller religioner. Att människor nu tagit illa vid sig eller känner sig kränkta är jag den första att beklaga. För egen del skulle jag aldrig medvetet agera på ett sätt som uppfattas provocera eller kränka andra religioner.")

Han forsöger altså at kaste sand på en brandbombe. Vi ved gennem lang tids erfaring i Danmark, at dialog er en umulighed, fordi en sådan kräver vilje fra begge sider til at lytte.
I övrigt ”overser” statsministeren af diplomatiske grunde, at svenskerne gang på gang udsättes for enorme kränkelser gennem et uhört antal voldtägter, agressioner, hån- og hadeord etc. etc.

Läs også bloggene med kommentarer

http://www.vilks.net/

http://everykindapeople.blogspot.com/2007/09/vad-sade-egentligen-sveriges-ambassadr.html

http://imittsverige.blogspot.com/2007/09/arlahjdare-till-attack-mot-na.html