april 08, 2015

Neandertalare för och nuhttp://antropocene.se/2015/april/de-nya-neandertalarna.html

De nya neandertalarna

05 APRIL 2015, 23:35


Betraktelse från vännen Lennart Bengtsson.
Neandertalmänniskan (homo neanderthalensis) fanns i Europa för redan 350 000 år sedan och dog ut för ca 30 000 år sedan under den senaste istiden. Ända sedan de första fynden gjordes i Neandertal i Tyskland 1856 har deras försvinnande varit en vetenskaplig gåta. Tack vare den framgångsrika genforskningen vid främst Max Planck Institutet för antropologi i Leipzig har den svenska forskaren Svante Pääbo och hans vetenskapliga kollegor där lyckats kartlägga neandertalmänniskans genom vilket väsentligt har bidragit till att kasta ljus över deras öde. Uppenbarligen uppgick neandertalmänniskan gradvis i homo sapiens eftersom ett litet antal neandertalgener fortfarande återfinns hos dagens moderna människor. Det behöver därför inte innebära någon dramatisk händelse som tidigare spekulerats i, utan helt enkel att de inte kunde bevara sin egenart och helt enkelt assimilerades av homo sapiens och nu finns kvar där som genetiska spillror.

Idag bevittnar vi sannolikt en analog transformation i Sverige där landets befolkning och kultur ändras i rasande takt. Redan om 25 år räknar man med att hälften av landets befolkning är utlandsfödda eller med föräldrar som utlandsfödda. Redan vid slutet av seklet kommer den svenska urbefolkningen att vara i minoritet för att sannolikt gradvis upplösas under de kommande århundradena. En liknande utveckling kommer sannolikt också att äga rum i andra europeiska länder men knappast kommer det att fortlöpa i samma rasande takt som i Sverige.
 Den svenska politiken, till skillnad från de flesta europeiska nationer, driver nämligen avsiktligt på en snabbast möjliga förändring genom att fortsätta behålla en gigantisk invandring relativt till landets befolkning från främst mellanöstern och Afrika och där av folkgrupper av annan kultur och religion än landets tidigare inhemska befolkning. Sannolikt har inte dagens politiker förstått vad som håller på att hända utan föreställer sig att alla nykomlingar så småningom skall assimileras i den svenska kulturen och bli en del av denna som ett slags mini-USA. Detta kommer knappast att hända. I själva verket kan vi förvänta oss att de nya invandrarna har med sig sin kultur som gradvis kommer att ersätta den svenska kulturen.  Detta kan komma att ske på en tidsskala på 100-200 år.
Inte minst islam är en synnerligen livskraftig kultur genom den starka kopplingen mellan religion och politik och kommer därför med säkerhet gradvis att ersätta det som vi upplever som traditionellt svenskt. Moskéer kommer att ersätta våra kyrkor, och ramadan och andra muslimska fester kommer att ersätta jul och påskfirandet. I sin iver och sin naivitet driver de flesta svenska politiker på denna utveckling i stället för att bromsa den, vilket övriga länder i Europa har börjat göra, ty där tycks man ha förstått vad som håller på att hända, dock icke så i det officiella Sverige där begreppet nation för den medialt dominanta postnormala kulturfilosofien är förhatligt och förknippat med rasism och fascism. Av dessa skäl skall det helst inte finnas en svensk nation.
Nu kan man kanske hävda att vad vi ser är lika oundvikligt som det öde som drabbade neandertalarna eftersom en liten folkspillra på en promille av jordens befolkning i längden inte kan bevara sin egenart, med det är ändå uppseendeväckande att man avsiktligt påskyndar detta sitt kulturella självmord utan att för detta ha inhämtat sina medborgares stöd. En särskild tragik ligger i den hastighet med vilken transformationen genomdrivs då det svenska samhället omöjligt kan klara detta och snart kan komma att hamna i en svår ekonomisk och kulturell kris då omfattningen av den nuvarande invandringen är fullständigt och totalt ohållbar. Det djupt tragiska är att de ledande i samhället inte velat förstå detta utan fortsätter sitt lämmeltåg mot sitt sammanbrott och dels med en befolkning som i sin letargi inte haft kraft, förmåga och fantasi att föreställa sig vad som väntar. Det öde svenskarna kan komma att drabbas av har mycket gemensamt med neandertalarnas öde.
Lennart Bengtsson
5 april 2015