juni 27, 2008

Maorierne får kompensation for uretten

Hundredvis af maorier underskrev den 25. juni en traktat med New Zealand.
7 stammer - såkaldte iwi - med over 100.000 Maorier, fik et skovareal på 176.000 hektar overladt til en værdi af 1,5 milliarder kr.
Skovene er hovedsagelige granplantager.
Maorierne blev i 1840 tvunget af englænderne til at overgive magten til dem.
Wikipedia skriver:....även om den brittiska regeringen skrev på Waitangitraktaten 1840, som skulle tillförsäkra maorierna rätten till sitt land, hade väpnade konflikter under 1860-talet till resultat att britterna konfiskerade drygt 40 % av maoriernas land. Vid britternas ankomst fanns ca 150 000 maorier, men vid sekelskiftet 1900 hade krig och sjukdom reducerat deras antal till 42 000. På 1970-talet hade siffran stigit till ca 240 000, och sedan 1960-talet pågår ett målmedvetet återupplivande av maorikulturen med tyngdpunkt på frågor kring landrättigheter samt utbildning på maorispråket.

Maoriernas språk, maori, blev 1987, tillsammans med engelska, ett officiellt språk.

Kilde: Nyhedsavisen 26.6.08 og Svenska Dagbladet 28.6.08