maj 22, 2011

Sverige skall ta emot ännu fler invandrare

Från: inger-siv mattsson May 16, 2011


EU-kommissionen, Cecilia Malmström
EU-parlamentet, Cecilia Wikström
Statsminister Fredrik Reinfeldt, migrationsminister Tobias Billström, utrikesminister Carl Bildt, integrationsminister Erik Ullenhag, finansminister Anders Borg, Mikaela Valtersson, mp, Riksdagen                                                           
V g diarieför och meddela dnr tack

Ämne: Sverige skall ta emot ännu fler invandrare
Krislag ger temporärt skydd
EU-kommissionen är enligt uppgift beredd att ta till en krislag som gör att medlemsländerna åtar sig att ge ”temporärt skydd för flyktingar.” Vågar man hoppas att en sådan lag innebär att Sverige, som regelmässigt beviljar permanentauppehållstillstånd, PUT, kommer att övergå till att ge ”temporärt skydd”?
Den franska nationalförsamlingen röstade redan 2009 igenom en resolution om en selektiv invandringspolitik, när det gäller utfärdande av permanenta uppehållstillstånd.  Dit har Sverige dessvärre långt.
Sverige har i decennier envisats med att bevilja PUT trots att FN slagit fast att ”den naturliga och humanitära lösningen på ofrivillig flykt är återvandring” och trots att regeringspropositionen97/98:16  också förespråkade återvandring: ” Sverige har anslutit sig till det internationella synsättet att det långsiktiga målet för dem som tvingats fly att de en dag skall kunna återvända.”  Redan i SOU 1996:55 slog man på sidan 30 fast: ”Enligt all internationell flyktingpolitik är repatriering den mest ideala lösningen på ett flyktingproblem. Det är också UNHCR:s grundläggande uppgift att verka för att detta kan ske.”
I praktiken har svenska politiker dock helt frångått detta ”internationella synsätt” och ”långsiktiga mål.”
Hur ”temporära” kommer uppehållstillstånden att bli?   Vilka garantier  kan EU-kommissionen ge för att afrikanerna lämnar landet när ”det temporära skyddet” upphört?  Hur tänker kommissionen hindra ”flyktingarna” från att stanna i EU och genom den fria rörligheten bege sig till det generösa Sverige, när de tillfälliga uppehållstillstånden i det första – förmodligen inte fullt så generösa – värdlandet gått ut? 
Vilka garantier kan kommissionen ge för att de lämnar Europa trots att barnen som det brukar heta ”rotat sig”? Kan kommissionen garantera att det kravlösa Sverige inte invaderas av 10 000-tals – eller förmodligen mer realistiskt 100 000-tals – ”flyktingar” som inget annat land vill ha?
Att Sveriges attraktionskraft på asylsökande migranter från avlägsna länder i Tredje världen är stor framgår av hur många som söker sig till Sverige respektive övriga västeuropeiska länder.  Tabell 1

EU:s  fria rörlighet missbrukas
Italien har gjort en överenskommelse med Tunisien som innebär att de 22 –25  000 tunisier som kommit till Lampedusa före den 5 april 2011 får id-kort och ett temporärt uppehållstillstånd i Italien.[1] De kan därmed rörs sig fritt inom EU under ett år. Eftersom Sverige i sin egenskap av världens största socialbyrå givetvis verkar som en magnet på denna nord-afrikanska flykting-tsunami lär det inte dröja innan vi har en stor del av dessa 22- 25 000 här.  En afrikan som fått tillstånd att resa fritt inom Schengen är inom ett par dygn i Sverige! Tänk, fru Malmström, så glada vi skall bli!
Ventimiglias borgmästare Gaetano Scullino tycker att  inrikesminister  Roberto Maronis uppgörelse med Tunisien ”är absurd.  Beslutet får ju konsekvenser för hela Europa” och bekräftar att ”en tunisier som fått ett tillstånd att resa inom Schengen är inom tre dagar i Stockholm.”
Det är onekligen glädjande att andra länders politiker tänker på Sveriges väl och ve när våra egna politiker inte gör det!
 I en intervju med Peter Loewe i DN den 12 maj klagade Muhammed Ommana (29) över att han blivit avslängd från tåget i Villa San Giovanni på italienska fastlandet p g a att han varken hade pengar eller biljett. ”Men alla italienare är inte elaka” konstaterade Ommana storsint. Det är m a  o ”elakt” när de inte får åka tåg  utan biljett i det gränslösa Europa!
17-årige Mhadeb som intervjuades i DN den 13 april tror att de italienska”respassen”  innebär ”fritt resande utan att man behöver betala.” Snyltandet har m a o redan börjat.
Nu vill jag till Sverige eftersom jag har en äldre bror i Malmö” sade han. Detta torde glädja fru Malmström.

Cecilia Malmström ”är glad”
I DN-intervjun den 2 april sade Ni Er vara ”glad över att kunna säga att Sverige lovat ta emot några hundra av de flyktingar från Somalia, Sudan och Etiopien som finns kvar i lägren längs den tunisiska gränsen.”
Lampedusas 5 000 bofasta är uppenbarligen inte särskilt glada när dessa afrikaner dyker upp där.  Tvärtom är de – enligt DN:s Ole Rothenborg ”rasande över de senaste månadernas flyktingkaos på ön.”
Det är dock inte bara Lampedusa som är drabbat. Varje dag de senaste månaderna har i medeltal 100 nya tunisier kommit till den italiensk-franska gränsen i Ventimiglia i Ligurien.  Eftersom arbetslösheten är hög i Ligurien – ungdomsarbetslösheten är 35 procent  - försöker tunisierna ta sig in i Frankrike.  Där delar man inte heller fru Malmströms glädje.
Inrikesminister Maroni har p g a den massflyktsituation som drabbat Italien förklarat att han ”måste fundera om det är värt att vara en del av EU:”

Andra länder försvarar sina gränser
Frankrike, Österrike, Holland, Belgien och Tyskland m fl är kritiska över att Italien vill dumpa tunisierna i andra EU-länder. Frankrike accepterar ö h t inte att tillstånden automatiskt medför fritt resande inom Schengen.
Den franska regeringens svar på de temporära italienska uppehållstillstånden är att införa hårdare gränskontroller och andra länder följer efter. Frankrike blockerar bl a alla tåg från Italien som transporterar afrikanska emigranter.
Frankrikes inrikesminister Claude Guéant förklarade vid ett möte i Milano med inrikesminister  Maroni att ”tunisierna inte är välkomna i Frankrike. Vi har all rätt att skicka dem tillbaka och det tänker vi göra.” Motiveringen är att ”tunisierna inte kan försörja sig.”
I Sverige är en sådan bagatell som att man inte kan försörja sig givetvis inget hinder. Tvärtom. Här ser  politikerna  t o m analfabeter som en resurs. Tema för en s k ”dialog-dag” nyligen på Albo lärocenter i Alvesta var ”Så blir man en resurs på den svenska arbetsmarknaden” och vände sig främst till analfabeter.
Nederländerna vill skärpa kraven för asyl i EU. Den holländska regeringen vill bl a att ”flyktingen” själv måste bevisa att han saknar möjlighet till skydd i någon del av hemlandet. Föga förvånande var kommissionär Malmström snabb att ta avstånd från detta högst rimliga krav som f ö är helt i överensstämmelse med FN:s flyktingkonvention att ”människor inte ska flyttas längre än att de kan flytta tillbaka när krig  och andra konflikter upphört.”
Eftersom de flesta s k ”flyktingar”  saknar flyktingstatus enligt Genèvekonventionen är det ett litet fåtal – högst fem procent – som skulle drabbas av det holländska kravet och eventuellt få svårt att bevisa sitt asylbehov.
Tyskland lär enligt uppgift ha erbjudit sig att ta emot 100 flyktingar från Malta. Hur många räknar Ni med att Sverige skall ta emot p g a att Ni kringgår asylprocessen genom att förvandla icke asylberättigade till s k  ”arbetskraftsinvandrare” och ”utbytesstudenter? ? Det torde rörs sig om betydligt fler än ett hundratal!
Varför skall de ö h t vidare när de redan fått asyl på Malta? Enligt EU:s Dublinförordning skall asylsökandes sak – som bekant – prövas i det första EU-land ”flyktingen” kommer till. Varför följer  Ni i Er egenskap av  EU-kommissionär inte EU:s förordningar?
När Malta sökte medlemskap i EU sade den maltesiska utrikesministern att ”Malta skulle bli en bro mellan Afrika och Europa”. Nu har de ju fått sin önskan uppfylld och får givetvis ta konsekvenserna av sitt brobygge!

Varför flyr de nu?
Den 30 mars skrev Thomas Hall i DN att ”nu under de nordafrikanska revolternas vår, har nästan 20 000 flyktingar under ett par veckor landstigit på Lampedusa. Hittills är det mest tunisier som, efter att Zine al-Abedine Ben Ali störtades i januari, sökt sig till Europa.” 
Frågan som aldrig ställs är varför de flyr hemlandet nu, när frihetens klocka ringer ? Beror den brådstartade flykten på att de som flyr är de regimtrogna, som nu känner marken bränna under fötterna?
Enligt Dan Eliasson ”anklagas de ibland för att tillhöra Khadaffis legosoldater.” Den bild som illustrerade artikeln i DN visade mycket tungt beväpnade unga män, vilket bekräftar riktigheten i Eliassons uttalande. Bildtexten löd: ”Sverige blir i slutet på april första land att hämta (sic) sin kvot av de flyktingar på väg till Europa som är fast i Libyen.
Vilken tillgång för Sverige dessa beväpnade unga män blir på gator och torg och vilket ovärderligt tillskott till Sveriges nya yrkesarmé – färdigutbildade som de ju är redan vid ankomsten till Sverige!

”Europas ofrånkomliga självmord”
Vad det är för sorts människor vi får till Europa framkom i en artikel av DN-korrespondenten  Peter Loewe, där han målande beskrev hur en båt med 250 emigranter nyligen förliste utanför Lampedusa: ”Det var som druvklasar, där män, kvinnor och barn klamrade sig fast och drog ned varandra. Att det blev en kamp i vattnet, där bara de starkaste och de som var simkunniga kunde klara sig, vittnar det faktum at det nästan bara var vuxna män bland de överlevande.”
Så ädelmodiga är dessa ”flyktingar” att de med berått mod låter kvinnor och barn gå under och möta en kvalfull död för att rädda sig själva. Är det sådana människor Europa behöver? I så fall kommer  den franske Brysselambassadören Christian Lamberts förutsägelser om  ”Europas ofrånkomliga självmord” att bli verklighet fortare än vi anar!  
Uppenbarligen klarar dessa afrikaner inte EU:s ”solidaritetstest”!

Ökat studentutbyte
Cecilia Malmström ”har också inlett förhandlingar med den tunisiska regeringen om lättnader i visumregler och ökat studentutbyte”.  På vems mandat har dessa förhandlingar inletts? Knappast på svenska folkets mandat.
Studentutbyte”? Är det inte p g a oroligheterna som emigranterna ”flyr”hemlandet?  Vilka svenska studenter tror fru Malmström vill åka till en oroshärd -  som tvingar fram massflykt  -  som utbytesstudenter? Det ”utbytet” torde bli tämligen ensidigt. Det är givetvis enbart ännu en fint för att öppna gränserna för ännu fler invandrare.
Hur har fru Malmström tänkt att de tunisiska ”utbytesstudenterna” skall bekosta sin utbildning i Sverige? Har Ni ö h t räknat på värdlandets kostnader för ”utbytesstudenternas” försörjning – bostäder (som f ö inte finns)/uppehälle/terminsavgifter/undervisningsmaterial/
hälso- och sjukvård mm mm?  Givetvis inte. Ni har med Er vanliga arrogans tänkt vältra över kostnaderna på skattebetalarna.
Var har Ni tänkt att dessa ”utbytesstudenter” skall bo?   Enligt SCB  byggdes 125 studentbostäder [2] 2010  samtidigt som drygt 83 000 nya studenter  antogs på högskolor och universitet.

En värld utan gränser”
I P1 programmet ”En värld utan gränser” talade Cecilia Malmström om ”de påfrestningar som länderna utsätts för när det kommer för många flyktingar.
Hur stämmer detta uttalande med att vi i decennier fått oss itutade att dessa flyktingar ”är en tillgång och en förutsättning för välfärden” i Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet?  De länder som nu har glädjen att ta emot ”flyktingarna”  – Malta, Italien, Grekland, Frankrike m fl – borde givetvis vara tacksamma för  alla dessa välfärdsbyggare och pensionsräddare!  Varför är de inte det?
I programmet intervjuades en illegal flyktingkvinna, som tillvingat sig uppehållstillstånd i Sverige genom att hålla sig gömd i 18 månader. Fru Malmströms kommentar var att ”i det fallet slutade det väl. Hon hade en bra advokat.”
Att det för de svenska skattebetalarna slutade allt annat än ”väl” bekymrar givetvis inte kommissionär Malmström!

Avslutningsvis
föreslår jag att Ni begrundar den franske 1500-talsfilosofen Michel de Montaignes kloka ord. ”Vid randen av en avgrund finns blott en sak att göra: ta ett steg tillbaka.”  Ty det är just till en avgrund Er och Era gelikars invandrings- och flyktingpolitik fört och fortsätter att föra Europa och Sverige!

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statligt forskningsråd
Alphyddevägen 55, 131 35 Nacka

PS På förekommen anledning ber jag kommissionär Malmström notera att mina frågor icke är retoriska utan kräver konkreta svar. DS

Tabell 1
Asylsökande i  14 västeuropeiska länder 2007
Sverige
36 207
Frankrike
35 207
Storbritannien
28 903
Grekland
25 025
Tyskland
19 164
Österrike
11 879
Belgien
11 115
Schweiz
10 387
Spanien
  7 477
Nederländerna
  7 102
Norge
  6 508
Irland
  3 984
Danmark
  2 226
Finland
  1 505
Italien
Uppgift saknades i källan IGC
Källa:  Riksdag & departement  #25/2008