maj 11, 2011

Nogen har bedt mig om Gerlach Hansens tale i Rabat 13.6.2005 på dansk. Jeg bragte den på engelsk 9.5.2011. Her  kommer den så på dansk. Den fortæller, hvordan man skulde gennemtrumfe beslutninger fra den arabisk-europæiske dialog, traktaten fra 1978 - et resultat af oliekrisen i 70´erne.


Olaf G. Hansens tale i Rabat , 13. Juni 2005

8D9C3C37661C491CC12570210028C55B(2).htm

Fremme af dialog blandt kulturer og civilisationer gennem konkrete og støttede initiativer

Ærede Excellencer, kære partnerorganisationer, mine damer og herrer,

Først og fremmest vil jeg udtrykke min taknemlighed over for kongeriget Marokko og alle vore partnerorganisationer for det vidunderlige arbejde, De har gjort for at muliggøre denne konference. Vi er Dem virkelig meget taknemlige.

Det Danske Center for Kultur og Udvikling co-sponsorerer denne konference, fordi vi føler, at tiden er meget knap.

I lang tid har mange talt om de farer, som knytter sig til profetiet om et ” Sammenstød mellem civilisationer”. Vi kan ikke længere tale. Det er nu allerhøjeste tid at tage dialogen mellem kulturer og civilisationer på det filosofiske plan op på den konkrete og støttede AKTIONS (HANDLINGS) niveau. Dette er konferencens egentlige mål. Vi er enige heri. Dette er grunden til, at vi støtter konferencen.


Hvad er konkrete aktioner?

Vi er interesserede i nye aktioner i  MEDIER, i KULTUR og i UDDANNELSE. Kort sagt må disse initiativer:
-          Tage fat på uvidenhed, klichéer (stereotyper) og fordomme
-          Skabe dialog mellem kulturerne i/på områder, hvor folk frygter ”kultursammenstød”
-          Have et positivt udgangspunkt: Menneskehedens rige kulturelle forskellighed. De fælles universelle værdier, som f.eks. defineret af Verdenskommissionen for Kultur og Udvikling, da den formulerede en global etik og de efterfølgende UNESCO-deklarationer.

Det følgende er eksempler – delvist hentet fra baggrundsdokumentet – på konkrete initiativer, vi er interesserede i, og som vi håber vil blive diskuteret i de følgende dage.

MEDIER

-          Konkrete initiativer til at udvikle ”kulturel journalistik” i den daglige fremgangsmåde i medierne. Dvs. ændring af traditionen i den traditionelle ”nyheds-journalistik” til at give højere prioritet til kulturelle og sociale portrætter fra dagliglivet, værdier og bekymringer hos almindelige mennesker, den menneskelige historie, som kan skabe genkendelse, fascination og – interkulturel forståelse.
-          Konkrete initiativer i brugen af ”billeder” i medierne og på offentlige steder, som udfordrer de stereotype ”billeder”, vi alle bærer, om folk fra andre kulturer. Dette vil kræve nye måder at bruge fotografi, film og scenografi på i medier og reklamer.
-          Konkrete initiativer til at udvikle ”interkulturelle  kvalifikationer” under oplæring af nye generationer af journalister i journalistskoler, efteruddannelse osv.
-          Konkrete initiativer til forbindelser og udveksling mellem journalister, redaktører og medie-institutioner, hvilket opmuntrer til interkulturelt samarbejde og  medvirken osv.

KULTUR OG KUNST

-Konkrete initiativer om nye modeller at bruge kulturfestivaler og begivenheder til at nære dialogen på . Alt for ofte bruger store begivenheder som de Olympiske Lege, kulturhovedstæder osv. ikke deres muligheder for at skabe dialog. DCCD har udviklet en model, IMAGES-festivalen næste år, ”MELLEMØSTBILLEDER”, som jeg vil sige mere om nedenfor.
-Konkrete initiativer, som fokuserer på forståelsesproblemer, som opstår, når kunst og kulturelle udtryk fra en kultur overføres til en anden kultur. Hvordan det skal modvirkes gennem seminarer, møder, uddannelse, medier osv. Dette kaldes også ”kontextualisation” (dvs. ”sammenvævning”) af kunst og kultur. Et konkret initiativ skulle f.eks. være et kunstlaboratorium, hvor kunstnere, undervisere og medie-arbejdere selv tager fat på problemer med forbindelse til deres eget arbejde i et milieu, hvor deres arbejde forelægges en anden kultur.
-Konkrete initiativer til at styrke styringen af kunst- og kulturfrembringelser i retning af at fremme ægte dialog og forståelse . Uden stærk ”kulturstyring og –forvaltning” vil der være få aktiviteter at støtte, hvor kunst og kultur bruges som værktøj for dialogen. Dette gælder generelt, men ikke mindst for det vigtige arbejde, der laves af kunstnere for de få.
Det er også et vigtigt punkt for minoritetskulturer, indfødte, marginaliserede grupper osv.UDDANNELSE

-Konkrete initiativer til at integrere borgerretsuddannelse og multikulturel uddannelse i skolernes læseplaner. Arbejde med uddannelsesplanlæggere, læreruddannelse osv. på centrale og regionale niveauer.
-Konkrete initiativer til læseplansudvikling ved hjælp af nye uddannelsesmaterialer og revision af eksisterende undervisningsbøger. Der mangler i både Nord og Syd opdateret stof, som er sagen vedkommende for så vidt angår nutidigt liv, kultur og samfund, ikke mindst unge menneskers liv i Mellemøstens byer.
-Konkrete initiativer til at udvikle skolesammenknytninger og udvekslinger som metode til at fremme indlæring om andre kulturer og global etikindhold i skolerne. Skolesammenknytning og udvekslinger kræver også aktiv engagement fra lokalsamfundet omkring skolen, f.eks. gennem frivillige værtsfamilier, venskabsarrangementer osv. Dette kræver nye initiativer for partnerskaber mellem NGOere, lokale og centrale uddannelsesmyndigheder.

Hvordan virkeliggør vi de konkrete initiativer?

Vi mener, det er vigtigt:
-          At finde frem til nøgleagenterne, der skal iværksætte de nye uddannelsesinitiativer, kommunikation og kultur. Det ville være vidunderligt, hvis vi efter denne konference kan forøge antallet af organisationer og eksperter, som er dem, der vil videreføre de nye initiativer  efter konferencen. En af vore største succes-kriterier er øget engagement fra aktører i det borgerlige samfund udover regerings- og private aktører.
-          At angive, hvad hver partnerorganisation (hvormed jeg mener UNESCO, ISESCO, ALESCO, Anna Lindh Foundation, DCCD) vil gøre for hjælpe nøgleagenterne, dvs. dem, der skal gøre det ”rigtige arbejde”. UNESCO har en særlig rolle, og vi håber, at UNESCO og dets regionale kontorer vil være i stand til at prioritere midler til konkret opfølgning. Jeg vil nedenfor sige mere om, hvad DCCD kan gøre.
-          - At bruge vores samarbejde til at skabe et internationalt igangsættermilieu. Vi må her finde ud af, hvad der skal gøres, hvad der ligger ud over hver af os. Dette kunne f.eks. omfatte a)  Et referenceknudepunkt/sekretariat, som kan hjælpe med til, at initiativer ikke overlapper hinanden og i stedet styrker fællesindsatser. b) Financielle tilskyndelser/ fællesfond af  pengemidler til brændpunktsområder. c) Opfølgningsmøder og konferencer.

Efter konferencen vil vi foreslå, at:
-Eksperterne på denne konference optræder som fødselshjælpere for de konkrete initiativer
-          -Partnerne efter konferencen søger at omsætte slutdokumentet og mødes ikke senere end f.eks. i september 05 for at enes om en plan til at støtte passende opfølgning
-          -Efter det første år organiseres en fokuseret konference , som holder status over , hvordan       omsætningen skrider frem. Vi ville være glade for at være værter for denne konference i forbindelse med ”The Images of the Middle-East” cultural festival in Denmark in August-September 2006.


OK, hvad vil DCCD  bidrage med?
a)      En langtidsforpligtelse til at følge op. Vi har en langtidsforpligtelse  til at arbejde med konferencens indhold. Lige nu søger vi at få følgende initiativer op at stå:
-          Medier: partnerskab med den internationale NGO ”International Media Support” om medieudfordringerne med et meget bredt spænd af medieinstitutioner i den arabiske verden, internationalt og i vort land.
-          Kultur: Partnerskab omkring et Internationalt Dansk-Arabisk Kultur Netværk, der fokuserer på udfordringerne ved moderne produktion af kunst og kultur.
-          Uddannelse: samarbejde med organisationer, som tager sig af denne.
-          Skabelse af et igangsættermilieu: Rabat initiativet, der arbejder med UNESCO,ISESCO, ALESCO og Anna Lindh Foundation. Vi takker for et meget konstruktivt samarbejde, som giver gode fremtidsudsigter.
-           
En stor international kulturfestival ”Images of the Middle East” næste år , som kan bruges til at teste nye dialoginitiativer. Til næste år organiserer vi i Danmark ”Images of the Middle East” – en stor international kulturfestival med HKH prins Joachim som protektor. Det vil blive den største af sin slags i verden med fokus på Mellemøsten. Den vil:
-Omfatte musik, teater, dans, film, literatur, anskuelseskunst, fotografi, design, arkitektur, udgivelser såvel som et stort program i skoler/uddannelse og et program med medierne , både TV, radio og interaktive medier. Mere end 400 kunstnere, journalister og undervisere fra Mellemøsten vil deltage.
b)       
-Foregå i alle Danmarks større byer og
-Sammenfalde med en større fokusering på Mellemøsten i Danmarks Radio og TV og interaktive medier igennem 2 måneder.
-Sam-organiseret af DCCD med hundredvis af kulturelle institutioner, NGOs, lokale og nationale myndigheder i Danmark/Europa, i samarbejde med partnere over hele Mellemøsten på alle niveauer og i alle genrer.
-Baseret på tidligere erfaringer forventer vi stor international medie-interesse.


Det overordnede mål med festivalen er dialog. Fokus er nutidig kultur og identitet. Det er hensigten at præsentere de rige kulturer fra hele regionen fra Mahgreb, det egentlige Mellemøsten, og Golfen/Iran.

DCCD ser en meget nær sammenknytning mellem ”Images of the Middle-East” (IoME)-festivalen og RABAT- konferencen . IoME vil blive brugt som platform til at teste NYE KONKRETE INITIATIVER, der blev diskuteret i Rabat, så som:
-Medier (venskabspartnere, sam-produktioner osv.)
-Uddannelse (skole-sammenknytning og udvekslinger, nyt undervisningsmaterialer)
-Kunst (kunstnerlaboratorium)
-Eksperimentelle projekter så som:
*Fotografi/billeder på offentlige steder for at rejse spørgsmål og åbne dialog
*Teater m.h.p. interkulturel dialog
      *Populærmusik og kulturelle begivenheder som instrument til at skabe ny dialog

Alt dette vil være en meget konkret AKTION, som inden for blot 1 år kunne blive et vidunderligt symbol på konkret handling. Det kan også skaffe plads til at diskutere erfaringerne med at udvikle de nye initiativer, både succeserne og fiaskoerne.

Vi håber derfor, at ”Images of the Middle East” kan bruges som en første milesten i opfølgningen af Rabat-konferencen.

Konklusion


Som jeg sagde indledningsvis, har mange i lang tid talt om farerne i forbindelse med profetiet om ”kultursammenstød”.
At tage dialogen mellem kulturerne fra det filosofiske niveau til et plan med konkret og støttet AKTION er ikke blot et øvelsesstykke  i at skabe interkulturel forståelse.

Det er også et alvorligt forsøg på at skabe løsninger baseret på DIALOG i stedet for på VOLD og KONFLIKT. Dette er faktisk en alternativ sikkerhedspolitik. For at gøre dette , behøver vi et langtids-igangsættermilieu , som kræver bredt baseret internationalt samarbejde mellem mange institutioner.

Vi tager et vigtigt skridt på denne konference.”
3 Fotos: Olaf Gerlach Hansen med peronalet i CKU - Olaf Gerlach Hansen afslutter overenskomst med det islamiske ISESCO - Olaf Gerlach Hansen