maj 19, 2011

Myndigheterna visste besked.Naturligtvis.

I gamle hengemte papirer har jeg fundet er brev fra 29. januar 2001. Det drejer sig om et "öppet brev til riksåklagare Klas Bergenstrand och kammaråklagare Ulf Grimsbo och åklagarmyndigheten i Stockholm.

                                                                                                                                   29. januari 2001

Det framgår av Svenska Dagbladet, att åklagarmyn-digheten i samarbete med polisen är i gång med att undersöka dels i vilken utsträckning rasistiskt och främlingsfientligt brottslighet förekommer på internet, dels vilken möjligheter myndigheter har att ingripa.

Av den anledning vill jag vänligast göra kammeråklagare Ulf Grimsbo uppmärksam på några hemsidor från i Malmö, som har väckt en del farhågor och framtidsbekymmer hos många svenskar. Jag uppmanar därför kammeråklagaren att på samma vis undersöka och kartlägga de omstörtande grupper som står bakom de aktuella islamiska hemsidorna.

Jag citerar här några avsnitt från ovannämnda hemsidor:

Utifrån denna diskussion måste det stå klart för dig att målet för islam´s Jihad är att eliminera det icke-islamiska samhällssystemet och i stället upprätta ett samhällssystem under islamisk styre. Islam avser inte att begränsa denne revolution till en enda stat eller några få länder. Islams mål är att få till stånd en universell revolution. På detta inledande stadium är det naturligtvis en plikt för medlemmarna i Islams parti att genomföra en revolution i dets lands statssystem till vilket de hör, men det yttersta målet är inget mindre än att åstadkomma en världsrevolution. Ingen revolutionär ideologi som kämper för hela mänsklighetens välfärd i stället för att tillvarata nationella intresse, kan begränsa sina syften och mål till en enda stats eller nations gränser. Målet för en sån alltomfattande doktrin måste med nödvändighet vara en världsrevolution. Sanningen kan inte hållas inom geografiska gränser. Sanningen kräver att det som är rätt på denna sida om floden eller berget också är rätt på den andra sidan: ingen del av mänskligheten får berövas Sanningen,varhelst mänskligheten är utsatt för förtryck, diskriminering och exploatering, är det de rättfärdigas plikt att komma dem till hjälp. Samma uppfattning har i den heliga Koranen förklarats med följande ord: "Och vad haven i väl för anledning att ej strida för Allahs sak och de män, kvinnor och barn som räknas för svaga och säga: "Herre, för oss ut från denna stad med dens orättfärdiga invånare, giv oss en beskyddare från Dig, giv oss en hjälpare från Dig" (4.77). Dessutom oavsett de nationella uppdelingarna av mänskligheten, har de mänskliga relationerna och förbindelserna en universell betydelse på så sätt att ingen stat till fullo kan tillämpa sin ideologi förrän samma ideologi träder i kraft i de omgivande staterna. Det är därför ett måste för det Muslimska partiet - både för mänsklighetens allmänna välfärds skull och för självförsvarets - att det inte får nöja sig med att upprätta det islamiska styresskicket inom ett enda territorium enbart, utan utvidga det islamiska systemets makt så långt deras krafter kan föra den. Det Muslimska partiet kommer att föra ut en uppmaning till medborgarna i andra länder att anta den tro som lover sann frälsning och äkta välfärd för dem. Och om det Muslimska partiet får tillräckliga resurser kommer det att eliminera de o-islamiska regeringarna och i deras ställe upprätta islamiska styren."


Dessa ord måste vara i strid med

1) 18 kap. 1§ i brottsbalken: att söka anstifta annan att med vapenmakt eller eljest med våldsamma medel omstörta statsskicket, dvs den parlamentariska demokratin.

2) 18 kap. 4§ brottsbalken om olaglig kårverksamhet.

3) 16 kap. 5§ brottsbalken: att söka förleda annan till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet.

4) 16 kap. 8§ brottsbalken: hets mot folkgrupp genom spridande av hot och uttryckande av missaktning mot svenskar i deras egenskap av evangeliskt lutherskt troende.


Det kan inte vara rimligt att svenskar på grund av sådana hemsidor skall känna sig hotade och ängsliga för framtiden.
Jag ber vänligast åklagarmyndigheterna att titta på saken.


                                                                              Med vänlig hälsning
                                                                                       N.N.