november 16, 2010

UT UR EU !

Lissabon traktaten er god på 1 punkt: Artikel 50. Her beskrives nøje hvordan man melder sig ud.

Her er teksten:

Artikel 50
Frivillig udtræden af Unionen
1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.

2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen. Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.

3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttrædelse eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

4. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 deltager det medlem af Det Europæiske Råd og Rådet, der repræsenterer den udtrædende medlemsstat, ikke i Det Europæiske Råds eller Rådets drøftelser eller afgørelser vedrørende denne stat.
Kvalificeret flertal defineres som angivet i artikel 238, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

5. Hvis en stat, der er udtrådt af Unionen, på ny anmoder om medlemskab, behandles dens anmodning efter proceduren i artikel 49.

Det er ganske enkelt, og tager maksimalt 2 år. Jeg ved ikke rigtigt hvorfor man skriver “i henhold til sine forfatningsmæssige bestemmelser”. Det rager egentlig ikke EU. Jeg er bange for, at det er en musefælde, der giver EF retten mulighed for at skamfortolke landets forfatning, for at finde en eller anden måde at kalde udmeldelsen forfatningsstridig. Jeg håber ikke formatteringen går helt i smadder, og gør det ulæseligt, det var mere end svært at få hevet teksten ud.

Den kan i øvrigt findes her: