november 27, 2010

Muslimsk inavel


Denna artikel av den danske psykologen Nicolai Sennels handler om vad de frekvent förekommande kusingiftemålen bland muslimer ger för helhetspåverkan. Artikeln, som har ett strikt vetenskapligt närmande till problematiken, publicerades första gången på websidan Euronews den 9 augusti 2010. PI har tidigare skrivit om Nicolai Sennels arbete med muslimska brottslingar och publicerat ett öppet brevtill den engelska premiärministern David Cameron.

Massiv inavel inom den muslimska kulturen under det senaste 1.400 åren kan ha bidragit till katastrofala skador i deras genpool. Konsekvenserna av ingifte mellan kusiner har ofta en allvarlig påverkan på avkommans intelligens, förstånd, hälsa och på deras omgivningar.

Det mest kända exemplet på inavel är i forntida Egypten, där flertal faraoniska dynastier kollapsade efter ett par hundra år. För att kunna behålla rikedom och makt inom familjen brukade faraonerna gifta sig med sin egen syster eller halvsyster och efter en handfull av generationer blev deras avkomma psykiskt och fysiskt olämpliga att regera. Ett annat historiskt exempel är de kungliga familjerna i Europa där kungliga familjer ofta gifte sig inom familjen eftersom traditionen inte tillät dem att gifta sig med människor utan kunglig börd.

Den höga siffran av psykiskt efterblivna och handikappade kungligheterna genom den europeiska historien visar de ohälsosamma konsekvenserna av sedvanan. Som tur är har de kungliga familjerna tillåtit sig själva att gifta sig för kärlek och inte bara för status.
Den muslimska kulturen tillämpar fortfarande inavel och har gjort det mycket längre än någon annan egyptisk dynasti. Den här tillämpningen föregår även i världens äldsta monarki(den danska) med 300 år.

En grov uppskattning visar att närmare hälften av alla muslimer i världen är inavlade: I Pakistan är 70 procent av alla giftermål mellan kusiner (så kallade blodsband) och i Turkiet är antalet mellan 25-30 procent (Jyllands-Posten, 27/2 2009 ”More stillbirths among immigrants”.).

Statistisk forskning på arabiska länder visar att upp till 34 procent av alla giftermål i Algeriet är blodsbandrelaterade 46 procent in Bahrain, 33 procent i Egypten, 80 procent i Nubia (södra området i Egypten), 60 procent i Irak, 64 procent i Jordan, 64 procent i Kuwait, 42 procent i Libanon, 48 procent i Lybien, 47 procent i Mauretanien, 54 procent i Qatar, 67 procent i Saudiarabien, 63 procent i Sudan, 40 procent i Syrien, 39 procent i Tunisien, 54 procent i Förenade Arabemiraten och 45 procent i Yemen (Reproduktiv hälsojournal, 2009Consanguinity and reproductive health among Arabs.).

Ett stort antal inavlade muslimer är födda av föräldrar som själva är inavlade – vilket ökar riskerna enormt för negativa psykiska och fysiska konsekvenser.
Andelen av blodsrelaterade giftermål är lägre bland muslimska invandrare boende i väst. Bland pakistanier som bor i Danmark är andelen nere på 40 procent och 15 bland turkiska invandrare (Jyllands-Posten, 27/2 2009 ”More stillbirths among immigrants”.).
Fler än hälften av pakistanska invandrare som bor i Storbritannien har ingått ingifte.
Forskningen, utförd av BBC och utsänt till en chockad nation, fick reda på att minst 55% av det pakistanska samhället var gift med sin kusin. Detta tros vara kopplat till sannolikheten att brittiskpakistanska familjer är 13 gånger mer sannolik än den genomsnittliga befolkningen att få barn med recessiva genetiska sjukdomar (Times of India, 17/11 2005 ”Ban UK Pakistanis from marrying cousins” ).

Låg intelligens
Flera studier visar att barn från äktenskap mellan släktingar har lägre intelligens än barn med icke-relaterade föräldrar. Forskning visar att IQ:n är 10-19 procentenheter lägre bland födda barn från relaterade föräldrar och att förmågor relaterade till socialt beteende utvecklas långsammare bland inavlade bäbisar:
”Effekter av föräldrarnas blodsband på de kognitiva och sociala beteende hos barn har studerats bland Asarimuslimerna i Bhalgapur, Bihar.”

IQ:n hos inavlade barn (8-12 år gamla) visar sig vara lägre (69 på landsbygden och 79 hos förortsbefolkningen) än hos dem där föräldrarna inte är besläktade med varandra(79 respektive 95). Uppkomsten av olika sociala profiler som visuell fixering, socialt leende, ljudanfall, muntligt uttryck och handgreppning är signifikant försenade bland nyfödda inavlade bäbisar. (Indian National Science Academy, 1983 ”Consanguinity Effects on Intelligence Quotient and Neonatal Behaviours of nsari Muslim Children”).

Artikeln ”Effects of inbreeding on Raven Matrices” sammanfattar att ”indiskmuslimska skolpojkar, 13 till 15 år gamla, vars föräldrar är kusiner jämfördes med klasskamrater vars föräldrar är genetiskt icke-relaterade på ”the Raven Standard Progressive Matrices” som är ett icke-verbalt intelligenstest. Den inavlade gruppens poäng var signifikant lägre och hade signifikant större variation än den icke-inavlade gruppen, både i poängjämförelse och på poäng som var statistiskt justerad för kontroll för ålder och socioekonomisk status.” (Behaviour Genetics, 1984).

En annan studie visar risken av att ha en IQ lägre än 70 stiger upp till 400 procent från 1.2 procent bland barn från normala föräldrar till 6.2 procent bland inavlade barn: ” Uppgifterna tyder på att risken för psykisk utvecklingsstörning vid parningar mellan normalföräldrar ökar från 0,012 med slumpmässiga parningar till 0,062 för föräldraskap mellan kusiner.” (Proceedings of the National Academy of Science, 1978Effect of inbreeding on IQ and mental retardation”) Studien ”A study of possible deleterious effects of consanguinity” sammanfattar att ”Förekomsten av malignitet, medfödda missbildningar, utvecklingstörning och fysiska handikapp var signifikant högre hos avkomma bland besläktade än hos ickebesläktade äktenskap”.

Mentala och fysiska sjukdomar och död
Risken för dödfödda dubbleras när föräldrarna är kusiner (Jyllands-Posten, 27/2 2009 ”More stillbirths among immigrants”). En studie analyserar risken för en perinatal död (barnet dör under sin födsel), spädbarnsdöd (barnet dör medans det är ett spädbarn) och autosomalt recessiv sjukdom (allvarlig och ofta dödlig genetisk sjukdom såsom cystisk fibros och spinal muskelatrofi):

Pernatal död hos pakistanska barn var 1,5 gånger högre än för norska barn, och spädbarnsdöd hos pakistanska barn var mer än dubbel än hos norska barn. Dödsfall som berodde på autosomalt recessiv sjukdom var 18 gånger vanligare hos pakistanska barn. Likaså, dödsfall beroende på flera missbildningar, vilket kan vara en del av oidentiferad autosomalt recessiv sjukdom, var 10 gånger mer vanlig.
(BMJ, 1994 ”Infant death and consanguineous marriage”)

Det finns också bevis som visar att inavlade människor har en högre risk att utveckla psykiska störningar: ”De kliniska observationer indikerade att depression är väldigt i vissa samhällen där blodsbandsäktenskap också är hög.” (Indiska Journal of Psychiatry. 2009 ”Relationship between consanguinity and depression in a south Indian population”).

En annan studie fokuserade på relationen mellan ingifte och schizofreni: ”Ju närmare blodsband desto mer sannolikt vare en schizofren sjukdom.” (American Psychiatric Press, 1982 ”The role of genetic factors in the ethiology of the schizophrenic”).
Den ökade risken för sinnessjukdom bland barn till äktenskap bland kusiner kan förklara varför invandrarpatienter betonas inom det psykiatriska systemet och är starkt överrepresenterad bland sinnessjuka brottslingar: ”I Sankt Hans Hospital, vilket har det största avdelningen för kliniskt sinnessjuka kriminella i Danmakr, har mer än 40 procent av patienterna invandrarbakgrund.” (Kristeligt Dagblad, 26/6 2007 ”Ethnic minorities overrepresented among the criminal insane”).

Implikationer för västerlandet och den muslimska världen
Konsekvenserna av giftermål mellan släktingar är obehagligt tydliga: Död, låg intelligens eller till och med psykisk utvecklingstörning, handikapp och sjukdomar som ofta leder till långsam och smärtsam död. Andra konsekvenser är: Begränsad sociala färdigheter och förståelse, begränsad förmåga att klara utbildning och arbetsprocedurer och smärtsamma behandlingsprocedurer. De negativa kognitiva konsekvenserna påverkar också exekutiva funktionerna. Försämringarna av koncentration och emotionell kontroll leder mestadels till asocialt beteende.

De ekonomiska kostnaderna och konsekvenserna för inavelsamhälle är så klart sekundärt till det mänskliga lidandet. Emellertid så har inavel bland muslimer allvarliga implikationer för både det västerländska samhället och den muslimska världen.
Utgifter relaterade till psykiskt och fysiskt handikappade muslimska invandrare dränerar budgeten för andra offentliga tjänster: ”När kusiner får barn tillsammans är sannolikheten dubbelt så stor att de får ett handikappat barn – det kostar stora kommunala medel. Handikappade invandrarbarn kostar danska kommuner miljoner. Bara i Köpenhamns län har antalet handikappade barn totalt ökat med 100% på 10år. Meredith Lefelt har kontaktat 330 familjer med handikappade barn i Köpenhamn. Hon uppskattar att en tredjedel av deras klienter har en utländsk kulturell bakgrund.” (BT, 10/11 2003 ”Immigrants inbreeding costing one million”)

Ovanpå kommer utgifterna för muslimska invandrare som, på grund av olika konsekvenser av att ha fötts av blodsrelaterade föräldrar, inte har möjlighet att leva upp till de utmaningar som de ställs inför på vår västerländska arbetsmarknad: Muslimska invandrare och deras efterkommande i Europa har en väldigt hög nivå av arbetslöshet.

Detsamma gäller för muslimer i USA, där Gallupinstitutet genomförde en studie innehållande 300.000 människor där slutsatsen blev att ”Majoriteten av muslimer i USA har lägre inkomst, är lägre utbildade och har sämre jobb än vad befolkningen i helhet har.” (Berlingske Tidende, d. 3. mars 2009: ”Muslims thrive in USA”)

De kognitiva konsekvenserna av muslimsk inavel kan förklara varför icke-västerländska invandrare är 300 procent mer sannolikt att underkännas i den danska arméns intelligenstest än danskar: ”19.3% av icke-västerländska invandrare klarar inte av att bli godkända på den danska arméns intelligenstest. I jämförelse, bara 4,7% de ansökande med dansk bakgrund underkänns.” (TV 2 Nyhederne, 13/6 2007”Immigrants flunk army test).

Det förklarar förmodligen – eller delvis – varför två tredjedelar av alla invandrarskolbarn med arabisk bakgrund är analfabeter efter 10 år i det danska skolsystemet: ”De som talar arabiska med sina föräldrar har en extrem tendens att sakna läsförmågor – 64 procent är analfabeter. … Det spelar ingen roll om det gäller läsförmågor, kunskap inom matematik eller vetenskap, mönstret är det samma: De tvåspråkiga (till störst del muslimer) invandrares färdigheter är i högsta grad dålig i jämförelse med deras danska klasskamrater.” (Rockwool Foundation Research Unit, May 2007: ”Ethnic students does not make Danish children worse”).

Den höga kostnaden för specialundervisning för långsamma elever konsumerar en tredjedel av den danska skolans budget. ”Invandrarbarn är tydligt överrepresenterade i Köpenhamns skolor för utvecklingsstörda barn och barn med fysiska handikapp. … 51 procent av barnen i de tre skolorna i Köpenhamn för barn med fysiska och psykiska handikapp har invandrarbakgrund och i en skola är summan 70 procent. … Dessa värden är betydligt högre än andelen av invandrarbarn i kommunen, vilket är 33 procent. De många handikappade barnen är ett tydligt bevis på att det finns många föräldrar som ingår ingifte bland invandrarfamiljer.” (Jydske Vestkysten, 4/4 2009 Tosprogede i overtal på handicapskoler).

Vår höga utbildningsnivå kan bli svårare för inavlade studenter att hänga med på och klar sina studier: ”Unga människor med minoritetsbakgrund har betydligt högre grad av avhopp på gymnasiet än ungdomar med dansk bakgrund. I handelsskolans utbildning är graden för avhopp inom invandrare 60 procent, dubbelt så hög bland ungdomar med en dansk bakgrund…”

Det finns en stor variation i utbildningsresultaten vid jämförelser med det nationella ursprunget. Till exempel, avhoppen för unga människor med libanesisk eller irakisk bakgrund är mycket större än bland människor med vietnamesisk bakgrund. ”(Center for Knowledge on Intergration in Randers, May 2005 ”Youth, education and integration”). ” Bland invandrarbarn som är födda och uppvuxna i Danmark saknar fler än en tredjedel utbildning. Bland infödda danskar är det färre än en femtedel som saknar en utbildning. (Statistics Denmark:”Invandrere i 2007”.)
De negativa konsekvenserna av inavel är också omfattande för den muslimska världen. Inavel kan därmed förklara varför bara nio muslimer någonsin har klarat att få det prestigefyllda nobelpriset (5 av dem vann ”Fredspriset” för fred som dock inte varade särskilt länge).
Den begränsade möjligheten att förstå, uppskatta och producera kunskap som en begränsad IQ innebär är förmodligen också skälet varför muslimska länder producerar 1/10 av världens genomsnitt när det gäller vetenskaplig forskning: ” År 2003 var världens genomsnitt för produktion av artiklar per miljoner invånare 137. Således i de 47 OIC-länderna där det fanns uppgifter har produktionen av artiklar inte ens uppnått 107 per miljoner invånare. Genomsnittet för OIC var bara 13. (Nature 444, p. 26-27, 1. November 2006 ”Islam and science: The data gap”).

Bristen på intresse för vetenskap och mänsklig utveckling i muslimska världen är också tydlig i FN:s Arab Human Development reports (AHDR). I AHDR dras slutsatsen att det översatts färre böcker till arabiska de senaste tusen åren än vad det översätts böcker i Spanien varje år:
”Den arabiska världen översätter ungefär 330 böcker årligen, en femtedel av antalet som Grekland översätter. Den kumulativa totalen av översatta böcker sedan ”Calip Maa’moun’s [sic]” tid (nittonhundratalet) är ungefär 100.000, nästan genomsnittet som Spanien översätter på ett år.” (Eugene Rogan ”Arab Books and human development”. Index of Censorship, vol. 33, issue 2 April 2004, p. 152-157). ”70 percent of the Turkish citizens never read books.”(APA, 23 Februari 2009 ).

Slutsats
Det finns inget tvivel om att den vidspridda traditionen av giftermål mellan kusiner har skadat genpoolen bland muslimer. Muslimers religiösa tro hindrar dem från giftermål med en icke-muslim och därmed förhindras dem ny genetiskt material till deras befolkning. Den genetiska skadan som orsakas av detta sedan deras profet tillät kusiner att gifta sig för 1.400 år sedan är med största sannolikhet massiv. De överväldigande direkta och indirekta mänskliga och samhälleliga konsekvenserna har förklarats ovan.

Medkänsla för hälsan för framtida generationer borde vara tillräckligt för att förbjuda ingifte mellan kusiner. De ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna räknas också. Ett sådant förbud skulle också minska den muslimska invandringen till väst eftersom många muslimska familjer skulle vilja fortsätta att praktisera ingifte för att kunna leva upp till sina kulturella och religiösa traditioner och behålla rikedom och makt inom familjen.
Ett lagstiftande förbud på giftermål mellan kusiner är logisk och visar på en tvingande medkänsla för både den muslimska världen, för EU och för våra västerländska nationella regeringar.

Andra artiklar av Nicolai Sennels:
• Interview to EuropeNews, marts 31st 2009
“Danish psychologist: “Integration of Muslims in Western societies is not possible”.
• Interview to The German Review of Books, December 2009: The one thing Muslim immigrants fear is being deported
• Interview to the Finnish Hommaforum, December 17th 2009: An interview with Nicolai Sennels
• Gates of Vienna, April 11th 2010: The Stigmatization Fallacy
• Article in New English Review, May 2010: Muslims and Westerners: The psychological differences
• Review on Gates of Vienna, May 8th 2010: Islam Means Never Having to say you’re sorry
• Interview in FrontPage Magazine, May 5th 2010: Among Criminal Muslims
• Conference on FrontPageMagazine, June 21st 2010: A psychiatric Conference on Truthful Girl
• Article on Europenews.dk, 5. februar 2010: Sexual abuse widespread among Muslims
• 180Grader, europenews.dk, GatesofVienna etc., July 28th 2010:Open letter to David Cameron regarding Turkey
Nicolai Sennels är psykolog och författare till “Among Criminal Muslims. A Psychologist’s Experiences from Copenhagen Municipality.”


Kilde: fra den svenske blog www.Politisktinkorrekt.se

Foto: Muslimsk Masse-børnebryllup