januar 31, 2009

Mohammad mest populære navn i Oslo i fjor

De mest populære navnene blant nyfødte i Oslo i fjor var Lucas, Jakob og Mohammad, med Mohammad på en klar første plass. 120 babyer fikk navn etter profeten. ”Det illustrerer en utvikling som vil ende med muslimsk flertall i hovedstaden innen få år,” mener Demokratenes leder, Vidar Kleppe, en utvikling han advarer imot.

Over 20% av Oslos befolkning består i dag av innvandrere fra ikke-vestlige land. I 1995 var det 11,5 %. Det store flertallet av disse innvandrerne har muslimsk bakgrunn. I statistikken er det kun regnet med utlendinger og barn av foreldre som kom til Norge fra utlandet. Tredje generasjons innvandrere er regnet som nordmenn. Det gjør at det muslimske befolkningsinnslaget sannsynligvis er enda høyere.I landet som helhet bor det nå 10% ikke-vestlige innvandrere. Størst er andelen i kommunene rundt Oslo. Drammen har 17% ikke-vestlige innvandrere, Lørenskog 14%, Skedsmo 13% og Askim 12%. I Bergen er det mange nok muslimer til at deres menighet er det største trossamfunnet utenom statskirken.


Alt tyder på at utviklingen mot et muslimsk flertall i landets hovedstad fortsetter med akselererende tempo.
Tallene er gjengitt i en artikkel i Oslo kommunenes avis Oslo Speilet og er hentet fra Oslo Kommunes plandatasbase, med grunnlag i tall fra Statistisk Sentralbyrå og stammer fra 1.januar 2008. I dag er tallene sannsynligvis minst 5% høyere.


Organisasjonen Human Rights Services har ved bruk av tallene til SSB kommet fram til at Oslo vil ha en overvekt innvandrere – mennesker som ikke er etniske norske – innen år 2029.
Det var 1.januar 2008 115 574 innvandrere fra ikke-vestlige land bosatt i Oslo. De utgjorde 20,6 % av befolkningen. Veksten i bosetting av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn har vært mye sterkere enn den generelle befolkningsveksten de siste årene.


I 1995 var det bare to bydeler i Oslo som hadde en innvandrerandel på mer enn 20% fra ikke-vestige land, Gamle Oslo (27,5%) og Søndre Nordstrand (22,4%) I dag er det åtte bydeler, pluss Sentrum, som har flere enn 20% ikke-vestlige innvandrere, Flest innvandrere bor det i Søndre Nordstrand (41,2%), Stovner (38,6), Alna (38,4%) og Grorud (35,8%). Regner man med også barn av andregenerasjon innvandrere, er det ikke usannsynlig at det allerede i dag er et muslimsk flertall i Søndre Nordstrand. Det viser seg nemlig at yngre aldersgrupper har et langt høyere innslag av muslimer enn eldre aldersgrupper. Tall fra 2006 viser at 28% i aldersgruppen under 20 år i Oslo hadde ikke-vestlig bakgrunn. Fra 1995 til 2008 var veksten i befolkningsandelen av ikke-vestlige innvandrere på 107,8 prosent. Sterkest vekst hadde bydelene Bjerke, Grorud, Stovner, Alna, Østensjø og Søndre Nordstrand. Alle på mer enn 120%.
Bare i 2007 vokste befolkningsandelen av ikke-vestlige innvandrere i Oslo med 7,3%. Det må imidlertid nevnes at rundt halvdelen av veksten i 2007 skyldtes arbeidsinnvandrer fra Øst-Europa.


"Oslo Speilet" konkluderer med seks årsaker til at den ikke-vestlige befolkningsgruppen vokser så kraftig:
1: Tilbøyeligheten til å få barn (fertiliteten) er høyere hos kvinner med ikke-vestlig bakgrunn enn hos kvinner som er etnisk norske eller har ikke-vestlig bakgrunn.

2: Alderssammensetningen: Blant de ikke-vestlige innvandrerne er det større andel av kvinner i fødselsdyktig alder enn i befolkningen med norsk bakgrunn.

3: Mottak av flyktninger og asylsøkere.

4: Familiegjenforeninger: Ikke vestlige innvandrere finner ofte ektefellene sine i sine opprinnelige hjemland.

5: Arbeidsinnvandring: De siste årene er det kommet mange arbeidsinnvandrere fra Øst-Europa.

6: Flytting av ikke-vestlige innvandrere fra andre kommuner i Norge til Oslo. Det er også verd å merke seg, at det i 2007 var nesten 4000 mennesker av ikke-vestlig bakgrunn i Oslo som fikk norsk statsborgerskap.


Lederen for Demokratene i Oslo, Haakon Haugen, bor selv i Groruddalen med en betydelig andel ikke-vestlige innvandrere. Han mener at Norge bør ta lærdom av hva som har skjedd i land som Sverige, Danmark og Nederland, og mener at det må taes et krafttak for å stanse innvandringen.