januar 15, 2009

EU-retten sætter sig over grundloven

NB: Artikel fra august 1995:

EU-domstolen i Luxemburg har tiltaget sig magt som lovgiver, idet den ikke holder sig tilbage for at afsige kendelser, der mangler et konkret EU-lovgrundlag. Og i henhold til EU-traktaten har dens kendelser umiddelbart retskraft i alle EU-lande, uden at sagen skal igennem de nationale parlamenter. EU-domstolen holder sig heller ikke tilbage, når den kommer ind på områder, der dækkes af medlemslandenes forfatninger. Vi må derfor konstatere, at EU-domstolen finder, at den har kompetence til at tilsidesætte den danske grundlov.

I praksis har vi set EU-anslag mod vor grundlov i sagen om forbud mod tobaksreklamer og kvoteordningen for TV-programmer, der kræver, at en vis procentdel skal have oprindelse i EU. Begge forslag berører ytringsfriheden. Kulturelle kvoteordninger er i øvrigt en opfindelse fra DDR, hvor man forbød underholdningsorkestre at spille mere end en vis mængde vestlig musik.
Men én ting er EU-ret. Noget andet kan være at få de nationale domstole til at følge EU-domstolens afgørelser. I Tyskland har forfatningsdomstolen sagt fra. Man vil ikke acceptere indgreb, som rammer forfatningen. I Danmark har vi derimod et problem, for vore domstole har ingen tradition for at sætte politikerne på plads - tværtimod.

I øvrigt må det konstateres, at den danske tilslutning til unionstraktaten ikke giver mulighed for at overføre forfatningsmæssige kompetence til EU-myndigheder. Grundloven er danskernes ukrænkelige ejendom og paragraf 20, som bruges ved overdragelse af suverænitet til EU, siger netop: “Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder”. Det præciseres altså, at suverænitetsafgivelse skal ske inden for grundlovens rammer - og ikke herudover.

Det har heller ikke på noget tidspunkt i 1953, da grundloven fik den nye paragraf 20, været på tale at åbne mulighed for afgivelse af forfatningsmæssige kompetence. Dette har det danske folk ikke diskuteret og stemt om.

Det er derfor magtpåliggende, at danske myndigheder også tilkendegiver, at Bruxelles ikke kan gribe ind i danske grundlovsmæssige forhold.


Ole Gerstrøm

http://www.frp.dk/
Citeret med fuld kildeangivelse:
Fra Fremskridtspartiets medlemsblad ”Fremskridt” nr. 06-07-08
August 1995
23. årgang