oktober 30, 2015

Hänger det ihop så här?

Peter Krabbe
Del  2 (fortsat fra i går)
https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/18/2030-agenda-och-maktens-man-kanske-hanger-det-ihop-sa-har-del-2/

2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2.

18 OKTOBER 2015
I föregående inlägg har vi bekantat oss med George Soros, världens rikaste man och centralfigur i världens ekonomi idag, en man med direktkanaler in i såväl Världsbanken som IMF (Internationella Valutafonden).   Den ungerske Soros är förvisso inte ensam i den ekonomiska världstoppen, där har vi också familjen Rockefeller, ursprungligen från Tyskland, familjen Rothschild som har sitt ursprung i Österrike- Tyskland och den lite udda konservative förmodligen blivande presidentkandidaten Donald Trump.

George Soros
Låt oss då titta på Soros plan för Europa med avseende på flyktingkrisen, som han själv är mycket behjälplig med att elda på:
Soros anser att EU måste acceptera minst en miljon migranter årligen under överskådlig framtid. Dessa bör fördelas ”rättvist” över Europa så att den ekonomiska bördan blir delad mellan staterna. Kostnaderna beräknar Soros uppgå till c:a 150.000 kronor per invandrare under de första två åren för att därefter minska. Han nämner dock inte att till det första årets 150 miljarder läggs varje år ytterligare 150 miljarder för varje nytt år – under överskådlig tid. Som tidsbegrepp kan vi möjligen använda Agendans 15 år, vi får då ett behov om 2.250 miljarder för perioden. Till detta kommer att kostnaden för att ta emot invandrare i Sverige är betydligt högre än i övriga Europa på grund av våra standardkrav och bidragsnivåer. Finansieringen föreslår Soros skall ske genom att nationerna eller EU ger ut statsobligationer, d.v.s. lånar upp kapitalet och därmed ökar sin utlandsskuld. Eftersom den upplåningen bara kan komma från familjerna ovan skall vi titta närmare på detta förhållande nedan, detta är själva motivet för Soros intresse i migrationen. Soros betonar att migranterna skall placeras där de själva vill bo för att man skall få en fredlig lösning. Eftersom detta är en utopi kan vi här se ett undergångsscenario för Europa. Vill exempelvis engelsmännen att London skall ha en muslimsk befolkning som uppgår till 95 % och med införd sharialag? Knappast. I Soros värld finns nämligen inga problem skapade av religiösa motsättningar – islam är väl som alla andra religioner? Eller?
Som andra punkt föreslår Soros att EU skall finansiera flyktinglägren i Libanon, Jordanien och Turkiet för att de 4 miljoner flyktingar som redan finns där skall få en dräglig tillvaro. Soros beräknar kostnaden för detta till 200 miljarder årligen, eller ytterligare 3.000 miljarder till notan ovan. Utöver detta behövs 100 miljarder årligen för att lösa situationen i EU:s randstater.
För det tredje vill Soros ha ett enda och gemensamt Invandrarverk för hela EU för att få en enhetlig asylpolitik och en harmonisering av bidragsnivåer och arbetsrätt. Vi kan alltså lägga ner vårt Invandrarverk och fokusera på att ta hand om dem som Bryssel skickar hit. Tanken är naturligtvis ett federalt Europa utan gränser som i förlängningen skall växa till den globala federationen.
Den fjärde punkten i Soros plan går ut på att skapa säkra invandringsvägar för migranterna till Europa. Med legaliserad invandring slipper man exempelvis olyckstillbuden på Medelhavet. En spindel i nätet skall då Turkiet vara, varifrån migranterna skall samlas upp och föras vidare. Denna diskussion pågår just nu genom att EU förhandlar med Turkiet om mellanläger på turkisk mark som skall finansieras av EU. Som motprestation vill Turkiet ha en snabb anslutning till EU. Om Turkiet får status av EU-land finns ju dessa migranter redan i Europa och kan fördelas över medlemsländerna enligt den uppgjorda planen. För Sverige återstår bara att låna upp pengarna, låta Soros sätta räntan och sätta igång med utbyggnaden av samhällsservice och bostadsbyggande, vilket i sin tur kräver ännu mer upplåning. Enkelt? Vi bör då räkna med c:a 3 miljoner invandrade migranter till Sverige eller det som var Sverige under Agenda-perioden, varav 80 % kommer att vara muslimer.
Soros femte punkt är helt enkelt att applicera detta förträffliga omhändertagande av migranter på resten av världen, regelverket skall bli globalt och gälla universellt.

Den sjätte och sista punkten i programmet innebär att civilsamhället med organisationer som Rädda Barnen, Röda Korset m.fl. skall engageras med frivilliginsatser och insamlingar för att minska kostnaderna och garantera att den ideologiska fanan hålls högt i processen. Detta har redan genomförts i Sverige genom den Nationella kommitté som skall bildas efter 2030 Agenda, en kommitté som baseras på CONCORD-gruppen i Sverige kombinerat med globala företagsintressen som kan se migrationen som ett nytt sätt att tjäna pengar, exempelvis IKEA, H&M, Hamburgerkedjor m.fl. Privata byggbolag lär också ha intresse av att ansluta sig liksom våra globala arkitektkontor.
Detta budskap manglas nu ut genom Soros-kontrollerade Project Syndicate, en mediaorganisation som förmedlar färdiggranskade nyheter till hela världen. Organisationen täcker genom The World’s Opinion Page 468 nyhetsmedia i 153 länder, i Sverige Bonnierkoncernen med Dagens Nyheter och Sydsvenskan. Om Soros får bestämma har vi snart det globala världsstyret genomfört, om inte genom sittande regeringar så genom styrningen av världsekonomin och mediakanalerna. Soros inbrytning i Ryssland misslyckades genom Putins uppdykande på scenen och Kina lär vänta på sig, men riktningen är redan utstakad.

Låt oss avsluta med en historisk återblick. Det är ingen tvekan om att Soros ambitioner har sin förebild i renässansens Europa, där familjen Medici blev en avgörande maktfaktor under flera hundra år. Från att ha varit en textilhandlarfamilj i Florens byggde man snabbt upp en enorm förmögenhet genom sin bankverksamhet. Under 1400- och 1500-talen var det inte mycket i Europa som kunde ske utan familjen Medicis finansiering. Genom att låna ut pengar till nationerna för krigföring stärkte man sin egen maktposition och fick direktinflytande i ett stort antal europeiska stater. Man ingick allianser med kungahusen och tillskansade sig den viktiga påvestolen. Samtidigt blev man i kraft av sin växande förmögenhet stora filantroper och möjliggjorde en kulturell utveckling utan motstycke genom att sponsra storheter som Leonardo da Vinci, Botticelli och Michelangelo.
Under 1800-talet var det familjen Rothschilds tur. Från en relativ fattigdom i Tyskland under början av 1800-talet byggde man under seklets gång upp en bankirverksamhet som i omfattning trotsade allt världen tidigare hade sett. Rothschilds förmögenhet var relativt sett större än Världsbankens idag. För att åstadkomma detta använde man samma recept som Medicis, att låna ut pengar till nationalstater istället för till privatpersoner. Genom statsobligationer som man köpte upp kunde man skapa ett nätverk som gav insyn in i de innersta regeringskretsarna. Genom att finansiera nationernas krigsinsatser kunde man tack vare sin insyn välja rätt sida och få snabb värdeökning. Vinsterna kom samhället till godo genom investeringar i den växande industrialiseringen av samhället, främst genom utbyggnaden av ett järnvägsnät i Europa. Även Rothschilds var stora filantroper och köpte enorma konstsamlingar som berikar allas vår tillvaro idag.

Soros har alltså tydliga förebilder i historien. Det är inte svårt att förstå att den enorma skuldsättning av Europa som migrationen enligt Soros eget scenario skulle medföra passar bra i hans ambition att återigen vara ”behjälplig” med utlåning till berörda stater genom obligationer eller fonder. Ju fler stater som krisar desto bättre för den som sitter på kapitalet. Ju större migration desto större behov av varor och utbyggd samhällsstruktur och därmed en ökad företagsamhet. Med hjälp av ett gigantiskt kapital kan man försäkra sig om total kontroll över samhället.

Det Soros inte vill tänka sig är att mångkulturen kanske inte fungerar. Vi får inte ett bättre samhälle bara för att dess invånare får en högre levnadsstandard om konflikter relaterade till olika trosuppfattningar bryter sönder våra både fysiska och mentala strukturer och låter oss alla hamna i samma spiral av sammanbrott som vi nu ser i Mellanöstern. Hur kommer vi själva att reagera när vår komfortabla existens hotas av skattehöjningar till följd av Soros förordade skuldsättning? Vi skall inte glömma att Soros spekulationer mot den svenska kronan under 90-talet gav kortfristiga räntor på 500 %. Kan vi lita på en sådan makthavare?

Avslutningsvis kan man ställa sig frågan om de ekonomiska vinsterna för finansfamiljerna genom en migration som är initierad av kriget i Syrien motiverar att krigshärden hålls vid liv. Om fred skulle råda i Mellanöstern skulle vi inte heller ha någon migration. I det perspektivet kan vi undra varför inte Obama går in och krossar ISIS aktiviteter, istället utrustas motståndsgrupper som alla vet kommer att bli efterföljare till ett eventuellt utslaget ISIS. Vi behöver inte bli förvånade över att Putin nu gör slag i saken för att avgöra och avsluta kriget – till gälla protester från USA och EU!

Peter Krabbe i Skåne