oktober 20, 2015

Forhør

Fra sidste nummer af AKTION 1980. Titel på forsiden:  AKTION går ind ! Vi vil ikke være stikkere.

Registertilsynet
Gyldenløvesgade 19. 1600 Kbh.

Hr. redaktør Svend Åge Laursen
Græsmarken 17, Solrød Strand, 2680 Solrød.

Ved skrivelse af 7. februar 1980 bilagt numre af månedsbladet "AKTION" anmodede journalist Maria Cuculiza, Aktuelt, registertilsynet om at undersøge, hvorvidt der i forbindelse med udgivelsen af månedsbladet "AKTION" registreres og videregives oplysninger i strid med lov om private registre m.v. I skrivelse af 8. februar 1980 anmodede Registertilsynet herefter Dem som redaktør af månedsbladet "AKTION" om yderligere oplysninger til belysning af sagen.

I skrivelse af 14. februar 1980 til Registertilsynet har De oplyst, at De ikke fører og aldrig har ført registre. De har ikke kapacitet som de store aviser, der lynhurtigt på edb-skærm kan finde frem i et kæmpearkiv. De oplyser, at de arbejder meget spartansk. Artiklerne skrives fra gang til gang og kræver stort arbejde, hvorfor tidsskriftet kun udkommer månedligt i stedet for ugentligt. De oplyser endvidere, at artiklerne af samme grund er et lidt tilfældigt udpluk.

I supplerende skrivelse af 4. marts 1980 har De oplyst, at alt hvad der fremgår af Deres artikler har været offentliggjort i andre blade og aviser m.v. i forvejen. De anførte iøvrigt, at tidsskriftet indgår i den almindelige presse, at De ikke interesserer Dem for folks private, sexuelle, racemæssige osv. forhold, og at bladet ikke er et dyneløfterblad.

Registertilsynet har herefter overvejet sagen, men finder ikke, at man kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

I den anledning skal man anmode Dem om at oplyse følgende:

- I hvor stort et oplag produceres bladet "AKTION", hvorledes udsendes det til abonnenter,og hvor stort er løssalget?

- Har De medarbejdere, som hjælper Dem med produktionen af bladet?

- Hvor mange medlemmer har organisationen "Landeværn imod Børns Ensretning"? Såfremt der er fastsat vedtægter for
organisationen, skal Registertilsynet udbede sig tilsendt disse vedtægter. Har organisationen en bestyrelse? Såfremt dette er
tilfældet, skal man udbede sig navnene på formanden samt de øvrige medlemmer.

- Hvorlænge har bladet "AKTION" været udgivet, hvor samt hvorlænge opbevares eventuelle restoplag af udgivne numre?

- Fra hvilke blade og aviser indhenter De oplysninger til brug for bladet "AKTION"? Hvorledes tilrettelægger De Deres
indsamlingsarbejde i detaljer fra det tidspunkt, hvor De læser en oplysning af interesse i et blad eller en avis, og indtil denne
oplysning bliver gengivet i bladet "AKTION"? Bearbejder De de indsamlede oplysninger? Indsamler de flere oplysninger, end der
optages i "AKTION" ?

- Indsamles oplysningerne ved hjælp af avisudklip og lignende? Hvorfor indsamler De netop disse oplysninger, og hvilken
personkreds søger De især oplysninger om?

- Opbevarer De de indsamlede oplysninger efter et vist system, f.ex. i alfabetisk orden eller efter politisk tilhørsforhold?

- Fører De lister eller kartotekskort over de personer, der har været omtalt i bladet "AKTION"?


Man skal anmode Dem om at besvare disse spørgsmål så udførligt og omhyggeligt som muligt. Registertilsynet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at tilsynet kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Dette fremgår af lov om private registre m.v. paragraf 22, stykke 2, og efter paragraf 27 er det strafbart at undlade at opfylde Registertilsynets krav.

Man skal udbede sig Deres svar senest den 1. november 1980.

P.R.V.
E.B.
(underskrevet) Kirsten Frikov.


SVAR

Det er med den største undren, at jeg nu igen har modtaget en henvendelse af 13. oktober 1980 fra Dem. Jeg tog det først lidt som uvenlig spøg fra en fortørnet journalist's side (Maria Cuculiza). Men desværre får jeg nu det ubehagelige indtryk, at nogen - som ikke måtte være indforstået med AKTION's og L.I.B.E.R.s formål - har fremsat løse påstande og formodninger om mit virke. som ikke har bund i virkeligheden. Hvordan kan man ellers blive ved at fable om "indsamlingsarbejde", "kartoteker", registrering, personkreds osv. Hvad er det for noget???? Jeg er klar over, at dette ikke er registertilsynets skyld, men hvad ligger der bag? Jeg vilde være glad for en eksakt oplysning herom, da jeg ikke kan være tjent med bagvaskelser?

Men jeg skal gerne endnu engang forsøge at besvare tingene så eksakt og fyldigt som muligt, men - hvis man forventer bekræftelse på usandfærdige, bag mi ryg foretagne beskyldninger eller insinuerende formodninger - så må jeg desværre skuffe Dem.

- Hvad angår Deres første spørgsmål, kan jeg dog ikke se, at oplagets størrelse kan have interesse i relation til loven om registertilsyn...? Det udsendes per post. Salget er ubetydeligt.

- Jeg er ikke klar over, hvad der skal forstås med ordet "medarbejdere"? Jeg regner alle fædrelandskærlige medborgere, der går ind for folkestyre. grundlov og menneskerettigheder for mine medarbejdere, og dem er der da heldigvis en del af. Kendte og ukendte sender læserbreve og artikler, klager deres nød eller kommer med oplysninger og kommentarer eller sender aktuelle vittigheder eller tegninger - hvilket jo altsammen fremgår af AKTION ! Jeg er selvfølgelig som gældende regel i bladverdenen ansvarlig for alle ikke navngivne artikler. Iøvrigt er der tradition for, at redaktører ikke skal opgive deres kilder. På den anden side er det indlysende, at alle påstande må kunne bevises - om ikke ved at anføre kilder, så dog på anden måde.

- Jamen, det er en folkebevægelse - d.v.s. uden vedtægter og bestyrelse. Alle kan naturligvis tilslutte sig formålet: at imødegå sjofle, pornografiske, blasfemiske og eensidige børne- og skolebøger. Og jeg ser med glæde, at mange forskellige kredse kæmper for de sammen etiske linjer.

- Siden juni 1977. Restoplag? - Det aner jeg da ikke. Jeg har givet numrene væk til folk, der har haft særlig interesse snart i dette, snart i hint nummer. Undertiden har jeg selv haft svært ved at opdrive et eller andet exemplar.

- Jeg "indhenter " ikke noget, men naturligvis falder jeg over forskelligt, - hvad som helst mundtligt eller skriftligt - alle massemedier overhovedet. Jeg har ikke noget indsamlingsarbejde og derfor heller ikke nogen tilrettelæggelse. Det har jeg hverken tid, kræfter eller økonomiske muligheder for. Først og fremmest benytter jeg bibliotekernes avisudklipssamlinger, deres kartoteker og mange håndbøger. Undertiden får jeg et tips fra folk, der har et avisudklip eller et notat eller husker noget.
"Flere oplysninger end optaget i AKTION? - Nej, hvad skulde jeg dog med dem.

- Se ovenfor.
Jeg skriver især om mennesker, som direkte eller indirekte fører det frie, liberale, demokratiske samfund hen i et socialistisk diktatur eller gør det til en rodebutik, hvor alle blander sig og modarbejder de folkevalgte repræsentanters anstrengelser for at få samfundet til at fungere. En sådan udvikling betragter jeg som en ulykkelig og betydelig fare for det frie samfund. Meningen med AKTION er at vække medborgere til mere sammenhold ved at påpege de rædselsfulde tilstande, som socialismen kan føre til. Se om AKTION's formål, bladets side 2.

- Se ovenfor.

- Nej, det har jeg ikke.

Man må af Deres forespørgsel få det indtryk, at nogen ikke tåler at blive kritiseret
Jeg håber hermed at have besvaret Deres spørgsmål fyldestgørende.

Med venlig hilsen Sv. Å. Laursen.

- - - læs videre her nedenunder