februar 21, 2011

Læste du, hvordan sprogtolkning førte til dom over Sabaditsch-Wolf ?

Se indlægget 17. February 2011 - Henrik Ræder Clausen

 http://www.sappho.dk/domt-for-at-kalde-muhammed-padofil.htm


:
Her en lægmands-kommentar angående dommen i Østrig:
  
”Pædofili skal forstås rigtigt” og ”rigtigt” betyder sådan som ”experter” udlægger det. Experterne er psykiatere og psykologer, og man bør i den sammenhæng huske, at den psykologiske videnskab ikke er nogen exakt sådan med præcise og begrænsede begreber.
Ifølge disse ”experter” bør der – som dommeren sagde – skelnes mellem pedofili, der angiver trangen til sex med børn og pederasti som er selve handlingen: at dyrke sex med børn.

Disse ”experter” mener, at en mand ”ikke nødvendigvis er særligt tiltrukket af børn (og dermed pedofil), fordi han dyrker sex med et barn”. Og derfor kan Muhammed ikke betegnes pedofil, selvom han dyrkede sex med den niårige Aisha. Man kan ikke vide om han havde trangen eller bare handlede.

”For folk flest betegner pedofil en person, der aktivt krænker børn sexuelt.” Betegnelsen pederasti er ukendt for almenheden og hører dermed ikke hjemme i en retssag, der ikke gælder en psykiatrisk doktordisputats eller lignende.

Den af ”experter” og dommeren - påberåbte skelnen mellem pedofili som værende alene trangen til sex med børn, og pederasti som selve sexhandlingen fører til konklusionen, at pedofili er fuldt ud lovligt, eftersom en usynlig tilbageholdt og undertrykt trang jo ikke kan udgøre en lovovertrædelse, da den jo netop er usynlig. Kun når pedofilien går over i handling (pederasti) bliver den synlig og dermed kriminel.

Når dommeren pointerede experternes skelnen mellem pedofili og pederasti og bemærkede ”at det kan være strafbart at bruge et begreb forkert, uanset at det bruges i tråd med almindelig forståelse af ordet”, får man det indtryk, at den anklagede skulde rammes – ligegyldigt hvordan. For hvem afgør til syvende og sidst, om begrebet er forkert?

Med EU´s Lissabon-traktat åbnede man for lovliggørelse af pedofili, og med den

af ”experter” her givne tolkning, er pedofili altså allerede fuldt ud lovlig, da det kun er trangen, det gælder.


Analogt: det er forbudt at indtage visse narkotika, men det er ikke forbudt at føle trangen.

Man skal passe på med disse pseudovidenskaber og ikke tillægge dem alt for megen vægt. De har allerede rigeligt bidraget til nedbrydning og ødelæggelse af de vestlige samfund, jævnfør psykologiens politiske tiltag i 7o´erne og videre.(Retssagen i Østrig minder om nedenstående politiske retssag i Danmark, hvor man fik nytolket et gammelt ord:

I 2003 tabte Pia Kjærsgaard i Højesteret en injuriesag mod Karen Sunds, efter at have vundet i både byret og landsret. Karen Sunds havde i 1999 i forbindelse med diskussion om nej-kampagnen mod euroen udtalt at:
Jeg vil meget nødig identificeres med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter.
I dommens præmisser udtalte Højesteret[8] at
(Karen Sunds)' anvendelse af udtrykket »racistiske synspunkter« kunne ikke under de foreliggende omstændigheder anses for utilbørlig, og (Karen Sunds) havde derfor ikke overtrådt straffelovens § 267, stk. 1
Højesteret anvendte dermed Dansk Sprognævns definition af racisme, der dækker tre betydninger i nutidig sprogbrug:
§         som relateret til nazismens racelære og dens følger for jøderne,
§         som sigtende til en races overlegenhed over andre, især med henblik på forholdet mellem sorte og hvide, og
§         som sigtende til forskelsbehandling og undertrykkelse af eller blot afstandtagen fra grupper af mennesker, som godt kan være af samme race som en selv.
Især den sidste definition er et omstridt nybrud i definitionen af racisme.)