december 05, 2010

Spørgsmål til rigsadvokaten angående § 266 B (28.7.2010).

Spørgsmål til rigsadvokaten

ved Søren Farup. Et klip fra Trykkefrihedsselskabets tidsskrift Sappho

Rigsadvokaten har rejst tiltale mod Jesper Langballe for overtrædelse af §266b. Vil han også rejse tiltale, hvis man ytrer noget forhånende, der er beviseligt korrekt, spørger Søren Farup.
Tidligere på sommeren begrundede rigsadvokat Jørgen Steen Sørenseni et indlæg i Berlingske Tidende, hvorfor han havde valgt at lægge sag an mod Jesper Langballe med henvisning til § 266b i straffeloven , den såkaldte racismeparagraf. Han slår i indlæggets indledning fast, at Langballe i Berlingske Tidende den 23.jan 2010 bl.a. har udtrykt, at muslimske fædre "nøjes med at slå døtrene ihjel og i øvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt".
Senere i artiklen gentager rigsadvokaten denne passus fra Langballes udsagn og understreger så, at sådanne udtalelser "efter gældende ret har en så generaliserende grovhed og nedværdigende karakter, at de må anses for strafbare". Men hvad Jesper Langballe i virkeligheden skrev var jo: "Selvfølgelig skulle Lars Hedegaard ikke have sagt, at der er muslimske fædre, der voldtager deres døtre, når sandheden i stedet synes at være, at de nøjes med at slå døtrene ihjel (de såkaldte æresdrab) - og iøvrigt vender det blinde øje til onklers voldtægt". Hvorfor fordrejer og forfalsker rigsadvokaten Langballes udsagn? Jeg kan ikke komme til andet resultat, end at Jørgen Steen Sørensen må lide af en dobbelt blindhed. For det første en semantisk blindhed. En blindhed der er påfaldende hos et menneske, der om nogen skulle være trænet i netop denne disciplin. For det andet en villet blindhed i tolkningen, som rigsadvokaten langtfra er ene om i den toneangivende offentlighed. Langballes anliggende er jo aldeles indlysende, såvel semantisk som meningsmæssigt. Ethvert tænkende menneske ved, hvad han taler om, og alene parantesen "de såkaldte æresdrab", lader ingen tvivl tilbage om, hvilken muslimsk gruppe han hentyder til. Igen - hvad skyldes denne villede blindhed hos landets notabiliteter - heriblandt ikke mindst rigsadvokaten?

Sagen skal rejses

At rigsadvokaten i sin blindhed har rejst en sag som efter § 266b skal rejses, er åbenbart et rent slumpetræf. Hertil behøves tilsyneladende hverken fordrejninger eller udeladelser af Langballes tekst,for § 266b lyder i sin helhed: "Den der offentlig eller med fortsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år." Så selvfølgelig skal sagen mod Jesper Langballe rejses, med mindre der af lovens forarbejder eller bemærkninger fremgår noget andet. At Langballe taler forhånende og nedværdigende om en gruppe mennesker med henvisning til deres etniske/kulturelle/religiøse baggrund kan der næppe herske tvivl om.

Lovlig forhånelse af katolske præster?

Kan rigsadvokaten oplyse mig om, hvorvidt det af forarbejder eller bemærkninger fremgår, om lovens tekst skal gælde for pålydende, uagtet den gruppe der rammes, angiveligt fortjener en sådan omtale. Jeg vil prøve at illustrere spørgsmålet med et aktuelt eksempel, som jeg fuldt ud kan stå inde for. Jeg vil udtale følgende offentligt, og for at det kan komme en bredere kreds for øre:  "Selvfølgelig skulle min ven ikke have sagt, at der er katolske præster, der er for nærgående overfor de kordrenge de har fået overladt i deres varetægt, når sandheden synes at være, at de nøjes med at forgribe sig på dem (de såkaldte pædofilisager) - og at iøvrigt biskopper og kardinaler vender det blinde øje til." Jeg går ud fra, at rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen vil give mig ret i, at det er sådan det forholder sig, men efter § 266b må jeg med nødvendighed afvente en sag for mine udtalelser og imødese min straf - hvis altså ikke lovens forarbejder eller bemærkninger siger andet. Kunne rigsadvokaten ikke ikke kaste lys over dette? Jeg spørger af oprigtig interesse, for hvis ikke sådanne udtalelser er ganske lovlige, vil jeg virkelig lægge mig i selen for §266bs afskaffelse -  også selvom det skal ske fra en fængselscelle.