august 15, 2014

Povert resultat (1979)

Børneårets røde folk fik ikke den vind i sejlene, de havde håbet på. Skønt borgerfløjen ellers sov sødeligt, var nogle kommuner og private alligevel så vågne, at en del anslag mod nordiske hævdvundne frihedsrettigheder blev forpurret. Det ønskede børneårets røde ledelse at lappe på ved at indkalde til en konference i Esbjerg den 24,-25. november 1979 for at ”videreføre” visse børneårsinitiativer – mere eller mindre betalt af skatteborgernes penge.

Officielt hed det sig, at børneårssekretariatet ved Jørn Boye Nielsen havde indbudt alle lokalkomitèer, lokalgrupper og lokale udvalg fra Børneåret til dette møde. Sandheden turde være en ganske anden!

Endvidere havde man inviteret alle politiske partiet. Hvorfor kom de ikke? Interesserede de sig ikke for børn eller havde de fået nok i ”Børneåret”? Kun eet parti kom til mødet, nemlig SF. Socialdemokratiet mente tilsyneladende, at de var vel repræsenterede gennem statslige og statsstøttede organisationer og den lokale borgmester i Esbjerg, som bød konferencedeltagerne velkommen. En person fra et borgerligt parti i Esbjerg blev nægtet adgang, da hun improviseret dukkede op......

Endelig havde børneårssekretariatet indbudt ”nogle af de mest aktive personer og organisationer i børneårssammenhæng”. Adspurgt om kriterierne herfor måtte Jørn Boye Nielsen indrømme, at han blandt de til børneårets nationalkomitè tilmeldte 137 organisationer havde foretaget en bevidst omhyggelig udvælgelse af ca. tyve grupper. De af ham bortcensurerede organisationer var efter hans skøn 1) ikke aktive, 2) ikke landsdækkende 3) havde ikke foretaget sig noget betydningsfuldt af interesse for en sådan konference.

En iøjenfaldende nedvurdering af kendte og værdsatte organisationer og foreninger, som havde det til fælles, at de dyrkede medmenneskelighed i børneverdenen i hjemland og/eller udland. Gået nærmere på klingen måtte Boye Nielsen indrømme, at man med denne udvælgelse sigtede mod et ganske bestemt mål, man havde sat sig. Havde man inviteret alle interesserede partier, vilde konferencen falde anderledes ud, end man ønskede. Man vilde støtte visse ting: nemlig de politiske børneteatre samt børneavisen ”Een for alle” - med andre ord visse røde propagandamuligheder skulde ”videreføres”....

Derfor havde man inviteret organisationen BRIS og BRIS-manden Søren Vinterberg fra Børnekulturen (!) under Kulturministeriet plus BRIS-manden Frode Muldkjær fra BRIS-støtteforetagendet ”Børns Vilkår” plus de røde børneteatre og den røde radio og den røde børnekommission plus Åse Bredsdorff som repræsentant for rød børnelitteratur samt Danida og Mellemfolkeligt Samvirke og flere andre let rødlige foretagender samt enkelte organisationer, der fra rød side kunde betegnes som ”ufarlige”.


Kilde: Familieværnets Telefonavis 1979 trykt i AKTION 12.79.