september 29, 2009

Norsk berettiget harme

Norges Lover blir ignorert.

"Det er straffbart å jobbe for å få Norge inn i EU", leser jeg. Her menes selvfølgelig § 83 i Straffeloven der det heter at med fengsel fra 8 år til 21 år straffes den som bevirker eller medvirker til at Norge eller deler av Riket kommer under fremmed Herredømme eller innlemmes i annen stat."

Denne paragrafen bør ikke bare gjelde de som arbeider for å innlemme Norge i EU, men også i forhold til fremmedinnvandringen! Grunnlovens § 1 må sees i sammenheng med Straffelovens § 83 også når det gjelder avhendingen av Norge, nordmenns fedreland og nasjonale hjem! Udenrigsminister Jonas Gahr Støre snakker om det store "vi" som han ser for seg som fremtidens multietniske Norge. Der vil nok nordmenn være en glemt minoritet. Jeg takker Nei! til Støres "store vi"!!

Så hvorfor skjer ingen ting når Loven brytes, blir det spurt? De som skulle se etter at landet styres etter Grunnlovens ånd og bokstav synes å gi blanke i lover som de er enige om at de skal gi blaffen i. Dermed er der ingen som når frem med klager, for der finnes ingen reell klageinstans. Politiske miljøer, og andre maktmiljøer i samfunnet, koker så godt sammen at ingen når frem med protester. Og om noen skulle nå frem til en eller annen instans med sine klager på sabotering av viktige lovparagrafer, så koker det hele bort i kålen. Dette fordi makteliten er enig om at slik skal det være. Det er vel dette som kalles "et demokrati som det norske". Det vil igjen si et demokrati som ikke fungerer.

Ta f.eks. masseinnvandringen. Dette er den største omveltning av det norske samfunn som noen gang har funnet sted i vårt land!
En fremmedgjøring av vår nasjon som aldri vil kunne la seg reparere. Og på sikt en fullstendig avhending av Norge til fremmede folkegrupper og raser. Denne utviklingen har allerede kommet så langt at den vanskelig lar seg stoppe. Vårt norske samfunn skal hele tiden innrettes slik at det faller i smak hos titusener og hundretusener fra alle verdens folkegrupper med sine religioner og kulturer. Vårt eget vil derfor etterhvert falle som visne løv om høsten. Og det fremmede vil erstatte det som var vårt!

Men hvem spurte oss nordmenn om vårt syn på denne fremmedgjøringen og avhendingen av vårt eget hjemland?Ingen innen statsstyrelsen eller andre maktorganer! Noen få nasjonalsinnede idealister har etter beste evne prøvd med protester mot det som skjer, men uten å bli tatt hensyn til. Dette har myndighetene kunne slippe unna med ved at folket er hjernevasket med løgnpropaganda, trusler og sjikane. Dermed kan politikere og andre maktorganer drive sin ødeleggende politikk i trygg forvissing om at folket i verste fall knytter nevene i lomma, og lar det være med det. Stemmene vil de få ved valgene, slik de alltid har gjort. De som er stabeiser nok til ikke å opptre som kuede kveg, og som våger å ytre seg offentlig, har myndighetene laget særordninger for. Maktelitens eget avkom blir etablert som voldsmiljøer som med rå vold og terror hindrer folkets Grunnlovsfestede rett til ytringfrihet. Dette skjer uten at makteliten trenger å stoppe slike brudd på våre rettigheter. De hevder at også voldspøblene må få gjøre seg nytte av ytringsfriheten. Men disse voldsgjengene trenger ikke å spørre om tillatelser, de gjør som de vil - når de vil. Selvtekt får ingen konsekvenser for dem. Mange av dem er jo overklassens avkom med dertil tilhørende rettigheter. Slik er "et demokrati som det norske".

Og stadig ser vi at politiet heller ikke gjør det de skal gjøre for at borgernes rettigheter blir ivaretatt. Så det er all grunn til å tro at politiet og de politiske myndigheter, og andre makt- og kjendismiljøer, rotter seg sammen i felles front mot folket - nasjonen. Og Loven er død når den ikke håndheves!Samme tilstander finnes over hele den vestlige verden, der elitene har lurt folket til å stemme på seg. Egentlig er de Vestens gamle folkegruppers - nasjoners - bøddler. I all sin enfoldighet og naivitet blir den vanlige kvinne og mann villedet til å kalle sine bøddler for "landsmoder" og "landsfader". Det rette burde være fandens oldemor og ditto oldefar!

Norvald Aasen. 6983 Kvammen