januar 02, 2007

Åbent brev til de ti präster og deres provst.

Til Provst hr. P.H.Bartholin
Hillerød Provsti
<phb@km.dk>

Eftersom De som provst har tilsyn med provstiets præster og skal vejlede
og rådgive dem videresender jeg nedenstående åbne brev til Dem og til de
enkelte præster, selvom de muligvis har modtaget det. Det ligger også på
hjemmesiden http://spydet.blogspot.com/

Med venlig hilsen G.JohnsenKære pastor ................
Per Bohlbro, <ten@km.dk> (=Thyge Enevoldsen)
Jørgen Christensen, Hillerødholmsalle 5, 3400 Hillerød, <jfc@km.dk>
Annemarie Lund, Uggeløse Bygade 79, 3540 Lynge, <alu@km.dk>
Hanne Lundsgaard, Villing Spærvej 4 G. Hornby, 100Hornbæk,<halu@km.dk>
Ole Cæsar Jensen, Kannikegade 2, 3400 Hillerød, <ocj@km.dk>
Ib Lauritsen, Wedells Vænge 11, 3400 Hillerød, <ibl@km.dk>
Anne Boye Bertelsen, Ved Store Dyrehave 6 st., 3400 Hillerød, <abbe@km.dk>
Torben Ebbesen, <te@km.dk>
Thyge Enevoldsen, Tolvkarlevej 16, 3400 Hillerød, <ten@km.dk>
Michael Thomsen, Harløsevej 11, 3320 Skævinge, e-mail ????

Jeg ser i medierne, at De har engageret Dem politisk på vegne af 500
irakiske asylansøgere.
Næstekærligheden er jo det næststørste bud i kristendommen - efter
det med at elske Gud af hele hjertet.
Selv er jeg kristent medlem af Folkekirken. For saa vidt irakerne ikke
er medkristne ville jeg være Dem taknemlig for vejledning med henblik
paa evt. støtte til Deres aktion.

Derfor flg spørgsmaal:
1.Jeg støder jævnligt på udtalelser fra præster om, at der kun er én
Gud, men at menneskers veje til ham er forskellige. 2. Vatikankoncil
og paven har gang på gang sagt det - ja paven har i år for 20. gang
afholdt Interfaith-bønnemøder med muslimer, indianere osv., hvor de
i 2 dage sammen efter hvert sit ritual beder til den fælles gud.
Også protestantiske præster kommer jævnligt med lignende udsagn.
Hvordan stemmer dette overens med Kristi udsagn om, at ingen kommer
til faderen uden gennem ham (Johs. Ev. 14:6)?

2. Hvordan kan den sønneløse Allah logisk være den samme som vor
Gud, der jo har en søn, Jesus Kristus ? Koranen ikke alene fornægter
helt entydigt Kristus som Guds søn (sure 4:171; 5:72; 8:4), men gør
opmærksom paa, at at en enhed mellem vantro og muslimer kun kan ske
paa islams betingelser (f.eks. koransure 9:7-12).

3. Hvordan kan Allahs krav om drab paa alle vantro, indtil de
underkaster sig, betaler den muslimske skat og beder bønnen
til Allah (f.eks. sura 9:5), forenes med Kristi krav om at elske
næsten?

4. Allah kan jo saaledes ikke være Kristi Far. Hvordan kan De se
væk fra det 1. af de 10 Bud: ”Du maa ikke have andre guder end mig”?
Har De da afskaffet de 10 Bud - ligesom Jan Lindhardt i
Flensborg Avis 17.02.2005? Hvis De har, har De jo brudt med Kristus,
som sagde, at ikke den mindste tøddel af loven og profeterne skulle
forgaa (Matt. 5:17-20).

5. Hvordan kan tempelrenseren Kristi advarsel mod falske profeter
(Matt. 7:15-23) forstaas som andet end en advarsel mod ideologier,
herunder islam, idet Allah jo paalægger muslimer at dræbe alle, som
siger at han har en søn (f.eks. sura 9:5)? Og hvordan udlægger De 2.
Johs. Brev:7-11, der forbzder os at give huslz eller velkomst til
folk, der afviger fra Kristi løre - hvad muslimerne jo saa afgjort

gør.
6. Hvordan kan sura 9:5 forstaas som næstekærlighed, idet vor næste
vel maa være vore omkringboende brødre og søstre i Kristus snarere
end Kristi fjerntboende fjender?

7. Hvorfor bestræber De Dem ikke paa at faa de irakiske flygtninge
anbragt i et andet muslimsk land?
Muslimerne har jo allerede erobret mere end halvdelen af det
oprindelige kristne territorium - og med djævelske metoder. Og vil -
som vi har
set -ikke assimileres med os. Tænk paa de oprindeligt kristne
muslimske stødtropper, janitsharerne, der som børn blev frataget
deres kristne forældre og hjernevasket til at blive datidens
fanatiske muslimske SS-soldater. Tænk paa vore medkristne koptere,
der lever som undermennesker - dhimmier - i Ægypten. Er det den
tilværelse , De ønsker for mine børn og børnebørn?
8. Kristus sagde, at hans rige ikke var af denne verden. Luther gjorde
den protestantiske kirke til et plastisk instrument, der kunne tjene
Kristi argeste fjender, f.eks. Hitler - ved at gære daabsattesten til
historiens største afladsbrev, som sikrer en umistelig frelse - selv for
Hitler og Stalin!!. Augustinus og hans senere augustinermunk, Luther,
degraderede Kristi lære til ideologi.
Så vidt jeg kan se, er den omsiggribende islamisering af Danmark en
afvikling af kristendommen, fordi det pr. demografi omkring år 2040
vil betyde islamisk befolkningsflertal her i landet - også i
Folketinget.Og dermed indførelse af shariaen, dvs. kristendommens
endeligt. Hvordan kan De gennem politisk ideologisk aktion i den
luciferiske illuminati-religions, den Nye
Verdensordens/globalismens, tjeneste baade fremme islams udbredning
og kalde Dem kristne?

Jeg takker paa forhaand for Deres svar

Venlig hilsen og godt nytaar

Anders Bruun-laursen
Nr. Dalby, Borup