januar 23, 2007

Åbent Brev til Justitsministeren

Åbent brev

til justitsministeren.Jeg er dybt bekymret over den afvikling af vore grundlovssikrede
demokratiske rettigheder, som finder sted i Deres embedsperiode.


Mit Spørgsmål er : Hvad vil De gøre for at genoprette gyldigheden af
Danmarks Riges Grundlov?


:
1. Jeg ser gennem Danmarks deltagelse i EU og Euromediterranien
projektet (EMP) Grundlovens § 77 om ytringsfrihed ugyldiggjort.


A: Trods 11 års eksistens og vor statsministers deltagelse i EMPs
10-års jubilæum har hverken regering eller medier blot så meget som
nævnet det projekt for befolkningen. Og det på trods af, at
statsministeriet i korrespondancer har oplyst mig om, at EMP fra år
2010 betyder integration af 9 muslimske lande + Israel i EUs økonomi
og indre marked. Hvortil kommer skabelsen af et fælleskulturelt
område uden "dem" og "os". Statsministeriet bekræfter, at EU på
Napolimødet 02.-03.12.2003 har lovet disse partnerlande EUs 4
fundamentale rettigheder - herunder fri bevægelighed for islams
folkemasser ind i EU.


Endvidere har EU oprettet Anna Lindh Foundation, der sammen med
det af den danske regering oprettede Dansk Center for Kultur og
Udvikling (CKU) skal afvikle vor kultur og religion, som det
udenrigsministerielle CKU kalder "stereotypier og fordomme". I
stedet bestræber regeringen sig gennem CKU på at fremme islam gennem
omlægning af journalistik, styring af kunsten og revision af
børnenes undervisningsmateriale i islamvenlig retning[1]. Og gennem
store ungdomsfestivaler som "Images of the Middle East" i 2006. Ja,
CKU har sågar 27.05.2005 indgået en samarbejdsaftale med ISESCO [2],
hvis mål er at hindre muslimsk integration i ikke-muslimske lande
- samt at udbrede islamisk tankegang og levevis til hele verden! [3]


Gennem disse fortielser og fortiede anslag mod vor 1000-årig kultur
og religion nægtes vi på udemokratisk vis en debat om vor fremtidige
identitet.
Så vidt er det kommet, at læserbreve om emnet Euromediterranien ties
ihjel. Fremsendt baggrundsmateriale til medierne ligeså.


B: Og dette har desværre en forklaring: Selvcensur. Denne har længe
undertrykt medierne - vel efter diktat fra Europarådet fra år 2000
[4] samt forudgående eurabiske hemmeligholdte aftaler fra 1970´ erne
og 80 érne (Bat Ye`or - Eurabia). At vore parlamentarikere i
Europarådet kan acceptere et sådant dekret og fortsætte med at tale
om demokrati i Europa er utroligt hyklerisk.


D. 22.-23.2006 blev situationen endnu mere grotesk. EU-kommissionens
kommissær for udenrigsanliggender og naboskabspolitik,Benita Ferrero
Waldner, holdt en tale [5] for over 100 ledende mediefolk fra alle
35 euromediterranske land på "Seminar on Racism, Xenophobia and the
Media", som var arrangeret af EUs østrigske EU-formandskab,
EU-kommissionen og Racismeovervågningscentret i Wien, der jo ledes
af gammelkommunisten Beate Winkler . Heri pålagde Ferrero Waldner i
forskrækkelse over reaktionerne på Muhammed-tegningerne medierne
selvcensur. Og hun krævede, at mediefolkene håndhævede denne
selvcensur i egne rækker, hvis man ville undgå lovindgreb mod
ytringsfriheden. Hun tilføjede truende: "Ganske vist er
ytringsfriheden en del af vor tradition. Men den kan kun bevares ,
hvis enkeltpersoner omgås den med ansvarlighed" (over for vor
nord-syddialogen)! Man henvendte sig til alle 35 landes
medieorganisationer med krav om gennemførelse af lovbeskyttelse af
regulationsmekanismer mod ytringsfriheden, om
medieovervågningsinstitutioner -sågar mod internettet. Endvidere en
lang række af metoder til undertrykkelse af ytringsfriheden - og
fremstilling af islam som vor dagligdag [6].


2. Jeg ser Grundlovens § 79 ugyldiggjort gennem Deres forbud mod
foreningen SIADs demonstrationer i Gjellerup, Vollsmose og på
Nørrebro.


Derved tilkendegiver De jo, at Danmark reelt har afstået dele af
riget til en fremmed magt, som ikke anerkender den danske grundlov.
Deres henvisninger til nødret gælder kun dem, som anvender vold,
hvad SIAD absolut ikke gør. Det gør den fremmede besættelsesmagt
imidlertid atter og atter - sågar over for politi og brandvæsen.
[1]
http://www.dccd.dk/DCCD/cku.nsf/doc/olafg.hansens
speechjune2005rabat?OpenDocument.
[2] http://www.dccd.dk/dccd/cku.nsf/doc/isescoaftale?
OpenDocument.
[3] http://www.isesco.org.ma/English/presentation/
ISESCO/Charter.asp
(articles 4 og 5a).
[4]
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/2-european
_conference/1-doc
uments_adopted/02-general_conclusions.asp
[5]
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=SPEECH/06/321&format=HTML&
aged=0&language=EN&guiLanguage=en
[6]
http://eumc.europa.eu/eumc/material/pub/
general/euromed_conference_report_220506_en.pdf
(især ss. 20-25)


Venlig hilsen
Anders Bruun Laursen
tidl. overlæge
Toftevej 3
Nr. Dalby
4140 Borup