januar 13, 2007

Strømafbrydelse

derfor postes ikke på bloggen pt. Forhåbentlig kortvarigt.

Politianmeldelsen af imamerne...
I forbindelse med den såkaldte Muhammedkrise i 2006 politianmeldtes nogle af de involverede muslimer. Man havde næppe forventet sig noget resultat. Her følger selve anmeldelsen samt Statsadvokatens svar.

Vi har jo desværre ingen love, der tager rigtig sigte på 5.-kolonne-virksomhed.
den 20. februar 2006

POLITIANMELDELSE
Til Københavns Politi, Politigården

Islamisk Trossamfund repræsenteret af følgende islamister: imamerne Abu Laban, Abu Bashar og Kassan Ahmad samt islamprædikanten Ahmed Akkari har ikke bare opildnet Mellemøstens befolkninger, men gennem verdenspressen også muhammedanere i hele verden mod Danmark ved falske og løgnagtige handlinger:

De har spredt uanstændige tegninger af Muhammed blandt muslimer på en sådan måde, at disse har fået det indtryk, at tegningerne var identiske med de tegninger Jyllands-Posten offentliggjorde den 30. september 2005 som svar på den muslimske trussel og provokation mod vor grundlovssikrede ytringsfrihed, hvorved ingen tegner med navns nævnelse turde illustrere Bluitgens bog om Muhammed.

Ved denne opgejling af folkemasserne har ovennævnte imamer fremprovokeret
1) Forhånelse og ringeagt for den danske stat i store dele af verden.

2) Handelsboykott mod det dansk-svenske mejerifirma Arla og andre skandinaviske firmaer.

3) Trusler mod skandinaviske statsborgeres gods og liv.

4) Angreb på og besættelse af dansk statsområde - nemlig besættelse af den danske ambassade i
Indonesien, besættelse og afbrænding af den danske ambassade i Damaskus og afbrænding af det
danske generalkonsulat i Beirut.

5) Gennem ovennævnte provokationer punkt 1-4, har man med udenlandsk bistand,
magtanvendelser og trusler forsøgt at påtvinge Danmark en ændring af statsforfatningen ved
indskrænkning af grundlovens ytringsfrihed.


På denne baggrund indgiver jeg følgende politianmeldelse i henhold til straffelovens kapitel 12 12 § 99, der omhandler forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed, og § 100 om offentlige udtalelser, der tilskynder til fjendtligheder samt endvidere politianmeldelse i henhold til straffelovens kapitel 13 13, § 111, der omhandler forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder m.v.


§ 99:
Den, som foretager en handling, der sigter til at påføre den danske stat
eller nogen med den for krigstilfælde forbunden stat krig,
besættelse eller andre fjendtligheder såsom blokade eller anden
tvangsforanstaltning, eller som i øvrigt virker for, at den danske
stats bestemmelsesfrihed ved udenlandsk bistand krænkes, straffes
med fængsel indtil på livstid.


§ 100.
Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder
øjensynlig fare for fjendtlige forholdsregler mod den danske stat,
straffes med fængsel indtil 6 år.

Stk. 2.
Den, som ved offentlige udtalelser tilskynder til, eller som fremkalder
øjensynlig fare for fremmed magts indblanding i den danske stats
anliggender, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.


Straffeloven kap. 13 13. § 111.
Den, som foretager en handling, der sigter til ved udenlandsk bistand,
ved magtanvendelse eller trussel derom at forandre statsforfatningen
eller sætte den ud af kraft, straffes med fængsel indtil på livstid.


(Underskrevnes navn er fjernet her)


- - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Kopi af svar fra) Statsadvokaten.
Statsadvokaten for særlige internationale straffesager

Jens Kofods Gade 1, 1268 Kbh. K
Telefon 33 30 72 50
Fax 33 30 72 70
E-Mail. SICO@ANKL.DK
http://www.sice.ankl.dk/

Dato 09.01.2007
Journal Nr. SAIS-2006-6200-0001
Bedes anført ved svarskrivelser
Sagsbehandler: FO


(Til X)

Vedr. anmeldelse om strafbart forhold.

Ved brev af 20. februar 2006 til Poltidirektøren i København har De indgivet anmeldelse mod Abu Laban, Abu Bashr og Ahmed Akkari for strafbart forhold begået i forbindelse med de pågældendes deltagelse i delegationer af herboende muslimske imamerns besøg i Mellemøsten i anledning af den såkaldte Muhammed-krise.

Det meddeles, at jeg i dag i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2, har indstillet efterforskningen i sagen, idet der ikke er begrundet mistanke om, at et strafbart foorhold, der forfølges af det offentlige, er begået. Om begrundelsen for denne afgørelse henvises til vedlagte redegørelse for efterforskningens resultater.

Jeg kan oplyse, at der i alt er indkommet 110 anmeldelser svarende til Deres i anledning af de omtalte rejser og forskellige herboende muslimers udtalelser i øvrigt under krisen. Politiet har videresendt anmeldelserne til behandling i statsadvokaturen, der har til opgave at behandle sager om alvorlig kriminalitet begået i udlandet af personer med bopæl i Danmark. Af praktiske årsager har de anmeldelser, der vedrører udtalelser fremsat her i landet, ligeledes indgået i efterforskningen.

Om muligheden for at klage over afgørelsen for at få ændret den henvises til klagevejledningen. Der foreligger ikke oplysning om forhold, der viser, at De er klageberettiget.
Hvis de mener at være klageberettiget, kan eventuel klage sendes hertil eller til Rigsadvokaten, Frederiksholms Kanal 16, 1220 København K.

Fristen for indsendelse af klage er 4 uger efter, at De har fået meddelelse om afgørelsen. De bedes nærmere begrunde, hvorfor De mener Dem klageberettiget.

Med venlig hilsen

Birgitte Vestberg.


- - - - - - - - - - - - - -


Nedenstående er en afskrift af et stykke af statsadvokatens 4-sider lange juridiske redegørelse for de forskellige paragraffer i straffeloven, som der henvistes til i politianmeldelsen mod imamerne.”På denne baggrund har efterforskningen været koncentreret om at belyse, hvad de omtalte muslimske delegationer har forsøgt at opnå ved besøgene i mellemøstlige lande.

Der foreligger i sagen en oversættelse af den mappe med materiale om sagen på arabisk, som delegationerne medbragte på rejserne og angiveligt udleverede til samtalepartnere i Mellemøsten. Materialet i mappen, hvis oversættelse er offentliggjort i dagbladet Politiken, indeholder en redegørelse for sagen om Jyllands-Postens Muhammed-tegninger samt oplysning om forhold i Danmark generelt. Mappens indhold fremstår på en række punkter ukorrekt eller upræcist, men der er ikke i mappen indeholdt nogen form for opfordring til fjendtligheder mod den danske stat.

Der har været gennemført afhøringer af en række af de anmeldte personer.

Mohamad Al Khaled Samha (kaldet Abu Bashar), Zeki Kocer og Ahmed Mohamad Mostafa Harby, der deltog i den delegation, som besøgte Ægypten den 4.-11. december 2005 har i det væsentlige samstemmende forklaret, at baggrunden for rejsen var en tiltagende bekymring blandt fremtrædende danske muslimer for, at der skulle opstå voldelige konflikter i Danmark i kølvandet på Jyllands-Postens offentliggørelse af tegninger af profeten Muhammed. Delegationen skulle derfor søge politisk vejledning hos den ægyptiske regering og religiøs vejledning dels på Al-Azhar universitetet i Cairo, der anses for en af de førende muslimske uddannelsesinstitutioner, dels hos den ægyptiske stormufti. Ved møder med ægyptiske embedsmænd kunne delegationen konstatere, at den ægyptiske regering var i besiddelse af et væsentligt mere detaljeret materiale om sagen end indholdet af den ovenfor omtalte mappe. Der blev ikke med den ægyptiske regering drøftet iværksættelse af fjendtligheder mod Danmark.

På et møde med stormufti Ali Jumaa blev der af denne fremlagt et udkast til fatwa (religiøs erklæring eller påbud), der krævede en undskyldning fra Danmark og pålagde troende muslimer at boykotte Danmark, såfremt en sådan ikke fremkom. Delegationen fandt, at en sådan fatwa ville være ødelæggende for dialogen i Danmark, hvorfor man overtalte stormuftien til at undlade at udstede fatwaen.

Ahmed Sami Abu-Laban har forklaret, at han ikke deltog i rejsen til Ægypten, men han har forklaret i overensstemmelse med ovenstående om baggrunden for delegationens udsendelse.

Ahmed Akkari har forklaret, at han deltog i den delegation, der besøgte Libanon og Syrien i perioden 14.-31. december 2005. Der blev holdt møder med politiske og religiøse ledere, hvorunder disse udtrykte tilfredshed med, at danske muslimer havde valgt at forfølge sagen af juridisk vej (politianmeldelse mod Jyllands-Postens redaktører). Der blev ikke drøftet nogen form for fjendtlighed rettet mod Danmark.

Abdul Wahid Pedersen har forklaret, at han ikke deltog i de nævnte delegationer til Mellemøsten, men alene i en konference i Bahrain i marts 2006 om beskyttelse af profetens omdømme.

Der er fra udenrigsministeriet modtaget et omfattende skriftligt materiale vedrørende presseomtale af Muhammed-krisen i mellemøstlige lande. Dette materiale giver ikke belæg for at antage, at delegationerne eller enkeltperonser har fremsat opfordringer som omtalt i straffelovens § 99 eller § 100.”


(Underskrevet: Birgitte Vestberg)