juli 29, 2013

Slagteriloven kapitel 4

Messerschmidt gjorde forleden opmærksom på, at halalslagt faktisk ikke er tilladt i følge reglerne i slagterilovens paragraf 9 i kapitel 4,  hvilket Spydpigen nævnte på sin blog den 25.juli (dog beklageligvis uden hel præcis angivelse af paragraffen::


Her er reglerne:

Kapitel 4
Slagtning efter religiøse ritualer
§ 9. Dyr omfattet af § 1, stk. 1, kan slagtes efter jødisk eller islamisk ritus. Det er en betingelse, atslagtningen foregår på et slagteri, og at kødet fra et dyr helt eller delvist forventes afsat til eller afsat med henblik på videresalg til befolkningsgrupper, der efterspørger dyr slagtet efter religiøse ritualer.Bestemmelsen finder ikke anvendelse på strudsefugle, der ikke må slagtes efter religiøse ritualer.

Stk. 2. Dokumentation for afsætning eller forventet afsætning, jf. stk. 1, skal på forlangende kunne forevises for kontrolmyndigheden.