september 04, 2012

Skole-Ritt

Så er folkeskolen atter på tapetet angående indoktrinering og lavt niveau.

Da mange jo ikke har oplevet folkeskolen før Ritt Bjerregaards skolelov, men alene har levet under Ritts indoktrinerende ferle, vil Spydpigen over nogle gange fortælle lidt om undervisningsministerens visioner og arbejde.

Først en lille smagsprøve på stilen:

"De reelle barrierer (for øget lighed i skolen) fremstår, fordi skolen afspejler det kapitalistiske samfundssystem mellem dem, der har, der er baseret på klassedeling mellem dem, der har, og dem, der ikke har, mellem dem, der bestemmer, og dem, der bestemmes over. Skolen afspejler med sin prioritering af værdier og ved hele sin indretning dette samfundssystem. Heri er der intet mærkeligt, men man kan meget vel spørge, om det behøver at ske så håndfast, som det faktisk sker.

Udover at skulle tilpasse børnene til det kapitalistiske samfundssystem og få dem til at acceptere dets indretning som givet så at sige fra naturens hånd, udfylder skolen også andre funktioner i det kapitalistiske samfund. En væsentlig er opbevaringsfunktionen: Den moderne industrielle produktion har i modsætning til landbrug og alsidig håndværksvirksomhed ikke brug for børn og ganske unge mennesker, og børn og unge skal derfor opbevares på en måde, som bevirker, at deres forældre står til rådighed for arbejdsmarkedet. Skolen fylder denne funktion. Det giver samtidigt skolen nogle muligheder ved, at den måske mere bevidst, end det sker i øjeblikket, bruger sin rolle som opbevaringsanstalt til at bearbejde de reelle uligheder - ikke for at afskaffe dem, for det kan selvsagt ikke ske i eller gennem en undervisningssituation, men dels for at mildne det tryk, som klassesamfundet udøver på de svage, og for dels at fastholde, at det kapitalistiske klassesamfund ikke er en naturlig, men en kulturlig indretning, en indretning, der er skabt af mennesker, og som kan ændres af mennesker. - - - - - “

“Denne (skolens) afspejling (af det kapitalistiske samfundssystem) viser sig naturligvis på adskillige måder, mest iøjnefaldende ved, at skolen konsekvent nedvurderer og latterliggør arbejderklassen og de værdier, som den konstituerer sig på, og tilsvarende tager udgangspunkt i og anlægger borgerskabets adfærd og målestokke som de eneste rimelige og anvendelige. At det forholder sig sådan, er jeg ikke i tvivl om, af den simple grund, at jeg selv har oplevet det.

Det viser sig tydeligt ved folkeskolens boglighed og konkurrencepræg. - - - - - “


Ovenstående formulering er ikke overraskende. Ritt Bjerregaard voksede op i et kommunistisk præget hjem. Ifølge et indlæg fra en Else Grove Sørensen i Odense i Information, som citeredes af Extrabladet 11.11.1980, skal Ritt Bjerregaard ved en middag på Lindeved gamle skole o. 1968 eller 69 have sagt: Grunden til, at jeg netop går ind i Socialdemokratiet er, at det er det eneste parti, hvor man kan få gennemført noget.

Mere om Ritts skoleprojekt næste gang.