september 26, 2014

Islamisk Børnehave - NEJ TAKAfviste islamisk Børnehave.
Uforenelig med et frit og åbent Samfund

I forsommeren 2014 hørte vi pludselig om et mærkeligt projekt, som EU og WHO lige så stille var i gang med, men det slap alligevel ud: Europas småbørn skulde fra 3-4-årsalderen have sex-undervisning i børnehaverne og i grundskolerne. Der blev på den Pædagogiske Højskole i Schweiz fremstillet noget legetøj i form af mandlige og kvindelige kønsdele, penis og vagina, som i en lille box skulde udleveres til børnene. Skønt forældre i henhold til forældremyndigheden på papiret har ret til at opdrage deres børn i den religion og det livssyn, de måtte have, så skulde denne sexundervisning ligesom de almindelige fag være obligatorisk, således at man ikke kunne få fritaget sine børn herfra. Det var altså et politisk angreb på forældremyndigheden for at begrænse den og opnå en ensartet statsopdragelse. Der rejste sig naturligvis diskussioner, protester og demonstrationer både i Tyskland og Schweiz mod et sådant diktat. 

Folkeskolevæsenet i Zürich afviste oprettelse af en islamisk børnehave i byen Volketswil, da de fandt, at de værdier, der vilde blive indpodet børnene dèr ikke vilde være forenelige med de værdier, man lægger anpå i et frit og åbent samfund.
Man vil også se en ekstra gang på eventuellle jødisk-ortodoxe børnehaver og skoler.


Neue Zürcher Zeitung skrev 27.maj 2014 ved Jan Hudec:

De værdier, som skulde indpodes i den islamiske børnehave i Volketswil, vilde ikke være forenlige med folkeskolen, efter uddannelsesdirektionens bedømmelse. Jødisk-ortodoxe skoler må nu nære ængstelse for deres bevillinger.

Det skulde have været den første islamiske børnehave i den tyske del af Schweiz, men det bliver der nu ikke noget af. Det kantonale folkeskolevæsen har afvist ansøgningen om den påtænkte børnehave «Al Huda» (Den rette vej) i Volketwil. Set med Uddannelsesdirektionens øjne taler forbindelsen mellem børnehavens grundlag og det islamiske centralråd i Schweiz imod en bevilling. Det vilde indebære den fare, at børnene blev indpodet ensidige værdier, som ikke vilde være forenelige med ledetrådene i folkeskolen såsom tolerance, åbenhed og at føre dialog, skriver folkeskolevæsenet i en pressemeddelelse. Således skulde den religiøse kundskab ifølge konceptet for børnehaven blive basis for alt, hvad børnene senere lærer og oplever. Dette overskrider den fastsættelse af vigtige punkter af religiøs og konfessionel art, som folkeskoleordningen basalt muliggør for privatskolerne», fastslår uddannelsesdirektionen.

Foreningensvidere mål bestod i at styrke sammenholdet med det Islamiske Selskab, lære børnene arabisk og sammen med dem at studere Koranen. Ikke mindst de to sidste mål er let at opnå uden for børnehaven således at den züriske læreplan dermed ikke bliver berørt. Også af denne grund afslår Folkeskolevæsenet foreningen «Al Huda» en bevilling. 
«Muslimer bliver diskrimineret» Det islamiske Centralråd i Schweiz (IZRS) var forargede over beslutningen. Det handlede om en typisk beslutning for dagens Schweiz og deres holdning til islam: «ængstlig, afværgende og kortsigtig», skriver IZRS på sin hjemmeside. Zürich har dermed forpasset sin chance. Afvisning af børnehaven ligner en førfordom, for der findes endnu ikke et eneste fortilfælde i Schweiz. Muslimer vil tage dette til efterretning som det sidste nye indicie om en tiltagende og strukturel diskriminering.
FDP-kantonråd Jörg Kündig, som nylig rettede en lille forespørgsel til regeringsrådet desangående, tager beroliget beslutningen til efterretning. «Al Huda»projektet vilde efter hans opfattelse have været skadelig både som samfunds og skolemæssig integration. Kündig er også glad over, at man med uddannelsesdirektionens bestemmelse har klarlagt den retslige situation, hvis beslutningen videre anfægtes. 
Også progressive muslimer hilser Uddannelsesdirektionens fremgangsmåde velkommen: «Det er den eneste rigtige beslutning», siger Saida Keller-Messahli, som er formand for Forum for et fremskridtsvenligt islam. I det saladistisk orienterede IZRS drejer det sig blot om at kunne indoktrinere børnene tidligst muligt og give dem skyklapper på imod samfundet. De skal indpodes med islamiske værdier, som ikke er forenelige med et demokrati». Islamiske børnehaver gør det normalt ikke. De, som vil bringe deres børn nærmere koranen, har jo mulighed for at sende dem til den nødvendige undervisning i en moskè. Folkeskolens samfundspolitiske opgave består til syvende og sidst i at børnene allerede fra små kan skelne mellem forskellige religioner og kulturer.

 Jødiske skoler i Focus


Hvis Foreningen «Al Huda» ikke fortsætter stormløbet ???? er temaet om en islamisk børnehave i Kanton Zurich foreløbig afsluttet. Flere bevillingsansøgninger foreligger ikke, siger Martin Wendelspiess, chefen for folkskolevæsenet. Der findes ganske vist forskellige skoler med andre trossamfund: katolske, evangeliske og jødiske. De fleste er uproblematiske, da hovedvægten i undervisningen helt klart er i tråd me den kantonale lærerplan. Det er dog lidt anderledes i de jødisk-ortodoxe børnehaver og skoler. «Her ved vi ikke helt sikkert, om lærerplanen virkelig opfyldes», siger Wendelspiess.

De 3 børnehaver og 4 skoler, hvor der ialt går 500 børn, disponerer jo over historiske bevillinger. Men da man gerne vil måle med samme alenmål, har folkeskolevæsenet fornylig skrevet til de ansvarlige og meddelt dem, at man igen må tale med dem om læreplansorienteringen. I løbet af de nærmeste måneder vil man se på deres undervisning med lup og i hvert fald give dem nye pålæg. I extremtilfælde vil det også være muligt at lukke en skole, hvis de ansvarlige ikke skulde være være indstillet på at efterleve pålæggene, siger Wendelspiess