september 02, 2010

Mycket viktig valfråga:

”Inför könsneutrala toaletter och kommunala hbt-boenden för äldre”
Vilken galenskap!

Stockholms stad bör inrätta ett borgarråd med särskilt ansvar för hbt-frågor. Vidare bör staden ge äldre personer möjlighet att välja särskilt hbt-boende. De offentliga toaletterna bör vara könsneutrala så att man slipper välja mellan tjej- och killtoaletten, skriver socialdemokraterna Carin Jämtin och Dag Larsson.
· Carin Jämtin,
· Kristina Axén-Olin,
· Socialdemokraterna

Den socialdemokratiska politiken bygger på övertygelsen om alla människors lika rätt och värde. Ingen människa ska känna sig diskriminerad eller hotad på grund av sin sexuella läggning eller sitt könsuttryck. Vi har länge arbetet aktivt för sexuellt likaberättigande. I nuläget har hbt- (homo, bi, trans) personer lika rättigheter inom en mängd områden, allt från rätten att ingå äktenskap till skydd mot diskriminering. Men mycket återstår att göra.
Varje människa är unik – men människovärdet är lika. Varje människa ska kunna leva sitt liv som en hel människa och mötas av respekt, oavsett vem hon är, hur hon väljer att leva sitt liv och var än hon bor – om det är på landsbygden eller i storstaden, i Sverige, i Europa eller på någon annan plats i världen. Vi vill verka för sexuellt och könstillhörighetsmässigt självbestämmande, likhet inför lagen och samhälleligt erkännande för hbt-personer. Heteronormativitet handlar om makt. Den som tillhör den heterosexuella normen har privilegiet att vara något mer än sin sexuella läggning och har även makten att bedöma vad som är annorlunda och icke önskvärt. De som överskrider gränser för heterosexualitet uppfattas som avvikande.

Sexuell läggning är fortfarande den näst vanligaste orsaken till hatbrott och det syns ingen minskning i antalet anmälningar. 18 procent av alla hatbrott som anmäls har sin grund i att gärningsmannen uppfattat offret som homo-, bi- eller transsexuell. Enligt Brottsförebyggande rådet är våldsbrott mer framträdande vid homofobiska, bifobiska och heterofobiska hatbrott. Vi vill att hbt-kompetensen hos rättsväsendets anställda ska höjas och genom att vidareutbilda personal kan fler hatbrott upptäckas och förebyggas. Hatbrott och hbt-personers livssituation ska också uppmärksammas i polisutbildningen. Vi anser att transpersoner uttryckligen ska inkluderas i hetslagstiftningen och straffskärpningsregeln mot hatbrott. Likaså vill vi se en omprövning av smittskyddslagstiftningen, så som de rödgröna tidigare i vår öppnat för. Den nuvarande informationsplikten för hiv-positiva stigmatiserar och är kontraproduktiv ur ett preventionsperspektiv då de flesta blir smittade av personer inte vet att de bär på HIV-viruset.
Alla frågor som rör hbt-personer är dock inte nationella. Om Socialdemokraterna vinner i Stockholms stad och län lovar vi att:
· Införa ett borgarråd i Stockholms stad med särskilt ansvar för hbt-frågorna.
· Satsa 1,5 miljoner kronor på RFSL Stockholms bbt-fritidsgård Egalia. Denna typ av verksamhet är viktig och behövs i Stockholm.
· Se till att det finns könsneutrala toaletter i stadens offentliga verksamheter så att man inte måste välja mellan tjej- och killtoaletten.
Vi vill också att:
· Stockholms förskolor ska ha ett medvetet genus-, köns- och hbt-tänkande.
· Stockholms skolors sexualundervisning ska ha med ett tydligt hbt-perspektiv.
· Äldre hbt-personer ska kunna välja hbt-äldreboende i kommunal regi.
· Stockholm stad som arbetsgivare aktivt ska arbeta mot alla former av diskriminering och höjer sina medarbetares kompetens (hbt-certifiering).
· Stockholms stadsmuseum ska inrätta en ”hbt-avdelning”.
· Förbättra bemötandet av regnbågsfamiljer inom mödra- och förlossningsvården.
· Förbättra stödinsatserna till HIV-positiva och redan insjuknade i aids genom psykosociala stödinsatser.
Det är väl känt att den psykiska hälsan är sämre hos hbt-gruppen jämfört med genomsnittsbefolkningen och att transpersoners hälsa sämre än homo- och bisexuellas. Det är för oss självklart att transpersoner ska ges rätt till vård på lika villkor oavsett hur man väljer att definiera sin könsidentitet eller sitt könsuttryck, detta ska gälla både inom primärvård och inom specialistvård för transsexuella. Vi välkomnar därför Socialstyrelsens förslag att transsexuella ska sluta tvångssteriliseras och tvångskiljas. Vi menar att transpersoner ska tillförsäkras rätten att fritt ändra sitt juridiska kön utan krav på medicinska eller kirurgiska ingrepp. Flera undersökningar visar att unga transpersoner mår dåligt. Det vill vi åtgärda, genom att se till att personal inom skola, skolhälsovård, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin har transkompetens. Vi vill också satsa resurser på verksamhet för transpersoner som arrangeras av frivilligorganisationer.
Världen förändras inte av sig själv. Ska vi få ett samhälle som är öppet för och tar tillvara alla människor, då krävs också politiska insatser. Vi kan inte vänta på ett mer hbt-vänligt Stockholm.
Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S) Stockholms stad
Dag Larsson,oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting

Källa: DN Uppdaterat 2010-07-28. Publicerat 2010-07-28