januar 03, 2016

Præstens forpligtelser


En god ven har sendt mig en nytårshilsen og fortæller, at hun tidligere har klaget over daværende domprovst, Marianne Christiansen, og også har klaget til ombudsmanden og
til den tidligere kirkeminister Marianne Jelved.

Begge instanser kvitterede med, at vi har religionsfrihed i Danmark, og svaret
fandt hun var "hul i hovedet!"


Det er ikke bare hul i hovedet. Det er en frækhed!

Ifølge vor grundlov er der i virkeligheden ingen der har total religionsfrihed, eftersom der er angivet nogle betingelser i grundloven, som skal være opfyldt:

§ 67 i vor grundlov:
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Myndighedernes svar er derved mere korrekt sagt: en bevidst løgn!

Og for vore præster i Folkekirken er det, om man vil, en dobbelt løgn. For de har alle måttet aflægge og underskrive et præsteløfte, der forpligter dem.

Præsteløftet stammer fra 1870, og det bygger på den latinske præsteed fra 1685.
Løftet underskrives i forbindelse med præstevielsen og aflægges også mundtligt over for biskoppen.

Præsteløftet lyder sådan:

"Jeg N.N., som er lovligt kaldet til ......... og som i min samvittighed ved mig fri for at have benyttet noget uhæderligt middel for at komme ind i dette embede, lover for den alvidende Guds åsyn:

Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vor danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger, med al ærefrygt og sømmelighed forvalte de hellige sakramenter efter Kristi indstiftelse, og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger
udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken gældende forskrifter.


Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens
trosbekendelse; samt at jeg troligt vil arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning.

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved flittig og alvorlig granskning af Guds ord og troens hellige lærdomme, altid fuldkomnere at danne og dueliggøre mig til dette hellige embede, og beflitte mig på, som det sømmer sig en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig lydighed rette mig efter de kirkelige love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal kunne føres klage over mig.

Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at ville holde, efter den nåde, som Gud mig dertil vil give."