oktober 14, 2013

Salamitaktik i flere år


Nedenstående tekst stammer fra borgmester Anna Mee Allerslev og formand for Danske Kirkers Råd, domprovst Anders Gadegaard, men er ind imellem kommenteret i blåt af Spydpigen eller med henvisning til note nedenunder.


Afsenderne af dette indlæg er forenet i et fælles ønske om, at Danmark får en rummelig stormoske (= omfattende, både materielt og religiøst set)


Anna Mee Allerslev og Anders Borre Gadegaard m.fl.

København har en vision om at blive den mest inkluderende storby i Europa i 2015*(1). En storby, hvor borgerne har tillid til hinanden, indgår i fællesskaber og har indflydelse på byens udvikling. Vi er enige om, at en rummelig stormoske i København konstruktivt vil bidrage til at indfri denne vigtige vision.
En rummelig stormoske vil sende et klart signal om, at København anerkender danske muslimers plads og rolle i det danske samfund og vil give islam sin naturlige (dominerende!) plads blandt byens øvrige religioner. En rummelig stormoske vil symbolisere, at klassiske grundrettigheder for borgerne er et vigtigt element i et demokratisk samfund som det danske.
Visionen om den mest inkluderende storby i Europa (se nedenståene note 1) har desværre for størstedelen af danske muslimer stadig lange udsigter. Det er et ærgerligt og uværdigt limbo, flertallet af danske muslimer står i, og der er kun ringe udsigt til, at situationen ændrer sig.
Afsenderne af dette indlæg har derfor dannet en støttekomite, hvor vi er forenet i et fælles ønske om, at Danmark får en rummelig stormoske, som skal skabe åbenhed om religionen og bygge bro mellem forskellige islamiske trossamfund og Danmarks andre religioner. Det er afgørende, at vi nu får en rummelig stormoske. Og med rummelig mener vi, at stormoskeen skal skabe rammen om islam i Danmark på tværs af muslimske foreninger og trosretninger* (2)

Det er ikke kun Danmarks største religiøse mindretal, der vil få glæde af en rummelig stormoske. Danske virksomheder er afhængige af at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. I kampen om de dygtige hoveder er det afgørende, at Danmark omfavner globaliseringen og sender et klart signal til udenlandske investorer og medarbejdere om, at København og Danmark tager godt imod nye danskere – uanset etnisk og religiøs herkomst.
En ny stormoske vil være et fyrtårn i inklusionen af både herboende danske muslimer og nytilkomne. Ikke alene muslimer, men alle (???) nye danskere vil se og opleve, at vi respekterer og anerkender den mangfoldighed, som vi har brug for i fremtiden. I sidste ende bidrager et inkluderende samfund med et åbent og inddragende syn på andre kulturer og religioner til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering. Det bedste værn mod ekstremisme er nemlig anerkendelse og oplevelsen af at høre til (jf. slagord fra tidligere Københavnskampagne!)
Er en ny stormoske nødvendig? De fleste har formentligt hørt om forskellige moskeer i Danmark. Senest har moskeen i Rovsinggade på Nørrebro skabt en del debat. Men de nævnte moskeer er ikke egentlige stormoskeer - selvom medierne benævner dem således *(3). Moskeerne henvender sig til afgrænsede målgrupper blandt muslimer. Danmark har endnu ikke en egentlig rummelig og brobyggende stormoske, som orienterer sig bredt og i udgangspunktet er helt dansk.
Derfor støtter vi i komiteen tilblivelsen af en stormoske, som evner at blive et religiøst og kulturelt omdrejningspunkt i Danmark med dansktalende imamer og aktier i dansk foreningsdemokrati. Vi ønsker en demokratisk stormoske i København, som er i stand til at rumme Danmarks flere forskellige muslimer, sunni- såvel som shia-; som vil fungere som en integrerende del af det mangfoldige, religiøse og kulturelle liv og bidrage til åbenhed og oplysning om islam.
En stormoske vil bygge en stærk bro på tværs. Inklusionen og sammenhængskraften vil blive styrket og målet om et samfund, hvor vores forskellighed er en styrke menneskeligt, kulturelt og økonomisk, rykke tættere på. Muslimernes Fællesråd har brug for anerkendelse og opbakning til projektet, hvis visionen skal blive til virkelighed.

Alt i alt en sørgelig bunke letkøbt ordskvalder!
Indlægget er skrevet sammen med Adam Price, Annette K. Olesen, Benny Andersen, Bent Melchior, Bolette Christensen, Chris Minh Doky, Eva Smith, Gitte Seeberg, Henrik Hartmann, Ingolf Gabold, Peter Mogensen, Stine Bosse, Susanne K. Larsen og Uffe Ellemann-Jensen
Hvad er deres fællesnævner? Naivitet til det grænseløse og Manglende kendskab til islam.

ANNA MEE ALLERSLEV OG ANDERS BORRE GADEGAARD M.FL.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*1):  Denne vision har Anna Mee Allerslev arbejdet ihærdigt på gennem årelang åbenlys propaganda i København, idet hun støttede sig til rigmanden George Soros, som hører til den gruppe verdensfinansmænd, som har planer om en ”Een Verdens regering” efter deres hoved, hvor de kan regere uden menigmands indblanding. Soros har - ligesom andre storfinansmænd - haft mange sociale hjælpeprogrammer f.ex. til oprettelse af univertsiteter, kollegier o.l., hvorved deres navne har opnået god klang hos folk, således at også deres rævestreger kan blive accepteret af de manipulerede befolkninger.


Soros's  billion-fonds-program "Open Society Foundation" (OSF) ivrer for, at alle muslimer – samt zigøjnere – skal integreres i alle Europas hovedbyer, exempelvis Marseille og Hamborg, på basis af FN`s menneskerettigheder (som muslimerne ikke ellers accepterer). Der er lavet store plakater til propaganda for dette formål. I Hamborg har Soros haft succes, eftersom bystyret dèr allerede har sluttet traktat med byens muslimske borgere og har skænket dem skæbnesvangre fordele.

Københavns Kommune begyndte sin muslim-propaganda efter den såkaldte Muhammedkrise i 2006 med udstilligen ”Images of The Middle East”. I 2008 indledte Kommunen under borgmester Jacob Hougaard en tre-årig aktion, kaldet ”Københavns Kampagnen” eller ”VI KBH'R' ”, hvor en halvmåne knejsede over hovederne dels på Frd. 7 og dels på Den lille Havfrue, og hvor en af hovedmændene bag – dengang som nu – var... domprovst Anders Gadegaard!
Anna Mee Allerslev har som antydet ovenfor sørget for Soros-propagandaen i København ”At home in Europe”  ”Muslimer i København: Jeg hører til”. ”Social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa” og holdt møde herom 3.3.2011 med yderst sparsomme oplysninger og manglende tid til spørgsmål.

Og dermed er vi næsten fremme ved hendes og Gadegaards nuværende vision om en meget, meget større STORmoskè, hvorved de røber en håbløs naivitet parret med himmelråbende uvidenhed om islam..
Deres tekstformulering, ordvalg og håb om givtig handel peger på, at de har nær tilknytning til de her ovenfor nævnte tidligere aktioner og storfinansmanden Soros.


*(2): ”skabe rammen om islam i Danmark på tværs af muslimske foreninger og trosretninger. De forskellige tolkninger af islam fører let til, at de farer i flæsket på hinanden og uden hæmninger myrder løs, som vi har set det  på TV. 
*(3): hvem bestemmer, hvad ordet ”Stormoskè” står for? Hidtil har det betydet bygningsmæssig stor. Nu tillægger man det så en ny betydning: stor med hensyn til forskellige sekter og tolkninger, ”rummelig og brobyggende”, noget man aldrig har kunnet blive enige om igennem 1400-år! 


Men Anna Mee og Anders, de kan!
Og stormoskeen bliver ”helt dansk”, for det er de! Helt danske! Mee!
Og ”dansk foreningsdemokrati”!!
Vi ønsker os en ”demokratisk stormoskè”!!! Jamen vèd de mennesker ikke noget om moskèer?

”Muslimernes Fællesråd har brug for anerkendelse og opbakning”    Ja, det tror jeg!