juli 24, 2014

Røde Cuculiza anmeldte AKTION

Registertilsynet
Gyldenløvesgade 19, 1600 Kbh. V

- skrev 1980 til den ansv. redaktør af tidsskriftet AKTION:

Hr. redaktør Svend Åge Laursen
Græsmarken 17
Solrød Strand
2680 Solrød

Ved skrivelse af 7. februar 1980 bilagt numre af månedsbladet ”AKTION” anmodede journalist Maria Cuculiza, Aktuelt, registertilsynet om at undersøge, hvorvidt der i for bindelse med udgivelsen af månedsbladet ”AKTION” registreres og videregives oplysninger i strid med lov om private registre m.v. I skrivelse af 8. februar 1980 anmodede Registertilsynet herefter Dem som redaktør af månedsbladet ”AKTION” om ydferligere oplysninger til belysning af sagen.

I skrivelse af 14. februar 1980 til Registertilsynet har De olyst, at De ikke fører og aldrig har ført registre. De har ikke kapacitet som de store aviser, der lynhurtigt på edb-skærm kan finde frem i et kæmpearkiv.De oplyser, at De arbejder meget spartansk. Artiklerne skrives fra gang til gang og kræver stort arbejde, hvorfor tidsskriftet kun udkommer månedligt i stedet for ugentligt. De oplyser endvidere, at artiklerne af samme grund er et lidt tilfældigt arbejde.

I supplerende skrivelse af 4. marts 1980 har De olyst, at alt hvad der fremgår af Deres artikler har været offentliggjort i andre blade og aviser m.v. i forvejen. De anførte i øvrigt, at bladet ikke er et dyneløfterblad.

Registertilsynet har herefter overvejet sagen, men finder ikke, at man kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.

I den anledning skal man anmode Dem om at oplyse følgende:

- I hvor stort et oplag produceres bladet ”AKTION”, hvorledes udsendes det til abonnenter, og hvor stort er løssalget?
- Har De medarbejdere, som hjælper Dem med produktionen af bladet?
- Hvormange medlemmer har organisationen ! Landeværn imod børns ensretning? Såfremt der er fastsat vedtægter for organisationen, skal registertilsynet udbede sig tilsendt disse vedtægter. Har organisationen en bestyrelse? Såfremt dette er tilfældet, skal man udbede sig navnene på
formanden samt de øvrige medlemmer.
- Hvorlænge har bladet ”AKTION” været udgivet, hvor samt hvorlænge opbevares eventuelle restoplag af udgivne numre?
- Fra hvilke blade og aviser indhenter De oplysninger til brug for bladet ”AKTION”? Hvorledes tilrettelægger De indsamlingsarbejde i detaljer fra det tidspunkt, hvor De læser en oplysning af interesse i et blad eller en avis, og indtil denne oplysning bliver gengivet i bladet ”AKTION”? Bearbejder De de indsamlede oplysninger? Indsamler De flere oplysninger, end der optages i ”AKTION”?
- Indsamles oplysningerne ved hjælp af avisudklip og lignende? Hvorfor indsamler De netop disse
oplysninger, og hvilken personkreds søger De især oplysninger om ?
- Opbevarer De de indsamlede oplysninger efter et vist system, f.eks. i alfabetisk orden eller efter politisk tilhørsforhold?
- Fører De lister eller kartotekskort over de personer, der har været omtalt i bladet ”AKTION”?
- Man skal anmode Dem om at besvare disse spørgsmål så udførligt og omhyggeligt som muligt.
Registertilsynet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at tilsynes kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed, herunder til afgørelse af om et forhold falder ind under lovens bestemmelser. Dette fremgå af lov om private registre m.v. paragraf 22, stk. 2, og efter paragraf 27 er det strafbart at undlade at opfylde registertilsynets krav.

Man skal udbede sig Deres svar senest den 1. november 1980.

P.R.V.
E.B.

(underskrevet) Kirsten Frikov

Svar fra AKTION's ansv. redaktør kommer i næste indlæg her på Spydpigens blog